Német-magyar, magyar-német szótár


A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N

O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   


Fabel (e) állatmese | fabula
fabelhaft mesés | csodálatos
Fabrik (e) gyár
Fabrikanlage (e) gyártelep
Fabrikant (r) gyáros
Fabrikat (s) gyártmány
Fabrikation (e) gyártás
fabrizieren gyárt
fabulieren mesél
Fach (s) rekesz | fiók
Fach (s) szakma
Fach (s) tantárgy
Fachabteilung (e) szakosztály | ügyosztály
Facharbeit (e) szakmunka | szakdolgozat
Facharbeiter (r) szakmukás
Facharbeiterbrief (r) szakmunkás-bizonyítvány
Facharzt (r) szakorvos
der Facharzt für rheumatische Erkrankungen rheumaorvos | reumaorvos
der Facharzt für innere Krenkheiten belgyógyász
Fächer (r) legyező
Fachgeschäft (s) szaküzlet
Fachliteratur (e) szakirodalom
Fachmann (r) szakember | szakértő
Fachmittelschule (e) szakközépiskola
Fachschule (e) szakiskola
Fachwerk (s) szakkönyv
Fachwerk (s) favázas szerkezet
Fachzeitschrift (e) szakfolyóirat | szaklap
Fackel (e) fáklya
fädeln befűz | felfűz
fädeln s. szálaz
fädeln s. kirojtosodik
Faden (r) fonal | szál
fähig tehetséges
fähig alkalmas | rátermett
er ist zu allem fähig mindenre képes | minden kitelik tőle
Fähigkeit (e) képesség | rátermettség
fahl fakó | sápadt
fahnden keres | kutat | nyomoz
Fahne (e) zászló | lobogó
fahnenflüchtig szökevény
Fahrbahn (e) úttest
Fahrbahnleitstreif (r) terelővonal (autóúton)
fahrbar járható | hajózható
Fahrdamm (r) úttest
Fähre (e) komp
fahren vezet
fahren hajt
fahren fuvaroz | szállít
fahren megy | jár (jármű)
fahren utazik
fahren siet
fahren ugrik | felszökik
er fuhr ihm an die Kehle torkonragadta
ein Gedanke fuhr ihn durch den Kopf egy gondolat villant át az agyán
sie fuhren in die Kleider magukra kapták ruháikat
in die Tasche fahren hirtelen a zsebébe nyúl
Fahrer (r) gépkocsivezető | sofőr
Fahrerlaubnis (e) vezetői jogosítvány
Fahrgast (r) utas
Fahrgebühr (e) viteldíj | fuvardíj | menetdíj
Fahrgleis (s) vágány
Fahrkarte (e) menetjegy
Fahrkartenschalter (r) jegypénztár
fahrlässig gondatlan | hanyag
Fährmann (r) révész
Fahrplan (r) menetrend
Fahrpraxis (e) vezetési gyakorlat
Fahrpreis (r) menetdíj
Fahrpreisermäßigung (e) utazási kedvezmény
Fahrrad (s) kerékpár
Fahrschule (e) tanulóvezető iskola
Fahrstuhl (r) felvonó | lift
Fahrt (e) út
Fahrt (e) utazás | menet
Fahrt (e) járat
die Fahrt antreten útra kel
der Zug befand sich in voller Fahrt a vonat teljes sebességgel haladt
sich in Fahrt setzen elindul
regelmäßige Fahrten rendszeres járat
Fährte (e) nyom | csapás
Fahrtreqqe (e) mozgólépcső
Fahrunterbrechung (e) útmegszakítás
Fahrzeug (s) jármű
faktisch tényleg | tényleges
Faktur (e) számla
Fakultät (e) kar | fakultás (egyetemen)
Fakultät (e) képesség
falb fakó
Falke (e) sólyom
Fall (r) esés | zuhanás | bukás | hanyatlás
Fall (r) lejtés | lejtő
Fall (r) vízesés
Fall (r) csökkenés
Fall (r) eset | dolog | ügy
Falle (e) csapda | kelepce
fallen leesik | lehullik | lezuhan
fallen lejt
fallen dől
fallen csökken | esik
fallen esik | elesik
fallen meghal
fallen megbukik | elbukik
fallen kerül | jut
fallen tartozik
fallen nekiesik | megtámad
ins Land fallen betör az országba
jm. id die Rede fallen a szavába vág vkinek
fallen lassen elejt | leejt
jm. auf die Nerven fallen az idegeire megy vkinek | idegesít vkit
es fällt an der Staat az államra száll
der Verdacht fällt auf ihn a gyanú ráterelődik
die fällt allen ins Auge ez mindenkinek feltűnik | szemébe ötlik
die Tür fällt ins Schloß az ajtó bevágódik
die Augen fallen mir zu lecsukódik a szemem
fällen ledönt | kidönt | kivág
fällen megbuktat | lebuktat
fällen megdönt
fällen leereszt
fällen dönt | döntést hoz
ein Urteil fällen ítéletet hoz
fällig esedékes
Fallobst (s) hullott gyümölcs
falls ha | az esetben, ha ...
Fallschirm (r) ejtőernyő
Falltür (e) csapóajtó
falsch hamis | ál-
falsch hibás | téves | csalfa | álnok
fälschen meghamisít
Falschheit (e) hamisság | álnokság | csalfaság
Faltboot (s) összecsukható gumikajak
Falte (e) ránc | redő | gyűrődés
falten ráncol | behajtogat | összehajtogat
Faltenrock (r) rakottszoknya
Faltenwurf (r) redőzet | ráncvetés
Falter (r) lepke | pillangó
faltig ráncos | redős
falzen karcol
falzen peremez
falzen hajtogat
familiär családias | bizalmas
familiär bizalmaskodó
Familie (e) család
Familienangehörige (r) családtag | hozzátartozó
familienlos gyermektelen
Familienmitgleid (s) családtag
Familienname (r) vezetéknév | családnév
Familienstand (r) családi állapot
Familienzulage (e) családi pótlék
famos pompás | kitűnő
Fanatiker (r) vakbuzgó | fanatikus (ember)
fanatisch vakbuzgó | fanatikus
fand ld. finden
Fang (r) fogás | zsákmány
Fang (r) csapda
Fang (r) agyar
Fang (r) karom | láb (állaté)
fangen elfog | megfog | elkap | befog
fangen utolér (sp)
fangen s. megakad | megreked
Feuer fangen tüzet fog
Fangspiel (s) fogócska
Fangzahn (r) tépőfog
Farbaufnahme (e) színes felvétel
Farbe (e) szín
Farbe (e) festék
färben fest | színez
Farbfernseher (r) színes tv
Farbfilm (r) színes film
farbig színes
farblos színtelen
Farbstift (r) színes ceruza
Färbung (e) színezés | színeződés | színezet
Farn (r) haraszt | páfrány
Fasan (r) fácán
Fasching (r) farsang
faseln locsog | fecseg
faseln hazudik | lódít
Faser (e) rost | szál
faserig rostos | szálkás
Faß (s) hordó
Bier, frisch vom Faß frissen csapolt sör
Fassade (e) homlokzat
faßbar felfogható | érthető
Faßbinder (r) bodnár
Faßbinder (r) kádár
Faßbinder (r) pintér
fassen elfog | megfog | megragad
fassen felfog | megért
fassen magában foglal | tartalmaz
fassen elfér | befér
fassen befogad
fassen s. összeszedi magát
kürzer fassen lerövidít
er faßt ihn bei seinem Worte szaván fogja
einen Beschluß fassen határozatot hoz
Mut fassen összeszedi bátorságát
etw. ins Auge fassen szemügyre vesz vmit
sich kurz fassen röviden fejezi ki magát
Fassung (e) nyugalom | önuralom
Fassung (e) felfogás | felfogóképesség
Fassung (e) foglalat
Fassung (e) fogalmazás
aus der Fassung kommen kijön a sodrából
außer Fassung magánkívül
Fassungsvermögen (s) befogadóképesség
fast majdnem | csaknem
fasten böjtöl | koplal
fatal végzetes
Fata Morgana (e) délibáb
faul lusta | rest
faul rothadt
faulbar romlandó | romlékony
Fäule (e) rothadás
faulen rothad | poshad
fäulen rothaszt
faulenzen henyél | lustálkodik
Faulheit (e) restség | lustaság
faulig rothadt | rothadó
Fäulnis (e) rothadás | korhadás
Faulpelz (r) naplopó
Faultier (r) lajhár
Faust (e) ököl | marok
auf einige Faust saját szakállára
faustdick öklömnyi | ökölnyi
eine faustdicke Lüge szemenszedett hazugság
er hat es faustdick hinter den Ohren minden hájjal megkent ember
Faustkampf (r) ökölvívás | ökölvívó mérkőzés
Fauteuil (r) karosszék | fotel
Favorit (r) kedvenc
Favorit (r) esélyes | favorit (sp)
Feber (r) ld. Februar
Februar (r) február
fechten vív
Fechten (s) vívás
Fechtkunst (e) vívás
Feder (e) toll
Feder (e) rugó
Federball (r) tollaslabda
Federbett (s) dunna
Federdecke (e) pehelypaplan
federführend tollforgató
federleicht pehelykönnyű
Federlesen (s) körülményesség | teketória
nicht viel Federlesens machen nem sokat teketóriázik
Federmappe (e) tolltartó
Federmesser (s) zsebkés
federn rugózik
federn s. vedlik | tollát hullatja
Federvieh (s) baromfi
Federwisch (r) tollseprű
Fee (e) tündér
fegen kisöpör
fegen végigrohan | végigsöpör
Fehde (e) viszály
Fehlbetrag (r) hiányzó összeg
fehlen hiányzik
fehlen elhibáz | eltéveszt | vét
was fehlt dir? mi bajod van?
was fehlt dir? mid hiányzik?
Fehler (r) hiba | vétek
fehlerfrei hibátlan
fehlerhaft hibás
fehlerlos hibátlan
fehlgehen eltéved | utat téveszt
fehlgehen eltéveszt
Fehlgriff (r) melléfogás | baklövés
Fehlschlag (r) kudarc
fehlschlagen rosszul sikerül | balul üt ki | kudarcba fullad
Fehlschluß (r) téves következtetés
Fehlschuß (r) rossz lövés | baklövés
Fehltritt (r) hibás lépés | félrelépés | ballépés
Feier (e) ünnep | ünnepély | ünnepség
Feierabend (r) ünnep előestéje
Feierabend (r) munka befejezése | a munkaidő vége
feierlich ünnepélyes | ünnepi
feiern megünnepel
Feiertag (r) ünnepnap
feiertags ünnepnapon | ünnepnaponként
feig gyáva
Feige (e) füge
Feigheit (e) gyávaság
Feigling (r) gyáva (ember)
feil eladó | megvásárolható
feilbieten áruba bocsát | árusít
Feile (e) reszelő | ráspoly
feilen megreszel
feilschen alkudik | alkuszik
fein vékony
fein apró | finom
fein pontos
fein éles
fein kitűnő | kiváló
fein tiszta
fein választékos
fein jómodorú
feines Gold színarany
Feind (r) ellenség
feindlich ellenséges
Feindschaft (e) ellenségeskedés
feinern kifinomít
feinfühlig finomérzésű
Feingefühl (s) gyengédség
Feingold (s) színarany
Feinheit (e) finomság
Feinkost (e) csemege
Feinmacheniker (r) finomműszerész
Feinschmecker (r) ínyenc
Feinsinn (r) tapintat | lelki finomság
feist kövér | elhízott
Feld (s) terület | terep
Feld (s) szántóföld | mező
Feld (s) mezőny | pálya (sp)
Feld (s) erőtér
Feld (s) harctér
Feldarbeit (e) mezei munka | földművelés
Feldflasche (e) kulacs
Feldherr (r) hadvezér
Feldküche (e) tábori konyha
Feldmarschall (r) tábornagy
Feldstecher (r) távcső | látcső | messzelátó
Feldwebel (r) őrmester
Feldweg (r) dűlőút
Feldzug (r) hadjárat
Fell (s) szőrme | prém | bunda | irha
jm. das Fell gerben elpáhol vkit
jm. das Fell über die Ohre ziehen megkopaszt vkit
Fels (r) kőszikla | sziklaszirt
Felsen (r) kőszikla | sziklaszirt
felsenfest sziklaszilárd
felsenreich sziklás
felsig sziklás
Fenster (s) ablak
Fensterbrett (s) ablakdeszka
Fensterscheibe (e) ablaküveg
Fensterbank (e) ablakpárkány
Ferien (Pl.) szünet | szünidő
Ferienlager (s) szünidei tábor
Ferienplatz (r) beutaló (üdülési)
Ferkel (s) malac
fern messze | távol
Fernbediegung (e) távirányítás
fernbleiben távolmarad
Ferne (e) távolság | messzeség
ferner további | távolabbi
ferner továbbá | azonkívül
ferner továbbra is | ezentúl | a jövőben
Ferngespräch (s) távolsági beszélgetés
Fernglas (s) távcső | látcső | messzelátó
fernhalten távol tart
fernhalten s. távol marad
Fernheizung (e) távfűtés
fernher messziről
fernhin messzire
fernliegen távol esik | távol van
Fernrohr (s) távcső | látcső | messzelátó
Fernruf (r) telefonhívás
Fernsehapparat (r) tv-készülék
fernsehen tv-t néz
Fernsehen (s) tv (fogalom)
Fernseher (r) tv-készülék
Fernsehfilm (r) tv-film
Fernsehgerät (s) tv-készülék
Fernsehkrimi (r) tv-krimi
Fernsehsendung (e) tv-adás
Fernsehserie (e) tv-sorozat
fernsein távol van
fenrsichtig távolálló
Fernsprechamt (s) távbeszélő hivatal
Fernsprecher (r) távbeszélő
Fernsprechnummer (e) telefonszám
Fernsteuerung (e) távvezérlés
Fernverkehr (r) távolsági forgalom
Ferse (e) sarok (testrész)
jm. auf den Ferse sein a nyomában van vkinek
jm. auf den Ferse sitzen a nyomában van vkinek
jm. auf den Ferse folgen a nyomában van vkinek
fertig kész
fertig ügyes | jártas
fertigbekommen ld. fertigbringen
fertigbringen elkészül vmivel
fertigbringen képes vmire
fertigen elkészít | gyárt
Fertigkeit (e) készség
Fertigkeit (e) jártasság
Fertigkeit (e) kézügyesség
fertigmachen elkészül vmivel | elkészít vmit
fertigmachen s. elkészül
fertigstehen készenáll | elkészül
mit jm. fertigwerden zöldágra vergődik vkivel
mit jm. fertigwerden elbánik vkivel
fesch csinos | takaros | fess
Fessel (e) bilincs | béklyó
fesseln megbilincsel
fesseln leköt | lebilincsel (átv.)
fesselnd lebilincselő
fest szilárd | erős | kemény | tartós
fest állandó
Fest (s) ünnep | ünnepség | ünnepély
festbinden leköt | megköt | odaköt
Festessen (s) díszebéd | díszvacsora
festfahren elakad | megreked
festfahren zátonyra fut (hajó)
festhalten fogva tart
festhalten megfog
sich festhalten an etw. megkapaszkodik vmiben
Festhei (e) szilárdság | keménység
Festhei (e) tömörség
festigen erősít | szilárdít
Festigkeit (e) ld. Festheit
Festigung (e) megerősítés | megszilárdítás
Festigung (e) megerősödés | megszilárdulás
festklammern s. megkapaszkodik | belekapaszkodik
Festland (s) szárazföld
festlegen megállapít
festlegen lefektet
festlich ünnepélyes | ünnepi
festmachen megerősít | odaerősít | lerögzít
Festmahl (s) ünnepi lakoma
festnehmen elfog | foglyul ejt
Festpreis (r) szabott ár
Festrede (e) ünnepi beszéd
Festsaal (r) díszterem
festsetzen megállapít | megszab
festsetzen letartóztat
sich irgendwo festsetzen megtelepszik vhol
Festsitzung (e) ünnepi ülés | díszülés
Festspiele (Pl.) ünnepi játékok
feststehen megáll | fennáll | helytáll (átv.)
das steht fest ez bizonyos
feststellbar megállapítható
feststellen megállapít
Festtag (r) ünnepnap
festtreten keményre tapos
Festung (e) vár | erőd
festwurzeln meggyökerezik
fett zsíros | kövér
Fett (s) zsír | zsiradék | háj
fettbäuchig pocakos | nagy hasú
fetten megzsíroz | megken
fettig zsíros | hájas | elhízott
fettlos zsírtalan
Fetzen (r) rongy | cafat
feucht nedves | nyirkos
feuchten benedvesít | megnedvesít
Feuchtigkeit (e) nedvesség | nyirkosság
Feuer (s) tűz
Feuer (s) hév (átv.) | lelkesedés
feuerbeständig tűzálló
Feuerbrunst (e) tűzvész
feuergefährlich tűzveszélyes
feuerfangend gyúlékony
feuerfest tűzálló
Feuerglut (e) parázs
Feuerherd (r) tűzhely
Feuerherd (r) tűzfészek
Feuermauer (e) tűzfal
feuern fűt
feuern lő | tüzel
Feuerschaden (r) tűzkár
Feuerschutz (r) tűzvédelem
feuersicher tűzálló
Feuernstein (r) tűzkő | kovakő
Feuerung (e) fűtés | tüzelés
Feuerung (e) tüzelőanyag
Feuerversicherung (e) tűzkárbiztosítás
Feuerwaffe (e) lőfegyver
Feuerwehr (e) tűzoltóság
Feuerwerk (s) tűzijáték
Feuerzeug (s) öngyújtó
Feuilleton (s) novella
feurig tüzes | izzó | heves | lángoló
Fiasko (s) kudarc
Fichte (e) lucfenyő
fidel vidám | jókedvű
Fieber (s) láz
Fieberblüten (PL.) lázrózsák
fieberfrei lázmentes | láztalan
fieberhaft lázas
fieberig lázas
Fieberkranke (r)(e) lázas beteg
Fiebermittel (s) lázcsillapító
fiebern lázas
nach etw. fiebern eped vmi után
Fieberthermometer (s) lázmérő
Fiedel (e) hegedű
fiel ld. fallen
Figur (e) alak | alakzat
Figur (e) figura | ábra
Figur (e) alak | termet | megjelenés
Figur (e) báb
figurieren ábrázol | alakít (szerepet) | szerepel
figürlich képes | szemléletes | képletes | jelképes
Filiale (e) fióküzlet
Film (r) film
im Film filmen
filmen filmez | megfilmesít
Filmleinwand (e) vetítővászon
Filter (r)(s) szűrő
filtern megszűr
Filz (r) nemez | filc
filzig nemezszerű
filzig fukar
Finanz (e) pénzügy
finanziell pénzügyi | anyagi
finanzieren pénzel | finanszíroz
Finanzjahr (s) pénzügyi év | költségvetési év
Finanzministerium (s) pénzügyminisztérium
Finanzwesen (s) pénzügy
finden megtalál
finden eljut | eltalál
finden vél | tart | talál
finden s. találkoznak | megtalálják egymást
finden s. előkerül
finden s. van | akad
finden s. önmagára talál
finden s. vmilyennek találja magát
nach Hause finden hazatalál
sich in etw. finden beletörődik vmibe
es wird schon etwas finden majd csak akad valami
es wird schon etwas finden majd csak elintéződik
es fand sich so, daß ... úgyadódott, hogy ...
findig leleményes | ötletes
fing ld. fangen
Finger (r) ujj
fingerdick ujjnyi vastag
Fingerhut (r) gyűszű
Fink (r) pinty
Finne (r) finn (ember)
finnisch finn
Finnland Finnország
finnländisch finnországi
finster sötét | komor | vészjósló
Finsernis (e) sötétség
Firma (e) cég
Firmament (s) cégbolt
Firmenzeichen (s) cégjelzés
Fisch (r) hal
fischblütig halvérű
fischen halászik
im Trüben fischen zavarosban halászik
Fischer (r) halász
Fischerei (e) halászat
Fischfang (r) halfogás
Fischgericht (s) halétel
Fischnetz (s) halászháló
Fischotter (e) vidra
Fischrogen (r) halikra
Fischsuppe (e) halászlé
Fischteich (r) halastó
Fischzucht (e) haltenyésztés | haltenyészet
Fisole (e) zöldbab
fit fit
Fittich (r) szárny
fix állandó | szilárd | rögzített | fix
fix gyors | ügyes
fixe Idee rögeszme
fix und fertig teljesen kész
fixieren megállapít | meghatároz
fixieren rögzít | fixál
flach lapos
flach sima
flach sekély
flach szellemtelen (átv.)
flach sekélyes
Fläche (e) síklap
Fläche (e) térség
Fläche (e) felszín | felület
Flachland (s) síkság | alföld
Flachs (r) len
flackern lobog
flackern villan
Flagge (e) lobogó | zászló
Flak (e) légvédelmi ágyú
Flak (e) légvédelem
Flame (r) flamand (ember)
flämisch flamand
Flamme (e) láng
flammen lobog | lángol
Flandern Flandria
flandrisch flandriai
Flanell (r) flanell
Flanke (e) lágyék (állaté)
Flanke (e) oldal | szárny (kat)
Flasche (e) palack | üveg
Flasche (e) csiga (műsz)
Flaschenmilch (e) palackozott tej
Flaschenzug (r) csigasor (emelő)
flatterhaft csélcsap | csapodár | ingatag
flattern száll | szállong | röpköd
flattern csapkod | verdes
flattern lobog | leng
flattern csapong
flau bágyadt | erőtlen | lanyha | gyenge | enyhe
Flaum (r) pehely | pihe
Flause (e) hazudás | hazudozás | füllentés
Flaute (e) szélcsend
Flechse (e) ín | mócsing
Flechte (e) hajfonat
Flechte (e) zuzmó
flechten befon
Fleck (r) folt | pont
Fleck (r) hely
fleckig foltos | piszkos | pettyes
Fledermaus (e) denevér
Flederwisch (r) ld. Federwisch
Flederwisch (r) kard
Flederwisch (r) szablya
Flederwisch (r) széllelbélelt teremtés
Flegel (r) cséphadaró
Flegel (r) kamasz
flegelhaft pimasz
flehen könyörög | esedezik
Fleisch (s) hús
Fleischbank (e) mészárszék
Fleischbrühe (e) húsleves
Fleischer (r) hentes | mészáros
Fleischerei (e) húsbolt
fleischig húsos
Fleiß (r) szorgalom | igyekezet
mit Fleiß szántszándékkal
zu Fleiß szántszándékkal
fleißig szorgalmas | serény
fletschen vicsorít
flicken megfoltoz
Flieder (r) orgona (növény)
Fliege (e) légy
fliegen repül | száll
fliegen rohan
Flieger (r) repülő | pilóta
Fliegerabwehr (e) légvédelem | légelhárítás
Fliegeralarm (r) légiriadó
Fliegerangriff (r) légitámadás
fliehen menekül vmi elől | kerül vmit
fliehen megfutamodik
Fliese (e) kőlap | csempe
fliesen csempéz
Fließband (s) szállítószalag | futószalag
fließen folyik | ömlik
fließen következik vmiből | származik vhonnan (átv.)
fließend folyó | ömlő | folyékony
Flimmer (r) csillogás | villogás
Flimmer (r) csillám
flimmern csillámlik | csillog | villog
flink fürge | gyors
Flinte (e) puska
die Flinte ins Korn werfen elcsügged
Flirt (r) flört
Flitterwochen (Pl.) mézeshetek
flitzen siet | rohan
flitzen robog
flocht ld. flechten
Flocke (e) pehely | pihe
flockig pelyhes | bolyhos
flog ld. fliegen
floh ld. fliehen
Floh (r) bolha
florentinisch firenzei
Florenz Firenze
Florettfechten (s) tőrvívás (sp)
florieren virágzik
Floß (r)(s) tutaj
Flosse (e) uszony
Flößer (r) tutajos
Flöte (e) fuvola
Flöte (e) furulya
flott ügyes
flott gyors
flott szabad
flott vidám | jókedvű
Flotte (e) hajóhad | flotta
Fluch (r) átok | káromkodás | szitkozódás
fluchen káromkodik | szitkozódik | elátkoz
Flucht (e) menekülés
Flucht (e) sor
die Flucht ergreifen megfutamodik | kereket old
jn. in die Flucht schlagen megfutamít vkit
Flucht der Zimmer szobák hosszú sora
flüchten megment
flüchten (s.) menekül
flüchtig menekülő
flüchtig futó (átv.)
flüchtig gyors | mulandó | illanó
flüchtig hevenyészett
flüchtig felületes
Flüchtling (r) szökevény | menekült
Flug (r) repülés
Flugbahn (e) röppálya
Flugblatt (s) röplap | röpcédula
Flügel (r) szárny
Flügel (r) zongora
Flügeltür (e) csapóajtó
flügge önállósuló | önállósult
Flughafen (r) légikikötő | repülőtér
Fluglinie (e) repülési útvonal
Flugplatz (r) repülőtér
Flugpost (e) légiposta
flugs nyomban | tüstént
Flugverkehr (r) légiforgalom
Flugwesen (s) repülés
Flugzeug (s) repülőgép
Flur (r) pitvar
Flur (r) folyosó | előszoba
Flur (e) mező | dűlő
Flur (e) mezőny (sp)
Fluß (r) folyó | folyás
Fluß (r) ár | áradat
das Gespräch kam wieder in Fluß a beszélgetés újra megindult
Flußaustritt (r) áradás
Flußbett (s) folyómeder
flüssig folyékony | cseppfolyós
flüssig folyósítható (készpénzben)
Flüssigkeit (e) folyadék
Flüssigkeit (e) folyékonyság | folyamatosság
flüssigmachen folyósít
flüstern súg | suttog
Flut (e) ár | áradás | árvíz
Flut (e) áradat | özön (átv.)
fluten árad | áramlik | ömlik | özönlik
Flutwelle (e) árhullám | dagályhullám
focht ld. fechten
föderativ szövetségi
Fogasch (r) fogas (hal)
Fohlen (s) csikó
Föhre (e) erdei fenyő
Folge (e) következés
Folge (e) következmény
Folge (e) sorrend
Folge (e) sorozat
Folge (e) évfolyam
Folge (e) engedelmesség
jm. Folge leisten szót fogad vkinek
folgen engedelmeskedik
folgen követ
folgen következik
folgend következő
folgendmaßen következőképpen
folgenlos következmény nélkül
Folgenreihe (e) sorrend
folgerichtig következetes
folgern következtet | következik
Folgerung (e) következtetés
folglich következésképp | tehát
folgsam engedelmes | szófogadó
Folter (e) kínvallatás
Folter (e) kínpad
foltern kínoz | kínpadra visz
Fön (r) hajszárító
fönen szárít (hajat)
foppen ugrat | kötekedik
Fördermaschine (e) szállítógép
fordern követel
fordern kihív | provokál
fördern előmozdít | elősegít
fördern bányászik | kitermel
fördern elszállít | elhord
Forderung (e) követelés | követelmény | kívánalom
Forderung (e) kihívás | provokálás | provokáció
Forelle (e) pisztráng
Form (e) alak | forma
Form (e) illem | külsőség
der Form wegen az illendőség kedvéért
die Form wahren betartja a formákat
formalitisch formalista
Formalität (e) formaság | formalitás
Format (s) formátum | alak
formbar alakítható
Formel (e) minta | formula | képlet
formell alaki | formális
formen kialakít | kiformál | formáz | megmintáz
formen s. kialakul | megalakul | formálódik
formfest alaktartó
formgewandt jómodorú
formieren kialakít | megalakít | kiformál | megformál | kiképez
formieren felfejlődtet | sorakoztat (kat)
förmlich formaszerű
förmlich valóságos
förmlich valósággal
förmlich ld. formell
Förmlichkeit (e) formaszerűség | alakszerűség
Förmlichkeit (e) külsőség | formaság
formlos alaktalan
formlos kötetlen | közvetlen | fesztelen
Formular (s) űrlap
formulieren megfogalmaz
forsch derék | karakán | belevaló
forschen kutat | nyomoz | tudakozódik
Forscher (r) kutató
Forschung (e) kutatás
Forschungsinstitut (s) kutatóintézet
Forst (r) erdőség
Förster (r) erdész
Forstkunde (e) erdészet
Forstwesen (s) erdészeti ügy
Forstwirtschaft (e) erdészet | erdőgazdaság | erdőgazdálkodás
fort el | tovább
fort mit dir! távozz! | takarodj!
in einem fort egyfolytában
und so fort és így tovább
fortan ezentúl
fortbestehen fennmarad
fortbilden továbbképez
fortbleiben elmarad | távol marad
fortbringen elvisz | eltávolít
fortdauern megmarad | fennmarad
fortfahren folytat
fortfahren elmegy | elutazik
fortführen elvezet | elvisz | elszállít
fortführen folytat
Fortgang (r) távozás
Fortgang (r) előrehaladás | folytatás
fortgehen elmegy | továbbmegy
fortgeschritten előrehaladott
fortgeschritten haladó
Fortgeschrittene (r) haladó
forthin ezentúl
fortjagen elkerget | elűz
fortjagen elvágtat | elrohan
fortkommen elmegy | eltávozik
fortkommen előrehalad
fortkommen boldogul
fortkommen virágzik | fejlődik
mach, daß du forstkommst! tűnj el! | hordd el magad!
fortlassen elbocsát | elereszt | elenged
fortlassen elhagy | kihagy
fortlaufen elfut
fortlaufen folytatódik (megszakítás nélkül)
fortlaufend folyó | folytatólagos
fortlegen félrerak | eltesz
fortmachen folytat
fortmachen s. elhordja magát
fortnehmen ld. wegnehmen
fortpflanzen átültet
fortpflanzen tenyészt
fortpflanzen s. szaporodik | terjed
Fortpflanzung (e) szaporodás | fajfenntartás | továbbterjedés
fortreißen kitép | elragad
sich zu etw. fortreißen vmire ragadtatja magát
fortschaffen elhord | elszállít
fortschaffen elrak
fortschaffen eltakarít
fortschreiten továbbmegy | előrehalad
fortschreitend haladó
Fortschrift (r) haladás | előmenetel
fortschrittlich haladó szellemű | élenjáró | modern
fortsein távol van
fortsetzen folytat
Fortsetzung (e) folytatás
fortwährend folytonos | állandó
fortwährend folyton
fortziehen elhúz
fortziehen elvonul | elköltözik
Foto (s) fénykép | fotó
Fotoapparat (r) fényképezőgép
Fotografie (e) fénykép
Fotografie (e) fényképészet
fotografieren lefényképez
Fr. (Frau) asszony /röv./
Fracht (e) teher | fuvar | rakomány
frachten fuvaroz | szállít
frachten felad
Frachter (r) teherhajó
Frachtzug (r) tehervonat
Frage (e) kérdés
eine Frage stellen kérdést intéz
das steht außer Frage ez nem kétséges
in Frage kommen szóba kerül
in Frage stellen kétségbevon
Fragebogen (r) kérdőív
fragen megkérdez
fragen érdeklődik | tudakozódik
fragen s. tűnődik
fragen nach etw. kérdezősködik vmi felől
fragt sich, ob ... kérdéses, vajon ...
Fragezeichen (s) kérdőjel
fraglich kétes | kérdéses | szóban forgó
fraglos kétségtelen | biztos
Fragment (s) töredék
fragwürdig kérdéses | kétes
frankieren bérmentesít | felbélyegez | bélyeggel ellát
Frankreich Franciaország
Franse (e) rojt
Franz Ferenc
Franziskaner (r) ferences
Franzose (r) francia (ember)
Französin (e) francia nő
französisch francia
Französisch (s) francia (nyelv)
fräsen marat (műsz)
fräsen mar (műsz)
fraß ld. fressen
Fratz (r) kölyök
Fratze (e) fintor | pofa
Frau (e) asszony | nő
Frau (e) feleség
Frau Groß Nagyné
Frauenarzt (r) nőgyógyász
frauenhaft asszonyos | nőies
Fräulein (s) kisasszony
frech szemtelen | arcátlan | pimasz
Frechheit (e) szemtelenség | arcátlanság
frei szabad
Eintritt frei belépés díjtalan
frei von etw. mentes vmitől
frei zu haben ingyen kapható
bist du heute frei? ráérsz ma?
hast du heute frei? ráérsz ma?
ich bin so frei bátorkodom
Freie (s) szabad tér
in Freien a szabadban
freien feleségül vesz | elvesz
um jn. freien megkéri a kezét vkinek
Freier (r) kérő
Freigabe (e) szabadon bocsátás | felszabadítás
freigeben szabadon bocsát | felszabadít
freigebig adakozó | bőkezű
freigiebig adakozó | bőkezű
freihalten kitart | ellát
freihalten szabadon hagy
Freiheit (e) szabadság
Freiheit (e) előjog | kiváltság
freiheitlich szabadságszerető
Freiheitskampf (r) szabadságharc
Fraiheitsstrafe (e) szabadságvesztés
freiherzig nyílt | nyíltszívű | őszinte
Freikarte (e) szabadjegy
freilassen szabadon enged | szabadon bocsát
freilassen elereszt | elenged
freiliegen feltár
freiliegen kibont
freilich persze | hogyne
freilich természetesen
Freilichtbühne (e) szabadtéri színpad
Freilichtsmuseum (s) skanzen
freimachen kiszabadít | felszabadít | szabaddá tesz
Freimut (r) nyíltság | őszinteség
freimütig nyílt | merész
freisinnig szabadelvű
freisprechen felment
freistehen jogában áll
Freistoß (r) szabadrúgás (sp)
Freitag (r) péntek
freitägig pénteki
freitäglich péntekenként | minden pénteken
freitags pénteken | péntekenként
freitätig spontán
freiwillig önként | önkéntes
freiwillige Haltestelle feltételes megállóhely
Freizeichen (s) "szabad" jelzés (telefon)
Freizeit (e) szabadidő
fremd idegen | ismeretlen
fremdartig különös
Fremde (r)(e) idegen | külföldi
Fremde (e) idegen ország | külföld
Fremdenführer (r) idegenvezető
Fremdenverkehr (r) idegenforgalom
Fremdsprache (e) idegen nyelv
fremdsprachig idegen ajkú
fremdsprachlich idegen nyelvű
fressen zabál
fressen mar
Freude (e) öröm | boldogság
Freude haben an etw. örömét leli vmiben
Freude finden an etw. örömét leli vmiben
freudig örvendező | jókedvű
freudig örvendetes
freudig örömest | örömmel
freuen megörvendeztet | örömet szerez
freuen s. örül | örvend | örvendezik
freut mich örvendek
Freund (r) barát
Freundin (e) barátnő
freundlich barátságos
freundlich derűs | kellemes
Freundschaft (e) barátság
freundschaftlich barátságos | baráti
Freundschaftspiel (s) barátságos mérkőzés | baráti mérkőzés (sp)
Frevel (r) bűn | vétek | kihágás
frevelhaft vétkes | bűnös | galád
Friede (r) béke | békesség
Frieden (r) béke | békesség
Friedenskämpfer (r) békeharcos
Friedensvertrag (r) békeszerződés
friedfertig békés
friedfertig békeszerető
Friedhof (r) temető
friedlich békés
friedliebend békeszerető
friedlos békétlen | nyughatatlan
Friedrich Frigyes
frieren fázik
frieren fagy | megfagy
es friert mich fázom
ich friere fázom
es friert mich an den Füßen fázik a lábam
es friert fagy
Frikadelle (e) fasírozott | fasírt
frisch hűvös
frisch friss
frisch új | üde | élénk | fürge
frische Wäsche tiszta fehérnemű
aufs frische újra
frisch gestichen! vigyázat! frissen mázolva!
frisch gewagt ist halb gewonnen aki mer, az nyer
Frische (e) frissesség
Frische (e) hűvösség
Frische (e) üdeség | élénkség | fürgeség
frischen felüdít | felfrissít
frischweg frissiben | szaporán
Friseur (r) fodrász
Friseurin (e) fodrásznő
frisieren megfésül
Frisör (r) fodrász
Frist (e) határidő
fristen elhalaszt
fristen tengődik
fristgemäßig határidő szerint
fristlos azonnali hatállyal | haladéktalan | határidő nélkül
frißt ld. fressen
Frisur (e) hajviselet | frizura
Frl. (Fräulein) k.a. (kisasszony) /röv./
froh vidám | víg | örvendetes
fröhlich vidám | víg
Fröhlichkeit (e) vidámság
frohlocken ujjong | örvendezik
fromm jámbor | szelíd
fromm kegyes
fromm türelmes | béketűrő
Frömmigkeit (e) jámborság
Frömmigkeit (e) kegyesség
Front (e) homlokzat
Front (e) tűzvonal | front (kat)
fror ld. frieren
Frosch (r) béka
Frost (r) fagy
Frostbeule (e) fagydaganat
frösteln borzong | fagyoskodik
frostig fagyos
Frostschutzscheibe (e) fagyálló üveg
frostsicher fagyálló
Frucht (e) gyümölcs
Frucht (e) magzat
fruchtbar termékeny
fruchtbringend gyümölcsöző
fruchtlos termés nélküli | gyümölcstelen
fruchtlos eredménytelen
fruchtlos meddő
früh kora | korán | korábban
am frühen Morgen korán reggel
früh am Morgen korán reggel
in früheren Zeiten hajdanában | régebben
heute früh ma reggel
früh aufstehen korán kel fel
früher oder später előbb-utóbb
von früh bis spät reggeltől estig | látástól vakulásig
Frühe (e) reggel
früher ld. früh
Frühjahr (s) tavasz
frühjahrs tavasszal
Frühjarsmesse (e) tavaszi vásár
Frühling (r) tavasz
frühlings tavasszal
frühmorgens kora reggel
frühreif koraérett
Frühschicht (e) délelőtti műszak
Frühstück (s) reggeli
das zweite Frühstück tízórai (étel)
frühstücken reggelizik
frühzeitig korai | idő előtti
frühzeitig jókor | idejében
Fuchs (r) róka
fuchsig rókaszínű
fuchsig dühös
Füchsinn (e) nőstény róka
fuchteln hadonászik
fügen összeállít
fügen hozzátesz | pótol
fügen rendel | végez
fügen s. illeszkedik
fügen s. engedelmeskedik
fügen s. történik | megesik
fügsam engedelmes | alkalmazkodó
Fügung (e) összeillesztés
Fügung (e) megadás
Fügung (e) beletörődés
Fügung (e) végzés
fühlbar érezhető | érzékelhető
fühlen érez
sich wohl fühlen jól érzi magát
Fühlung (e) érintés | érintkezés
Fühlung (e) összeköttetés
fuhr ld. fahren
Fuhre (e) rakomány | fuvar
führen elvezet | elvisz | irányít | visz
führen tesz
führen hord
führen tart (pl. árut az üzletben)
führen visel (átv.)
führen folytat | űz (átv.)
führen tartalmaz
führen s. viselkedik
was führt sie zu uns? mi szél hozta erre?
etw. zu Ende führen befejez | véghezvisz vmit
einen Prozeß führen pert folytat
das groß Wort führen ő viszi a szót
zu etw. führen vezet vmire | eredményez vmit
etw. in Schilde führen sántikál vmiben
Führer (r) vezető | vezér
Führer (r) útikalauz | ismertető (könyv)
Führerschein (r) jogosítvány
Führersitz (r) vezetőülés
Fuhrmann (r) fuvaros
Führung (e) vezetés
Führung (e) magaviselet | viselkedés | magatartás
Fuhrwerk (s) jármű
Fülle (e) bőség | gazdagság
Fülle (e) teltség
füllen megtölt | teletölt
füllen s. megtelik
Füllfeder (e) töltőtoll
Füllstift (r) töltőceruza
Füllung (e) kitöltés | megtöltés
Füllung (e) töltés
Füllung (e) töltelék
Fund (r) megtalálás
Fund (r) lelet
Fundament (s) alap | fundamentum
fundamental alapvető
Fundgeld (s) megtalálói jutalom
fundieren alapít
fundieren alátámaszt | megalapoz
Fundort (r) lelőhely
fünf öt
wir sind unser fünf öten vagyunk
zu fünfen ötösével
zu fünfen öten
Fünf (e) ötös (szám)
Fünfer (r) ötös
fünferlei ötféle
fünfhundert ötszáz
fünfjährig ötéves
Fünfjahrplan (r) ötéves terv
Fünfkampf (r) öttusa
Fünfkirchen Pécs
fünfmal ötször | öt ízben
fünfstöckig ötemeletes
fünftausend ötezer
fünfte ötödik
fünftel ötöd
Fünftel (r)(s) ötödrész
fünftens ötödször
fünfzehn tizenöt
Fünfzehner (r) tizenötös (szám)
fünfzehnte tizenötödik
fünfzig ötven
Fünfzig (e) ötvenes (szám)
fünfziger ötvenes
Fünfziger (r) ötvenes
Fünfzigerin (e) ötvenéves nő
Fünfzigjahre (Pl.) ötvenes évek (életkor)
fünfzigste ötvenedik
fungieren szerepel
fungieren működik
Funk (r) rádió
Funkanlage (e) rádióállomás
Funke (r) szikra
funkeln szikrázik | csillog
funkelnagelneu vadonatúj
funkelneu vadonatúj
funken szikrázik
funken táviratozik
Funken (r) szikra
Funker (r) szikratávírás
Funker (r) rádiós
Funkgerät (s) rádiókészülék
Funksendung (e) rádióadás
Funkspruch (r) rádiótávközlés
Funkstreife (e) URH
Funkstreife (e) őrjárat
Funkstreife (e) kocsi
funktionieren működik
Funkturm (r) adótorony (rádió)
Funkwesen (s) rádiózás
für +A helyett
für +A -ért
für +A ellenében
für +A javára | számára
für +A képest
für +A létére
für +A vmit iletően
für +A -nak, -nek
für +A ellen
für sich magának
für sich magáért
für sich magában
für sich külön
für wen kaufst du das? kinek veszed ezt?
für sein Alter korához képest
wenn du es für gut hältst ha jónak tartod
ich für meine Person személyemet illetően | ami engem illet
ich halte es nicht für wahrscheinlich nem tartom valószínűnek
etw. die Kopfschmerzen einnehmen bevesz fejfájás ellen vmit
das ist eine Sache für sich ez külön fejezet
an und für sich tulajdonképpen
ein für allemal egyszer s mindenkorra
für und wieder pro és kontra
Mann für Mann egymás után sorjában
Tag für Tag nap nap után | napról napra
Wort für Wort szóról szóra
was für ...? milyen ...?
Fürbitte (e) közbenjárás
Furche (e) barázda | ránc | redő
furchen barázdál | rovátkol | ráncol | redőz
Furcht (e) félelem
furchtbar félelmetes | rettenetes
fürchten (s.) fél | retteg
sich vor etw. fürchten fél vmitől
fürchterlich félelmetes | rettenetes | borzalmas
furchtsam félénk
füreinander egymásnak | egymásért
Fürsoge (e) gondoskodás | gondozás
Fürsorger (r) gondozó
Fürsorgerin (e) gondozónő
fürsorgerisch jóléti
fürsorgerisch gondozói
fürsorglich előrelátó | gondoskodó
Fürsprecher (r) közbenjáró | szószóló
Fürst (r) fejedelem
Fürstbischof (r) hercegérsek
Fürstentum (s) hercegség | fejedelemség
fürstlich hercegi | fejedelmi
Furt (e) gázló
fürwahr igazán | valóban | bizony
Fürwort (s) névmás
Fuß (r) láb | lábfej
er folgte uns auf dem Fuße nyomon követett bennünket
zu Fuß gyalog
von Kopf bis zu den Füßen tetőtől talpig
von Kopf zu Fuß tetőtől talpig
die sache hat weder Hand noch Fuß se füle, se farka
auf gutem Fuße stehen mit jm. jóban van vkivel
Fußbad (s) lábfürdő
Fußball (r) futball | futball-labda
Fußball spielen futballozik
Fußballauswahl (e) válogatott (labdarúgó)
Fußballmannschaft (e) labdarúgó-csapat
Fußballplatz (r) futballpálya
Fußballspiel (s) labdarúgás
Fußballspieler (r) labdarúgó (játékos)
Fußboden (r) padló | padlózat
fußbreit talpalatnyi
Fußgänger (r) gyalogos | járókelő
Fußgängerüberweg (r) gyalogátkelőhely | zebra
Fußgängerzone (e) sétálónegyed
Fußgelenk (s) boka
Fußknöchel (r) ld. Fußgelenk
fußlang lábnyi (hosszú)
Füßling (r) harisnyafej | bokafix
Fußmarsch (r) gyalogmenet
Fußnote (e) lábjegyzet
Fußpfad (r) gyalogösvény
Fußsohle (e) talp
Fußspitze (e) lábujjhegy
Fußtritt (r) rúgás
Fußtritt (r) lábnyom
Fußtritt (r) lépés
Fußweg (r) gyalogút
Futter (s) takarmány
Futter (s) bélés (ruha)
Futteral (s) tok | hüvely
Futtergetreide (s) takarmánygabona
füttern etet | abrakol
füttern kibélel
Futterstoff (r) bélésanyag
Futtertrog (r) etetővályú
futuristisch futurista