ELŐSZÓ


Egy kör igazi közepe egy pont. Egy pontnak azonban se kiterjedése, se fizikai helye nincs. Így a pont mind az érzékelésünk, mind a képzelőerőnk számára megfoghatatlan. Nem a mi világunkból való, mert a mi világunkban mindennek van kiterjedése és dimenziója, mert a világ: forma. A pont viszont egy másik létezési rendbe tartozik, a világon túl létezik, a szó szoros értelmében metafizikai. Egységet, egészséget, tökéletességet szimbolizál, így minden kultúrában és korban Isten szimbóluma.

A pontban benne van minden, de csak mint lehetőség, mint megvalósulatlan állapot. Kör és gömb születik belőle, ezek a pont megjelenési formái. Ami a pontban még metafizikai lehetőség, az a körben és gömbben formára lel.

A kör a pont plusz dimenziója, így a kör a középpontból él, az határozza meg, akkor is, ha ez számunkra megfoghatatlan. A pont és a kör - az Isten és a világ - az egy és a sok, a megnyilvánulatlan és a megnyilvánult, a tartalom és a forma, a metafizikai és a fizikai - fogalmi párok, és ugyanazt jelentik. Hasonlatként a mag és a kifejlett növény viszonyára gondolhatunk. Fel kell ismernünk, hogy a kicsiben, a részben bennfoglaltatik az egész, mert nekünk, embereknek a megismeréshez mindig szükségünk van a dimenzionalitásra (vagyis a térbeli kiterjedés szempontjának figyelembevételére). Azért kell az embernek a látható formák világa, hogy felismerje benne a Láthatatlant. Azért van szükségünk testre, hogy tudati tapasztalatokat szerezhessünk. A látható világ a transzcendenciával (azaz a tapasztalatfelettivel, az érzékfelettivel, a nem anyagival) való kapcsolatfelvétel eszköze. Isten a világ által nyilatkoztatja ki magát a - mondják a keresztények, míg a buddhista így fogalmaz: a nirvána és a prakriti azonos. Ugyanígy vélekedik a szufimester, Ibn Arabi is, amikor azt mondja: "Bizonyossággal nem létezik semmi más, mint Isten, a Legfelsőbb, az ő tulajdonságai és az ő cselekedetei. Minden az övé, minden tőle származik, és felé halad. Ha csak egy szempillantásra is elválna a világtól, úgy a világ abban a pillanatban eltűnne. A világ csak úgy maradhat meg, hogy ő fenntartja és megőrzi. A lényéből áradó fény pedig olyan hatalmas, hogy túllépi felfogóképességünk határait, és mi csak a teremtését ismerhetjük fel, amely őt elfedi." (Ibn Arabi: Utazás a hatalom urához)

Az Isten és a világ, a valóság és az illúzió azonossága egy nagy titkot rejt magában, amely mellett sokan túl gyorsan elmennek. E paradox összefüggés helyes ismerete két extrém viselkedésmódtól óvhat meg bennünket:

Vagy elveszünk az anyagi világban (materializmus), vagy megkíséreljük a menekülést a formák világából, abban a tévhitben, hogy a spiritualitást a világon kívül találjuk meg. De a világból nem menekülhetünk, hiszen az csak a tudatunkban létezik. A világot fel kell tehát használni a Középponthoz vezető úthoz; a megváltáshoz. A világ felhasználása azt jelenti, hogy élünk benne, tudatosan megküzdünk vele, táncolunk, dolgozunk, játszunk, és e tevékenységeket segédeszközként használjuk fel a pont megtalálásához, amelyben egyesül a sokféleség.

A világ törvénye a mozgás, a Közép törvénye a nyugalom. A világban az élet mozgás, aktivitás, tánc. Életünk állandó tánc a Közép körül, állandó körözés a láthatatlan Egy körül, akinek mi - mint kör létünket köszönjük. A Középpontból élünk akkor is, ha nem tudjuk érzékelni, csupán vágyunk rá. Ahogy a kör nem feledheti eredetét, úgy mi is vágyunk a Paradicsom után. Akármit teszünk, azért tesszük, mert a közepet keressük, a mi közepünket, a Közepet: a megnyugvás pontját.

Minden tevékenyég mögött ott áll a változás utáni vágy, és benne nyilvánul meg a mindenkori helyzetünkkel való elégedetlenség. Amíg ember van a világon, mindig cselekedni, mindig változtatni fog, hisz a világon nem lehet tartós az elégedettség. Csak a Közép elérése, a Pontba való belépés vált meg, szabadít meg az elégedetlenségtől. De hol található ez a Pont? Sehol, hiszen nincs helye - mindenütt, mert ő minden lét alapja. Meg kell tanulnunk meghúzni köreinket, egyre szorosabbra húzni azokat, míg egész életünk nem forog körülötte; a Pont körül.

Nem véletlenül jelenti az ógörög "vétkezni" egyidejűleg azt is: 'elvéteni a pontot'. (Magyarul szintén! A fordító.) Elvétjük a közepet, s bűnben élünk, mert kiválunk. Ezt a különválást kell megszüntetni, ezt a szakadékot kell áthidalni.

A láthatatlan Közép körüli szakadatlan körözés életünk alapmintája. A tánc eredetét tekintve: rituális történés. Az emberi élet rituális ábrázolása. Ezért lehet a táncot, mint segédeszközt, misztikus tapasztalatok szerzésére felhasználni, ahogy ezt például a dervisek teszik De az általunk jól ismert rítusok mögött, - pl. amikor a pap körmenetkor körbejárja az oltárt - ugyanaz a szimbólumtartalom rejlik: a közép körüli tánc.

Ebben a könyvben is egy szertartásról van szó. Ez a könyv elsősorban nem olvasásra való, hanem olyan könyv, amely arra szólít fel, hogy rituálisan járjuk körbe a Közepet. Tehát ez egy szokatlan könyv - többet akar, mint hogy elolvassuk és megértsük -, élményekhez akar juttatni, tudati folyamatokat akar kiváltani. A kifestőkönyv megjelölés csak akkor lesz jogos, ha festésen - szertartást értünk, egy örök érvényű ősminta mikrokozmikus követését. Minden cselekvés jelentéktelen és értelmetlen marad, míg azt nem rítusként fogjuk fel. Csak miután tudatosul bennünk, hogy minden emberi cselekvés formába öltött kifejezése a mögötte rejlő tartalmaknak és mintáknak, kezdjük életünket mint rítust felfogni. Akkor egy csapásra felismerjük, hogy egyáltalán nem az a fontos, hogy mit teszünk, hanem egyes-egyedül az, hogy azt hogyan tesszük. A zen-szerzetesek olyan "egyszerű" tevékenységeket, mint az ülés, a menés, a teázás, a nyilazás - tesznek rítussá, és ezáltal útjuk segédeszközévé.

E könyvnek nem az az elsődleges célja, hogy a képeket szépen kifessék benne, hanem az, hogy valamit olyan tudatosan tegyenek, hogy felfedezzék a részben az egészet.

Rüdiger Dahlke szemügyre vette a legkülönbözőbb megjelenési formákat, és egyszer csak mindenben a lét ősformáját, a mandalát látta. Ebben a könyvben meghívja Önt ennek átélésére, önmagában való tevőleges kialakítására. Noha mindannyian mindig a Közép körül táncolunk, mégis meg kell tanulnunk egyre tudatosabban átélni ennek a táncnak a törvényeit, és ez a könyv sokat segíthet ebben.

Elég a szavakból, ideje, hogy továbbhaladjunk


München, 1984. november

Thorwald Dethlefsen
ÚTMUTATÁS


Ez a könyv, amit Ön éppen felütött, még egyáltalán nem befejezett! Legtöbb társával ellentétben meg szüksége van az Ön együttműködésére ahhoz, hogy igazi tartalmát és formáját megtalálja. Igen, Ön ezzel a könyvvel egy útba kezdett bele.

Ez az út sem egyenes vonalban megy az elejétől a végéig, hanem körökben és spirálokban tekereg egy Közép körül, a körül a Közép körül, ami az Öné is. E könyv útja közeledik majd a Középhez, aztán eltávolodik tőle, megérinti és újra elveszíti azt, körbe fog forogni - a mandalának megfelelően. Ha Ön együtt forog vele és követi a spirális fordulatokat, nem szédül el. Ha azonban ellenáll 'a Közép körüli tánc"-nak, kellemetlennek találja majd ezt a szembeszegülést, elszédül talán még utat is téveszt.


A külső út elméletből és gyakorlatból - itt mindenekelőtt festő- és meditációs gyakorlatokból - áll. Amikor valami festenivaló lesz, Ön mindig a következő jelre bukkan: ?Az ilyen és másféle gyakorlatokra utalást egy oldalsó vonallal jelöltük, úgy, ahogy Ön e mellett a rész mellett is látja.


A mandalák kifestésénél különböző anyagokkal kísérletezhet: rosttollal vagy színes ceruzával, olajkrétával, akvarell-, fedő-, akril- vagy olajfestékkel különböző színeket keverhet kedvére. Néhány eljárás, mint pl. a rosttoll vagy az akril különösen alkalmas a ragyogása miatt arra, hogy alapját képezzék mandalák optikai utazásainak. Vagy ha vízfestéket használ, akkor nagyon lágy mandalák keletkeznek. Különösen partnermandalák esetében alakulhatnak ki ilyen technikákkal elmosódások és kölcsönhatások

Javasoljuk, hogy a könyvben csak színes ceruzával, akvarell- vagy zsírkrétával "fessen". A víz- és olajfesték árthat a könyvnek, a rosttoll átüthet a következő oldalra, veszélyeztetve az Ön továbbhaladását az úton. Ezeket a technikai megoldásokat a pótcsomag különálló lapjainál viszont bátran alkalmazhatja.


ELŐTÖRTÉNET


Nem az a szándékom, hogy itt és most a mandalákról szóló összes tudnivalót Ön elé tárjam. Ahol felbukkan az információ, ott a könyv arra akar ösztönözni, hogy ebbe az irányba mélyüljön el. Néhány nagy tudásterületet csak érinteni fogunk, másokat egészen elhagyunk, és megint másokat csak távolról tekintünk át. Így azután nem is fontos minden biztatást megfogadni, még csak nem is kell mindet érteni! Ennek az útnak nem a megértés a célja, hanem a mandalák megélése.

Ez a könyv tehát vezérfonal szeretne lenni - egyeseknek talán Ariadné-fonal a személyes labirintusban -, egy vezérfonal a saját mandalához, a világegyetem, mint mandala, megtapasztalásához.

Amennyire szükséges, szavaim kísérni fogják az útját, de ennél sokkal fontosabb az Ön készsége arra hogy tapasztalatai előtt megnyíljon, hogy útját megtalálja és a játékot velem játssza.

Legyen ez a könyv tényleg több, mint egy könyv, legyen ez egy játék! Aki úgy véli, hogy túl öreg, és már kinőtte a kifestőkönyveket, fel kellene hogy tegye a kérdést: az "út"-hoz és az "élet"-hez nem öreg-e már?

Játszani egyáltalán nem olyan könnyű. A legtöbb felnőtt már rég elfelejtett játszani, és ezt most szándékosan tenni fárasztó, hiszen akár a meditációt, a játékot is a szándéktalanság élteti. Ezért is érzik a gyerekek gyakran úgy, hogy a felnőttek szükségtelenül bonyolítják, sőt zavarják a játékukat. Idővel nyilvánvalóan és kifejezetten játékrontóvá válunk.

A meditációban és a játékban van valami közös. Mint ahogy a szó jelentéséből kiderül, a meditációnál a középről van szó, és a legtöbb játék is a közép körül forog. Legalábbis a gyerek a saját belsejéből játszik, s ezért merít annak a szinte határtalan energiájából és öröméből. Az olyan játékokban, mint a körtánc, a kötélugrás, a hullahopp-karika, a pörgettyű - megnyilvánul ez az elv. E dolgok persze már mögöttünk vannak, de ha jobban mögéjük nézünk, azt látjuk, hogy a felnőtteknek is örömük telik a középpont körüli táncban, csak ők ezt megnehezítik Vegyünk például egy vidámparkot! Ugyanaz az elv mindenütt. A bonyolult járművek részegységei is visszavezethetők a körhintára, hisz a közepük körül forognak. Aki magát e játékhoz túl felnőttnek tartja, az legalább a céllövöldében megpróbál a közepébe találni, vagy baráti körben találkozni. Sok táncban játszik a tömeg forgatónyomaték szerepet a középpont körül - legkifejezettebben a keringőben. Nem véletlenül ez a legidőtállóbb tánc, mert mind a gyerekek, mind a felnőttek egyformán élvezik a közép körüli forgást.

Ezeket a helyzeteket ábrázolják az úgynevezett mozgó mandalák.

A saját, belső mandalát újra beindítani: ez a szándékom, s ebben - mint egyébként minden könyv esetében - semmit sem tudok igazán tenni az olvasóért, amit az maga nem hajlandó megtenni. A mandala-könyv ezt különösen jól igazolja, hiszen először elég unalmas és színtelen, s az is marad, ha Ön nem fekteti bele a saját energiáját, s nem teszi a saját könyvévé. Ha viszont ezt megteszi, akkor már visszatükrözheti az Ön belső sokrétűségét és színességét, és így az Ön, legegyénibb és legsajátabb könyve lehet - esetleg az első azok közül, amit Ön alakított ki önmagának
A VÁLASZTÁS

Ha a mandalák "idegen", kifestőkönyv jellegű felépítése taszítja, ha azt korlátozónak érzi, tudatosítsa a helyzetet: ez a mi alaphelyzetünk. Folyton látszólag külső - idegen helyzetekkel találjuk szemben magunkat, melyek mint külső szabályok, előírások, kényszerek, törvények bukkannak fel. Amellett, hogy leküzdjük őket, fennáll az a lehetőség is, hogy elfogadjuk, magunkévá tegyük, mint sajátunkat, elismerjük, s hogy végül átéljük azt az érzést, hogy mindez annak a beteljesedése, ami már volt, ami van, és ami lesz. Ez az út áldozatot követel. Már most fel kell áldoznunk azt az illúziónkat, hogy lehetséges valami újat teremtenünk a saját szabadságunkból. Ez a felismerés kezdetben lesújtó lehet, de a maga teljes mélységében átélve: "csak" felszabadító.

Egy guru ezt a következő képbe foglalta: A kék égen vonuló fehér felhők családja két csoportba oszlik: az egyik oldalon a felhők nagy tömege meleg déli célt tűzött ki. Ők nagyon sokat szenvednek, amikor a szél északra, nyugatra vagy keletre fújja őket A másik oldalon van egy kis csoport, amely felismerte, hogy az ő rendeltetése mint felhőé az, hogy a szél hajtsa.

Nekik nincs céljuk, illetve csak egy, az útjuk, a rendeltetésük: a szél követése - és így mindig harmóniában vannak önmagukkal meg a céllal. De a nap végén minden felhő ugyanazon a helyen van.

Ez a felhők és az emberek választási szabadsága.

A PARADOXON

Itt, most döntse el Ön, hogy egy olvasó- és szakkönyvet tart-e maga előtt, vagy egy tapasztalati és "cselekvési" könyvet. Ha az első változat mellett dönt - a következő mottó alapján: "Először átolvasom, aztán fesse ki a feleségem, neki több ideje van" -, nehéz helyzetbe hoz. Valószínűleg az lenne a legjobb, ha most, rögtön ez után a szakasz után, befejezné az olvasást, és átengedné valaki másnak, akinek van ideje tapasztalatot szerezni, mert azt, amiről tulajdonképpen szó van: "a középhez visszavezető utat" tényleg nem tudom leírni. Nekem van egy elképzelésem róla, és bátorságom e könyv megírásához abból a reményből táplálkozik, hogy ez az elképzelés átsüt a sorokon, kiszól a képekből és a gyakorlatokból. Abban bízom, hogy azok, akik engem ezen az úton el akarnak kísérni, magukban hordják ezt az elképzelést, és fokozatosan emlékezni fognak rá, amikor a bennem lévő ötlet találkozik és szövetkezik az övékével. Az Egyetlen, a mandalák közepe - minden intellektuális elképzelés számára elérhetetlen, és mégis ott él mindnyájunkban. Nem találjuk meg sem az akaratunkkal sem az intellektusunkkal, noha mindkettő részt vesz az út megtételében, értelmet és feladatot kapnak - ebben a könyvben is -, csak, sajnos, nem elegendőek Nyelvünk - amely gondolkozásunk leggyakoribb kifejezője - sem könnyíti meg a középponthoz, a lényeghez vezető utat, ellenkezőleg; úgy tűnik hogy még messzebb visz tőle, mivel egyre jobban belebonyolít minket "az ezer dolog világába". És mégis, ezáltal, ezzel egy időben segít, mert minél jobban eltávolít bennünket az úttól, annál inkább odavezet aztán. Ez paradoxonként hat, az is, mégis igazabb, mint bármely más elgondolás. Képzeljük el a következő helyzetet:

Egy lökhajtásos repülőgéppel egyre inkább eltávolodunk a Föld mandalájának egy pontjától úgy, hogy amikor visszatérünk hozzá, annál közelebb jövünk, minél messzebb mentünk el - hisz nyilvánvalóan a mandalák világában élünk.


?A SZIMBÓLUM

Nyugodtan rábízhatjuk magunkat a nyelvre - tudván tudva, hogy az indirekt vezet bennünket, hiszen képekből él. A képek és mindenekelőtt a szimbólumok - a kör, a kerék és a mandala - viszont már direkt vezethetnek minket, így elsősorban ezekhez fordulunk. Az intellektus is eljöhet az utazásra, neki is meglehet a maga öröme - bár a lényeg előtt értetlenül fog állni.

A szimbólum mindig mindent tartalmaz: tudniillik a polaritás mindkét oldalát. A "Ra" például rádiumot jelent anélkül, hogy különbséget tenne annak éltető és pusztító tulajdonságai között. Más szavakkal: a szimbólum nem zár ki, hanem behatol, nem húz határokat, mint a szavak és a számok Így aztán nem is elégítheti ki az intellektust, hiszen az a kizárásból és a megkülönböztetésből él. A szimbólum a paradoxont rejti magában, és ezért igazabb, mint minden más a Májá világában, a látszatvilágban. Tudatosan közeledünk a szimbólumhoz: a kulcs olyan közel van, hogy banálisnak tűnhet ilyen egyszerű dologgal foglalkozni, és mégis minden ilyen egyszerű.

"Amikor Isten a teremtést az egyből megalkotta, a kezében tartotta minden teremtetthez a kulcsot. Az ember feladata az lenne, hogy ezt a kulcsot megtalálja. Hogy a dolog még izgalmasabb legyen, Isten a lehető legjobban el akarta rejteni, és megkérdezte égi tanácsadóit, akik adtak is neki mindenféle tanácsot egészen a Holdig. Isten azonban így szólt:

»Én mégis inkább egészen közel és egészen távol rejtem el, oda, ahol legutoljára fogják keresni.« És az ember legközepébe rejtette el."

Miközben messzire fogunk utazni - különféle kultúrákon és korszakokon át -, mégis mindig erről a középről lesz szó, minden a Közép körül fog forogni. Mindenféle helyeken és a legkülönbözőbb köntösökben fogunk vele találkozni, s mégis mindig ugyanaz lesz - az egyetlen Közép. Nem árt, ha egy időre beleveszünk az idegenbe. Emlékezzünk a tékozló fiú példabeszédére: minden út visszavezet. Mi is át fogjuk élni, hogy minden utazás, az összes gyakorlat és tapasztalat mindig az Egyhez vezet vissza.

A MANDALÁK VILÁGA
A VILÁG MANDALÁI


A formákat és szimbólumokat, amelyekkel ezen az úton találkozunk, egyre könnyebb lesz - mint sajátunkat - újra felfedezni, hiszen ezek a struktúrák univerzálisak Senkiéi és mindenkiéi - a teremtés alapkövei, mindennek a részei, és ugyanakkor maga az egész. Az Univerzum maga is egy mandala a különböző dimenziók számtalan mandalájából.

Itt egy ködspirál.


Minden mandala egyben egy univerzum is - mint az ige mondja:

az Egy és a Különböző.

Vagy:

az Egyből nő ki a sokféle. Minden sokféle mögött az EGY van.

Szűkebb Univerzumunk, a naprendszerünk is egy mandala.

Mint már láthattuk, Földünk is egy mandala. Csökkentjük a mértéket, világtengerekre lelünk, és azok építőkövei, a vízcseppek szintén mandalák. A szilárd szerkezetek, a szárazföld és a hegységek ásványokból vannak teremtve, s a kristályok ezek építőkövei. A kristályok pedig mandalákat képeznek.

Itt egy ilyen kristálymandala.

?

Minden, ami él - növények, állatok és emberek -, sejtekből áll, és minden sejt egy mandala.


Minden sejtnek van egy magja, és az egy mandala. Ennek a magnak az osztódása két új sejtmandalához vezet. Így nő a mandalák élővilága.

Íme egy sejtmag az osztódásnál.


Minden sejt és kristály, meg egyáltalán minden ezen a bolygón atomokból áll, és minden atom egy mandala.


Az atom után már túl kicsi lesz a mérték, és így nem ismerjük fel a további struktúrákat. Hasonlóan járunk, ha a dolgok túl nagyok lesznek. Még nem is olyan régen ismeretlen volt számunkra az atomok mandalastruktúrája és tovább, visszafelé a sejt meg a ködspirál. Nem is létezett volna ezért?

De egészen biztosan létezett - a gótikus rozettákban, a rózsaablakokban ábrázolva már megtaláljuk, sőt létezett korábban is, mint az alább látható kelta motívum mutatja.
A VÖRÖS FONÁL - AHOGY KINT, ÚGY BENT

Akárhova is hatolnak be modern kutatásaink, mindig "csak" ugyanarra az alapmintára lelünk, amit magunkban is megtalálhatunk. Ahogy fent, úgy lent - ahogy kint, úgy bent. Ezt az időtlen ezoterikus törvényt nemcsak a világban, de a mandalában is megélhetjük, hisz mindenekelőtt a saját élményről van itt szó. Témánk megkönnyíti ezt az átélést. Igazából nehéz a mandalába úgy belemélyedni, hogy az ne érintsen meg minket. Éppilyen nehéz egy gótikus katedrális rozettáját anélkül megtekinteni, hogy az ne hasson ránk, vagyis: majdnem lehetetlen mandalákat készíteni anélkül, hogy ne induljon meg belülről az ember. A mandala mozgás, az élet kereke, az univerzum leképezése, mindig egy központból indul ki, kifelé törekszik, s a sokféleségből egyidejűleg halad egy Közép felé. Ezt az alapmintát minden ember felismeri, mert magában hordja. Könnyű az embernek megnyínia e megértés felé, és mi most ezen a könnyű úton fogunk haladni.

Ha ezt a könyvet a magáévá teszi, ha ezen keresztül akarja keresni az útját, akkor mostantól fogva már "csak" arra kell ügyelnie, hogy a tartalom és a forma összhangban maradjon.

Vegye a soron következő feladatokat tényleg úgy, ahogy jönnek: ne értékelje őket. ("Ez nekem túl gyerekes. Ez nekem túl játékos.") Nem tud eléggé "gyerekes" és "játékos" lenni.

Ne próbáljon meg ügyeskedni, mandalákat kihagyni vagy átugrani. Ehelyett haladjon lépésről lépésre a könyv labirintusán keresztül, tudatosan festve, olvasva, alakítva azt, ami maga is egy mandala, és fonjon így belső útvesztőjébe egy vörös fonalat.


Fesse hát bele az útját ebbe a francia útvesztőkertbe! És élje meg a rövidítések, a javítások, az utak és a kerülők jelentőségét!

?

Fesse ki a mellékelt fantáziamandalát belülről kifelé. Kövesse spontán ötleteit és elképzeléseit, ami a színt és anyagot illeti. Az előrajzolt alakzat vagy támpontként és útmutatóként szolgálhat. Még ha tökéletlennek vagy hibásnak tűnik is, először fogadja el, és tapasztalja meg, hogy mi lesz belőle. Ahogy a rajzmintalap technikailag tökéletlen lehet, éppúgy lehet az Ön kivitelezése is technikailag hiányos - engedje meg ezt magának -, itt nem a technika a fontos. A mintákat szándékosan nem szakemberek készítették. Ön is mondjon le arról, hogy átengedje a szakértőknek a kivitelezést; MAGÁRÓL van szó.


?KÉRDÉSEK

Gondoljon vissza még egyszer arra, hogyan festette ki - valószínűleg első - mandaláját, és hogyan élte meg önmagát eközben!


Nézze meg, hajlamos-e arra, hogy a megadott struktúrákon és határokon belül marad, átlépi vagy berzenkedik ellenük!


Megengedi-e magának, hogy hibákat kövessen el?


Vagy haragszik ilyenkor magára?


Vagy keres magának valakit, akin kitöltheti az elégedetlenségét?


A központból indul szívesebben vagy inkább kívülről? Vagy máshonnan?


Hagy időt magának? Vagy hajtja magát?


Milyen színt használt?


Tetszik a műve? Vagy elégedetlen vele?


Magára ismer benne? Lenne kedve felismerni önmagát egy képében?


Van kedve tovább csinálni? Vagy már sok volt?


Megpróbálja egészen tudatosan, hogy önmagával legyen? És mindenekelőtt őszintén? Kit tudna egyáltalán áltatni önmagán kívül?VÁLASZOK

Mint már bizonyosan sejti, a mandala számtalan kérdésre tud válaszolni. Kérdésekre Önről, Istenről és a világról. Mindent kiolvashat belőle, ha már lesz hozzá szeme. Teljesen mindegy, hogy azt, ami érdekli, a horoszkópból, a kávézaccból, a Ji Csingből, az öröklési szubsztanciából (DNS) vagy egy mandalából olvassa ki. Csak tudnia kell, hogy hogyan. Az első mandala után még nem fogja tudni, de minél intenzívebben foglalkozik a mandalákkal, annál inkább kifejlődik Önben a látás, az értelmezés képessége. Ezt a folyamatot még csak feltartóztatni sem tudja. És ez a képesség, amelyben az intellektus és az intuíció részt vesz, se jó, se rossz... végül is itt nem ez az érdekes! Jóllehet, természetesen örülnénk, ha többet tudnánk, mint a többiek, és jobb lenne az áttekintésünk. Minket sokkal inkább a valódi áttekintés érdekel, az út a Létezőhöz, bár ez eleinte kevesebb örömet szerez, sőt meredeknek és keservesnek is tűnhet.

Ha a mandalával foglalkozunk, akkor egy tökéletes formával van dolgunk. Ha valóban átadjuk magunkat ennek a foglalatosságnak, akkor az ki fog hatni a tökéletességünkre, még ha ez kezdetben külsőleges is. Valami hasonlót tapasztalunk a hatha jóga testi gyakorlatainál is, amelyek úgy keletkeztek, hogy a fejlett emberek ilyen testtartásokat vettek fel spontán, mert a tökéletes belső tartásnak ezek feleltek meg. Ezért nem rossz a ma megkezdett fordított út sem. Az ember egy tökéletes külső tartást (ászana) vesz fel, abban a reményben, hogy a hozzá tartozó belső majd ennek megfelelően változik. Valóban: maga a lótuszülés mint testtartás - mindenki kipróbálhatja - harmonizálóan hat a testre és a szellemre.

Ha tehát egy mandala ábrázolásával foglalkozunk, úgy annak tökéletes struktúrája hasonlóan hat majd a mi struktúránkra.AZ EMBER ÉS A KÖZÉPPONT

Az emberi test sejtekből áll, az pedig atomokból van felépítve. Testünk tehát végeredményben számtalan mandalából tevődik össze. De azt, mint egészet is, mandalaként foghatjuk fel. Kitárt karokkal és lábakkal az ember egy ötágú csillagot képez, és minden csillag egy mandala. Minden embernek, mint csillagmandalának, van egy jól kivehető közepe, és mindannyian szüntelenül keressük azt. Valamikor meg fogjuk találni.

A középpont - akár érezzük tudatosan, akár nem - felismeri azt a mandalastruktúrát kívül, ami lényével azonos.

Középpontunk tudatos élménye leírhatatlan boldogság: ez minden meditáció célja. Végső soron minden meditáció egy saját középpont körüli keringés - és így egy mandala, s minden mandala egy saját középre való emlékezés - és így meditáció

A MANDALA EREDETE


Nehéz a mandala történetéhez bármit is hozzátenni mert a történet időt feltételez, a mandala viszont - ahogy az alakja ezt nekünk majd megtanítja - lényegében időn és téren kívüli. A mandala története mint minden rendes történet a keletkezéssel kellene hogy kezdődjön. De már itt kérdésessé válik. A mandala nem sorolható be az időbe, alig lehet az időben tanulmányozni, folyton arra hajlik, hogy bevonjon minket a közepébe, és ott, a középpontban bizony megszűnik a tér és az idő.

Megkísérelhetjük természetesen a mandalák első felbukkanásának idejét meghatározni, de ez is nehézségekbe ütközik, hovatovább lehetetlen: egy meteorit becsapódása az őstengerbe például lehetne egy nagyon korai mandala.


Be kell vallanunk: a mandala idősebb mint mi magunk. Igen olyan idős, mint a teremtés. Nem azt mesélik tudósaink, hogy az egész egy ősrobbanással kezdődött?

És egy robbanás képe nem egy mandala?
TEREMTÉSTÖRTÉNETEK

A tudósaink valóban utána tudnak mérni, hogy univerzumunk az ősrobbanás óta szakadatlanul csak terjeszkedik. Még meghökkentőbb, hogy ezzel a hindu hagyományok már évezredek óta tisztában vannak A teremtést Brahma légzésritmusaként írják le. Aki be- és kilélegzi, állandó váltakozásban keletkezteti és elmulasztja azt.

Ha e tudósítás ciklikus jellegét nézzük, megállapíthatjuk, hogy a Védák még messzebbre tekintenek, mint a mi modern tudományunk, mert a teremtésben minden ciklusokban fejlődik.

Ha más teremtésmítoszokat veszünk szemügyre, mindig ugyanarról van szó, csak azt más szavakkal fogalmazzák meg, ezen nem kell csodálkoznunk, hiszen a sok nyelv ellenére csak egy igazság van.

A János evangéliumában ez áll: "Kezdetben vala az ige." Az indiai vallásban ez a Hang volt. A szó mögött is egy hang van és amögött egy mandala, mert ott is egy centrumból terjednek szét - gömb formában - a hanghullámok, és így ugyanaz a kép keletkezik, mint a vízbe dobott kő esetében - csak ami ott idő, az itt tér.

Más mítoszokban minden a fénnyel kezdődik. Nos, minden szikra, minden fény egy mandala hiszen azok rezgései is egy középpontból terjednek szét minden irányba.

Differenciált teremtéstörténetet ábrázol sok gótikus rozettaablak is - szimbolikus képek segítségével. A gótika építőmesterei tudatosan használták a mandalát, mert aligha van alkalmasabb egy szimbólumnál a teremtés szakaszos jellegének és a transzcendencia (a középpont) meg a polaritás (a rózsa széle) kapcsolatának kifejezésére. Jó példa erre a lausanne-i székesegyház rózsája. A következő rajz visszaadja a kő-, és részben még az ólomkeretstruktúrát is.

Figyeljen a festésnél arra, hogy a mandala minden formája a középből indul ki, és a kapcsolatot ezzel a képzelt középponttal mindvégig megtartja.

?

Akárhogy is csűrjük-csavarjuk a teremtést, a mandala előtt nincs semmi. Még inkább találunk a mandala által valamit az ősrobbanás előtt, mert az a tudományos kérdésfeltevés számára, annak örök "miért?"-je miatt nem érdekes. "Miért robbant oly hirtelen?" A kutatók továbbra is a tudományos Zen-koánjukkal foglalkoznak. Mi volt előbb: a tyúk vagy a tojás? Ahogy a Zen-koánnak nincs logikus megoldása, úgy a tudományos koánnak sincs. A megoldás sokkal inkább a mandala közepében van, és csak tapasztalat által érhető el.

Kísérelje meg a következő körökbe és szappanbuborékokba a középpontokat berajzolni. (Ez a Megnyilvánult Bindu ősi jele. A lektor.)

?
Kezdőlap Előre