Szteatokele

(gör.), a herezacskó zsírdaganata (lipoma scroti), l. Hájsérv és Heredaganatok.

Szteatóma

(gör.), oly zsírdaganat, melyben a zsírlebenyek közti kötőszövet hegesen zsugorodik és igy a lebenyek kötőszóval hidak által választatnak el egymástól.

Szteatopigia

(gör.), a bőr alatti zsírszövet túltengése által kifejlődött párnaszerü far, mely rendesen a hotentotta és busmán nőknél fordul elő.

Sztehló

1. András, ev. lelkész és esperes, szül. Lajosfalván (Torontál) 1816 jul. 10 (atyja János, petrováci [Bécs] lelkész és esperes volt). Iskoláit Új-Verbászon, Mező-Berényben, Selmecbányán, Eperjesen és Pozsonyban végezte: az 1839-40-ik évet a jenai egyetemen tötlötte. 1841-43. a nagy hirü Szeberényi János szuperintendus mellett volt Selmecbányán segédlelkész, ezután Eperjesre, onnan Dobsinára hivatott rendes lelkészül; 1856-ban losonci lelkész s 1857. egyszersmind a nógrádi egyházmegye főesperese lett; 1865-ben a budai egyház hivta meg lelkészül s itt működött 1873-ig, amikor betegeskedése miatt hivataláról lemondott. Sz. a magyar ev. egyházi gyémántintézet németországi ügynöke is volt, husz éven át, mint ilyen a német Gusztáv-Adolf-egylet teljes bizalmát birva, ettől ezereket eszközölt ki szegény magyar egyházaink részére. Irodalmi munkásságnak legkiválóbb termékei a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapban és más egyházi folyóiratokban láttak napvilágot. Önállóan megjelent műve: Krisztus és az ő egyháza (Budapest 1874). Legidősb fia Sz. Kornél, fővárosi ügyvéd, ismert nevü jogtudós.

2. Sz. János idősb, ev. lalkész s esperes, Sz. András testvére, szül. Petrovácon (Bács) régi lelkészcsaládból 1824 máj. 12. Középiskoláit Új-Verbászon és Sopronban, jogi és hittani tanulmányait Eperjesen s Jenában végezte. Atyja oldala mellett töltött pár havi káplánkodás után Eperjesre hvatott meg rendes lelkészült 1848. s itt működött pár hó hiján ötven évig, vagyis 1896. jul. 1-ig, amikor nyugalomba vonult. Az 50-es évek elején egyszersimd az egyik teologiai tanári széket is Sz. töltötte be; 1852-64. a hat szabad királyi városi egyházmegye főjegyzője, 1864-95. főesperese, 1873-1887. egyszersmind a tiszai ev. egyházkerületi gyámintézet elnöke, Czékus J. halála után helyettes püspök, 1891-94. zsinati képviselő volt Több lapokban és folyóiratokban több becses értekezés jelent meg tőle.

Sztele

(gör.), oromban végződő, széles pilléralaku sírkő, melyet jelképi ábrázolás, vagy az elhunytnak domboru képmása díszített. A görögöknél a Kr. e. III. sz.-tól kezdve dívott midőn az országutak mentén való temetkezés vált szokássá. A rómaiak is követték a szokást. L. Cippus.

Szténia

(gör.), elavult orovosi kifejezés, amely a teljes erőbeli állapot jelentette, míg ellentéte az aszténia (erőtlenség) használatban van.

Sztenka

az aldunai zuhatagok elseje, bár csekélyebb jelentőségü. L. Duna (v. köt. 593).

Sztenográfia

l. Gyorsírás.

Sztenokardia

(gör.) rohamokban fellépő, a sziv tájáról különböző irányokban kisugárző fájdalmak és rendesen a szivműködés különböző zavarai által jellemzett betegség. L. Angina.

Sztenokromia

mozaiknyomásnak (l. o.) javított változata.


Kezdőlap

˙