Tábori konyhák

laktáborokban és gyakorlótáborokban építtetnek; berendezésüknél a használt főzőedények nagysága és minősége mérvadó. A T. megóvására még félszerfödelek is állíthatók fel. A főzéshez rendszerint a két vagy öt emberre való szabályszerü főzőedények használtatnak. A főzés közönségesen egyes főzőárkok fölött történik, melyek több napi használatra csoportonként egyesíttetnek, v. pedig főzőlyukakat használnak.

Tábori kórházak

l. Katonai gyógyító intézetek.

Tábori kovácsműhely

(nálunk katonai elnevezése tábori kohó), a lovasságnál, a tüzérségnél és vonatnál használt négykerekü kocsi, melyen a táborban legtöbbször előforduló kovácsmunkákat, különösen a patkolást végzik. Minden lovasszázadnak, ütegnek és oszlopnak tábori kohója van.

Tábori kunyhók

álló táborokban az emberek beszállásolására építtetnek és háromfélék, ekrek, négyszögletü és földkunyhók. A kunyhók nagyságának meghatározásánál szabályul szolgál, hogy egy ember számára általában két m. hosszuságu és 0,65 m. szélességü fekvőhely kell; e szélesség azonban a lábak helyénél 0,32 m.-nyire is keskenyíthető. Ennélfogva legcélszerübbek a kerek kunyhók a fekvőtér kihasználását illetve. A kerek kunyhók 35 gyalogsági vagy 32 lovassági legény számára építtetnek. A négyszögletü kunyhó rendzserint egy szakaszra való férőhellyel építtetik (olykor két szakasznak is). A földkunyhók az okból építtetnek, hogy nyárban hűvös, télben pedig meleg elhelyezést kaphassanak. E célra az építményt részben a földbe szülesztik és az e fölött kinyuló részt karókra rakott rőzsével, földdel és gyeptéglával födik be. Egy földkunyhóban rendesen 8-10 embernek van férőhelye.

Tábori őrsök

l. Előőrsök.

Tábori papság

a rendes hadseregnek, ideértve a tengerészetet is, saját papsága van. Ez a T. Élén az apostoli tábori helyettes áll, ki mindig in partibus infidelium levő valamelyik egyház címére felszentelt püspök, alatta állanak a tábori és katonai lelkészek különböző rangban s a rang szerint különböző elnevezéssel. L. még Exemptio.

Tábori posta

A hadsereg, vagy egyes részeinek mozgósítása esetén T.-intézetek állíttatnak fel, melyek a postai forgalmat az állandó posta és mozgósított seregtestek, valamint azok részei között közvetítik. A T. csakis levelezéseket, hirlapokat és pénzküldeményeket közvetít; teherszállítmányokat csak különös feltételek alatt vesz fel, utasokat pedig soha nem szállít. A mozgósított seregrésznél levő katonák által feladott vagy olyanokhoz intézett, belföldre szóló, nem ajánlott levelek portómentesek, azonban ugy a feladó, valamint a címzett egyén nevével, szolgálati állásával és beosztásával megjelölve kell lenniök. Ajánlottan csakis hivatalos iratok adhatók. fel. A T.-szolgálat vezetésére hivatva vannak: A hadseregfőparancsnoksághoz beosztott T.-vezérigazgató, minden hadseregparancsnokság vezérigazgatóságánál pedig a T.-igazgató és a tábori főpostahivatal. Minden T.-intézet számmal jelöltetik meg: «Az 1. gyaloghadosztály 8. sz. postakiküldöttsége. Az 1. hadsereg T.-igazgatósága» («Feldpost-Expositur No. 8 der 1. Inf.-Truppendivision. K. u. k. Feldpost-Direction der I. Armee»). A T. jelenleg Németországban és Ausztria-Magyarországban van legjobban kifejlődve.

A tábori távirdaigazgató szervezi s igazgatja a tábori távirdaépítő és a tábori ügyvezető osztályokat. Előbbinek feladata a hadsereg távirdaépítő osztálya által a sereg felvonulási vonalának mentén ideiglenesen létesített távirdavonalakat saját anyagával maradandóan kiépíteni, azt jókarban tartani s a hadsereg távirdaépítő osztályának felszedett építési anyagát újabb építés céljából ehhez elszállíttatni; a távirda ügyvezető osztály feladata pedig a már kiépített vonalakon a távirdahivatalokat berendezni s azt állandóan üzemben tartani. Rendesen minden 20-30 km. távolságra kell egy-egy távirdahivatalt felállítani. A tábori távirdahivatalok rendszerint csak hivatalos táviratokat közvetítenek, magántáviratokat csak a seregparancsnokásgok által időközönkint adott engedély alapján fogadhatnak el, de ezen esetben is csak akkor, ha a feladni szándékolt táviratot az arra kirendelt magasabb rangu katonatiszt láttamozza. Az ily táviratoknak közönségesen ismert nyelven kell szerkesztve lenniök.

Tábori sebészet

l. Hadi sebészet.

Tábori sütőintézetek

hivatásuk, hogy a működő csapatok részére szükséges kenyeret készítsék és azt vagy közvetlenül a csatpatoknak, illetőleg az élelmező-oszlopoknak, vagy pedig a tábori élelmező-raktáraknak átadják. A T. három szakaszba osztatnak be, melyek mindenike a szükséges kenyeret vagy állandó sütőkemencékben, vagy pedig a magukkal hordott vas tábori sütőkemencékben készítik és ezen célra a szükséges kenyérsütő liszt, só és köménymaggal szabály szerint hat napra vannak ellátva. Minden tábori sütőintézet 48 vas tábori sütőkemencével van ellátva és 3 szakaszból áll. Minden hadsereghez annyi tábori sütőintézet utaltatik, hogy minden hadosztály számára egy szakasz jusson. A tábori sütőkemencéket, továbbá 60,000 ember után hat napi szükségletre számított lisztet, sót és köményt országos fuvarok szállítják. L. még Élelmező intézetek.

Tábori szék

l. Tábori ágy.


Kezdőlap

˙