Tagolt állatok

a. m. articulata (l. o.).

Tagosítás

(commassatio), a birtokos egy határban fekvő birtokának egy tagban kihasítása, vagyis a szétdarabolt birotknak összesítése. Az 1836. XII. és X. t.-cikkek szerint a T.-t közbirtokosságokban a közbirtokosoknak bármelyike, ott ahol úrbéri föld volt, vagy a földesúr vagy a jobbágyoknak nagyobb része követelhette. E szabályt az 1853-iki úrbéri nyilt parancs fentartotta azzal, hogy a T. ily kérésére egy évi záros határidőt tűzött ki, e határidő lejártával a t.-nak csak mind két félnek egyetértő kivánatára lehetvén helye. Közbirtokosságokban a T. az arányosítással, úrbéri birtoknál az úrbéri rendezéssel függvén össze, részleteit l. Úrbér alatt. Az ország erdélyi részeiben a T.-t az 1880. XLV. és 1892. XXIV. t.-cikkek szabályozzák.

Tagosztály

a tagosítás alkalmával felállított terv szerint az egyes birtokosok számára kihasított telekrész.

Tagozás

az építészetben valamely felületnek (p. homlokzatnak) vagy alkotó részeinek (pilléreknek, oszlopoknak stb.) vizszintes (párkányok) vagy vertikális (rizalitok, pilaszterek stb.) kiugrásokkal való beosztása. Egy emeltes homlokzatot p. egy középső rizalit függőlegesen, a földszinti és az emeleti párkány ellenben vizszintesen tagoz; egy pilasztert annak feje és lába három részre: a fejre, a törzsre és a lábra tagozza stb.

Taguadió

(növ.), l. Elefántpálma.

Taguan

(állat), repülő mókus, l. Mókusfélék.

Tágulás

l. Kitágulás.

Tagus

a Tajo (l. o.) ókori neve.

Tahaa

(Tahaéa, Otahaa), a Társaság-szigetek egyike, Raiateától É-ra, amelytől csak 5 km.-nyi széles tengerszoros választja el, 82 km2 területtel, 800 lak. Az egész szigetet erdős hegyek takarják. Partjait mély öblök teszik szakadozottakká; ilyenek Hamene, Herurua. Főhelye Vaicare.

Tahi

Tótfaluhoz tartozó telep Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye pilisi felső j.-ban, a szentendrei Duna-ág mellett, a fővárosiak kedvelt nyaralóhelye; van gőzhajóállomása, postahivatala, postatakarékpénztára. Azelőtt igen sok jó bort termelt, most szőllői többnyire elpusztultak.


Kezdőlap

˙