Türkheim

1. város Elszász-Lotaringia felsőelszászi kerületében, a Fecht és vasút mellett, a Münsterthal bejáratánál, (1890) 2468 lak., két papirosgyárral és két pamutfonóval. 1675 jan. 5. Turenne itt fényes győzelmet vívott ki a német császári hadakon. - 2. T., község a bajorországi sváb kerületben, a Wertach bal partja közelében, vasút mellett, (1890) 1759 lak., játék- és pléhárukészítéssel.

Türkisz

(kallait, agraphit), viztartalmu aluminiumfoszfát (AlPO4.AlO3H3+H2O), mindig több-kevesebb rézoxid- és vasoxidul-tartalommal, mely utóbbiaktól függ szine. Alaktalan, veséded, cseppköves tömegekben vagy hintve, ugyszintén görgeteg alakjában is található. Égkék szinü vagy zöld, nem átlátszó. K. 6, fs. 2,6-2,8; szine világosság hatása következtében meghalványodik, lassankint megfakul; izzítva megbarnul, nem olvad, savak megtámadják. A szép kék szinü T. becses drágakő és Persiában Nisapur mellett (Herat közelében) vannak az ősrégi hires T.-bányák. a kék szinü T. a középkorban volt különösen igen becsben, amulettnak sűrün hordották, azt tartották róla, hogy a lezuhanástól óvja meg tulajdonosát, de meg hogy vidámmá is teszi. Mindenféle meséket tudtak róla. Ma a Keleten még mindig igen kedvelt drágakő, nagyobb darabjainak karátja 20-25 forint, a kicsinyek olcsóbbak. A legnagyobb T.-t (7,6 cm. hosszu, 2,5 cm. széles) Moszkvában őrzik. Gyűrükben ma is mint a szeretet, a megemlékezés jeleként hordják sokfelé. Régi magyar dísztárgyakon, ékességeken sűrün láthatni T.-t. A kereskedésbe kerülő T. közt újabb idő óta igen sok a mesterséges meg a hamis T. és pedig olyan ügyes utánzatok, hogy megismerésük nagyon nehéz. Mesterségesen réztartalmu aluminiumfoszfátnak összenyomásából készítik; a mesterséges T. jóval merevebb az ásvány-T.-nél. Mint hamisítvány leginkább az u. n. csont-T. szerepel, mely ős emlős állatok, nevezetesen pedig a mammut meg a masztodon, a dinoterium zománcos fogaiból, illetőleg az elefántcsontból készül és mesterségesen oly ügyesen festik meg (többnyire vasfoszfáttal), hogy szakértő legyen, aki az igazitól meg tudja különböztetni. Az ilyen hamisítványnak occidentális T. is a neve, vagy még odontolit. Lágyabb, könnyebb a valódinál, a világosságon igen gyorsan megfakul, gyertyavilágosságnál megszürkül. T. helyett néha kék szinü lezulitot (l. o.) is adnak.

Türkös

(Türköndorf, Türkeschdorf), nagyközség Brassó vármegye hétfalusi j.-ban, egyike az u. n. Hétfalunak, (1891) 3277 magyar és oláh lak.

Türlin

1. Ulrik, von dem, német költő, a XIII. sz. második feléből, valószinüleg Kârintiából származott. Kidolgozta az eschenbachi Wolfram által megénekelt Willehalm mondájának kiegészítéséül annak előzményeit: Arabelle megszöktetését. Az egyszerü, francia források után szabatosan megirt történet többféle kéziratban maradt ránk, az egyiket kiadta Casparson (Cassel 1781). V. ö. Suchier, U. v. d. T. forrása (Paderborn 1873). - 2. T., l. Heinrich (4.).

Türmitz

város Aussig cseh kerületi kapitányságban, a Biela és vasút mellett, (1890) 3311 lak., cukor- és kémiai gyárral; szép kastéllyal; közelében barnaszénbányákkal.

Türr

István, olasz kir. altábornagy, született Baján 1824 aug. 10. Iskoláit szülővárosában végezte későbbi jó barátjával Tóth Kálmánnal együtt. Fiatalon a katonai pályára lépett s az osztrák hadseregben Ferenc Károly főherceg ezredében szolgált mint hadnagy s mint ilyen kényszerült 1848. az olasz forradalom kitörésekor Radetzky seregével Olaszországba menni. 1849 jan. 19-én sikerült piemonti területre szöknie, ahol egy alakuló magyar légió paracsnokságát vette át. A novarai vereség azonban véget vetett a kis csapat reményeinek és T. Badenbe sietett, hol a forradalmi hadseregben ezredesnek tették. Azonban a forradalom leveretett és T. Svájcba menekült. Ott értesült a világosi fegyverletételről s ekkor hosszabb tartózkodásra Londonba intult. A krimi háboru kitörésekor előkelő állást vállalt az angol-török hadseregben. 1855 végén az angol kormány megbizásából a dunai tartományokba utazott, hol egy volt tiszttársa feljelentésére Bukarestben elfogták, Bécsbe vitték, a hadbiróság elé állították, mely halálra itélte, Csak Viktória királynő közbenjárására bocsátották szabadon. 1856. Törökországba ment, részt vett a cserkesz háboruban az oroszok ellen. 1859., midőn az olasz függetlenségi harc kitört, több honfitársával együtt odasietett, hogy az Ausztria elleni háboruban részt vegyen, ahol Garibaldi (l. o.) mellett küzdött. A villafrancai béke után ismét Garibaldi mellé állott mint annak hadsegéde s egyike volt a halhatatlan ezernek, mely máj. 6. hajóra szállt s másnap Marsalánál kötött ki. Palermo bevétele főleg T. tanácsai folytán sikerült, miért is Garibaldi a nemzetőrség főfelügyelőjévé és tábornokká nevezte ki. Sebe miatt egy ideig a hadsereg további szervezésén fáradozott, majd a messinai ütközet kivívásában dicső része volt. Nápoly bevétele után Garibaldi kinevezte a város polgári és katonai kormányzójává, mely állásában kitünően felelt meg faladatának s nagyban hozzájárult Nápolynak Olaszországgal való egyesítéséhez. A hadjárat után az olasz kormány megerősíté őt olasz altábornagyi rangjában s Viktor Emánuel szárnysegédévé nevezte ki és sok kényes és fontos diplomáciai ügy elintézését bizta reá. 1861 szept. 10. Mantovában nőül vette III. Napoleon császár unokahugát, Wyse-Bonaparte Adélt. Ugyanazon évben (márc.) levelet intézett Klapka tábornokhoz, melyben óvatosságra inté honfitársait, nehogy részt vegyenek egy elhamarkodott mozgalomban, értve ez alatt a magyar emigráció akkori terveit. 1866-ban a königgrätzi csata után Belgrádban szervezett egy csapatot, mellyel mint Klapka északon, ugy ő délen szándékozott Magyarországba törni. A porosz-osztrák háboru befejezése után azonban visszatért Olaszországba. Az általános amnesztia után Magyarországba jött és itt élénk részt vett közügyeinkben. A Ferenc-csatornát az 1870. XXXIV. t.-c. által becikkelyezett engedélyokmány alapján ő vette át üzlet és használat végett. Közművelődésünk ügyét is óhajtván szolgálni, ekkor alapította a központi népnevelési kört, mely azonban fiókjaival együtt a 70-es évek végén megszünt. 1881 máj. 18-án 99 évre engedélyt nyert a görög kormánytól a korintusi földszoroson keresztül ásandó tengeri csatorna létesítésére és üzemben tartására. Midőn 1888. a vállalatot vezető társulat megbukott, sikeres tevékenységet fejtett ki, hogy a kormányokat és a közönséget újabb tőkéknek a vállalatba való fektetésére birja. Politikai missziókat is teljesített ezalatt. 1870., bár nem hivatalosan, sokat fáradozott a francia, olasz és osztrák-magyar szövetség létrehozása körül. Ma társadalmi úton sokat fáradozik az örök béke eszméjeért s a VII. nemzetközi békekongresszuson, mely 1896 szept. 17-22. Budapesten tartotta üléseit, ő elnökölt. Rendesen Párisban lakik. Több röpirata is jelent meg: Arrestation, proces et condamnation du général T., racontés par lui-meme (1863); La Maison d'Autriche et la Hongrie (1865); Solution pacifique de la question d'Orient (1882); La question egyptienne devant le congres de l'Institut international (1882).

Tűrt vallás

az oly vallás, amely sem nem törvényesen bevett, sem nem törvényesen elismert, de csak ugy eltűrik. Ilyen volt nálunk sokáig a zsidó vallás. L. még Türelmi parancs.

Tűs cinnérc

tűs alakokban kristályosodó kassziterit vagy ónkő.

Tűsgát

l. Fésüsgát.

Tűshengerü nyujtógép

fésüs gyapju- és pamutfonalak gyártásánál nyer alkalmazást s veleje abban áll, hogy a nyujtóhengerpárok között tűkkel borított henger támasztja a szalagot.


Kezdőlap

˙