Válide

(arab) a. m. szülő, anya. V. szultán, az uralkodó szultán anyja, ki fiának trónrajutásával a hárem többi lakosai közt legmagasabb rangra emelkedik; gyakran politikai befolyással is bir.

Validus

(lat.) a. m. erős, hatalmas; validitas, jogerősség, érvényesség.

Valis selo

politikai község Modrus-Fiume vármegye sluini j.-ban, (1891) 1170 horvát-szerb lak., postahivatallal és postatakarékpénztárral.

Valk

(Walka, Walka-lin), az ugyanily nevü járás székhelye Livonia orosz tartományban a vasút mellett, (1893) 4815 lak., len-, kender- és lenmagkereskedéssel.

Valkai

András, verses krónikák irója, szül. Kalotaszegen. Báthory István hive. Fenmaradt munkái: Chronica vagy szép históriás ének Károly császár afrikai hadjáratáról (1571); Chronica vagy szép históriás ének Hadriánus hadviseléseiről (Kolozsvár 1573); Chronica vagy pap János császár indiai birodalmáról (u. o. 1573); Chronica a nagy Bánkbánról (u. o. 1573); Historica az vitéz Hunyadi János erdélyi vajdáról (Debrecen 1575); Historia az longobárdusoknak tizes királyokról Andoimusról (Kolozsvár 1580); Genealogia historica Regum Hungariae ab Adamo protoplasta as serencissimum usque Joannem secundum (u. o.). Verseiben nincs semmi poézis, inkább annyiban érdekelhet bennünket, mint a nemzeti visszahatás hű kifejezője.

Valkány

nagyközség Torontál vármegye nagyszentmiklósi j.-ban, az Aranka folyó mellett, (1891) 4260 oláh és magyar lak., vasúti állomással (itt ágazik ki a m. kir. államvasútból a V.-perjámosi szárnyvonal), posta- és táviróhivatallal és postatakarékénztárral.

Valkenburg

kies fekvésü városka és látogatott nyaralóhely Limburg németalföldi tartományban, Maastricht közelében, vasút mellett, 1225 lakossal.

Valkó

nagyközség Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye váci alsó j.-ban, (1891) 1884 magyar lak., postahivatallal és postatakarékpénztárral.

Valkó vára

Szilágy (előbb Kraszna) vármegyében Nagyfalutól délre állott. Ma romokban hever. 1316-ban a fellázadt Barsa Kopasz nádoré volt s ennek fia Bekcs védelmezte a királypártiak ellen, azonban Elefánti Dezső megvívta. 1341 Dancs krasznai főispán és fiai kapták. Ezek kihalása után a losonci Bánffyak kezére jutott. A hozzá tartozó uradalmat részben ma is ezek birják. 1404-ben a Bánffyak engedetlenkedvén, Zsigmond király Jakcs Jánost, Albisi Dávidot és Csáky Györgyöt küldé ki e vár megvívására. V. ö. Anjoukori okm. (I., 522, IV., 143); Fejér, Cod. Dip. (X. 2., 829).

Valkó vármegye

és várispánság, a mai Szerém, Verőce és Pozsega vármegyék egy részét foglalta magában. A XV. század vége felé 33 vára, 34 városa, 1182 helysége ismeretes. Főispánjai többnyire vagy éppen állandóan a macsói bánok voltak. 1541 után teljesen megszünt benne a vármegyei élet és rövid időn a vármegye feledésbe ment, ugy hogy holfekvését is csak újabb időkben, főkép Csánki nyomozásai állapították meg.


Kezdőlap

˙