Szulyói hegycsoport

l. Szulyó.

Szumarokov

Petrovics Sándor, orosz költő, szül. Moszkvában 1718 nov. 14. (ó-naptár), megh. u. o. 1777 okt. 1-én (ó-naptár). Kora szokásaihoz képest az irodalomnak csaknem minden ágát művelte, különösen pedig a szatirát. Őt tartják az orosz drámai irodalom atyjának is, amennyiben pszudo-klasszikus minták szerint ugyan, de nemzeti tárgyu szindarabokat irogatott s mint ilyen igazgatója volt az orosz udvari szinháznak is. Nevezetesebb tragédiái: Horev (1747); Szinav i Truvor; Kajuscsijszja gresnjik (Bűnbánó bűnös); Jaropolk i Djimiza; Dmitrij Szamozvanjaz (Bitorló Demeter); Bellsztiszlav stb. Jelentéktelenebbek vígjátékai és epikus darabjai, míg szatirái bátrak, merészek, találók és igazságosak. Összes munkái először 1787. jelentek meg Szt.-Péterváron s azóta többször.

Szumátra

a németalföldiek birtokában levő nagy sziget Ázsia DK-i végében, a Malakka-félsziget mellett, amelytől a Malakka-szoros választja el, a Pegui-, a Dékhinai-tenger és a Szunda-szoros közt. Legnyugatibb pontja a Konnings-, legkeletibb az Erste-punt. Területe 430,000, a mellette fekvő szigeteket (Szimalu, Niasz, Mentavei, Engano, Tapak, Bandjak, Pingi, Batu stb.) is bele számítva 443,234 km2, lakóinak száma 3.572,000 (egy km2-re 8). Az ÉNy-ról DK. felé húzódó szigeten egész hosszában egy közepes magasságu (átlag 4200 m.) hegylánc vonul el: a Bukit-Bariszan, amelyen számos kialudt és még most is működő vulkán meg nagy magasságba felnyuló hegycsúcs ül. A hegylánc, amely néhol 2, sőt 3 ágra is eloszlik és ismét egyesül, a DNy-i part közelében vonul el, míg az ÉK-i part közelében alluvium-síkság terül el. A Bariszan hegység működő vulkánjai az Indrapura vagy Korintji (3766 m.), az Ofir vagy Passzaman (2927 m.), a Dempo (3167 m.), a Merapi (2917 m.), a Kaba és Szorik; egyéb magaslatok a Szingalan (2890 m.), a Lusze (3700 m.) és az Abong (3139 m.). A partok K-en laposak, Ny-on magasabbak, de csak ÉNy-on meredekek; jelentékenyebb öblök a tapanulii, a benkuleni, a szambati, szemangkai, a Linga szigettel szemben az amfitritei, langszari és az acsini. A folyó vizek a Ny-i oldalon nagyobbára rövid hegyi patakok; csakis a Szingkel, Taro és Gadisz vizein járnak a benszülöttek nagyobb csónakjai; a K-i oldalon a folyók hosszabbak és torkolatuk nagyobbára jó kikötőül szolgál. Ezek közül a jelentékenyebbek: a Rokan, Sziak, Kampar, Indragiri, Djambi, Muszi vagy Palembang és a Tulang-Bavang. Mindezeket számos mellékfolyó táplálja, amelyeket egymással természetes csatornák kötnek össze, ugy hogy Sz. alföldi részében a forgalmat leginkább vizen közvetítik. Tavai is nagy számmal vannak; legnagyobb a Toba (Tao Szilalahi) mintegy 1000 m. magasban; kisebbek a Manindsui és Szingkarahi. Az éghajlat meglehetősen egyenletes, csakis az alacsony és a magasabb fekvésü helyek közt van jelentékenyebb különbség. Padangban az évi közép hőmérséklet 26,6°; legmelegebb a május hónap (27,2) és leghüvösebb a november (26,2). Az ásványország kincsei sokfélék, de legjelentékenyebbek az arany és a szén; az előbbit leginkább Mandeling és Szupagang körül, szenet pedig Ombilin disztriktusban találni; ezeenkivül van ón-, ólom-, réz-, vasérc, salétrom, timsó, márvány és petroleum. A növényzet gazdag és inkább hasonlít Borneóéhoz, mint a jávaihoz. A fauna egyike a földünkön a leggazdagabbaknak; itt él az orangután, a sziamang, a tavang, a rendkivül érdekes Tarsius spectrum; a ragadozók közül a tigris, a viverrák; továbbá az elefánt, orrszarvu, indiai tapir, a Tragulus, a foghijasok, madarak, gyíkok, kigyók, rovarok is nagy számmal találhatók; a folyókban sok a hal és a krokodilus. A házi állatok száma szintén jelentékeny; tartják ilyenekül a bivalyt, a zebut, a lovat (különösen Deli körül), kevesebb szarvasmarhát, juhot, kecskét, ellenben igen sok házi szárnyast. A lakosság két fajból, ezeknek egymással és idegen bevándorlókkal való keveredéséből keletkezett. A két faj az indonéziai (mintegy 600,000), amelyhez a batták, alák és kubuk tartoznak, és a maláji (1.750,000), amely Indo-Khinából vándorolt be; a keverék népek: acsiniak (350,000), palembangiak és lampongok (700,000); ezekhez járultak az Indiából bevándorolt tamulok (52,000), a jávaiak, a szundaiak, arabok (5000) és khinaiak (110,000), végül európaiak (körülbelül 5000). Az uralkodó vallás valamennyi népnél az iszlám, de vannak köztük pogányok is. A kereskedelem középpontjai Padang, Palembang, Benkulen, Szerdang, Deli, Muntok stb. A fő kiviteli cikk a bors; továbbá kukorica, szágó, kókuszdió, kámfor, dohány, gummi elassticum, guttaperka, kasszia, pamut, aranypor, szén stb. Sz. egyes részei a sziget belsejében még teljesen függetlenek, mások saját fejedelmeik uralma alatt a hollandok hűbéresei és ismét mások az alattvalói.

Marco Polo la meneur isle de Java néven tesz róla említést. Szumoltra néven 1330. Pordenonei Oderik minorita szerzetes, Szumátra s Szamathra néven pedig 1340. Ibn Batuta említi. Az iszlám a XII. sz.-ban talált magának ide utat. 1511. telepednek meg Sz.-n az első portugálok. Midőn 1599. Houtman Cornelis vezérlete alatt a németalföldiek Sz. szigetén megjelentek, ez három részre volt felosztva: D-ire (Batangerie), középsőre (Manangikabo) és É-ira (Tanah-Batta). A néemtalföldiek 1664-70 közt a Ny-i parton telepedtek meg és Padangot alapították. 1685. az angolok Benkulen alapját vetették meg, de 1824. ezt is átadták a hollandoknak. Az Acsinnal való háborut l. Acsin alatt.

Szumátrai kámforfa

(növ.), l. Kámforolajfa.

Szumátra-viasz

a Ficus ceriflua Jungh., egy Szumátrán honos Urticacea beszáradt tejnedve. Olvadási pontja 60 C°, fajsúlya 0,963. A Sz.-t ugy alkalmazzák, mint a méhviaszt, ennél azonban keményebb, hamuszürke szinü, éterben oldható.

Szumba

(Pulo Csindana, Tjendana, Sandelbosch), Timor németalföldi residentiehez tartozó sziget az Indiai-oceánban, Florestől D-re, Szavut (l. o.) is beleszámítva 11,360 km2 területtel, mintegy 180,000 lak. A belsejében 1000 m.-nyire emelkedő, még kevésbé ismert sziget flórája és faunája a Timoréval egyezik meg; lakói malájok; fővárosa az É-i parton fekvő Nangamesszi.

Szumbava

l. Szambava.

Szumbul-gyökér

más nevén mosusz-gyökér v. pézsma-gyökér (radix sumbuli), az Euryangium vagy Ferula sumbul Hooker nevü steppei növény mosusz-szagu gyökere. Mosuszpótlékul használják illatos porokba s kivonatként olcsó illatszerekbe. A Sz. vizgőzzel lepárolva adja a mosuszgyökér-olajat, mely az illatszerészetben szerepet játszik. Sz.-nek a Valeriana spica-t is nevezik, l. Macskagyökér.

Szumelasz

görög kolostor, a Fekete-tenger mellett, Trapezunttól D-re, a Sz.-hegy vadonjában. A monda szerint Sophronius és Barnabás szerzetesek alapították a IV. sz.-ban. A monda szerint a Lukács evangelistától festett három Mária-kép egyike e kolostorban van. V. ö. Fallmerayer, Fragmente aus dem Orient (1 köt., Stuttgart 1845).

Szumériak és akkádok

ősrégi turáni származásu nép az Eufrát völgyéből, Babilonia területén, amely nemcsak az által nevezetes, hogy a legrégibb eddig ismert kulturának megalapítója, hanem egyúttal az által is, hogy nyelvének gyökszói feltünően megegyeznek különösen a török és a magyar nyelv gyökeivel, valamint nyelvtana is a turáni nyelvek sajátságait mutatja. Az ország északi részét Akkádnak, a déli részét Szumériának nevezték, a nép őshazája azonban a középázsiai fensík. Történelmét a fenmaradt emlékek (ékiratok) alapján körülbelül a Kr. e. 5000. évig kisérhetjük vissza. Eleinte patizi címü papi fejedelmek uralkodnak a nép felett, de már körülbelül Kr. e. 4500. a szirgullai patizik helyébe a szirgullai királyok lépnek. A legnagyobb patizi Gudia volt, aki 3100 körül Élam, Úr és Akkad tartományok fejedelmeit legyőzi és székhelyét Szirgullából Urba helyezi át; építményeket létesít, a szépművészetet s a kereskedelmet hatalmasan pártolja és alatta a vallás is átalakul, mely eredetileg az ég és föld tisztelete és samaizmus volt. Már egyik előde, Úr-Bau alatt, mint az erősen növekvő semita bevándorlás nyomai, mutatkoznak egyes tartományokban semita papkirályok; Kr. e. 2700-2500. már semita királyokkal is találkozunk, akiknek sorozatát azonban 2403-2035. megint tizenegy turáni származásu király szakítja félbe. Azután megszakítás nélkül következnek a semita dinasztiák. A bevándorló semiták először az északi tartományt változtatták át semita állammá; még előbb azonban a még inkább északra fekvő Assziriát, amely hasonlóképen eredetileg akkád gyarmat volt. Az ilykép keletkező semita birodalom, miután Khamarrugas (1923-1868) székhelyét Babiloniába helyezte át, nevét is megváltoztatta és a babiloniai birodalom nevét vette fel. A szumériai ékiratokat Rawlinson fedezte fel először Sardanapal könyvtárában és ő, valamint Hincks akkád feliratoknak nevezte azokat. Halévy hipotézisét, hogy a szumériai irás pusztán a semita asszir-babiloni nyelvnek a papok által szerkesztett titkos irása volna, Hommel Frigyes döntötte meg a szumériai-akkád nyelvtan és szójegyzék összeállításával, mely a nyelvnek turáni voltát kétségtelenné teszi.


Kezdőlap

˙