Trigonometria

(háromszögtan), a geometria az a része, mely egy háromszögnek három független alkotó részéből a többi alkotó résznek s más a háromszöghöz tartozó mennyiségeknek (terület, beirt kör sugara stb.) kiszámításával foglalkozik. A szerint, amint a háromszög sík v. pedig gömbi háromszög, megkülönböztetünk sík T.-t és szférikus T.-t. A T.-i számítások egyik fő eszközét az u. n. trigonometriai számok (l. o.) teszik.

Trigonometriai magasságmérés

l. Magasságmérés.

Trigonometriai számok

(goniometriai v. szögmérési számok, trigonometrikus függvények). Igy neveztetnek a geometriában bizonyos a szögre vonatkozó számok, melyek közül ma már csak a sinus, cosinus, tangens és cotangens használatosak s melyek különösen a trigonometriában (l. o.) alkalmaztatnak. Ha az a szög, melynek trigonometriai számait képezni akarjuk, hegyes szög, akkor képzeljük azt egy derékszögü háromszög egyik szögének; a háromszögnek a-val szemben levő befogóját jelöljük a-val, a másik befogót b-vel, az átfogót c-vel. Akkor:

[ÁBRA]

Ezeken kivül régebben még használatosak voltak:

[ÁBRA]

A sinus és cosinus, a tangens és cotangens s i. t. egymás cofunctiójának neveztetik. Itt co a complémentaire rövidítése s az elnevezés onnan ered, hogy két complémentaire (azaz egymást derékszögre kiegészítő) szög közül mindegyiknek sinusa egyenlő a másik cosinusával, tangense a másiknak cotangensével s i. t.

A T.-ra vonatkozó fontosabb képletek:

[ÁBRA]

s az utolsó kettőből következő

[ÁBRA]

A trigonometria alapvető fontosságu, hogy a T. fogalmát ugy lehet nem hegyes szögekre is kiterjeszteni, hogy e képletek tetszőleges szögekre szintén érvényesek maradnak. E végből elég megállapodnunk, hogy ha a-hoz a derékszöget hozzáadjuk, vagy belőle a derékszöget kivonjuk, akkor az új szög sinusának az eredeti szögnek cosinusát tekintjük, továbbá az új szög cosinusának, tangensének és cotangensének az eredeti szög ellenkező előjellel vett cofunctióját.

Ha x a szögnek abszolut mérőszáma (l. Ivmérték), akkor

[ÁBRA]

E végtelen sorok x komplex értékeinél is összetartók és a függvénytanban összegük ez esetben is sin. x illetőleg cos. x-nek neveztetik.

Trigynus

(gör.-lat.) a. m. háromanyás vagy háromtermős. Linné rendszerének rendje, olyan pároséltü virágokkal felruházott növények foglalatja, amelyek virágában három termő vagy bibeszál van.

Trijódmetán

l. Jodoform.

Trikala

(Trikkala), az ugyanily nevü görög nomosz (5870 km2 ter., (1890) 143,143 lak.) és püspökség székhelye Tesszáliában, a Trikkalinosz (ókori Lethe) bal partján, vasút mellett, 14,820 lak., bőrcserzőkkel, gyapju- és pamutszövéssel, gabona-, kukorica-, dohány- és pamutkereskedéssel. A meglehetősen elhanyagolt külsejü város melletti hegyeken áll a citadella, amelyben még hellén falak maradványai láthatók; itt volt az Akropolisz Aesculapius egykori templomával. A város legkiválóbb épülete a bazár. T. az antik Trikka. A törökök Mulalik kerület fővárosává tették. A görög szabadságharcban az albánok többször kirabolták. 1881 óta tartozik ismét Görögországhoz. Sztrategiai fontos fekvésénél fogva az 1897-iki görög-török háboruban is ütközetnek volt szinhelye.

Trikerion

(gör.), a gör. kat. egyházban hármas gyertya, mellyel a püspök teljes ornátusban mindjárt a liturgia elején áldást ad. Jelenti a Szentháromság három személyét.

Triklin kristályrendszer

l. Háromhajlásu kristályrendszer.

Triklórmetán

l. Kloroform.

Trikó

l. Tricot.


Kezdőlap

˙