Walpurgis

(Walpurga), szent. Testvéreivel, Willibalddal és Wunnibalddal Angliából Németországba költözött a kereszténység terjesztésére. Willibald alapította 741. az eichstätti püspökséget, Wunnibald 745. a heidenheimi kolostort, melynek vezetését W. vette át s ott is halt meg 763. jelvénye egy balzsamos üvegcse és három kalász. Szentté avatása május 1-re esett s a néphit igen sok babonával hozta W. nevét összeköttetésbe. A máj. 1-ét megelőző kilenc éj neve W.-éj. A W.-éj a német nép hite szerint különösen kedvező minden varázslatra, a vizet ekkor borrá lehet változtatni, a növények növését megakadályozni stb.

Walsall

(ejtsd: vollszel), város Stafford angol grófság legiparosabb részében, Birminghamtól ÉNy-ra vasutak mellett, (1891) 71,791 lak., nagy vasöntőkkel, cérnafonással, vas- és szijgyártó-áruk készítésével.

Waltenhofen

Adalbert, osztrák fizikus és elektrotechnikus, szül. Admontbühelben (Stájerország) 1828 máj. 14. Tanulmányait Bécsben végezte; 1850-52. grazi egyetemi tanár, azután 1867-ig a fizika tanára az innsbrucki egyetemen, 1883-ig a prágai műegyetemen. Ekkor Bécsbe hivták meg s az ottani műegyetemen ő rendezte be Ausztria első elektrotechnikus intézetét. 1889. a bécsi Internationale Elektrische Gesellschaft elnöke s 1891. a frankfurti villamos kiállítás bizottságának tiszteletbeli tagja. Munkái: Grundriss der mechanischen Physik (Lipcse 1875); Die internationalen absoluten Maasse, inbesondere die elektrischen Maasse (Braunschweig 1892); Über Blitzableiter (Uo. 1890). Számos értekezése jelent meg a bécsi tud. akadémia jelentéseiben és szaklapokban, különösen az elektromagnetizmus alkalmazásáról.

Walter

1. Gyula, esztergomi kanonok, egyházmegyei főtanfelügyelő, egyházi iró, szül. Selmecbányán 1855 febr. 19. Középiskoláit Esztergomban, a teologiát Bécsben végezte. Pappá szentelték 1877 dec. 22. Káplán volt Börzsönyben és Komáromban, 1878. végén Szápáry Gyula gróf pénzügyminiszter gyermekeinek nevelője, 1881. káplán Érsekújvárott, de csakhamar hittanító az esztergomi apácák nevelő intézetében, 1882. esztergomi tanítóképzőintézeti tanár, 1883 dec. 29. teologiai doktor, 1884-92. egyúttal a nevelés- és hitelemzéstan tanára a papnevelő intézetben, 1889. főegyházmegyei könyvtáros, 1890 szept. igazgató a tanitóképző intézetben, 1898 okt. 31. hercegprimási titkár, 1896 szept. 19. esztergomi kanonok, 1897 ápr. 12. főtanfelügyelő, ugyanaz év nov. 9. főegyházmegyei irodaigazgató. Irodalmi munkássága: 1887. a Magyar Sion társszerkesztője, 1886-89. a Katholikus Hitoktatásnak főmunkatársa. Irt szentbeszédeket az Isten Igéjébe, könyvismertetéseket s egyéb cikkeket különböző lapokba és folyóiratokba. Önálló művei: Lelki Harmat (imakönyv, Esztergom 1884, tót nyelven is): A népiskola és az egészségügy (Esztergom 1885); Jubielumi emlékfüzér Majer István irói jubileuma alkalmából (u. o. 1885); Üdvözlégy Mária (imakönyv, u. o. 1886, 7. kiadás 1897); Zádori János élete (u. o. 1888); Simor János bibornokhercegprimás emlékezete (u. o. 1891); XIII. Leo és a társadalom (u. o. 1893); Az északi határon (u. o. 1893); Majer István emléke (u. o. 1894); Szent beszéd (Szt. István napján, Budapest 1894) Képek a hazai ellenreformáció mozgalmából a XVII. sz. végén (Esztergom 1896) stb. V. ö. Zelliger A., Egyházi irók csarnoka. - 2. W. Teréz, l. Pulszky (3.).

Walter

Gusztáv, német énekművész, szül. a cseh Bilinben 1836 febr. 11-én. 18 éves korában kezdte hangját a prágai konzervatoriumban művelni; a brünni s 1856. a bécsi udvari opera ünnepelt lirai tenorja lett. 1887. nyugalomba lépett s csupán mint dalénekes gyarapítja babérait.

Waltershausen

város Gotha német hercegségben, a Türingiai erdő kiágazásainak lábánál, vasút mellett, (1890) 5166 lak., jelentékeny játékszerkészítéssel, húsfüstölőkkel, szivarszipka-, alabastromáru-, kefekészítéssel, bőrcserzéssel, malmokkal; játékszer- és húsnemükereskedéssel; Tenneberg nevü kastéllyal.

Waltershausen-glecser

l. Ferenc-József-császár-fjord.

Walterskirchen

osztrák bárói család, mely 1546. a Magyarország határán emelkedő Wolfsthal nevü vár után kapta predikátumát és lovagrendi állását; 1643. pedig a bárói méltóságot nyerte. A magyar indigenátust 1802. kapták. Birtokaik: Wolfsthal, Hundsheim és Pottenburg (mind a három Alsó-Ausztriában). A család tagjai majdnem kivétel nélkül Ausztriát szolgálták, hol a katonai, hol a polgári pályán, és többszörös rokonságot kötöttek magyar főnemes családokkal. Közülök említendő: György (1796-1865), aki a pozsonyi helytartótanácsnál működött; ennek fia volt Ernő (1829-1891), unokája pedig Ferenc báró (szül. 1862.), az osztrák urak-házának tagja. Még Ottó báró emlitendő (szül. 1833), ki a diplomáciai pályán működött és miniszteri címmel nyugalomba lépett. A magyar történelmi társulatnak 23, Hunyadi Mátyás korára vonatkozó oklevelet adományozott. V. ö. Szilágyi Sándor cikkét a Századokban 1892. (27. évf., 179. old.). A W.-család női tagjai közül jelenleg három Budapesten él mint apáca.

W. Róbert báró, osztrák politikus, szül. 1839 febr. 20. Jogi tanulmányainak befejezése után kapfenbergi (Stájerország) birtokán gazdálkodott. 1873. Judenburg képviseletében az osztrák képviselőház tagja lett, hol a haladó párthoz csatlakozott. Tagja volt a delegációnak s mint ilyen Bosznia okkupációja, valamint a magyar kiegyezés és a hadügyi budget ellen harcolt. Midőn az alkotmányos párt vezérei a választási jog kiterjesztéséről szóló javaslatot elvetették, W. 1882. Fischhof s mások társaságában megalakítá a német néppártot, melyet azonban a német szabadelvüek különösen Bécsben visszautasítottak. Választóival is meghasonlott, mire mandátumát letette és a politikai élettől visszavonult. Újabban (1896) elvei feltámadtak és a német néppárt programmjában megvalósultak; de őt magát nem lehetett rábirni, hogy újból mandátumot vállaljon.

Waltham

(ejtsd: vollthemm), város Massachusetts amerikai állam Middlesex countyjában, 16 km.-nyire Bostontól a Charles-river balpartján, vasutak mellett, (1890) 18 707 lak., nagy zsebóragyárral, amelyben először készítettek órákat gépek segítségével, vasöntéssel, papirosmalommal, pamutiparral.

Waltham Holy Cross

(ejtsd: voltem hóli krossz), angolszászul Weladham, város Essex angol grófságban, a Lea bal partján, vasút mellett, (1891) 6066 lak., puskapormalommal és gyufagyártással; részben restaurált apátsági templommal, amelyben Harald király van eltemetve.


Kezdőlap

˙