Szeptemvir

l. Hétszemélynök.

Szepticia

a. m. ptomain (l. o.).

Szépvakság

vagy fekete hályog, a házi állatok olyan szembetegsége, midőn a szem átlátszó közegeinek épsége mellett a látás csökkent v. teljesen hiányzik. A Sz. jellemző tünete az egyik vagy mindkét szemben a részleges vagy teljes vakság mellett, a tág és mozdulatlan pupilla, a látóidegdombnak sorvadása, az ideghártya homályosodása vagy leválása. A kezelés mérgezések eseteiben az alapbetegség gyógyításával a legtöbbször célhoz vezet, míg a többi alakok által feltételezett Sz., különösen, ha régi keletü, majdnem mindig gyógyíthatatlan. A Sz. szavatossági hiba, 30 napi szavatossági határidővel.

Szépviz

község, l. Csík-Szépviz.

Szer

(Puszta-Sz.), l. Pusztaszer.

Szer

persa hosszmérték = 16 girre (l. o.) = 1,04 m.

Szér

(bány.), lejtős sík, melyen a finom porrá tört zúzóérceket vizzel együtt lefolyni hagyják, miközben a víz hulláma a könnyebb meddő porszemecskéket a szérről legörgeti, a nehezebb érces szemeket pedig leülepedve hagyja. Különféle szérek vannak: fekvőszér, seprőszér, lökőszér, forgószér; ezeken kívűl elnevezik a széreket a feldolgozandó anyag után is: darásszérnek, lisztszérnek, iszapszérnek stb. L. Előkészítő eljárás.

Szeráf

(héb., többese szeráfim a. m. angyal), az angyalok kilenc karának első rendje. Isten iránti szeretet képviselik, annak trónja körül állanak s dicsőségét zengik. Hat szárnyuk van, és pedig kettő-kettő a fejükön, a lábukon és a derekukon. Az ó-keresztény festészetben egész alakok, s mind a hat szárnyuk a fejükön és vállukon van, később hat szárnyu fej alakját öltik föl. Vezérök Uriel angyal. L. Angyal és Kerub.

Szerafikus testvére

igy nevezték magukat a Ferenc-rendiek (l. o.) alapítójuk assisi szent Ferenc után, kit «Pater seraphicus» jelzővel illettek.

Szerafsan

(Szarefsan), 644 km. hosszu folyó Turkesztánban, a magas Kok-szu hegységben levő Sz.-glecserből ered a K. h. 70° 32' alatt és Pendsekend városáig magas hegyek közé szorított völgyben folyik; a Szamarkand közelében levő Csoponati-hegynél mesterséges gát két ágra: az Ak- és a Kara-darjára osztja, amelyek Bokhara határán ismét egyesülnek. A Bokharában Ny-i irányt követő Sz. Bokhara városát egy mesterséges csatornán át vizzel látja el és azután a Karalköl nevü sós mocsárban vész el. Mellékfolyói csak magas vizállásnál érik el medrét. Völgyét 1868. az oroszok foglalták el.


Kezdőlap

˙