Uzsoki hágó

Ung vármegye bereznai j.-ban, Uzsok községből vagyis az Ung völgyéből a Keleti-Beszkédeken Galiciába (Turkára) vezető hágó (1869 m.).

Uzsora

Az 1883. XXV. t.-c. U.-nak nyilvánította annak cselekményét, «aki másnak szorultságát, könnyelmüségét vagy tapasztalatlanságát felhasználva, olyan kikötések mellett hitelez vagy ad fizetési halasztást, melyek a neki vagy egy harmadik engedett túlságos mérvü vagyoni előnyök által az adósnak vagy a kezesnek anyagi romlását előidézni, vagy fokozni alkalmasak, vagy oly mérvüek, hogy az eset körülményeihez képest a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás között szembeötlő aránytalanság mutatkozik» Ez az U.-nak egyszerü esete. Minősített vagyis súlyosabb büntetési tétel alá esik: a) az U.-nak a törvényben meghatározott módon elpalástolása; b) a fizetési kötelezettség biztosítása céljából az adós becsületszavának lekötése, vagy esküvel, vagy hasonló igérettel megerősíttetése; c) az U. üzletszerüsége; d) tiz esztendőn belül visszaesés. Az egyszerü U.-nak büntetése 1-6 hónapig terjedhető fogház és 100-1000 frtig terjedhető pénzbüntetés, s mint fakultativ mellékbüntetés a hivatalveztése. A minősített U.-nál a fogházbüntetés 2 évig, a pénzbüntetés 4000 frig terjedhet, a fentemlített mellékbüntetés kötelező, s azonfelül a bűnös a községből, ahol az U.-t elkövette, ha nem oda való illetőségü, ha pedig külföldi, az országból kiutasítható. A százalékláb számszerü nagysága nem mint U.-megállapító, hanem mint U.-kizáró tényező szerepel, amennyiben ki van mondva, hogy a valósággal adott érték után 8%-ot meg nem haladó kamat U.-t egyáltalán nem képezhet. U. miatt a bűnvádi eljárás csak a sértett fél, vagy házastára, vagy a fel- és lemenő ágbeli rokonok, vagy a gyám vagy gondnok indítványára indítható; az indítvány azonban nincs a rendes 3 havi határidőhöz kötve, hanem a 3 évi elévülési határidőn belül bármikor előterjeszthető. Kivételesen indítvány nélkül hivatalból üldözhető az U. akkor, ha valamely vidéken elharapódzott s annak folytán a közigazgatási bizottság felterjesztésére az eljárást az igazságügyminiszter elrendeli. Büntetést kizáró ok, ha a bűnös az indítvány megtétele előtt a törvényellenességet jóváteszi, s a felvett U.-i előnyöket a megkapás napjától számított 5%-os kamattal visszaadja. L. még Kamat.

Uzu

v. Uzi, a Dnyepr török neve.

Uzzijjá

v. Azárja, Juda királya, uralkodott körülbelül Kr. e. 740. Kormánya alatt béke uralkodott. Halála évében lett Ézsaiás próféta (a hagyomány szerint unokatestvére) Isten választottja.

 

 

 

Ü, Ű

kis alakban ü, ű, a magyar ábécé 32. s 33. betüje. Ü hang van rövid (ü) és hosszu (ű); ezek a magas hangok megfelelnek a mély u és ú hangoknak: házunk, kezünk stb. Nyelvtani alakokban néha az ö ő hangokkal váltakoznak: kezük, kezök, fejtül, fejtől stb.

Überlingen

az ugyanily nevü járás székhelye Konstanz badeni kerületben, a róla elnevezett tó partján, vasút mellett, (1890) 4027 lak., gőzhajóállomásal, halászattal; 1350-1408-ig épített gót templommal, XV. sz.-beli szép városházzal, amelyben gazdag fafaragványok és nagy pompás terem látható; műtörténelmi és természetrajzi gyüjteménnyel. Mint nyári üdülőhelyet számosan látogatják.

Überweg

Frigyes, német filozofiai iró, szül. Leichlingenben 1826 jan. 22., megh. 1871 jun. 9. mint a filozofia tanár a königsbergi egyetemen. Kitünő kézikönyveket irt, melyek tudományos apparátus és kritikai elmeél dolgában fölötte becsesek. Legjelesebb műve: Grundriss der Geschichte der Phlosophie, három kötetben, mely folyton új kiadásokban jelen meg, a nyolcadikat most adja ki Heinze. V. ö. Lange, F. Ü. (1871); Brasch, Die Welt- und Lebensanschauung Friedr. Ü.-s (Lipcse 1888).

Üchtritz

Zsigmond báró, főrend, szül. Marcaltőn (Veszprém) 1846 máj. 24. Atyja német volt, de azért az 1848-iki szabadságharcban a magyar hadseregben küzdött. Fia már egészen itt telepedett meg s kiválóan gazdasággal foglalkozott veszprémvármegyei birtokain. A lovaregyletnek, nemzeti kaszinónak választmányi tagja. 1878. az ugodi, 1884. a körmendi kerület képviselőnek választotta kormánypárti programmal. 1894 jun. 11. kinevezték a főrendiház élethossziglani tagjának; a közgazdasági és közlekedésügyi bizottságnak tagja.

Üchtritz

német költő, l. Uechtritz.

Ückermünde

az ugyanily nevü járás székhelye Stettin porosz kormányzóságban, a Kis-Hafftól 2 km.-nyire, az Ücker mellett, (1890) 6112 lak., vasöntéssel, hajóépítéssel, nagy téglagyárakkal, tőzegbányászattal és élénk fakereskedéssel. Ü. valamikor erős vár volt.


Kezdőlap

˙