Tabódy

(tabódi és fekésházi) -család Tolna vármegyéből származik, hol Kis- és Nagy-Tabód községeket birta. Török háboruk következtében a mohácsi vész után, mint sok más, az ország alvidékén élő nemes család, az ország felső részén keresett menedéket és Ung vármegyében talált új otthont. A család új megalapítója Ungban Zsigmond volt, ki Fekésháza községet nyerte vitézségeért királyi adományul, feljogosíttatván címerében az oroszlán használatára. A család tagjai a XVII. sz. elejétől kezdve a legújabb korig a katonai és különösebben a polgári közszolgálat terén mint vármegyei tisztviselők tünnek fel. Többen viseltek közülök vármegyei főbb tisztségeket. Mihály a XVII. sz. elején mint helyettes alispán, ugyancsak egy második Mihály 1653-71. mint esküdt, főszolgabiró s alispán szerepel Ung vármegye történetében. Gábor 1687. lett alispánná, 1728. pedig országgyülési követté választatott. Az 1847-48-iki országgyülésre a kaposi választókerület ifj. Pált küldte képviselőjéül, ki utóbb mint főispáni helytartó kormányozta Bereg vármegyét. A legújabb időben a családnak három tagja szerepel a közélet terén. József cs. és kir. kamarás, pénzügyminiszteri osztálytanácsos, szék- és fővárosi kir. adófelügyelő; Jenő kir. tanácsos, Ung vármegye főjegyzője, ki irodalmilag is működik, és Sándor cs. és kir. kamarás, nyug. cs. és kir. őrnagy, ki Vilmos cs. és kir. főherceg haláláig mint Jenő cs. és kir. főherceg főudvarmestere tett a királyi ház szolgálatában kiváló érdemekre szert.

Tabor

az ugyanily nevü cseh kerületi kapitányság székhelye, a Luzsnica és vasút mellett, (1890) 8440 lak., dohánygyárral, pamut- és posztószövéssel, gyöngyházgombkészítéssel, bőrcserzéssel, sör- és malátagyárral, gőzfürésszel és műmalommal; ziska-emlékkel, szép gót templommal a XVI. sz.-ból, amelyben egy XV. sz.-beli, cinnből készített keresztelőmedence látható; muzeummal, amelyben sok, a husztia korból való régiség látható; gót városházzal. A város egy ősrégi Kotnov nevü erősség helyén áll; 1420. a husziták itt erősen elsáncolt tábort készítettek. Közelében van egy vastartalmu ásványvizforrás és a Luzsnica fölött egy magaslaton a soktornyu Klokot nevü búcsujáró templom. A közeli Ó-T.-ban (1041 lak.) még most is találnak fegyvereket, érmeket stb. a huszita időkből. A város közelében vannak Kozi erősség romjai, amelyben Husz János száműzetése idejében (1412-14) élt.

Tabór

568 m. magas hegy Palesztinában, 10 km.-nyire délnek Názárettől, melyet a vallásos hagyomány ugy tekint, mint Jézus Krisztus szinváltozásának helyét. Környéke a világtörténet folyamában ismételten volt csatáknak szinhelye. A Birák könyve (IV. 6.) említi Sisera küzdelmét Bárákkal; 1799 máj. pedig Kléber tábornok mérkőzött itt az angol-török sereggel. Tetején a keresztes háboruk idejéből származó erődítvények romjai látszanak, annak az erősségnek maradványai, melyet II. Endre magyar király 1217 dec. 3-tól fogva hasztalanul és dicstelenül ostromolt s melynek ostrománál Péter győri püspök is ott veszett.

Tábor

Háboruban a hadkészültség azt igényli, hogy a csapatok az ellenségtől már több napi menetnyire, szabad T.-ba szálljanak vagyis szabad ég alatt táborozzanak, mi ki nem zárja azt, hogy a hadállásba eső minden helyiség meg ne szállassék, és hogy abban az ellenségnek nem közvetlen közelében levő csapatok, harcászati kötelékülk fentartásával, bár igen szűken is, de mégis födél alatt el ne helyeztessenek. Minthogy a szabad t.-ok csak igen rövid ideig használtatnak, természetes, hogy berendezésük csak azokra a legszükségesebbekre szorítkozhatik, melyek (mint p. a vizek partjain itatók helyreállítása, főzőhelyek, pöcék és bejáratok készítése) a legegyszerübb munkával végrehajthatók. Ha háboruban a csapatoknak hosszabb ideig kell táborozniok, akkor álló T.-ba szállanak, melyek gondosabban és kényelmesebben vannak berendezve, mint az a szabad T.-oknál lehetséges. A nagyobb csapattömegeknek békében közös gyakorlatokra való összevonására szolgáló táborhelyek gyakorló-T.-oknak neveztetnek. Szabad T.-okban az embereknek szél és eső ellen való megóvására félszerfödelek vagy T.-i kunyhókat készítenek (l. o.). Ha a táborozás hosszabb időre terjed, bődék (barakok) építtetnek. - T. a rómaiaknál, l. Castra. - T. a hajón a. m. kormányállás. A hajó hátulján levő emelvény, melyen kormányzás közben a kormányos áll.

Tabora

Unyanyembe (l. o.) fővárosa.

Tábori

Róbert, iró és hirlapiró, szül. Almáson (Bács) 1855 nov. 10. Középiskolai tanulmányait Baján, egyetemi tanulmányait Bécsben és Budapesten végezte. Mint hirlapiró 1874. kezdte meg pályáját Bécsben a Fremdenblattnál, aztán a Morgenpostnál folytatta, levelezője volt a Pesti Hirlapnak Bécsből és utóbb Berlinből. 1884. hazajött és belépett a Pesti Hirlap szerkesztőségébe. 1887-től 1890-ig a Temesváron megjelenő Délmagyarországi Közlönyt szerkesztette, aztán három évig Budapesten a Magyar Ifjuságot és jelenleg az Új Idők helyettes szerkesztője, valamint a Pesti Napló belmunkatársa. Következő eredeti művei jelentek meg: A szobor titka (regény, 1885); Kulturképek (novellák és rajzok, 1889); Ildiko (dráma, Temesvár 1890); Párbaj (regény, 1890); Az élet folytatásokban (regény, 1890); Görbe hegyek országában (ifjusági regény, 1891); Temesvári királybiró (ifjusági regény, 1892); Átalakulások (regény, 1893); Bergengócia (ifjusági regény, 1893);Kong-Kheou (ifjusági regény, 1893); A nagy játék (regény két köt., 1893); Az utolsó mentsvár (történeti elbeszélés az ifjuság számára, Pozsony 1893); Vak Bottyán (ifjusági elbeszélés, u. o. 1893); Szabadsághősök (ifjusági regény, 1894); Korhadt oszlopok (regény, 1895); A templom kulcsa (történeti regény, 1893);Vidám történelem (1895); Gábor Áron (1896); Hajdukirály (történeti elbezsélések, 1897); A negyven éves férfiu (regény, 1897). Német nyelven: Zwischen Einst und Jetzt (Mikszáth elbeszéléseinek átültetése, 1886); Ildiko (dráma 3 felvonásban). Azonkivül németből és franciából számos regényt magyarra fordított. Ildiko címü drámája, amely a kolozsvári pályázaton száz arany díjat nyert, szintén megjelent magyar és német kiadásban. Mint műfordító számos kiváló magyar iró műveit ültette át német nyelvre és viszont több német és francia irót fordított le magyarra.

Tábori ágy

különösen a katonaságnál használt, két-két tengelyen keresztbe állított lecből s azokra alkalmazott vászonból álló, összehajtható ágy. Ugyanigy készül a tábori szék is.

Tábori csapatok

azaz a hadrakelésre hivatott u. n. tábori alosztályok és osztályok, megkülönböztetésül a póttestektől. Ezek háboru esetén nem vonulnak az ellenség elé, hanem az újoncok és póttartalékosok kiképzését (a pótlovak idomítását) eszközlik s az ember (és ló) létszámbáan beállott fogyatékokat pótolják. L. Hadosztály.

Tábori csendőrség

l. Csendőr.

Tábori egészségügyi intézetek

l. Egészségügyi intézetek és Katonai gyógyító intézetek.


Kezdőlap

˙