Szőrödzés

a hajó fenekébe kivülről ereszkedett finom szálu növény, mely tartós állás közben vagy hosszu út folytán a hajó alját ellepi.

Szőrösödés

(növ., hajasodás, pilosismus), a szőröknek sűrü képződése a különben kopasz vagy csak kevéssé szőrös növényen, vagy egyes darabjain. Oka sokféle lehet, gyakran bogárszúrás eredménye.

Szörp

l. Sirupus és Szirup.

Szőrtelenítés

l. Cserzővargaság.

Szőrtelenítő

szőrt mulasztó szer. Rendszerint valamely alkali- vagy földfémnek szulfidja. A leghasználatosabb vegyülék: 1 rész arzéntriszulfid és 9 rész oltatlan mész, porítva. Ezen vegyüléket, vagy az említett tiszta szulfidokat vizes tészta alakjában kenik a szőrös helyekre. A hatás néhány perc mulva érvényesül s ha már most az alkalmazott maró szert lemossuk, azzal együtt a szőr is lekerül a bőrről.

Szőrtetvek

(Mallophaga), a félfedeles szárnyu rovarokhoz számított állati tetvek egyik családja, melyeknek rágó és egyszersmind szívó szájrészeik vannak. Állatokon a tollakon v. szőrökön tartózkodva élősködnek. Szárnyatlanok. Át nem alakulók. P. a kutyán található a Trichodectes canis, a tengeri malacon a Gyopus porcelli, a tyúkon a Menopon pallidum stb. L. még Fedeles szárnyuak.

Szösz

(növ.), a kenderrostnak legjava, l. Kender.

Szőts

1. Farkas, ref. egyházi iró, teologiai tanár, szül. jedden (Maros-Torda) 1851. Elemi és középiskoláit a marosvásárhelyi kollégiumban, teologiai tanulmányait Budapesten végezte 1874. A következő két évet a marburgi és utrechti egyetemeken töltötte, 1876 jun.-tól 1877 szept.-ig Lónyay Menyhért gróf házánál nevelősködött; 1877. a budapesti ref. teologiai akadémiánál a Ballagi Mór lemondása folytán megüresedett dogmatikai tanszékre választatott meg a kerület által helyettes, 1879. rendes tanárul, hol azóta működik, az egyháztársadalmi és irodalmi téren is nagy tevékenységet fejtve ki. Alapító és választmányi tagja, 1895 óta pedig titkára a magyar protestáns irodalmi társaságnak; az országos protestáns árvaegyesületnél a tanügyi bizottság elnöke; a református ifjusági egyesületnek s az Evangyéliomi Szövetségnek alelnöke; a Lorántffy Zsuzsánna-egyesület választmányi tagja. Irodalmi tevékenysége több oldalu. Tanulmányokat irt az Egyházi Reformba, a Figyelmezőbe; 1886 után főmunkatársa, 1888 óta szerkesztője és tulajdonosa a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapnak; megalapítója és főszerkesztője volt a Kis Tükör c. néplapnak; szerkesztője a magyar protestáns irodalmi társaság havi folyóiratának a Protestáns Szemlének, a társaság könyvkiadványainak s a Koszoru címü népies kiadványainak; titkára a dunamelléki egyházkerületi értekezletnek s szerkesztője az ez által kiadatni szokott Emlékkönyvnek.

2. Sz. Pál, országgyülési képviselő, szül. Alvincen (Alsó-Fehér) 1863 aug. 1. Középiskolai tanulmányait a dévai állami főreáliskolában végezte, aztán a budapesti politechnikum hallgatója lett. 1884. belépvén a Nemzet szerkesztőségébe, jogi tanulmányokkal kezdett foglalkozni. 1884 óta állandó belmunkatársa a Nemzetnek, amelynél sokáig országgyülési referensként működött. Irt a Nemzetbe vezércikkeket, tárcákat és sokáig a Fővárosi Lapoknak is munkatársa volt. 1896. szülőhelye Alvinc egyhangulag országgyülési képviselővé választotta.

3. Sz. Sándor, ref. lelkész és iró, szül. Jedden (maros-Torda) 1853 febr. 26. Elemi és gimnáziális osztályokat a marosvásárhelyi ref. kollégiumban, a teologiai tanfolyamot a budapesti ref. teologiai akadémiában végezte. 1874-75. az utrechti egyetemre ment. 1878 óta dévai lelkész; a Hunyadi-féle ódon templom stílszerü restaurációjára közadakozásból 10,000 frtos alapot gyüjtött. Irodalmi dolgozatai: Az oláhok Dévára telepedése; Ref. gymnasium Déván; Adatok Szántóhalma és Szent-András történetéhez; A dévai ref. templom és torony műtörténeti becsü régiségei, melyek részint a hunyadvármegyei történelmi és régészeti társulat évkönyveiben, részint a Hunyad címü helyi lap tárcarovatában jelentek meg; Eloláhosodás és magyarosodás Hunyad vármegyében, az EMKE albumában.

Szövegkönyv

(libretto), olyan szövegköltemény, mely operák, operettek, oratoriumok, kantaték s minden névvel nevezendő nagyobb szabásu énekműnek a megzenésítésére szolgál.

Szövés

az a művelet, amellyel az egymásra merőleges irányban haladó fonálrendszerek fonalait különböző módon keresztezik, hogy a fonalakból összefüggő lapokat készítsenek. Sz.-hez legalább két fonalrendszer kell. A kelme hosszában haladót láncnak, a szélességben haladót vetésnek, a fonalak keresztezését kötőpontnak, a kötőpontok egyszerü csoportosítását alapkötésnek, az összetettebbet pedig mintás vagy ábrás kötésnek nevezik. Sz.-hez régebben álló keretet használtak; a láncfonalak közé a vetüléket kézzel helyezték be és fésüvel veregették. Ezt a Sz.-módot a gobelin (l. o.) néven ismeretes szövött képeknél és a csomózött szőnyegek Sz.-énél még ma is alkalmazzák. A szövőkeretből fejlődött a kézi szövőszék. Ennél a láncfonalak a vizszintes síkban haladnak. A láncfonalak részbeni emelését - a szádképzést - nyüstökkel, nyüstös gépekkel vagy jacquardgépekkel végzik, a vetülékfonalak bedobását kézi avagy gyorsvetélővel, a bedobott vetülékek párhuzamos s tömött illeszkedését pedig a bordával, illetőleg a bordaládával. A kézi szövőszékből fejlődött a szövőgép, amely épp oly részekből áll, mint amaz, csakhogy részeinek mozgatását gépies erő végzi, s épp ezért gyorsabb járásu és nagyobb termelőképességü. Kézi szövőszéket mintás áruk gyártásánál még ma is alkalmaznak versenyképesen, sima árukhoz azonban már nem, mert e cikkeknél a szövőgépek munkája sokkal jutányosabb. A Sz.-t sokféle szempont szerint szokás osztályozni, igy. 1. a fonalak anyaga szerint: gyapju-, pamut-, selyem-, juta-, len- és kenderszövésre; 2. a kiviteli mód szerint: kézi és gép-Sz.-re; 3. a gép felszerelése szerint: nyüstös és jacquard-Sz.-re; 4. az ipar üzeme szerint: házi, kézműipari és gyáripari Sz.-re. L. még Képszövés és Szövet.


Kezdőlap

˙