Sztracena

kisközség Szepes vármegye iglói j.-ban, (1891) 295 tót lak., postahivatallal és postatakarékpénztárral. A Koburg herceg-féle hitbizománynak itt vasolvasztója van, melynek évi termelése 30-40,000 q besszemer- és fehér nyers van; a munkások száma 80.

Sztracenai völgy

a Gölnic folyó felső völgyének természeti szépségeiről ismeretes része, Szepes és Gömör vármegyék határán, Dobsinától ÉNy. felé, két órányi távolságban. Legszebb részei a Sólyomhasadék (Falkengrepp), Hollókő (1158 m.), Sziklakapu, a Sz.-i sziklavár, Éleskő. A völgy idegenforgalmának központja a dobsinai jégbarlang közelében levő vendéglő, mely körül nyaralótelep fejlődik. V. ö. Pelech János, A Sz. és a dobsinai jégbarlang (Magyar Kárpát-egyesület Évkönyve, 5. köt.).

Sztrájk

(az angol strike szó magyar leirása, franc. greve), a munkásoknak egyidejü, tömeges munkamegszüntetése, amely előfordul az egyféle termelő munkával foglalkozó alkalmazottak között ugy egyes vállalatok, mint egész foglalkozási ágak keretében. Néha egy-egy városra, vidékre, sőt egész országokra is kiterjednek azok, sé céljuk mindig az, hogy a munkaadóktól a munkásokra nézve kedvezőbb bérszerződést csikarjanak ki. A kényszerítő hatás abban áll, hogy a munkaadó a Sz. ideje alatt teljesen nélkülözi vállalatának jövedelmeit, sőt elveszíti a vállalatban fekvő tőkék kamatait, a mellett kötelezettségeinek nem tudván megfelelni, nem ritkán üzleti konjunkturáit is veszélyezteti. Ha a Sz. jól van szervezve és a sztrájkolók nem pótolhatók, akkor a munkaadó kénytelen a munkások követeléseit teljesíteni. E követelések vagy ébrfelemelésre, vagy a munkaidő leszállítására, kedvezőbb ellátásra, jobb lakásra, emberségesebb bánásmódra stb. vonatkoznak. Jóllehet a Sz.-oknak aránylag csak kisebb része sikerül, mindazonáltal oly rettenetes hatásu fegyver az a munkások kezében, hogy a legtöbb munkaadó, még mielőtt Sz.-ra kerülne a dolog, tőle telhetőleg megfelel a munkások méltányos kivánságainak. Különben a Sz. magukra a munkásokra nézve is nagy anyagi veszteségekkel jár, amennyiben e miatt elveszítik állásukat, a Sz. idejére nem kapják meg a munkabéreiket s ez idő alatt felélik megtakargatott filléreiket. De e magángazdasági károsodásokon kívűl nagy csapást mérnek a Sz.-ok a közgazdasági érdekekre is, amennyiben a termelési, forgalmi és fogyasztási viszonyokban nagy zavarokat idézhetnek elő, tetemesen megcsökkentik egyes osztályok fizetési képességét stb. Hatásuk különben annyira kiszámíthatatlan, hogy a termelés megakadása miatt bekövetkező áremelkedések néha a munkaadónak nyereséget szereznek, amint az az angolországi kőszénbánya-munkások 1870-iki Sz.-jánál történt.

A Sz.-ok története, ha az ókori rabszolga-munkások lázadásait nem vesszük figyelembe, egészen a XIV. sz.-ig nyulik vissza s a különböző államokban akkor és azokban az iparágakban törtek ki a Sz.-ok, amikor és ahol a vállalatokban a mostani kapitalisztikus üzem-rendszerek kifejlődtek. Igy p. hazánkban már 1525. a besztercebányai bányászmunkások, 1573. és 1576. a kolozsvári ötvöslegények, 1606. és 1609. a délmagyarországi bányászok sztrájkoltak. Ezek a Sz.-ok azonban a későbbiekhez hasonlóan kisebb hatásuak voltak és hatósági eszközökkel, rábeszélésekkel könnyen elnyomattak, sőt a hiányos szervezés és megfelelő külső támogatás hiányában a munkások anyagi helyzetének tarthatatlansága miatt igen sokszor maguktól összeomlottak. Nagyobb lendületet és kisebb-nagyobb sikereket csak azóta mutathatnak azok fel, mióta a munkások gyülekezési szabadsága és testületi jogai biztosíttattak. Az utolsó évek Sz.-mozgalmai közül Németországban 1893-ban 26 iparágban 116 Sz. volt, amelyekben összesen 9536 egyén vett részt s összesen 508 héten át tartottak a munkaszünetek. Az 1891-iki 931 Sz.-ban összesen 317,926 munkás vett részt s csupán a nyomdász-Sz. összes pénzbeli költségeit 1 1/2 millió márkára becsülik. Franciaországban ugyanazon évben 634 Sz. volt, amelyek 4286 vállalatból 170,000 munkásnak 3 millió munkanapját emésztették fel; az ekként elveszett munkabérek 4 1/2 millió frankra rúgtak. 1894-ben 391 Sz.-ban 54,349 munkás egy milliót meghaladó munkanapot, 1895-ben pedig 405 Sz.-ban 45,765 munkás 617,000 munkanapot veszített el. Angliában 1892-ben 700 Sz.-ban 356,799 munkás összesen 3.880,000 sterling font (46 1/2 millió frt) bérveszteséget szenvedett. 1893-ban 782 Sz.-ban 636,386 munkás, 1894-ben 1061 Sz.-ban 324,245 munkás és 1895-ben 778 Sz.-ban 243,500 munkás vett részt. Az 1893 jul.-dec.-i bányász-Sz. hetenkint 437,000 font munkabért emésztett föl. A legnevezetesebb volt azonban a londoni dock-munkások 1889-iki Sz.-ja, a «munka Waterlooja»; egyszerre 130,000 munkás szüntette meg a munkát, hogy bérfölemelést és állandóbb alkalmazást követeljen. A sztrájkolók a tanulatlan munkások közül kerültek ki, de oly példásan viselték magukat, hogy az öt hétig tartott Sz. ideje alatt egyetlen rendzavarást sem idéztek elő. A társadalom minden rétege szimpatiával kisérte e mozgalmat, egészen idegen munkások más iparágakban is megszüntették a munkát, hogy közvetve gyakoroljanak nyomást a dockvállalatokra, népkonyhákat rendeztek be számukra, adományokat gyüjtöttek nekik. Választott biróság ítélet a vitás ügyben s a lord-mayor, a londoni püspök és Manning bibornok a munkások javára döntötte el a kérdést. Ausztriában 1893. összesen 172 Sz. 1207 vállalatnak 28,190 munkását fél millió munkanapon át kényszerítette henyélésre. 1894. pedig 159 Sz.-ban 2468 vállalatnak 44,075 munkása vett részt. Az észak-amerikai Egyesült-Államokban 1880-86 között 3902 Sz. 24,304 vállalatban 132,320 munkást körülbelül 60 millió dollár bérjövedelemtől fosztott meg s ezzel szemben a munkaadók 34 millió dollár kárt szenvedtek. A legborzasztóbb Sz.-ok egyike volt az 1877-iki amerikai vasúti munkásoké, amely az Atlanti-oceántól a Csendes-tengerig dühöngött s rablással, gyujtogatással járt. 1892-ben 1998 Sz.-ban közel fél millió, 1893-ban pedig 1305 Sz.-ban 205,914 munkás vett részt. Magyarországon a legnagyobb és legsikeresebb Sz.-okat a nyomdászok rendezték; már 1871. rendeztek általános Sz.-ot; 1873-iki általános Sz.-jukkal bérfölemelést és a 9 órai munkaidőt vitték keresztül; 1885 és 1890. ismét általános Sz.-ot rendeztek, 1893 dec. s 1894 jan.-ban részleges Sz.-jaik voltak s 1895. 3 hétig ismét általános bérfölemelésért sztrájkoltak. Ez utóbbi Sz.-ban közel 2000 nyomdász és több száz nyomdai segédmunkás vett részt. Mind e Sz.-okat a nyomdászok szövetsége rendezte s azok csupán a fővárosra terjedtek ki. Ezeken kívűl még 1890. a fővárosi pékek, 1892. az aninai bányamunkások, 1893. a pécsi bányamunkások és a fegyvergyári munkások Sz.-jai voltak nevezetesek. 1897 jul. 11. a fővárosi téglagyári munkások állottak ki a munkából, ugyanez év nyarán pedig országszerte készülődtek a mezei munkások általános aratási Sz.-ra, amely két utóbbi Sz. eredményéről e kötet zártakor még nem lehetett véleményt mondani.

A Sz. megkezdése vagy a szabályszerü munkafelmondás megtörténte után, vagy ennek mellőzésével váratlanul következik be. Az előbbi esetben jog szerint nincs helye a beavatkozásnak, az utóbbi esetben azonban a Sz. tényleg jogsérelem a vállalkozókra nézve s igy törvényes intézkedésekre szorul. Általában azonban sohasem vezetnek célra e tekintetben még a legjogosabb kényszereszközök sem, sőt ellenkezőleg: igen megnehezítik a békés kiegyenlítést. Sok esetben üdvös tevékenységet fejtettek ki a Sz. békés megszüntetése körül az ipartestületek és ipartársulatok. A Sz.-ok káros és veszedelmes hatásait különben nagyon jól ismerik maguk a munkások is, éppen ezért csak a legvégső esetben folyamodnak e fegyverhez s alaposan előkészülnek a harcra. Pénzt gyüjtenek a Sz. idejére szükséges élelmezésre s a közös pénztárból vagy naponkint fizetnek a sztrájkolóknak élelmi költséget, vagy közösen étkeznek; anyagi tekintetben a sztrájkolókat idegen országbeli munkások és testületek is segélyezik. Azután bizottságokat választanak a munkások szórakoztatására, a munkaadókkal való egyezkedésre stb. A Sz. sikerére nézve általánosan azt tartják, hogy a tanult munkásoknak gondosan előkészített Sz.-jai közül átlag 15-20 % teljesen, 20-25 % részben, 50-60 % pedig egyáltalában nem sikerül. A legtöbb nagy és eredményes Sz.-ot eddigelé az angol munkások rendezték, akik p. 1893. a Sz.-ok 63 %-ánál teljes győzelmet arattak.

Sztrajnyán

(Sztrajnyani), kisközség Ung vármegye szobránci j.-ban, (1891) 1497 tót, német és magyar lak.

Sztramin

(holland), selyemmel körülfont gyapotszövet.

Sztrandsa

l. Isztrandsa.

Sztrannik

az orosz raszkol (l. o.) egyik felekezete Oroszországban.

Sztratagema

(gör.) a. m. hadi csel.

Sztratégia

(gör.) a. m. hadászat; a hadsereg és csapatvezetésnek tudománya a hadszinhelyen egész a harctérig, ahol a harcászat (taktika) szerepel. A hadászat feladata a hadi terv készítése és kivitelének felügyelete. Általában meghatározza, mikor, hová és milyen utakon meneteljenek a csapatok stb. Mindezen intézkedések attól is függnek, hogy milyen hireket kapott a vezér az ellenség felől. Kell, hogy a hadvezér ne csak a saját és az ellenségnek anyagi erejét, továbbá a hadi szinhely viszonyait, de a vezetők jellemét, a hadsereg állapotát ugy mint az ország lakosainak hangulatát is figyelembe vegye. A hadászat alapelvei: elkülönített menetelés, idejekorán véghezmenő egyesülés a csatához, az idővesztegetés kizárása, és a kivívott sikernek erélyes kihasználása. A hadászatnak a legnagyobb siker közepette a megveretésnek eshetőségére és ez okból a visszavonulási útnak biztosítására is gondolnia kell. Noha a hadászat elvei igen egyszerüek, a hadvezetés mégis nagyon nehéz. A mai hirszerzés gyorsasága épp ugy mint a számos közlekedési vonal és közlekedési eszköz a hadvezetést a régi időkéivel szemben megkönnyebbítette, annyira, hogy elkülönített seregrészek műveletei hátul fekvő állásból is vezethetők.

Sztratégiai vasutak

l. Vasút.


Kezdőlap

˙