Tartronsav

(oximalonsav), CH(OH).(COOH)2=C3H4O5. Kétbázisu oxisav, amely legcélszerübben a triklortejsavból [CCl3.CH(OH).COOH] ugy készül, hogy azt nátriumhidroxiddal melegítik és a folyadékot ecetsavval való megsavanyítás után báriumkloriddal elegyítik, amikor T.-asbarium [C3H2O5Ba] válik ki, amelyet azután kénsavval elbontanak. A T. nagy prizmákban kristályosodik; op. 184, de ekkor részben széndioxidra és glikolidra (C2H2O2)2 széthasad; vizben és alkoholban könnyen oldódik, éterben azonban oldhatatlan. Sói és összetett éterei közül igen sok elő van állítva.

Tartuffe

(ejtsd: tartüff), Moliere (l. o.) egyik remek művének címe, amely utóbb az álszent prototipusának jelölésére közkeeletüvé vált. Eredetileg a szó csalót (imposteur) jelent s az ó-francia truffle, tartuffie (terrae tubera a. m. szarvasgomba, átvitt értelemben csalás) szókból ered, amelyekből truffier, truffer (csalni, rászedni) is származnak. Lehet, hogy T.-jét Moliere bizonyos élő személyek (Roquette abbé, utóbb autuni püspök; Hardouin, párisi érsek) mintájára alkotta meg. Mások szerint a T. nevet Moliere alkalmasint Lippi Lőrinc olasz költő: Malmantile riacquistato címü (1650 táján megjelent) komikus eposzából vette. E költeményben Tartufo (szarvasgomba) a neve egy gonosz embernek. A szarvasgomba a föld alatt nő; Lippi alkalmasint a lappangásra akart célozni, mikor e nevet választotta. V. ö. Mangold, Molieres T. (Oppeln 1881); Tóth Béla, Szájrul-szájra (Budapest 1895).

Tarudant

Vadi Szusz marokkói tartomány fővárosa, a Vadi Szusz jobb partján, a Marokkóból Tombuktuba vezető fontos karavánút mellett, mintegy 8300 lak., körfalakkal, számos kerttel; rézedény-, pamut- és bőrárukészítéssel; datolya-, szőllő- és búzatermeléssel.

Tarutino

falu Kaluga orosz kormányzóságban, a Nara mellett, 948 lak. Ismeretes azon győzelemről, amelyet 1812 okt. 18. a Kutuszov vezérlete alatt álló orosz hadak Murat francia csapatain kivívtak.

Tarvágás

az erdő levágának az a módja, midőn az erdő fáit valamely erdőterületről, rendesen az évi vágástérről, egyidőben levágják, letarolják, hogy az igy tarra vágott területet a szálerdőben mesterséges úton: vetéssel vagy ültetéssel, sarjerdőben pedig a tuskókból keletkező sarjakkal felújítsák.

Tárvárak

a hadsereg szükségleteinek biztos elhelyezésére, néha mint zárlatok, néha pedig a népfölkelésnek szolgálnak támpontokul. ezen erődítésekre rendesen a már meglevő régibb várak használtatnak fel, melyek a nayaut teszik. Háboru esetén az ellentállás fokozására ezek előtt egy erődövvonal épül.

Tarvis

község Villach Karintiai kerületi kapitányságban, a Raibler Seebach és vasút mellett, (1890) 3147 lak., nagyszerü alpi környékkel, amiért is számosan használják nyaralóul. Mellette nagyszerü vasúti híd vezet át egy mély hegyszakadékon. T. hőse jelzőt kapta Fédák Mihály (l. o.) ki a T. mellett vívott csalában Károly főherceg életét menté meg.

Tary

Lőrinc, László fia, a Rátót nemből kiágazó T.-családból. A család nevét a hevesvármegyei Tar községről vette. Zsigmond király hűséges vitéze, 1405-1406. főpincemestere, később főétekfogója; egyetlen volt, ki 1401 ápr. 28. kardot rántva védelmezte fejedelmét, mikor a többi főurak megragadták, hogy fogságba tegyék. Bátor fellépésének öt súlyos sebbel adta meg az árát, még pedig olyanokkal, hogy gondos ápolás hiján bármelyik halálát okozhatta volna; egy meg éppen arcát torzította el, orra hegyét metszve ketté. 1411. kinn járt irországban és lement a szt. Patrick purgatoriumának hivott barlangba; s innen keletkezett azon monda, hogy Tar Lőrinc a pokolban járt. Rupert nevü fia Albert király özvegyének volt udvarmestere; 1445. a magyar országgyülés Lengyelországba küldötte, hogy a várnai csatában eltünt Ulászló felől tudakozódjék. V. ö. Fejér, Cod. dipl. (X. 3. 16. 17. 110. 176. 4. 38. 380. 7. 477.); Fraknói, A Hunyadiak és Jagellók kora (Századok 1896. 716-27).

Tarzus

(Tarsos), ókori város, Kilikiának főhelye a Kidnosz folyó mellett. Asszirok alapították Anduale nevü kikötőjével egyetemben. Egy ideig önálló fejedelmek székes fővárosa volt, akik csupán Persiától függtek; igazi fényre azonban akkor jutott, mikor a Szeleukidák dinasztiája idején sok görög telepedett meg benne. Ez időtájt nyilt meg jeles retorikai iskolája, amely még Krisztus születése körül is virágzott. A császárok ismételten tüntették ki jelentékeny kiváltságokkal, a kereszténység pedig szt. Pálnak szülővárosát tisztelte benne. Az izaurok és nyugati barbárok berohanásaitól azonban sokat szenvedett, ámbár a középkoron által még mindig megmaradt központnak. Most Terzusz, Adana vilajet főhelye, 12,000 lak., akik jelentékeny kereskedést folytatnak. A régi T.-ban 1852 óta ásatnak és kivált szép terrakottákat ástak ki. V. ö. Kotschy, Reise in den kilikischen Taurus über Tarsos (Gotha 1858); Langlois, Voyage dans la Cilicie (Páris 1861) és Koldewey, Das sogenannte Grab des Sardanapal in Tarsos (Berlin 1890).

Tas

(török) a. m. kő; Közép-Ázsiában a török mérföld neve.


Kezdőlap

˙