Valószinüsítés

az a bizonyítási mód, amikor a peres fél nem arra törekszik, hogy az birót az állított tény valóságáról meggyőzze, hanem hogy állítását a biró előtt hihetővé tegye. A V.-nek csak akkor van helye, ha a törvény kifejezetten megengedi, p. az igazolással élőnek azt, hogy mulasztása vétlen volt, csak hitelt érdemlőleg kell kimutatni és nem bizonyítani. Biztosítási végrehajtás kérelmezése esetében csak a veszély valószinüségét kell kimutatni.

Valparaiso

(a. m. paradicsomi völgy), 1. Chile délamerikai köztársaság egyik tartománya, Aconcagua, Santiago és a Nagy-oceán közt, 4297 km2 ter., (1894) 230,990 lak. Departamentűi: V., Limache, Quillata és Casablanca. - 2. V., az ily nevü tartomány és departamento székhelye, az állam legnagyobb kikötő- és kereskedővárosa, a Nagy-oceán partján, a D. sz. 33° 2' alatt, csakis É. felé nyilt, egyebütt a szelek ellen védett kikötő és vasút mellett, (1890) 150,000 lak., gép-, kocsi-, dohány-, ásványviz-, sör-, szeszgyártással, cukorfinomítással és állami vasúti műhelyekkel. Kikötője vasmolókkal és dockokkal jól el van látva; néhány európai gőzhajótársaság rendes összeköttetést tart fenn vele. 1894. a külföldről érkezett 562 hajó, köztük 314 gőzös. A bevitel fő cikkei: pamut-, kötött áruk, kendők Angliából és Németorzágból, divatcikkek Franciaországból, cukor, vasáruk, gépek; a kivitelé: gabona, főképen búza, réz, gyapju, bőr és guano. Közművelődési intézetek: fiu-liceum természetrajzi muzeummal, leányliceum, hajósiskola, teologiai szeminárium és több magániskola. V. részben amfiteátrumszerüen épült a part mellett emelkedő kopár hegyeken. Az éghajlat enyhe (évi középhőmérséklet 13,9°). A város két részből áll: a Puertóból, amelynek görbe s meredek utcái vannak és az Almendralból, amely a síkságon terül el egyenes utcáival. A házak nagyobbára két- és háromemeletesek. A nyilvános épületek közül a kiválóbbak: a városháza, az új szinház, a kupolás börze, a liceum, a Victoria-templom, több klub-épület. Nagyszerüek az Almacenes fiscales, az áruraktárak. Emlékszobrai vannak Kolumbusnak, Wheelrightnak, aki a chilei partokon megteremtette a gőzhajózást és létrehozta az első chilei vasutat, Lochrane Tamásnak, a chilei tengerészhősnek, végül a chilei tengerészetnek. V.-t már 1544. megtették Santiago kikötőjének, de még 1820. sem volt 6000-nél több lakója. Csak akkor virágzott föl, midőn kikötőjét az idegen hajóknak is megnyitották.

Val Paartenz

l. Prättigau.

Valpó

(Valpovo), politikai község Verőce vármegye eszéki járásában, a Karasica folyó mellett, (1891) 4775 cseh, horvát-szerb, magyar, német, olasz és tót lak., ásványos forrással és fürdővel, posta- és táviróhivatallal és postatakarékpénztárral. V. hajdan külön vármegye székhelye volt, a régi várának helyén szép új kastély épült. A mai V. helyén már Kr. u. a II. sz.-ban Jovalium feküdt. 1484. Mátyás király Geréb Mátyás bánnak adományozta V.-t. A törökök támadásainak 18 évig állott ellen, de 1543 jun. 22. elfoglalták, miután 3173 kőgolyót röpítettek az erős várba. V. 1681-ig maradt a törökök kezén. Visszafoglaltatása után a kamara tulajdona lett, de 1721-ben III. Károly Prandau Péter bárónak adományozta, kinek utódai ma is birják. Itt született Katanccaaronić Mátyás Péter horvát költő.

Válság

(krizis), a termelésnek, a forgalomnak és a fogyasztásnak zavaraiból keletkező gazdasági baj, mely mindig értékek megsemmisítését vonja maga után. A munkamegosztás mai rendszere mellett minden gazdálkodó egyénnek számítania kell mások gazdasági tevékenységére; ha e számítások nem válnak be, a gazdasági életben zavarok keletkeznek, s ha e zavarokat általánosan érezik, V.-nak mondják a bajt. A gazdasági élet különböző tevékenységeinek egymással helyes arányban kell lenniök; nevezetesen a termelésnek a fogyasztás mértékéhez és irányához kell alkalmazkodnia, a forgalomnak pedig a termelés és fogyasztás szolgálatában kell állania. Ha már most a gazdasági tevékenységek valamelyike nagyobb arányu működést fejt ki, mint amekkorára a többi ágnak szükségük van, vagy megfordítva nem képes a többiek szükségleteinek megfelelni, akkor ez az aránytalanság valamelyik gazdasági körben vagyoni veszteségeket okoz, s ez a V. Okaik szerint megkülönböztetik: a termelési, a hitel-, a pénz-, a forgalmi és az üzérkedési V.-okat. Elterjedésüket tekintve vannak helyi, országos és világválságok.

A termelési válságok A termelési V.-ok vagy mezőgazdasági, vagy ipari eredetüek, s okaikat a túltermelésben (l. o.) keresik. A hitel-V.-ok a bizalom megrendüléséből származnak, amikor t. i. a hitelszükséglet nem talál kielégítést s igy az adósok nem tudván kötelezettségeiknek megfelelni, sorra csődbe kerülnek; miután árukészleteikre s vagyonukra nem találkozik vevő: általános áresés következik belőle. A forgalmi V. lehet kereskedelmi, vagy közlekedési természetü; a kereskedelmi V. ugy keletkezik, hogy a kereskedők a fogyasztók vásárlási képességeit túlbecsülve, olyan nagy készleteket halmoztak fel raktáraikban, hogy azokat még elviselhető veszteséggel sem képesek akkorra eladni, mikorra tartozásaik esedékessé válnak; igy aztán a kereskedelmi V. maga után vonja a hitel-V.-ot is. A közlekedési V. a közlekedési eszközök felesleges szaporítása által keletkezik, de előállhat még ugy is, hogy a közlekedés irányának megváltozása folytán, vagy pedig technikai tökéletesítések miatt a régi közlekedési eszközök és vállalatok tétlenül kénytelenek vesztegelni. A pénz-V. a pénz anyagának értékhullámzásából, vagy az érmek megrontásából, vagy a pénz szerfölötti bőségéből és hiányából állhat elő. Az üzérkedési V. végre a hitelközvetítők túlságos vérmes spekulációja által keletkezik, s legtöbbnyire börzei értékek és alapítási vállalkozások körül fejlődik ki, ezért néha tőzsde-V.-nak is nevezik.

A V. kérdését különösen e század eleje óta vizsgálja szorgosan a tudomány, s ma már ugy előjeleit, valamint lefolyását, következményeit és orvosszereit eléggé pontosan ismerik, csakhogy a gyakorlati életben még sem lehet mindig ez orvosszereket alkalmazni. A V.-ok közeledését jelzik a nagy és merész üzérkedés, a gazdagodási vágy általános jelentkezése, a fényűzésnek és a játékszenvedélynek terjedése, az élelmi szerek, fényűzési cikkek s telkek árának, a munkabéreknek s a kamatlábaknak emelkedése, a tőzsdei árfolyamok esése. Maga a V. rövid lefolyásu baj, s csak addig tart, amig a meghibbant gazdasági egyensúly helyreállhat; néha egy-egy váratlan politikai vagy gazdasági hir hatása alatt keletkezik egy-egy tőzsdei V., amely pár óra alatt véget ér, az ilyen V.-ot pániknak, ijedelemnek nevezik. A V. orvosszerei között vannak olyanok, amelyekkel meg lehet azokat akadályozni, s olyanok, amelyekkel azok lefolyását lehet gyorsítani s káros hatásukat csökkenteni. A preventiv intézkedések közé tartoznak a helyes gazdasági és társadalmi politika, a kamaráknak s konzulátusoknak pontos felvilágosító szolgálatai, szóval gazdasági élet szervezése. A V. lefolyását enyhítik az okok elhárításával, igy a hitel-V. esetén nyujtott bő és olcsó hitel, termelési V. esetén nagy fogyasztó piacok feltárása, szállítási kedvezmények nyujtása stb. majdnem egészen elhárítják a V. káros hatásait. A V. tulajdonképen ugy tekintendő, mint a rendetlen gazdasági állapot javulása, amely nagy és óriási veszteségekkel jár ugyan, de végeredménye mégis az, hogy a piac lázas helyzetét a normális egészségi állapotba vezeti vissza. Óvatosabb és kevesebb nyereséggel megelégedő népeknél a V.-ok ritkábbak és enyhébb lefolyásuak, mint az olyan népeknél, amelyek nagyobb nyeremények reményében kockázatosabb vállalatokba bocsátkoznak. Általános, az egész világra kiterjedő s minden téren uralkodó, két évtizedes mezőgazdasági V.-gal küzd napjainkban az emberiség, amelynek okául a túltermelést jelölik meg; ez a V. az általános árhanyatlásban nyilvánult s következménye volt a földjáradék állandó csökkenése. L. Mezőgazdaság (tört.).

Valsalva kisérlete

Valsalva (1666-1723) bolognai tanár, hires olasz anatomus, következő kisérletét utánozzák most is, sokszor gyógycélok elérése tekintetéből, Szájukba nyálat gyüjtenek vagy vizet vesznek, befogják orrukat és szájukat s nagyot nyelnek lélekzetvétel nélkül. Ilyenkor fülükben, ha a fültrombita (a garat ürét a dobürrel összekötő Eustach-féle kürt) nincsen eldugulva, mindkét oldalt egy-egy reccsenést hallanak, mert a szájukból a dobürbe jutott levegő megmozgatja dobhártyájukat; egyúttal tudomásukra jut, hogy rendes-e a kürt, vagy el van-e dugulva, ami garathurutok esetén megtörténik és nehéz hallás áll be. Dobhártyahurutnál is jó néha az ilyen természetes beszívás, mert a meg-megrezzenő dobhártyáról lehull a váladék, de nagyon sokszor nem tanácsos a fülorvosok tanácsa szerint ezt ismételni, nehogy megvastagodjék a dobhártya a sok háborgatásra. A fülorvosok az orron át is be tudnak jutni műszerükkel e kürtgarat nyilásán s gummilapdával fujnak be levegőt a dobüregbe.

Val Sassina

l. Pioverna.

Valse

l. Keringő.

Vals-les-Bains

(ejtsd: val le ben), város és fürdő Ardeche francia départementben, 5 km.-nyire Aubenastól, a Volane kies völgyében, vasút mellett, (1891) 3685 lak., selyemmotollálással, több hideg ásványvizforrással, amelyeket vesekő, köszvény és májbajok ellen használnak, és fürdőintézetekkel, amelyeket évenkint több ezer beteg látogat. V. ö. Reynaud, Vals actuel (Issodun 1888).

Val Sugana

l. Sugana-völgy.


Kezdőlap

˙