Windward Islands

l. Antillák.

Winfried

a németek apostola, l. Bonifác (10).

Wingolf

l. Valhalla és Valkyrják.

Winkelmann

Ede, német történetiró, szül. Danzigban 1838 jun. 25., megh. Heidelbergában 1896. febr. 10. Történelmi tanulmányainak befejezése után 1859. a Monumenta Germaniae historica vállalat munkatársa lett, majd több egyetemen mint tanár működött s végre 1873. Heidelbergában telepedett meg mint tanár. Művei: Geschichte Kaiser Friedrichs II. und seiner Reiche 1212-35. (Berlin és Reval 1863-65, 2 köt.); Bibliotheca Livoniae historica (Pétervár, új kiad. Berlin 1878); Philipp von Schwaben und Otto IV. von Braunschweig (Lipcse 1893, 1 köt.); Petrus de Ebulo: Liber ad honorem Augusti (IV. Henrik; u. o. 1874); Acta imperii inedita saeculi XIII. et XIV. (Innsbruck 1880-1885, 2 köt.); Geschichte der Angelsachsen (Berlin 1883); Urkundenbuch der Universität Heidelberg (Heidelberga 1886, 2 köt.); Kaiser Friedrich II. (a Jahrbücher der deutschen Geschichte folyóiratban, Lipcse 1889). Átdolgozta továbbá Böhmer Regestáiból az 5. kötetet. Mint bibliografus is nagy tekintélynek örvendett.

Winkelried

Arnold, svájci szabadsághős, az unterwaldeni kanontból. A tradició szerint 1386 jul. 9. a sempachi csatában az osztrák csatasor lándsáin testével rést nyitván, önfeláldozásával a svájciak javára dönté el az ütközetet. Hősi tettét a Stansban emelt emlék hirdeti. Az osztrák, valamint a legrégibb máskülönben szűkszavu svájci krónikák hallgatása kétessé teszik a W. tettének hitelességét. E kétlynek első sorban Lorenz Ottokár (Leopold III. und die Schweizerbünde, Bécs 1860), továbbá Kleissner (Die Quellen zur Sempacher Schlacht und die Winkelriedsage, Göttinga 1873) és Harmann (Die Schlacht bei Sempach; Nochmals zur Sempachfrage, Frankfurt 1886 és 1887) adtak kifejezést. A svájci történetirók ellenben a monda hitelességét vitatják és arra hivatkoznak, hogy egy zürichi krónika (1440 körül) megemlékezik e dologról, bár W. nevét nem említi. A monda egyik másik fő forrása az u. n. nagy sempachi csatadal, mely XVI. sz.-beli másolatokban maradt reánk és melynek szerzője Halbsuter, aki 1431-80. Luzernben élt. V. ö. a fentnevezett munkákon kivül Bernoulli, W.-s That (Basel 1886); Öchsli, Zur Sempacher Schlachtfeier (Zürich 1886); Bürkli, Der wahre W. (u. o. 1886); Secretan E., Sempach et W. (Lausanne 1886).

Winkler

Lajos, kémikus, szül. Aradon 1863 máj. 21. Középiskolai tanulmányait részben Aradon, részben Budapesten végezte; utóbbi helyen tette le a gimnáziumi érettségi vizsgálatot. Eleintén a gyógyszerészi pályán volt és a Rozsnyay Mátyás aradi gyógyszertárában mint gyakornok és segéd működött. Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte; 1885. gyógyszerészmesterré, 1889. pedig gyógyszerészdoktorrá avatták. A kémiával behatóbban mint állami ösztöndíjas vegyésznövendék ismerkedett meg, mely minőségben három éven át volt Than Károly egyetemi tanár tanítványa. A következő évben (1889) tanársegéddé neveztéki az első kémiai intézethez, hol jelenleg is mint első tanársegéd működik. 1894-ben a tudományegyetemre mint magántanár habilitáltatta magát az analitikai és gyógyszerészi kémiából. A m. tud. akadémia 1896. levelező tagjává választotta. Több tudományos társulat tagja; a Magyar Kémiai Folyóirat két első évfolyamának szerkesztője, a Gyógyserészeti Közlöny főmunkatársa. Önálló tudományos dolgozatai az általános, az analitikai és a gyógyserészi kémia körébe vágók. Módszerei a vizben oldott oxigén meghatározására nemcsak nálunk, de külföldön is általánosan használatos. A gázok abszorpciójára vonatkozó mérései a régibb adatokat több esetben helyesbíti. Doglozatai részint a m. tud. akadémia kiadványaiban, részint hazai és külföldi folyóiratokban jelentek meg. E lexikon kémiai cikkinek egy részét ő irta.

Winkler

1. Károly Gottfried Tódor (álnéven Theodor Hell), német iró, szül. Waldenburgban 1775 febr. 9., megh. Drezdában 1856 szept. 25. Jogot végzett, 1796. a drezdai törvényszéknél dolgozott, 1812. beutazta Francia- és Olaszországot, 1813. a kormánybizottság titkára és a Generalgouvernementsblatt szereksztője, azután orosz cári udvari tanácsos, 1814. a drezdai és lipcsei udvari szinházak kezelője, 1815. titkára, 1816. a művészeti akadémia titkára, 1825. az olasz opera rendezője, 1841. a drezdai udvari szinház és az udvari ezenkar aligazgatója. 1817-43. ő szerkesztette az Abendzeitungot. Költeményeket irt és sokat fordított, így p. Camoëns Lusiadját (Drezda 1807); Byron Mazeppáját (u. o. 1820) és két kötetnyi vígjátékot (Lipcse 1805).

2. W. Kelemen, német kémikus, szül. szászországi Freibergben 1838 dec. 26. Az itteni bányászakadémiána a kémia professzora. Munkálataival az ásvány- és analitikai kémiának kiváló szolgálatokat tett; ő fedezte fel a germániumot és meghatározta az indium, kobalt s a germánium atomsúlyát, továbbá a gázok analizisére szolgáló módszereket egyszerüsítette s a kéntrioxidnak nagyban való előállítására új módszert állapított meg, minek folytán e vegyületet ipari fontosságuvá tette. Művei: Anleitung zur chemischen Untersuchung der Industriegase (1876-77); Lehrbuch der technischen Gasanalyse (1884); Die Maassanalyse nach neuem titrimetrischen System (1883); Praktische Uebungen in der Maassanalyse (1888).

Winkler-kódex

magyar nyelvemlék 1506-ból. Kis nyolcadrét alaku, elején-végén csonka papiros-kódex. Csekély kivétellel egy kéz munkája. Irása éve négyszer is világosan ki van téve benne. Tartalma: naptár, énekek, imádságok, tanítások, elmélkedések, a passió (egyező a Nádor-kódexbelivel), evangéliumi darabok és apácákhoz intézett beszédek. Nevét egykori birtokosától: Winkler Mihály néhai pécsi kanonoktól kapta, kinek ajándékából jelenleg az egyetemi könyvtár tulajdona (Cod. Hung. No. 2. jelzet alatt). Kiadva a Régi Magyar Nyelvemlékek IV. kötetének második darabjában, melyet Döbrentei Gábor rendezett volt sajtó alá és nyomatott ki Egyházi Vegyeskönyv címmel 1846., azonban csak 1888-ban jelent meg Volf Györgytől átnézve és előszóval ellátva.

Winnweiler

falu Pfalz bajor kerületben, az Alsenz és vasút mellett, (1890) 1666 lak., gép-, sör- és malátagyártással, a Falkenstein grófok régi kastélyával. W. egykoron Falkenstein grófságnak fővárosa volt.

Winona

(ejtsd: vinone), az ugyanily nevü county székhelye Minnesota amerikai államban, a Misszisszippi Ny-i partján, vasutak mellett, (1890) 18 028 lak., kocsi-, ekegyártással, hordókészítéssel, vasúti fölszerelő műhelyekkel, élénk gabona- és fakereskedéssel.


Kezdőlap

˙