HUBAY JÓZSEF BERTALAN


LELKIISMERETVIZSGÁLATI PONTOK
ÉS HÍVEK KÖNYÖRGÉSE


AZ ADVENTI SZENT IDŐ
vasárnapjaira, köznapjaira,
ünnepeire és emléknapjaira
a napi evangélium alapjánAz adventi szent idő bensőséges és örvendező várakozás Krisztus eljövetelére. Kegyelmi idő, amely megtisztít és megszentel bennünket, ha imádsággal, jócselekedetekkel és lemondással készülünk az Üdvözítő érkezésére. Szent idő, amely figyelmünket a megtestesülés és a megváltás misztériuma felé fordítja. És nem utolsósorban bűnbánati idő, amely az Úrral való szentségi találkozások által felemeli az elesett embert.

Az advent méltó megünnepléséhez nyújt segítséget e kis könyv, amely lelkiismeretvizsgálati pontokat és hívek könyörgéseit tartalmaz az advent minden napjára. Ezek a napi evangélium tanítását bontják ki, így elevenebbé és hatékonyabbá teszik Isten igéjének olvasását a szentmisében.

A szokásos öt egyetemes könyörgésnél minden napra többet ajánlunk, ezzel is bővítve a választás lehetőségét. Könyvünk alkalmas a közvetlen használatra (egyszerű felolvasására), de arra is, hogy csupán mintaként szolgáljon a helyhez, alkalomhoz illő bevezetések és kérések megfogalmazásához. Nem direktíva kíván tehát lenni, inkább buzdítás a szentmisék egyre személyesebb és imádságosabb ünneplésére. A szerző és a kiadó nagy öröme volna, ha ezzel a művel is segíthetné e cél megvalósulását.

Advent I. VASÁRNAP - "A" év * Ev.: Mt 24,37-44.


Vannak váratlan - előre nem is sejtett pillanatok.

Szoktam-e gondolni: halálra, elmúlásra, végső számadásra? - Félek-e a haláltól? - Igyekszem e megkönnyíteni végső számadásomat azzal, hogy készülök a jó halálra? - Szoktam-e imádkozni a jó halál kegyelméért?

Az elkerülhetetlen halál életünk legfontosabb eseménye, döntő pillanata, mert ez örök üdvösségünk kapuja. - Készülnünk kell rá!

Pap: Testvéreim! - "Virrasszatok!" - akik az Üdvözítő Jézus Krisztus születésnapjára készültök. - Most együtt kérjük a helyes virrasztás és az igazi előkészület kegyelmét!

1. Ismerje fel minden ember, hogy idestova már kétezer éve eljött közénk Megváltó Jézusunk!

2. Hogy az ádventi szentmisék mindnyájunkat helyes Krisztus-várásra hangoljanak!

3. Úgy virrasszunk lelkünk és testünk felett, hogy minden kísértésben ellenállhassunk!

4. Hogy kegyelmed segítségével e szent időben bűnöktől mentesek maradhassunk!

5. Hogy embertestvéreinket is megőrizhessük az egyedül üdvözítő életúton!

6. Hogy szentgyónásainkra - mint a Veled való legboldogabb találkozás elengedhetetlen előfeltételeire - őszinte töredelemmel készüljünk!

7. Hogy az ádventi szent idő folyamán egyre többen élhessük át a virrasztó várakozás boldogságát!

8. Hogy egész életünket áthassa a virrasztás és az ima!

9. Hogy halálunk pillanata az örök életre való elérkezés boldog nyitánya lehessen!

Pap: Mennyei Atyánk, Te már az első bűnnél megszántad az elesett embert, és megígérted, hogy Szabadítót küldesz nékünk. - Segíts kegyesen, hogy földi készületeink és várakozásaink mindig figyelmeztessenek a legfontosabbra: az örök életre, amely hadd lehessen boldog örökkön örökké. - Ámen.


Advent I. VASÁRNAP "B" év * Ev.: Mk 13,33-37.


Akit nagyon szeretünk, azért mindenre készek vagyunk.

Rájöttem-e már, hogy a vallásosság nem csupán ünnepi ruha, nem egy szép elmélet, nem csak jól hangzó tan, nem is elvont eszmefuttatás, hanem áldozatos szeretet? - Tudom-e, hogy az igazi vallásosság állandó készenlétet követel a hívőtől? - Próbáltam-e már valaha tudatosan kerülni a bűnt, legyőzni a kísértéseket? - Tudom-e, hogy vallásosságom szüntelen és tudatos Isten jelenlétében való élet?

Bárcsak állandóan viszonoznánk Isten jóságát áldozatos szeretetünkkel!

Pap: Testvéreim! - Emberi szívünk biztonságra vágyik. Ezt a biztonságot adja Isten örök érvénnyel, ha parancsai szerint virrasztunk lelkünk kegyelmi állapotán.

1. Add, Istenünk, hogy Szent Fiad mostani születésnapjára minél méltóbban készítsen elő minket Egyházad!

2. Adj nekünk, Urunk, nyitott, őszinte szívet és a rád való várakozás örömét életünk minden napján!

3. Áldott légy, Urunk, szegénységedért, ahogyan eljöttél közénk. Kérünk, add, hogy mindig felismerjünk a szegényekben és a szenvedőkben!

4. Hogy Szentséges Atyánk, Püspökeink és papjaink hithirdetése tegyen bennünket éberekké a bűn veszélyeivel szemben!

5. Hogy karácsonyi ajándékként Általad miénk lehessen a tisztalelkűség kegyelme!

6. Hogy testvéri szeretettel buzgólkodjunk és imádkozzunk testvéreink megtéréséért is!

7. Hogy a ránkbízottak lelki kincsei fölött is őrködjünk és ennek érdekében apostolkodjunk!

Pap: Emberszerető Istenünk, Te látod szívünk vágyát és lelkünk jóakaratát; de ismered az emberi élet megszámlálhatatlan útvesztőit is. - Segíts, hogy kegyelmedet élvezve és felhasználva mindhalálig hűségesek maradjunk Hozzád, aki élsz és uralkodol mindörökké. - Ámen.


Advent I. VASÁRNAP "C" év * Ev.: Lk 21,25-28. 34-36.


Földi körülményeink között is nagyon fontos az éberség, például a gyárban a gépek mellett, szalag-munkát végezve...

Mennyire sajátom a kitartás, az állhatatosság? - Vagy inkább fáradékony, könnyen elcsüggedő vagyok? - Tudok-e újra és újra lendülettel, odaadással küzdeni? - Nem uralkodnak-e élvezetvágyak, szenvedélyek bennem?

Jézus azért jött el a földre, hogy megváltson, felszabadítson és mennyei boldogsággal megörvendeztessen bennünket. - Ugye, ez megéri a figyelmet, az éberséget?

Pap: Testvéreim! - Ádventi időt kezdünk. Krisztus születésének méltó megünneplésére készülünk. Kérjük Őt, hogy világvégi örömeiben is részesülhessünk!

1. Hogy egyházad mindig lelkesítse az emberiséget méltó fogadásodra!

2. Hogy Szentséges Atyánk, Főpásztoraink és papjaink szítsák föl bennünk az állandó éberséget és a szüntelen készenlét állapotát üdvösségünket illetően!

3. Hogy a rohanó világ által megkívánt figyelem szolgálja üdvösségünket is!

4. Legszebb karácsonyi ajándékunk és legboldogabb örömünk a tisztalelkűség kegyelme legyen!

5. Urunk, Jézus Krisztus, tegyél gyermekké minket Szentlelked által; add, hogy úgy tudjuk rábízni magunkat a Te szeretetedre, ahogy Te ránk bíztad magadat, amikor kisgyermekként megszülettél közöttünk!

6. Hogy szenvedő és beteg, magányos és idősebb testvéreinkhez is eljusson az ünnepek előtt bűnbocsátó kegyelmed és köztünk lakó Szent Tested és Véred!

7. Hogy elhunyt szeretteink is mielőbb élvezhessék a mennyei karácsony minden örömét és örökké megmaradó ajándékát!

Pap: Istenünk, Te Szent Fiadat küldted üdvösségünkért a világba. - Add, hogy kegyelmével élve szüntelen méltók lehessünk ígéreteinek elnyerésére, aki él és uralkodik mindörökké. - Ámen.


Advent I. hete HÉTFŐ * Ev.: Mt 8,5-11.


Mindenkiben van legalább egy szikrányi jó, amely megbánással és hittel párosulva mennyországot érdemel! - szokta az egyik teológiai professzor mondani.

Megvizsgáltam-e már, milyen az én hitem? - Szoktam-e magamban ébresztgetni, erősíteni a hitet? - Tudom-e, hogy a hit isteni erény, isteni ajándék? - Kértem-e már imádságaimban hitet Istentől? Élő-e, vonzó-e az én hitem?

Ha igaz emberként igaz úton akarok járni, hitből kell élnem!

Pap: Testvéreim! - Mindannyian hallottuk, hogy mekkora alázattal és mégis élő hittel járult a pogány százados Üdvözítőnkhöz, hogy szolgája számára gyógyulást kérjen. - Kérjük mi is alázatos szívvel és bízó lélekkel a világ Megváltóját!

1. Megváltó Jézusunk, add meg Egyházadnak a rendíthetetlen hit ajándékát!

2. Add meg, Urunk, az adventi szent időben Egyházunk megerősödését és hitünk megújulását örömhíred által!

3. Add, hogy Szentséges Atyánk, püspökeink és papjaink ádventi készülete és apostoli fáradozása önmagában is vonzó, lélekemelő és kegyelem-közvetítő lehessen mindannyiunk számára!

4. Add, hogy az orvosok és betegápolók, akik hivatásuknak választották az élet védelmét, isteni jóságoddal minden áldozatra készek legyenek a betegekért!

5. Hogy a betegek és hozzátartozóik - a pogány százados példája nyomán - Hozzád kiáltsanak bajaik és megpróbáltatásaik idején!

6. Hogy a lélek gyengeségeitől, a bűnöktől is minden igyekezetünkkel óvjuk és féltsük emberségünket!

7. Hogy emberszerető jóságod révén a legszörnyűbb rossztól, az örök haláltól is megmeneküljünk!

Pap: Úr Jézus Krisztus, akinek születésnapjára az ádventi szent idő megkezdésével készülünk, add, hogy ígéreted szerint a mennyországban majd mi is ott lehessünk a választott néppel és a napkeletről-napnyugatról jövő sokasággal együtt Mennyei Atyánk asztalánál. Aki él és uralkodik mindörökkön örökké. - Ámen.


Advent I. hete KEDD * Ev.: Lk 10,21-24.


Krisztus születésnapján a karácsonyfa körül a legkisebbek a legboldogabbak. A mai evangéliumban Jézus is az "egyszerűeket", a gyermekmódra örvendezőket, a minden okoskodástól és fondorlattól mentesen élőket, az Istent őszintén kereső embereket magasztalja.

Rádöbbentem-e már arra, hogy nem a dúsgazdagok, nem a tudósok, nem a "nagy emberek" az igazán boldogok? - Hiszem-e, hogy boldogságomhoz Isten maga elegendő? - Tudok-e szerény egyszerűségben is megelégedett lenni?

Ádventi programként keressem mindenütt a jóságos Istent; az Ő szeretetét sugározzam mindenki felé; szolgáljam őt szavaimmal és tetteimmel egyaránt!

Pap: Testvéreim! - Hallottátok, mennyire ujjongott az Üdvözítő Jézus, hogy az egyszerű emberek Isten jóságából bepillantást nyerhettek a Szentháromság-Egy-Isten csodálatos életébe!

1. Mennyei Atyánk, taníts és tégy boldoggá bennünket is isteni titkaid közlésével!

2. Add, Urunk, hogy adventi felkészülésünk nyomán érett hittel, neked tetsző módon tudjuk Megváltónk születését ünnepelni!

3. Engedd jóságosan, hogy Anyaszentegyházunk tanítói egyre jobban megértsék és mindnyájunk előtt vonzóvá tegyék országod titkait!

4. Hogy mindig tiszta igazságra, ördögi agyafúrtságtól mentes és üdvösségre vezető ismeretekre vágyódjunk és törekedjünk!

5. Hogy tanulóifjúságunk a világi tudományok mellett, a hit ismereteiben is gyarapodjék!

6. Hogy az elvakultságtól, a bűnös mindent-tudástól és elménk elborulásától megőrizz!

7. Hogy halottaink már most, majdan pedig mi is mindannyian boldogan szemlélhessük mindazt, amit most még csak hittel hiszünk és vallunk!

Pap: Mindenható Örök Isten, Mennyei Atyánk, add, hogy szüntelenül Jézusunk hálájával mondhassunk Néked köszönetet mindazokért az igazságokért, melyeket Szentlelked által közölsz velünk mostantól mindörökké. - Ámen.


Advent I. hete SZERDA * Ev.: Mt 15,29-37.


Milyen kár, hogy kevesen tudják a vigasztaló igazságot: Jézus, az Isten Fia őszintén együttérez az éhező, a beteg, a bajba jutott emberrel!

Tudom-e, hogy Jézus földrejötte óta nincs egészen kétségbeejtő emberi élet? - Hiszem-e, hogy Jézus mindenkor segíthet rajtam? - Szoktam-e gyakran hálálkodni ezért a nagy jóért, Isten mindenkor segítő szeretetéért? - Hálás vagyok-e a mindennapi betevő falatért?

Sok tragikus halálesetet, végső kétségbeesést megelőzhetnénk, ha ébresztgetnénk az embertestvérekben ezt a biztos, boldogító és felemelő tudatot: Jézus mindenható hatalmát és emberszerető jóságát

Pap: Testvéreim! - A mi Megváltónk, akinek születésnapjára készülünk, szeretetből jött el a világra, hogy szavaival bajainkból kiragadjon, Istenhez emeljen és betöltse, kielégítse igaz emberi vágyainkat. - Bizakodó reménységgel kérjük Őt:

1. Hogy egyházunk boldogságra vezesse a népeket!

2. Hogy adventben a szeretet békéje töltse be az egész világot!

3. Hogy ........... pápánk, főpásztoraink és papjaink mindig szent áldásod erejében és akaratodhoz igazodva végezzék a lelkek megerősítésének apostoli feladatát!

4. Hogy az apostoli fáradozást és benned hívő életünket látva a világ magasztaljon Téged, mint az emberek jóságos Üdvözítőjét!

5. Hogy szegénységünkből is jusson jótékonyságra, mások gondjainak enyhítésére!

6. Hogy minden szűkölködőben Téged szeressünk és Téged segítsünk!

7. Hogy a mindennapi testi kenyér mellett egyre jobban éhezzük a lélek Kenyerét, az Oltáriszentséget is!

8. Hogy az örök élet zálogaként magunkhoz vett mindennapi szentáldozás közelebb vigyen Hozzád!

Pap: Hálásan köszönjük, Urunk Jézus, hogy észrevetted és megszántad a Rád szoruló embert: aki Isten nélkül sohasem lehet igazán boldog. - Segíts bennünket szükségeinkben, és úgy engedj boldogulni itt a földön, hogy elnyerhessük örök javaidat is. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. - Ámen.


Advent I. hete CSÜTÖRTÖK * Ev.: Mt 7,21. 24-27


A jó munkához ráfigyelés, teljes odaadás kell, nem elég a puszta tudás, hanem szív és lélek is szükséges! Méginkább így van ez vallásos életünkben, Isten szolgálatában!

Milyenek imádságaim, Istenhez kiáltásaim? - Megelégszem-e csupán a szavak kimondásával? - Tudok-e Jézus útmutatása szerint helyesen imádkozni? - Teljesítem-e mindenben a mennyei Atya akaratát? - Tudom-e, hogy minden gondolatom, szavam, tettem imádság lehet, ha Isten akarata szerint élek?

Csak az lehet teljesen kiegyensúlyozott, csak az élvez valódi lelki békét és nyugalmat, akinek vágyai megegyeznek Isten akaratával.

Pap: Testvéreim! - Csak jól érdemes imádkozni: úgy érezni és akarni, úgy élni és munkálkodni, ahogyan mindannyiunk Atyja, Isten akarja. Kérjük Őt:

1. Istenünk, te Szent Fiad által sziklára építetted Egyházadat, védd meg azt a történelem viharainak pusztításaitól!

2. Hogy a népek és a nemzetek békében gyűljenek össze az Üdvözítő jászolánál!

3. Hogy mi, akik naponta kiáltunk hozzád a legszentebb imádság szavaival, igazán átalakuljunk és akaratod szerint éljünk!

4. Ne engedd, hogy kivesszen a világból, kihaljon a szívekből az engedelmesség életmentő szelleme!

5. Atyai jóságoddal és isteni mindenhatóságoddal hívd vissza szolgálatodba a Tőled makacsul elzárkózott és a bűnök megátalkodottságában élő embereket!

6. Hogy isteni Országod gyarapodásáért és a bűnösök megtéréséért gyakran és szívből imádkozzunk!

7. Hogy földi botlásainkért tisztulásukat szenvedő testvéreink mielőbb szabadulást nyerjenek!

Pap: Urunk Jézus Krisztus, hozd el karácsonyi ajándékként mindannyiunk szívébe az őszinte és engedelmes istengyermeki lelkületet: hogy ellenállhassunk a gonoszság minden csábításának, mostantól kezdve örökkön örökké. - Ámen.


Advent I. hete PÉNTEK * Ev.: Mt 9,27-51.


A legtöbb isteni adományt természetesnek vesszük; ha viszont valaminek híjával vagyunk, mennyire méltatlankodunk!

Szemem világáért, egyszerűen azért, hogy látok - hálálkodtam-e már? Féltem-e, kellőképpen őrzöm-e látásomat? - Isten akarata szerint jóra használom-e szemeimet?

Vakon, tapogatózva élni nagyon rossz lehet; de a lelki vakság még ennél is rosszabb.

Pap: Testvéreim! - Még a világtalan, vak emberek is követték Jézust, mert megérezték, hogy Ő a világ igazi Világossága. Bárcsak mi is szüntelen az Ő nyomdokait követnénk!

1. Jézusunk, vezess Egyházad által az üdvösség egyetlen jó útján bennünket!

2. Gyújts éjszakánkba fényt, hogy felismerjük azt az utat, amelyen a bűnbánat és a lelki béke a Te világosságodhoz vezet!

3. Adj, Urunk, a bűn sötétjében kóborló embereknek fénylő csillagot, amely elvezeti őket Üdvözítőnk jászolához!

4. Urunk, Te vagy a világ világossága. Lelkünk fényedre vár; jöjj el hát és űzd el a homályt a szemünk, lelkünk elől, hogy látva láthassunk téged!

5. Hogy mindig az evangéliumi vakok bizalmával kiáltsunk Hozzád és hagyatkozzunk Tereád!

6. Hogy emberi adottságainkat, tehetségünket, mint Tőled kapott javakat kezeljük és parancsaid szerint okosan használva élvezzük!

7. Hogy testvéri szeretettel, készségesen segítsünk, amikor fogyatékos emberekkel találkozunk!

8. Hogy lelkünk fényét, a megszentelő kegyelmet szemünk világánál is jobban óvjuk!

9. Hogy földi életünk után örök világosságodnak is boldog szemlélői lehessünk!

Pap: Urunk Jézus, Te a vakoktól hitet kértél, majd hitük láttán szívük vágyát is teljesítetted azzal, hogy visszaadtad látásukat. - Add, hogy kegyelmedből mi is elnyerjük a testi látás mellett az üdvösséghez szükséges lelki látást is, most és mindörökké. - Ámen.


Advent I. hete SZOMBAT * Ev.: Mt 9,35. 10,1. 6-8


"Gyűlölöm a hitvány tömeget!" - mondták, érezték és éreztették egyes népek, népvezérek.

Én hogyan állok a többi emberrel? - Nem vagyok-e személyválogató? Tudok-e krisztusi módon mindenkit szeretni? - Vagy talán mások iránti szeretetemet vérségi kötelékek, szimpátia, anyagi érdekek határozzák meg...?

Jézus kéri, hogy válogatás nélkül szeressük "az embert", nem szóval, és nem érzelmi lángolással, hanem apostolkodó, jótettekre kész szeretettel.

Pap: Testvéreim! - Mennyire felemelő érzés, milyen boldogító tudat, hogy Jézusunk, Jópásztorunk, akinek születésnapjára készülünk, azért jött a földre, mert szánta, sajnálta a pásztor nélküli, bűntépte lelkeket. - Kérjük bizakodva:

1. Szeretetben tedd hősi lelkületűvé Szentatyánkat, főpásztorainkat és papjainkat!

2. Jusson el minden emberhez az a boldogító tudat, hogy Te minden ügyünkben gondunkat viseled!

3. Segíts, hogy mindannyian észrevegyük: Te vársz minket és egyenként is szeretsz bennünket!

4. Hogy karácsonyi készületünkben - jóságodat viszonozva - mi is készítsük utadat!

5. Hogy bíztatásod szerint gyakran imádkozzuk: Küldj munkásokat aratásodba (lelkünk javára), Istenünk!

6. Add nekünk karácsonyi ajándékul az önzetlen szeretet és a másokért való aggódás lelkületét!

7. Hogy minden halandóban Téged lássunk és Téged szeressünk!

8. Hogy az ellenségeskedés, harag és gyűlölet pokoli tüze a szeretet ünnepére kialudjon a földön!

Pap: Mennyei Atyánk, Te kimondhatatlan szeretettel szereted az embert, ezért küldted Jópásztorként Szent Fiadat hozzánk. Add, hogy e végtelen isteni jóság bőséges termést hozzon bennünk az örök élet nagy aratására, és így boldogok lehessünk mostantól kezdve mindörökké. - Ámen.


Advent II. VASÁRNAP "A" év * Ev.: Mt 3,1-12


Ha várunk valakit, ahogy csak lehet, segítjük érkezését, és minden jóval kedveskedünk neki.

Imádságaimon túl megteszek-e mindent, hogy Jézus útját szívemhez "megkönnyítsem"? - Buzgón és gyakran élek-e a szentségek adta kegyelmi lehetőségekkel? - Tudom-e, hogy a vallásos élet lelke és lényege a jótettekben gazdag élet?

Keresztségünk kötelez! - Legyen életünk útkészítés Krisztusnak!

Pap: Testvéreim! - A jó út - a becsületes élet - és a jócselekedetek még a vallástalan ember számára is hasznosak és kívánatosak. Az üdvösséghez viszont elengedhetetlenek!

1. Hogy földre érkezésednek - emberi szívekbe vágyódó szeretetednek folytonosan "útkészítői" lehessünk!

2. Hogy Egyházunk vezetői Keresztelő Szent János buzgóságával térítsék jó útra, vezessék igaz belátásra az emberiséget!

3. Hogy ne csak látszatra, farizeus módra, hanem szívvel-lélekkel tegyük a jót!

4. Ha csüggednénk, ha erőt venne rajtunk az emberi gyöngeség, mindig eszünkbe jusson az istengyermekség nagy ajándéka és a keresztelési ígéretünk!

5. Hogy a betegek és szenvedők, idős és munkában megrokkant testvéreink tegyék érdemszerzővé és viseljék hittel keresztjeiket!

6. Hogy a nagy ítéletkor ne haszontalan pelyvaként, hanem mennyországi csűrökbe illő tiszta búzaként állhassunk majd eléd!

7. Hogy eljöveteled megtérést hozzon azoknak, akik még nem ismernek téged!

8. Hogy fel tudjunk ismerni a szegényekben, elnyomottakban és kitaszítottakban is, így ők is megtapasztalhassák nagy szeretetedet!

Pap: Mindenható Örök Isten, Te Szent Fiad földrejöttekor az Előfutár csodálatos működésével készítetted elő az emberszíveket. - Segíts bennünket is, hogy Jézusunk mostani születésnapjára, de minden szentáldozásra és szentmisére is Neked tetszően készüljünk fel, Szent Fiad: Jézus Krisztus által. - Ámen.


Advent II. VASÁRNAP "B" év * Ev.: Mt 1, 1-8


Senkinek sincs annál nagyobb szeretete - mondja Urunk Jézus -, mint aki életét adja barátaiért.

Értem-e, hogy miért a bűn a legrosszabb a világon? - Tudom-e hogy a bűn a legnagyobb jótevőmmel: teremtő, megváltó és gondviselő Istennel fordít szembe? - Rájöttem-e már, hogy a bűnös sajátmaga legnagyobb ellensége? - Ugye szenvedést, örök kínokat senki sem akar magának? - Izgat-e a halál utáni örök sorsom? - Mindenre kész vagyok-e örök boldogságomért?

Menyire szerethet az Isten, ha Szent Fiát áldozatul adja megmentésünkért!

Pap: Testvéreim! - Keresztelő Szent János felhívása: Tartsatok bűnbánatot, mert elérkezett, közöttünk van az Isten országa! - nekünk is szól!

1. Tedd, Istenünk, Egyházad tanítását hatékonnyá, hogy általa leomoljanak a bűn falai!

2. Hogy Szentséges Atyánk, püspökeink és papjaink adventi buzdítását megszívlelve, őszinte bánattal sirassuk meg bűneinket!

3. Hogy karácsony szent ünnepére egyre több lélekben születhessék meg az üdvözítő!

4. Hogy az emberi szívek gyűlölködő haragja és ösztönös elvakultsága csillapodjék, és szent akaratod szerint szelídségben átalakuljon!

5. Hogy töredelmes bánatunk és őszinte szentgyónásaink révén elnyerhessük a mindvégig való állhatatosság kegyelmét is!

6. Kérünk, Urunk, azokért, akik nem hisznek Benned vagy még nem találtak Rád, hogy ők is megérezzék azt a szeretetet, örömet, amellyel várunk Téged!

7. Add, Urunk, hogy a betlehemi kisded szeretete melegítse fel szíveinket, így közelebb jussunk éltető Forrásodhoz!

8. Halálunk valóban égi születésnap, boldog célbaérkezés ünnepe lehessen!

Pap: Istenünk, Te szüntelenül vezetsz és jóra irányítasz bennünket, ha hallgatunk szolgáid szavára. - Segíts, hogy a bánat által Hozzád térve mindhalálig a tieid maradjunk, Krisztus Urunk által. - Ámen.


Advent II. VASÁRNAP "C" év * Ev.: Lk 3,1-6


Mennyire zavaró emberi körülményeinkben is a rendetlenség, az összevisszaság.

Szeretem-e a rendet lakásomban, munkahelyemen? - Tudok-e szívesen fáradozni annak megteremtésén, megőrzésén? - Szoktam-e másokat is buzdítani, lelkesíteni a rend érdekében? - Nyugtalanít-e lelkem rendetlensége: a bűn? - Lelkem rendje, szépsége, a kegyelmi állapot szívbeli vágyam-e?

Milyen boldogító nyugalom lenne, ha az emberszívekben mindig otthon lehetne Isten!

Pap: Testvéreim! - Az embereket a világ végén megítélő Krisztus bármikor lezárhatja érdemszerzésünk idejét, életünk jobbításának lehetőségét. Kérjük most Őt:

1. Üdvözítő Jézusunk, áraszd szüntelen az emberi szívekbe bűnbocsátó kegyelmedet!

2. Papjaid feloldozása által tégy bennünket mindig Neked élő, bűntelen gyermekeiddé!

3. Segíts, hogy minden akadályt, vétkes mulasztást, bűnös gondolatot, gonosz szót és lázadó tettet eltávolítsunk szereteted útjából!

4. Jézusunk, kinyitjuk életünk kapuját és befogadunk téged, mint Urunkat és megváltónkat, te irányítsd életünket és tégy olyanná minket, amilyenné akarod, hogy legyünk!

5. Add, Urunk, hogy a családok ne szakadjanak szét és a Te szereteted éljen bennük!

6. Hogy a ránkbízottakat féltve őrizzük és óvjuk a bűnnek árnyékától!

7. Megbocsátó jóságodat élvezve mi is szívből megbocsássunk az ellenünk vétkezőknek!

8. Hogy imádságainkkal és jótetteinkkel azokon is segíthessünk, akik a tisztulás kínjai között szenvednek!

Pap: Mennyei Atyánk, Te üdvösségünk megszerzésére küldted Egyszülöttedet a világba. - Segíts kegyelmeddel, hogy mostani ádventünk is közelebb vigyen Hozzád, aki élsz és uralkodsz mindörökké. - Ámen.


Advent II. hete HÉTFŐ * Ev.: Lk 5,17-26


A beteg hozzátartozói mindenre készek, ha felcsillan a gyógyulás reménysugara.

Feladataim között ott van-e az élet és az egészség védelme? - meggondolatlanságból vagy szándékosan nem vétettem-e sajátmagam vagy mások egészsége ellen? - És lelkem betegsége, a bűn szokott-e legalább annyira izgatni, bántani, mint a testi baj?

Emberi tekintetektől, véleményektől függetlenül védenem kell mind magamban, mind másokban a test és a lélek egészségét!

Pap: Testvéreim! - A szerető emberi összefogás és a Jézusba vetett bizalom egysége adta meg a testi-lelki gyógyulást a béna embernek. Mi is kiáltsunk bajainkból az Üdvözítőhöz!

1. Add meg Urunk, hogy Egyházadban híveid mindig egy szívvel- lélekkel kiáltsanak hozzád!

2. Add, hogy az apostoli munkában fáradozók szívügye a testvéri szeretet megvalósítása legyen!

3. Urunk, add, hogy minden ember befogadjon szívébe és hogy Máriához hasonlóan mi is végérvényesen igent tudjunk mondani akaratodra, mert Te csak a javunkat akarod.

4. Segíts, hogy legyőzzük a köztünk lévő és Tőled visszatartó akadályokat!

5. Hogy gyakori szentáldozással erősítsük lelkünkben a hitet és a szeretetet!

6. Tekints irgalommal azokra az édesanyákra, akik meggondolatlanul és érzéketlenül eldobták gyermeküket, kegyelmed ajándékát!

7. Hogy akiket külön szentségeddel az élet továbbadásában munkatársaiddá tettél, azok elfogadják és szeretve óvják a bontakozó életet!

8. Akik pedig már megfutották földi életútjukat, fogadd be a mennyei örök boldogságba!

Pap: Jézusunk, csodálatosan nagy a Te emberszereteted, amelyet a béna meggyógyításakor is tanúsítottál. - A Te gyógyításod a legtökéletesebb, mert a test mellett a lélek bajait is orvoslod. - Segíts, hogy testi-lelki bajokban egyaránt hittel és bizakodva kiáltsunk Hozzád, aki élsz és uralkodsz mindörökké. - Ámen.


Advent II. hete KEDD * Ev.: Mt 18,12-24


Emberi száj hányszor mondja a földön: Pusztuljon a gonosz! Az elvetemült nem érdemli az életet!

Tudok-e szívből örülni, ha mások kegyelemben részesülnek, bocsánatot nyernek? - Vagy inkább örülök a "megérdemelt" és "igazságos" büntetésnek? - Szoktam-e imádkozni a bűnösök megtéréséért? Próbálom-e megérteni Isten irántunk való nagy szeretetét?

Úgy szerette Isten a világot, minden embert, hogy Egyszülöttjét adta érte, hogy még a századik bárányok, a tékozló fiúk se vesszenek el, hanem megtérjenek és örökké éljenek.

Pap: Testvéreim! - Jézus, a Jópásztor úgy szeret bennünket, mint a századik bárányát sötét éjszaka is aggódva kereső ember. Viszonzásul mondjunk Néki hálás szívvel köszönetet!

1. Köszönjük, Jópásztorunk, hogy a Benned hívőket Anyaszentegyházad védelmet és otthont nyújtó aklában féltve őrzöd!

2. Köszönjük, Jópásztorunk, hogy nyájadat apostoli lelkületű helyetteseiddel a veszedelmektől megóvod!

3. Köszönjük, Jópásztorunk, hogy bűnös eltévelyedéseinkben sem hagysz elveszni!

4. Köszönjük, hogy a bánat és megtérés kapuját, meg az újrakezdés lehetőségét folyton megbocsátó szeretettel tárod fel előttünk!

5. Áldott vagy, Istenünk, mert minden, amit teremtettél, jó. Add, hogy javaidat mindig helyesen használjuk fel akaratod szerint!

6. Áldott vagy, Istenünk, hogy szabad akaratot adtál nekünk. Add, hogy bizalmaddal sose éljünk vissza!

7. Hogy ezután is mindig számíthassunk hozzánk lehajló irgalmadra és kifogyhatatlan szeretetedre!

8. Köszönetünket, Jópásztorunk, hadd folytathassuk majd elhunyt szeretteinkkel együtt egy örökkévalóságon át a mennyben!

Pap: Hálát adunk Néked, mennyei Atyánk, hogy Szent Fiadat Jópásztorként küldted a földre, mert azt akarod, hogy teremtményeid közül a legkisebb se vesszen el. - Segíts, hogy méltó köszönetet jóságodért mi is az egyetemes és válogatást nem ismerő szeretet szavával mondjunk most és mindörökké. - Ámen.


Advent II. hete SZERDA * Ev.: Mt 11,28-30


Földi nagyságok ritkán emelnek magukhoz fáradtakat, szenvedőket, robotban és iga alatt görnyedőket...! Milyen más a mi Jézusunk!

Van-e bennem szánalom a szenvedők iránt? - Kötelességként gyakorlom-e az irgalmasság cselekedeteit? - Jó vagyok-e az erőben megfogyottakhoz, az idős emberekhez, a betegekhez...? - Igazán szeretem-e szüleimet? - És én hogyan szoktam viselkedni a élet igája, a kereszt alatt? - Elkeseredve, mindenkitől elzárkózva cipelem terhemet? - Tudatosítom-e magamban, hogy a munkatársak személyében Jézus dolgozik mellettem?

Megnyugodva, megbékélve, másokkal összefogva és másoknak is segítve kell dolgoznom, mint ahogy Krisztus követőjéhez illik!

Pap: Testvéreim! - Jézus hív, hogy megáldja, megkönnyítse keresztjeinket. A munkából is gyakran emeljük fel Hozzá lelkünket, imádságos szavunkat!

1. Hogy a Benned hívők testvéri közössége adjon példát az ősi parancs teljesítésére: a munka megszentelésére!

2. Hogy az apostoli fáradozást, a lelkipásztori munkát is értékelje és közös erővel támogassa az emberiség!

3. Hogy a pályaválasztó fiatalokat - ha szemükbe nézve hívod őket - vonzza és lelkesítse az evangélium szolgálata!

4. Hogy újból tisztelet és megbecsülés övezze az anyasággal, gyermekneveléssel járó dolgos munkás életet!

5. Hogy a kutatók és tudósok felfedező és újító munkája révén a legnehezebb emberi élet is elviselhetőbbé váljon!

6. Hogy a tisztességes emberi élethez jogos és szükséges munkabért a munkában fáradozók mind elnyerhessék!

Pap: Mennyei Atyánk, embert-teremtő Istenünk, már az ősszülőknek meghagytad, hogy verejtékes munkával keressék kenyerüket; és munkájukkal hajtsák uralmuk alá a földet. - Add meg újra a munka becsületét, és Szent Fiad személyében közöttünk járva tedd könnyebbé, áldottá a munkát, és a sikerek által boldoggá a munkás embert. Aki élsz és uralkodol mindörökké. - Ámen.


Advent II. hete CSÜTÖRTÖK * Ev.: Mt 11,11-15


A földön, emberi keretek között a jó nem mindig kapja meg a jutalmát. Milyen más Jézus magatartása, Ő nem siklik el szótlanul Keresztelő János mellett, sőt mások figyelmét is felhívja Előfutárára.

Van-e szemem, van-e érzékem hozzá, hogy másokban is észrevegyem a jót, a dicséretre méltót? - Elismeréssel tudok-e adózni a másokban észrevett értékek - szorgalom, áldozatkészség, vallásosság - iránt? - Van-e bennem hajlandóság arra, hogy másokkal együtt, másokkal összefogva tegyem a jót?

Mindez azért kell, mert erőkifejtés, áldozatos küzdelem, teljes odaadás nélkül a mennyország sem nyerhető el!

Pap: Testvéreim! - Jézus Krisztus Keresztelő Szent János dicséretével mindannyiunkat halálig tartó küzdelemre hív örök boldogságunkért. Csatlakozzunk kéréseinkkel hívásához!

1. Jézusunk, add, hogy Egyházad mindenki előtt vonzóvá és kívánatossá tehesse a mennyek országát!

2. Add, hogy az örök üdvösség reményében megkeresztelt emberek mindenre készek legyenek a mennyek országáért!

3. Hogy az üdvösségünk útjába álló akadályokat kegyelmeddel mindig legyőzhessük!

4. Legyen távol tőlünk az önzés, gyűlölködés és lelketlen versengés szelleme!

5. Ha botladozunk vagy elesünk, kegyelmedből mindig új erőre kapjunk!

6. Urunk, add, hogy a betlehemi kisded születése reménysugár legyen a reményvesztett embereknek, és azoknak, akik nehézségeken, megpróbáltatásokon mennek keresztül!

7. Kérünk, Urunk, küldd el nekünk Lelkedet, hogy nyitott és szegény szívekre találjon Jézus, amikor eljön közénk!

8. Hogy a végső állhatatosság és a jó halál kegyelmét elnyerjük!

Pap: Add kegyelmedet, mennyei Atyánk, hogy kéz a kézben, testvéri szeretetben mindig a végső célra nézve fussuk meg a küzdelmes életutat; - és egykor majd boldogok lehessünk országodban, szentjeid között, örökkön örökké. - Ámen.


Advent II. hete PÉNTEK * Ev.: Mt 11,16-19


Emberi vélemények, változások tér és idő szerint befolyásolhatók, de elfogadhatók is lehetnek.

Törekszem-e pártatlan, elfogulatlan véleményalkotásra? - Igazságra vagy emberi elismerésre törekszem? - Nincs-e bennem mások iránt kíméletlen, lelketlen kritika? - Nem szoktam-e ok nélkül elmarasztalni másokat? - Az igazság és a jó ügy érdekében tudom-e vállalni az emberi elmarasztalást és a megvetést?

Csak egy tanítónk van: Krisztus; és az üdvösség útja is egyetlen: az, amelyen Ő vezet bennünket.

Pap: Testvéreim! - Vallásosságunk és üdvösségünk döntést, elkötelezettséget kíván tőlünk. - Kérjünk hozzá isteni bölcsességet!

1. Hogy Anyaszentegyházunk a Bölcsesség Lelkének vezetését élvezve vigye üdvösségre gyermekeit!

2. Hogy lelkünk ügyét komolyan vegyük, útját lelkivezetőnk tanácsai szerint igazgassuk!

3. Hogy a nem látványos, a rejtett áldozatokat is szívesen meghozzuk!

4. Hogy emberi elismerések között is szerények, elbizakodottságtól mentesek és Istennek hálálkodók maradjunk!

5. Hogy módszeredet és kívánságodat megértsük, Istenünk: az engedelmesség értékesebb az áldozatnál!

6. Hogy az adventben el tudjunk csendesedni, félrevonulni a világ zajától, hogy felkészült lélekkel és igaz hittel várjuk Krisztus Urunk világrajöttének ünnepét!

7. Hogy ki-ki felismerje saját életében a várakozások és a teljesedések idejét!

8. Hogy böjtben és ínségben éppúgy keresztények maradjunk, mint a dúsan terített asztal mellett, vagy a földi javak egyéb bőségében!

Pap: Segítsd meg népedet, Urunk, hogy kívánságod szerint mindig az adott körülményekhez igazodva és fölséges példádat követve talpig keresztény emberek és isteni bölcsességedhez hűségesen ragaszkodó gyermekeid lehessünk, most és mindörökké. - Ámen.


Advent II. hete SZOMBAT * Ev.: Mt 17,10-13.


Mindennél szörnyűbb a lelki vakság, amikor az illető nem is akarja, hogy lásson: ez a megátalkodottság!

Igazán rá tudom-e magamat bízni Isten Atyai gondviselésére? - Tudom-e, hogy mások hallgatása, illetve meghallgatása is fontos? - Fel tudom-e adni téves nézeteimet, ha idők múltán világos lesz előttem a színtiszta igazság?

Az igazság sok áldozatba kerül.

Pap: Testvéreim! - Megváltásunkra jött a földre Jézus. Három éven át készítgette övéit a szenvedés keserű kelyhére, amelyet nagypénteken kellett kiürítenie. De azt megelőzően, hogy isteni nagyságát és hatalmát is megmutassa, a Tábor-hegyen megdicsőült ragyogásában állt eléjük.

1. Ádventi várakozásainkat töltsd meg, Jézusunk, kegyelmi erővel és az élő hit bizonyosságával!

2. Hogy papjaink foghatóvá tehessék előttünk a legszentebb titkokat és örök igazságokat!

3. Hogy a keresztény szülők példásan éljék meg és tegyék vonzóvá egymás között és gyermekeik előtt a vallásosságot!

4. Hogy kísértések, bűnök, botrányok se veszélyeztessék hitünket, üdvösségünket!

5. Hogy keresztjeinket, mint az üdvösség hathatós eszközeit, zúgolódás nélkül fogadjuk el Tőled!

6. Hogy az adventi időben helyes várakozással tökéletesedjünk a szeretetben és elmélyüljünk hitünkben!

7. Hogy rosszért és gonoszságért is jóval, megbocsátó szeretettel fizethessünk vissza!

8. Hogy azok is, akik szeretteiktől távol készülnek Jézus születésére, részesülhessenek az otthon melegében!

9. Hogy a földi igazságtalanság és háború áldozatai mindörökké élvezhessék jóságodat!

Pap: Mennyei Atyánk, engedd, hogy Szent Fiad példáját követve a táborhegyi dicsőségben és a golgotai szenvedésben egyaránt imádkozzuk: Legyen meg a Te akaratod most és mindörökké. - Ámen.


Advent III. VASÁRNAP "A" év * Ev.: Mt 11,2-11.


Mennyire megdöbbenünk, ha valamilyen fontos ügyben megbizonyosodunk arról, hogy elképzelésünk kiigazításra szorul.

Tudok-e egyházi és világi elöljáróimnak szívvel-lélekkel szót fogadni? - Tudom-e és akarom-e vágyaimat, terveimet isten akaratának szüntelen engedelmességben alávetni? - Jellemző-e életemre, magatartásomra a megelégedettség és megnyugvás? - Vagy inkább lázadás, keserűség, elégedetlenség jellemző rám? - Hívő lélekkel és teljes odaadással szoktam-e imádkozni: legyen meg a Te akaratod?

Bárcsak legfőbb vágyam volna, hogy általam is mindig valóra váljék Isten akarata!

Pap: Testvéreim! - Akit az emberiség ősi ádventjében oly sokáig vártak, Aki ma is epedve vár mindegyikünkre, ma Őt kérjük:

1. Jézus Krisztus, akit az Atya megmentésünkre küldött, jöjj közénk és maradj velünk!

2. Jézus Krisztus, akit az ősatyák epedve vártak, szítsd föl mindannyiunkban az utánad való őszinte és szent vágyakozást!

3. Urunk, Te a betlehemi istállóban láttad meg édesanyád tündöklő arcát. Adj nekünk hitet, reményt, szeretetet, hogy megnyíljon szívünk előtted, amikor újra megszületsz bennünk!

4. Hogy János követeihez hasonlóan életünk fontos feladatának tartsuk keresésedet!

5. Legyenek boldogok azok a szülők, akik gyermekeiket életük példájával és tanításuk szavával Hozzád vezethetik!

6. Hogy az emberek a külső csillogás helyett törekedjenek a család belső békéjére!

7. Hogy a szomorkodók, magányosok, öregek és testi-lelki betegek Benned boldogságot, örömet, hitet és lelki békét nyerjenek!

8. Hogy keresésünk, sőt egész emberi életünk vége a boldog Rádtalálás és biztos célbajutás lehessen!

Pap: Keltsd fel ma mindannyiunkban és teljesítsd is be, Istenünk, az emberiség ősi vágyát, hogy Teutánad epedve, és Téged szívünkbe fogadva, boldog karácsonynak örvendhessünk most és mindörökké. - Ámen.


Advent III. VASÁRNAP "B" év * Ev.: Jn 1,6-8. 19-28


Az emberek többsége szeret nagynak, jelentősnek "látszani" a többi ember szemében.

Tudatában vagyok-e bűneimnek, gyarlóságaimnak? - Igazán ismerem-e hibáimat, emberi gyarlóságaimat? - Gyengeségeim tudatában igazán alázatos vagyok-e? - Törekszem-e az erényes életre, jótulajdonságok elsajátítására?

Nem látszani, hanem lenni! - Tartja a régi mondás.

Pap: Testvéreim! - Tanuljunk olyan alázatosságot, amely kitartó elvhűséggel és bátor tanúságtétellel párosul. - Legyen ebben példaképünk Keresztelő Szent János!

1. Hogy egyházunk küldetését teljesítve tegyen tanúságot az Atya Egyszülöttjéről: a világ Világosságáról!

2. Hogy a hit egyetemes terjedéséért egyre többet tehessenek egyházunk vezetői!

3. Hogy mint egykor a királyok, Szent Fiad bölcsőjénél a hatalmas keresztény felekezetek tudjanak fejet és térdet hajtani, mert csak így lehetnek a jászol szegénységében egyek Veled és egymással!

4. Hogy bűneink ismerete, emberi gyengeségünk tudata igaz alázatosságot ébresszen bennünk!

5. Hogy alázatos szeretettel törekedjünk egyre közelebb jutni Istenhez, a tökéletesség Forrásához és Adományozójához!

6. Buzgó imádságunkra hallgatva térítsd meg a bűnösöket!

7. Urunk, add, hogy a családok örömmel fogadják a gyermekáldást és segítsd őket, hogy egészséges gyermekeik legyenek!

8. Add, Urunk, hogy a betegek a kórházakban is részesülhessenek az adventi időszakot átjáró szeretetben!

9. Szabadítsd meg tisztulásuk tüzéből szenvedő testvéreinket!

Pap: Urunk, Jézus Krisztus, Te elfogadtad és számunkra követendő példaként állítottad Keresztelő Szent János alázatos szolgálatát, Rólad szóló tanúságtételét. - Segíts bennünket is, hogy Istenünknek valljunk az emberek előtt, Életünkkel is tanúskodva Rólad most és mindörökké. - Ámen.


Advent III. VASÁRNAP "C" év * Ev.: Lk 5,10-18


Az ember "miértekre választ kereső lény!"

Ugye, milyen szomorú, ha érzéketlen és nemtörődöm emberek közt kell élnünk és dolgoznunk? - Izgat-e az élet és benne saját életem célja, értelme, jövője, boldogsága? - Tudom-e, hogy az örök örömöket csak Isten biztosítja számunkra? - Kész vagyok-e minden lehetségesre üdvösségem, örök boldogságom érdekében?

Milyen boldog is az, aki problémáinak megoldását keresve életét folyton Isten parancsaihoz igazítja, és így halad az üdvösség útján.

Pap: Testvéreim! - Ma lelki igényt és fogékonyságot kérni jöttünk szentmisére; hogy belőlünk is gyakran feltörjön a kérdés: Mit kell még tennem üdvösségemért?

1. Mindenható Istenünk, add, hogy életfontosságú kérdéseikkel ma is szolgáidhoz forduljanak az emberek!

2. Tedd papjaidat az emberiség sivatagjaiban ma lánglelkű szónokká, hogy tanításuk által jobbá legyenek az emberszívek!

3. Hogy a szülőket és nevelőket is sürgesse a vágy és felelősségtudat megmenteni és a jóban megtartani gyermekeik életét!

4. Hogy amit nem tud átalakítani életünkben a szigor, végezzen ott tökéletes munkát a jóság és szeretet!

5. Add, Urunk, hogy Szűz Mária példájára mi is ki tudjuk mondani az IGEN-t akaratodra!

6. Adj nekünk gyermeki egyszerűséget és nyitottságot, hogy mindent szeretettel elfogadjunk az Atya kezéből!

7. Töltsd meg vonzerővel és tedd a kegyelem hatékony eszközeivé az öntudatos hitvallókként élő keresztényeket!

8. Hogy a haza és emberi társadalom példaképeivé lehessenek a keresztény családok és példás egyházközségek!

9. Legyenek az örök üdvösség boldog birtokosai elhunyt szeretteink!

Pap: Teremtő és Megváltó Istenünk, segíts, hogy akaratodat megismerve maradéktalanul és mindig törvényeid útján járjunk, és egyszer majd Hozzád jussunk, aki igaz élet és valódi boldogság vagy most és mindörökké. - Ámen.


Advent III. hete HÉTFŐ * Ev.: Mt 21,23-27


Amennyire dicséretes az elvhű, gerinces magatartás, annyira hibás és rossz dolog a makacs megátalkodottság.

Tudok-e mindig, minden helyzetben őszinte lenni? - Vállalom-e az őszinteséggel járó esetleges kellemetlenséget? - Vagy inkább engedek kisebb-nagyobb hazugságnak? - Érzem-e, hogy a hazugság hasonlít a lopáshoz, mert az igazság megrontása?

Váltsuk csak valóra az ősi mondás szellemét: Igazán élni nem könnyű, de jó!

Pap: Testvéreim! - Jézus Krisztus őszinte jóakaratot vár tőlünk, hogy megadhassa megvilágosító kegyelmét.

1. Úr Jézus, Te Egyházadra bíztad az üdvösség titkait, add, hogy egyre több jóakaratú ember legyen általa boldogabb!

2. Hogy Szentséges Atyánk, püspökeink és papjaink tanítását mindig jóakarattal és odaadással hallgassuk!

3. Ments meg attól, hogy valaha is gonosz szándékkal vagy rossz akarattal elhallgassuk az igazságot!

4. Urunk Jézus, jöjj el és újítsd meg szeretetünk tüzét, hozz szívünkbe örömet és békességet!

5. Segíts, hogy oktalan vitákba, lelketlen szócséplésbe soha ne bocsátkozzunk!

6. Hogy már a legkisebb gyermeket is őszinteségre és igazságosságra neveljük!

7. Ha úgy kívánod, áldozatok árán is, az igazságért éljünk és haljunk!

8. Kérjük Urunkat, hogy ne az anyagi dolgok irányítsanak bennünket, hanem lelkileg is felkészüljünk a Megváltó fogadására!

9. Adj örök nyugodalmat, túlvilági boldogságot az igazságtalanság áldozatainak!

Pap: Add meg, Urunk Jézus, hogy úgy használjuk fel múlandó életünket, hogy igaz ismeretekben gyarapodva, egyre közelebb jussunk Hozzád, Aki igaz Élet és örök Boldogság vagy, most és mindörökké. - Ámen.


Advent III. hete KEDD * Ev.: Mt 21,28-32


Istengyermekségünket nem dicsőségünkre, elbizakodottságra kaptuk, hanem előlegként, hogy felhasználva és aszerint élve üdvözüljünk!

Kész vagyok-e mindenben engedelmeskedni Isten parancsainak? - És, ha itt az engedelmesség ideje, azonnal teszem-e, amit tenni kell? - Vagy szeretem elodázni a dolgokat? - Ha mulasztással vétettem, van-e bennem készség, hogy pótoljam hanyagságomat? - Talán csak szájhős, csak folyton ígérgető vagyok?

A pokol felé vezető út soha meg nem valósított ígéretekkel van kikövezve.

Pap: Testvéreim! - A mennyei Atya gyermekeiként szólít bennünket, mert azt akarja, hogy engedelmeskedjünk neki. Első szóra, készségesen engedelmeskedő fiaivá kell lennünk, hogy eljuthassunk országába.

1. Egyházad és lelkiismeretünk szava által gyakran szólíts minket, Istenünk, hogy akaratod útján járjunk!

2. Hogy Szentséges Atyánk, főpásztoraink és papjaink életükkel is a tökéletes engedelmesség példaképei legyenek!

3. Hogy megérthessük: a szép szavak tettek nélkül inkább botránkoztatnak, mintsem vonzanak!

4. Ha aztán igazán sikerül tenni a jót, az elbizakodottságtól akkor is mentesek maradjunk!

5. Áldunk téged, Urunk, hogy eljöttél hozzánk. Kérünk, lépj be életünk sötétségeibe, lelkünk legrejtettebb zugaiba, s fényeddel gyógyíts meg minket!

6. Hogy minden bűnösben a testvért lássuk és szeressük!

7. Add, Urunk, hogy tiszta szívvel és lélekkel készüljünk a halálunkra!

8. Hogy elhunyt testvéreinkkel együtt egykor majd mi is isteni színed örök látására jussunk!

Pap: Urunk Jézus Krisztus, Te emberré lettél, hogy a tökéletes istenszeretet és igaz engedelmesség útjára vezess minket. - Engedj úgy élni itt a földön, hogy a mi életünk is vonzó példa lehessen és másokat is Hozzád vezessen. Aki élsz és uralkodsz mindörökké. - Ámen.


Advent III. hete SZERDA * Ev.: Lk 7,19-2


Amíg csak élünk, kereső emberek maradunk.

Igazán izgat-e, őszinte kíváncsisággal tölt-e el Isten ügye? - Vagy talán csak emberi ügyekben, földi síkon kíváncsiskodom? - Érdeklődő ember vagyok-e? - Próbáltam-e már saját értelmem fényénél is keresni, kutatni Istent? - Olvasásaimat, társalgásaimat áthatja-e, jellemzi-e az Isten-keresés? - Ilyen vággyal és odaadással hallgatom-e a szentbeszédeket, hogy azok által hitemet is erősítsem?

Valljuk meg a papköltővel: "Hiszek, és tudom, honnan a hitem. Házamat én kőszirtre építem."

Pap: Testvéreim! - Keresztelő Szent János magatartására válaszolva, Jézus bennünket is tanít, hogy hitünket tanulással, életből vett ismeretekkel, bizonyítékokkal erősítsük. Ilyen szellemben kérjük most Jézust!

1. Add, Urunk, hogy minden jóakaratú ember Hozzád találjon problémáival és kérdéseivel!

2. Hogy a kívülállóknak csupán az Egyház léte és kétezer éves működése is hitébresztő legyen!

3. Hogy a hitünk felől érdeklődőknek - válaszunk bizonyítékaként - nyugodtan mutathassuk életünket is!

4. Hogy Egyházunk életében mindig helyt kapjanak az irgalmasság tettei!

5. Hogy az Egyház isteni arcát soha ne árnyékolja be és ne takarja el emberi gyengesége, fogyatékossága!

6. Legyen olyan erős a hitünk, hogy azt még a botrányok se tudják megingatni!

7. Kérünk, Urunk Jézus, hogy gyermeki bizalommal forduljunk hozzád és soha meg ne tagadjunk Téged!

8. Hogy egykor majd hitünk nyissa meg számunkra a menny kapuját!

Pap: Szentháromság Istenünk, keresztelési ajándékként hitet adtál nekünk. - Segíts, hogy a földön élve hű és derék szolgákhoz méltóan kamatoztassuk, az ítéletkor pedig isteni ígéreteid alapján majd örök boldogságot nyerhessünk általa. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. - Ámen.


Advent III. hete CSÜTÖRTÖK * Ev.: Lk 7,24-30


Sokszor halljuk: Nem érdekel, hogy mit mondanak rólam az emberek. Nem bánom, hogy mit tart rólam a világ. - Ez a közöny csak akkor megengedett, ha életem példás és jóra törekvő!

Nem vagyok-e ingadozó, befolyásolható, széltől lengetett nádszál? - Nem jelszavam-e: minden áron boldogulni: minden körülmények között kényelmesen élni? - Próbáltam-e valaha is az "útkészítő" szerepet Isten és ember(ek) között? - Értem-e a Szentírás igazságát: a legnagyobb szolgálat - ez az uralkodás - Istennek szolgálni?

Bárcsak sokakat megnyerhetnénk imánkkal, jópéldánkkal az örök üdvösségre!

Pap: Testvéreim! - Jó volna, ha minden tettünknél, minden szavunknál hallanánk Jézus kérdését: "miért tetted" - "miért mondtad" ezt?

1. Hogy Egyházunk a szentek jó példájával lelkesítsen minket szilárd hitvallásra és áldozatos életre!

2. Hogy egyházi elöljáróink Szent Pállal mondhassák: "Legyetek követőim, amint én is Krisztus követője vagyok!"

3. Urunk, Jézus, Te egész emberi életünket elfogadtad, minden szegénységünkkel együtt, amikor kisgyermekként közénk jöttél. Kérünk, add, hogy mi is el tudjuk fogadni saját szegénységünket és testvéreink szegénységét!

4. Hogy a szülők átérezzék, hogy nemcsak a szavaikért, de tetteikért is felelősek gyermekeik nevelésében!

5. Hogy ifjúságunk nevelői ne csak tudásban, hanem emberségben is nagyok, vonzóak és példásak legyenek!

6. Hogy komolyan vegyük és lelkiismeretesen teljesítsük a pénteki bűnbánati nap, a böjt és az imádság kötelezettségeit!

7. Hogy tudatában legyenek beteg és szenvedő testvéreink, hogy keresztjeik türelmes viselésével az egész Egyház javára vannak!

Pap: Urunk Jézus Krisztus, te Keresztelő Szent Jánost életével és tanításával egyaránt példaképül adtad tieidnek az üdvösség útján. - Adj erőt, hogy emberségét, jellemét megcsodálva szívesen kövessük a földön, a mennyben pedig majd élvezhessük boldog társaságát örökkön örökké. - Ámen.


Advent III. hete PÉNTEK * Ev.: Jn 5,33-36


Az emberi állhatatosságot mindig új dolgok, eszmék, hitek igazgatják és ösztönzik.

Van-e tartása életemnek, egyéniségemnek? - Munkában, imában, jó elhatározásban kitartó vagyok-e? - Hiszem-e és életemmel vallom-e, hogy az egyház tanításában Isten tanít? - Kész vagyok-e minden áldozatra az igazságért? Vagy inkább a kényelmesebb életet választom?

"Légy hű mindhalálig és neked adom az élet koronáját!" - lelkesít Jézus.

Pap: Testvéreim! - Amennyire fontosak a közlekedésben a veszélyt jelző, irányító, sötétben is nappali fényt adó lámpák, annyira fontos és boldogító az emberiség számára, hogy Keresztelő Szent János dicséretre méltóan betöltötte a fáklya szerepét, megvilágítva az üdvösség útját és megmutatva magát az Üdvözítőt.

1. Legyen eligazító fény Egyházad a mai világban, Jézusunk!

2. Mutasd meg a világnak és tedd vonzóvá papjaid által a Hozzád vezető utat!

3. Hogy a papi munka hathatós voltáért, kegyelmi erejéért a hívek is állandóan imádkozzanak!

4. Hogy a családban, a munkahelyen, a baráti körben mi is betölthessük a világító mécses szerepét!

5. Urunk, add, hogy személyünkkel derűt és jókedvet sugározzunk embertársaink körében, hogy ne a szomorú keresztényt, hanem a derűs, boldog embert lássák meg bennünk!

6. Urunk, engedd, hogy békét és nyugalmat sugározzunk embertársaink körében, hogy ne a kapkodó, szétszórt keresztényt, hanem a kiegyensúlyozott embert lássák meg bennünk!

7. Hogy földi vándorlásaink végeztével egyetlen örömünk a boldog Hozzád-térés lehessen!

Pap: Add, Jézusunk, hogy nekünk is fájjon az emberi állhatatlanság, és erőnkhöz mérten tegyünk meg mindent országod gyarapodásáért, melyért földre szállva Te is minden gyötrelmet elvállaltál. Aki élsz és uralkodol mindörökké. - Ámen.


Advent IV. VASÁRNAP "A" év * Mt 1,18-24


Milyen sokszor alaptalanul és ok nélkül is aggódik az ember!

A félelem és szorongás nehéz perceiben szoktam-e Istenhez kiáltani? - Tudok-e szívből imádkozni? - Tudom-e, hogy a hit akkor is erőforrás és oltalom, amikor már az értelem teljesen tehetetlen? - Szoktam-e a hit isteni ajándékáért imádkozni?

Ha már minden tőlünk telhetőt megtettünk, bízzunk Isten mindenható jóságában!

Pap: Testvéreim! - Ma a végső pillanatok, utolsó pecek és a huszonnegyedik óra sorsdöntő hangulatába helyezkedve kérjük a mindig nyugalmat nyújtó hit ajándékát!

1. Hogy egyházunk megerősítse híveit a hit mindig megnyugtató kegyelmében!

2. Hogy főpásztoraink és papjaink élete hittől sugárzó és vonzó példakép legyen!

3. Hogy az adventi gyertya fénye emlékeztessen minket arra, akire várunk, a világ világosságára!

4. Hogy mindig készen legyünk Krisztus második eljövetelére, s így elnyerhessük az örök életet!

5. Hogy a hívő emberek élete jóra való bátorítás és bíztatás legyen környezetük számára is!

6. Hogy a hívő családok nyugodt, békességes és derűs élete az igehirdetés igazságának élő bizonyítéka lehessen!

7. Hogy a kishitűek, szomorkodók, magányosak és mindig nyugtalankodók a hitből folyton erőt merítsenek!

8. Hogy a keresztények egysége, közös imája, tevékeny szeretete kegyelmi erőként hasson a nem hívők számára is!

9. Az elhunytak pedig - földi küzdelmeik és lelki harcaik jutalmaként hadd élvezzék az örök boldogságot!

Pap: Mennyei Atyánk, Te az igazságos József lelki harcait és vívódásait égi Hírnököd meggyőzésével oszlattad el. - Segíts bennünket is, hogy kétségeink és kilátástalan perceink vége a hit győzelme lehessen, Krisztus Urunk által, aki él és uralkodik mindörökké. - Ámen.


Advent IV. VASÁRNAP "B" év * Ev.: Lk 1,26-38


Befolyásos, gazdag, vezető ember barátsága - ugye - mennyire kedves a világ szemében?

Mindennapi munkámat az engedelmesség szellemében szívvel-lélekkel végzem-e? - Keresztény felelősségtudatban élek-e? - Naprakész-e Isten előtti számadásom? - Istenért és az Ő legszentebb ügyéért mindennél jobban lelkesedem-e?

Legyek nagyon boldog, ha egész életem igazi Isten-szolgálat lehet!

Pap: Testvéreim! - Így tanít az isteni szó: Istennek szolgálni uralkodást jelent! - Ezért is a legszentebb Királynő Szűzanyánk, mert a legigazibb értelemben Isten alázatos szolgálóleánya volt.

1. Egyházunk példaképe és Védőasszonya mindig a Boldogságos Szűzanya legyen!

2. Irgalmas Istenünk, Te egyszülött Fiadban tieid közé jöttél, hogy újra magadhoz emelj bennünket. Önts szívünkbe őszinte vágyat, hogy Máriához hasonlóan szelíd szívvel várakozzunk Rád!

3. Mária engedelmes lélekkel fogadta akaratodat, minden félelme, bizonytalansága ellenére átadta magát neked. Adj, Uram, nekünk is hasonló lelkületet, erőt, hogy a Szűzanyára tekintve megnyíljunk előtted és isteni tervedet velünk véghezvinni engedjük a Te dicsőségedre, Urunk!

4. Hogy Isten emberei a Szűzanyához hasonlóan szívesen és önként vállalják a szolgáló szeretetben hivatásukat!

5. Hogy a szülők és nevelők teljes emberségre és istengyermeki méltóságra neveljék a felnövekvő ifjúságot!

6. Hogy az élethivatásunkkal járó kereszteket, mint a tökéletes Isten-szolgálat eszközeit, szívesen fogadjuk!

7. Akik pedig már megharcolták a jó harcot és földi pályafutásuk végére jutottak, nyerjék el jócselekedeteik jutalmául az örök életet!

Pap: Istenünk, Te Szent Fiad földrejöttében kegyesen fogadtad a Boldogságos Szent Szűz alázatos szolgálatát. - Add segítségedet, hogy mi is hűséges szolgáid és szolgálóid lehessünk most és mindörökké. - Ámen.


Advent IV. VASÁRNAP "C" év * Ev.: Lk 1,39-45


Sokszor ámulatba ejt bennünket egy másik ember szépsége, ügyessége, okossága...

Van-e bennem tárgyilagos érzék arra, hogy észrevegyem a másik ember értékeit? - Az emberi nagyságban Isten nagyságát csodálom-e? - Vagy: megrekedek csupán az embernél? - Tudom-e, hogy a legértékesebb ember az, aki tevékeny a szeretet gyakorlásában? - Igyekszem-e a tevékeny szeretetben gazdagítani életemet?

Tanuljunk Szűzanyánktól "a többi emberben" is Istent szolgálni!

Pap: Testvéreim! - Ma Isten alázatos Szolgálóleánya a tanítómesterünk, aki boldog örömmel sietett - isteni Gyermekét hordozva - köszönteni és segíteni idős rokonát, Erzsébetet!

1. Add, Jézusunk, hogy Egyházad is boldog örömmel hordozzon a világban!

2. Tedd papjaidat a túláradó keresztény boldogság hatékony eszközeivé a világban!

3. Értesd meg az emberiséggel, hogy csak kegyelmeddel, gazdag és veled egyesült élet lehet igazán boldog!

4. Add, Urunk, hogy a szülők gyermekeikkel együtt készüljenek fel Jézus születésének ünnepére!

5. Érezzék meg legkisebbjeink is azt az örömet, amelyet köztünk lakásod jelent!

6. Add, hogy a kirakatok reklámjai mögött, az őrült vásárlás lázában meglássuk a karácsony igazi fényét!

7. Legyen egyházközségünk minden tagjának karácsonya kegyelmedben gazdag és igaz örömökben bővelkedő!

8. Elhunyt szeretteink nyerjék el jóvoltodból örök boldogságod véget nem érő karácsonyát!

Pap: Istenünk, Te a názáreti Szüzet az angyali üzenet és a Megtestesülés szent titka által naggyá, boldoggá, kegyelemmel teljessé tetted. - Emberi lehetőségeink csúcsát mégis önkéntes és szeretetből fakadó szolgálatával mutattad meg nekünk. - Segíts, hogy mi is kövessük Őt a szeretet magasságai felé a másokat segítő szolgálat szellemében most és mindörökké. - Ámen.


DECEMBER 17. * Ev.: Mt 1,1-17


"Senki sem sziget!" - Emberi sorsunkkal nem csak egyenes és oldalágon kapunk sok "rokont" családunkhoz!

Megelégedetten elfogadom-e, enyémnek tartom-e azt a családot, amelybe beleszülettem? Vagy elégedetlen, zúgolódó vagyok családom miatt? - Hogy fogadom a kisebb tehetségű, gyámoltalan, emberségükben hiányossággal küzdő rokonokat? - Segítem-e a rászorulókat? - És a legközelebb állókkal - házastárs, gyermek, szülő - milyen vagyok? - Ők felnézhetnek-e rám, van-e miért hálálkodniuk értem? - Boldogsága, öröme - vagy pedig keserűsége, szégyene vagyok-e enyéimnek?

Milyen szép karácsonyi ajándék lenne, ha valamelyik hibán, rosszaságon változtatva, örömére lehetnék mindenkinek!

Pap: Testvéreim! - Embernek születtünk és emberek közé jöttünk, amikor a világba léptünk. Értünk emberekért lett emberré az Isten Fia is, hogy gyengeségeinkből kiemelve, bűneinktől megváltva üdvözítse az embert. - Kérjük alázattal:

1. Hogy Anyaszentegyházunk a Te szereteteddel fáradozzon az emberért, mindannyiunkért!

2. Hogy az apostolutódok és munkatársaik példás szeretetben éljenek egymással!

3. Hogy egyházközségünkben tevékeny szeretettel szeressük és segítsük a rászorulókat!

4. Hogy a világon mindenütt gondoskodjanak a betegekről és szegényekről, özvegyekről és árvákról!

5. Hogy megnyíljon szívünk arra a szeretetre, amit a kisded Jézus közvetít felénk, ez szítsa fel bennünk az utánad való igazi vágyakozást!

6. Hogy ne legyen közöttünk lenézett és megvetett ember!

7. Hogy ifjúságunk is megtanuljon téged szeretni az emberekben!

Pap: Jézusunk, Te emberré lettél, hogy bennünket testvéreiddé fogadhass. - Ezért hálálkodva arra kérünk, hogy karácsonyi ajándékként földre hozott szereteted legyen egyetemes és uralkodó köztünk mostantól mindörökké. - Ámen.


DECEMBER 18. * Ev.: Mt 1,18-24


Gyötrő, kínos órákban, amikor a hitünk próbatételét szenvedjük, akkor sem roppanhatunk össze!

A nehéz helyzetekben mit szoktam tenni? - Az idegességben kétségbeesés, zúgolódás, sírás, vagy imádság a menedékem? - Tudok-e várni, bízni akkor is, ha nem jön mindjárt, ha késik és várat magára az isteni segítség? - És ha szólt, ha üzent az Isten, kétkedés nélkül és azonnal engedelmeskedem-e? - Jó emberek, barátok, felettesek és a lelkiatya szavát isteni szóként fogadom-e?

Valljuk meg mi is és éljük az apostollal: "Ha Isten velünk, ki ellenünk!"

Pap: Testvéreim! - A Szűzanya és Szent József lelki vívódásait angyali hírnök közbejöttével oldotta rendezte el Isten. Kérjük mi is ezt az isteni Jóságot!

1. Mennyei Atyánk, ha Egyházadat próbatétellel látogatod, küldd el hozzánk ilyenkor erősítő angyalodat!

2. Támogasd megbízottaidat - főpásztorainkat és papjainkat, - hogy Szent Józsefhez hasonlóan jó és igaz férfiak maradjanak!

3. Kérünk, Urunk, hogy akkor is magunk mellett érezhessünk, amikor reménytelenek vagyunk, amikor a fekete is fehérnek tűnik!

4. Ments meg bennünket valahányszor veszélybe kerül hivatásunk!

5. Mentsd meg a kísértések forgatagába került fiatalokat, fiúkat és leányokat!

6. A Szűzanya és Szent József közbenjárására védd meg a házastársakat, hogy esküjükhöz híven sírig tartó hűségben éljenek!

7. Áldd meg, védelmezd és segítsd a kisgyermeket váró édesanyákat, hogy áldozatos lélekkel vállalják és teljesítsék anyai hivatásukat!

8. Küldd el vigasztaló és segítő angyalodat magányosan élő, idős és özvegy testvéreink mellé!

Pap: Mindenható örök Isten, mennyei Atyánk, Jézusunk földrejöttének körülményeivel, Szűzanyánk és Szent József zavarával megszentelted megaláztatásainkat, amelyeket hivatásunkért viselünk. - Segíts kegyesen, hogy e csendes szenvedéseink érdemszerzőek legyenek üdvösségünkre most és mindörökké. - Ámen.


DECEMBER 19. * Ev.: Lk 1,5-25


A hit útján az emberi ész képtelen végighaladni, csak leborulni és hódolni képes Isten előtt.

Meg nem szűnő bajban, múlni nem akaró betegségben is hiszem-e, hogy jó az Isten? - Zúgolódom-e, ha úgy érzem, hogy ártatlanul büntet? - De van-e egyáltalán ártatlan ember itt a földön? - Bírom-e csendes megadással, őszinte Istenhez simulással a próbatétel napjait? - Próbáltam-e már valaha is példásan szenvedni?

Tudnunk kell, hogy a szenvedések az igazi próbakövei hitünknek.

Pap: Testvéreim! - Zakariás pap az ész világánál, a dolgok természetes rendjében nem értette meg gyermeke születésének lehetőségét. Némasága így nem csak büntetés, hanem jel is, hogy Isten küldte el hozzá hírnökét.

1. Jézusunk, add, hogy Egyházad tanításából mindig felismerhessük akaratodat!

2. Hogy mindig hittel boruljunk le azon titkok előtt, melyeket emberi ész fel nem foghat!

3. Add, Urunk, hogy Keresztelő Szent Jánossal együtt mi is be merjünk kiáltani a "pusztába"!

4. Töltsd el az apostoli munkára vállalkozókat a megfelelő tudás mellett mélységes hittel is!

5. Add, hogy újra tisztelet és megbecsülés övezze és szerető gondoskodás vegye körül a gyermeket váró, titkokat hordozó édesanyákat!

6. Hogy a szülők - Zakariás és Erzsébet példáját követve - a még meg nem született gyermekeikért is imádkozzanak, hálásak legyenek!

7. A korán elhalt csecsemőket és a hivatásuk vértanúivá lett édesanyákat tedd örökké boldoggá országodban!

8. Könyörgünk hozzád a meg nem született gyermekekért, fogadd be őket dicsőségedbe!

Pap: Adj, Urunk, hitet a világnak, hogy a gazdagságot és a tudományt, a jólétet és a kényelmet ne kárhozatunkra, hanem üdvösségünkre használjuk, mostantól mindörökké. - Ámen.


DECEMBER 20. * Ev.: Lk 1,26-38


Csend, alázat, egyszerűség hiányoznak a mai világból, pedig mennyire szükségünk lenne ezekre!

Szeretem-e, keresem-e a csendet, amelyet értékessé tehetnek és tartalommal tölthetnek meg az imádságos gondolatok? - Ugye, már tapasztaltuk, hogy egy néma tekintetváltás, egy csendes összenézés sokszor beszédesebb, mint a napokig tartó oktalan vita vagy szócséplés? - Őszinte alázat vagy rátartiság felé húz alaptermészetem? - Tudom-e, hogy az önteltség, a túlzott magabiztosság milyen visszatetsző? - Ugye, milyen torz, nevetséges és visszatetsző. ami tettetett és mesterkélt?

Legyen Uram, mindig úgy, ahogyan Te akarod!

Pap: Testvéreim! - Az angyali üdvözletnél fontosabb beszélgetés nem volt még a földön; és mégis milyen egyszerűen, csöndben és titokzatosan ment végbe. - Meghatódott hittel kérjük most a Szűzanya áldott Magzatát, a megtestesült Igét!

1. Hogy Egyházad mindig szívesen vállalja Isten dicsőségének és a népek üdvösségének alázatos szolgálatát!

2. Hogy a szolgáló, lelkipásztorkodó papság mindig találja meg a módot és lehetőséget, ahogyan az örömhírt elviheti minden emberhez!

3. Adj, Urunk, bizalmat benned, hogy várni tudjunk Téged és kérni tudjunk Tőled!

4. Hogy mindannyian keressük és szeressük napjaink csendes, imádságos pillanatait!

5. Hogy ne a másoktól kapott dicséret és elismerés; hanem a másokért való buzgólkodás sürgessen minket!

6. Hogy Isten munkatársaihoz illően mindig alázatos szívűek legyünk!

7. Hogy ez a világ megtapasztalhassa eljöveteledben az Isten-látás boldogságát!

8. Hogy egykor majd a mennyország boldog lakói lehessünk!

Pap: Istenünk, égi Hírnököd szava, mely szerint: "Nálad semmi sem lehetetlen!", ösztönözzön hitből fakadó buzgóságra most és mindörökkön örökké. - Ámen.


DECEMBER 21. * Ev.: Lk 1,39-45


Nem az uralkodó gazdagok, nem is tudós nagyjaink az igazán boldogok, hanem a máriás lelkek, akik segítőkészek és hitben rendületlenek.

Tudok-e önzetlenül segíteni a rászorulókon? - Észreveszem-e a másik ember baját? - meg tudom-e osztani másokkal örömömet? - Rájöttem-e már arra, hogy az igazi boldogsághoz élő hit kell?

Sok űzött, hajszolt, nyugtalan ember megnyugodna, ha teljes bizalommal és hittel Istenre hagyatkozna!

Pap: Testvéreim! - Erzsébet csodálkozik Szűzanyánk alázatán, és hite miatt boldognak mondja Őt, az Úr Édesanyját. - Ma azért imádkozzunk, hogy a szeretet szent ünnepén az emberi szívekben és arcokon egyaránt Mária boldogsága ragyogjon!

1. Sugározd Egyházadon át az emberek felé születésnapod méltó ünneplésére végtelen szeretetedet!

2. Add, Urunk, hogy bűneinktől megtisztulva, örömmel teli szívvel várjuk érkezésedet!

3. Törd meg, Urunk, szíveink jégpáncélját, add, hogy mint a kis növény a nap felé, feléd nyújtózkodjunk az életért!

4. Papjaid feloldozó és áldást osztó keze vessen véget a gonoszság, gyűlölködés és harag ördögi szellemének!

5. Hogy a földi javakba beleunt, elfáradt és kiábrándult lelkekbe is beköltözzék boldogságod!

6. Hogy tisztuljon meg minden lélek és öltözzék kegyelmi köntösbe karácsony szent ünnepére!

7. Hogy Isten-hitben és karácsonyi szent örömökben folytonosan megerősödjünk!

8. Hogy elhunyt szeretteink karácsonyi ajándékként örök boldogságot nyerjenek!

9. Pap: Megváltó Jézus, földre jöttél az első karácsonyon, hogy bűntől megszabadulva egészen boldogok és igazán tieid legyünk. - Kérve kérünk, jöjj külön-külön mindannyiunk szívébe, és tégy bennünket egészen tieiddé és boldogokká most és mindörökké. -

Ámen.


DECEMBER 22. * Ev.: Lk 1,46-56


"Jótett helyébe jót ne várj, mert hálátlan a világ!" - szoktuk mondani a tanmesék bölcsességével.

Hálás vagyok-e? - Gyakori szavam-e a "köszönöm"? - Tudok-e köszönetet mondani a legapróbb jóért, a legparányibb figyelmességért? - Hálálkodom-e Istennek a "természetes", a "mindennapi dolgokért?" - Köszönetre méltó érték-e a szememben: jó étvágy, jó pihenés, egészség, gyógyulás...?

Isten sok-sok jóságáért sohasem lehetünk eléggé hálásak!

Pap: Testvéreim! - Szűzanyánk csodálatosan szép hálaénekét Egyházunk naponta imádkozza a zsolozsmában; de hálaimát énekelünk a szentmisében is, mert annyira jó, oly kegyes és végtelenül irgalmas hozzánk az Isten. - Ma tehát a hála erényéért imádkozzunk!

1. Add, Urunk, hogy úgy tudjunk hordozni és közvetíteni téged, mint ahogy ezt Mária és József tette!

2. Hogy örömteli készülődés előzze meg eljöveteledet néped körében!

3. Hogy a föld lakói szüntelenül hálálkodjanak Neked, Istenünk, a teremtés csodájáért!

4. Hogy Egyházunk vezetői és hívei mind hálásak legyenek a megváltás embert megmentő, szent művéért!

5. Hogy mindig, mindenkivel szemben hálásak legyünk a legparányibb jóért is!

6. Hogy gyermekeinket is hálás lelkületre neveljük!

7. Hogy ne csak a jóért, a jutalomért és áldásért, hanem a próbatételekért és keresztekért is igyekezzünk hálát adni!

8. Hogy mindig a hálás lelkület legyen az emberszívek legszebb erénye és jótulajdonsága!

9. Adj, Urunk, nyitott szívet, hogy Jézus megszülethessen bennünk, s az Ő világossága fényeskedjék általunk!

Pap: Urunk, Jézus Krisztus, Szűzanyád Magnifikátjával, csodálatos hálaénekével nagyszerű példát adott a világnak a hálaimára. - Segíts, hogy mindig szívből hálát adjunk Általad az Atyának, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. - Ámen.


DECEMBER 23. * Ev.: Lk 1,57-66


Az emberek mindig megrettennek és félelemmel telnek el, ha az élet nem a megszokott módon halad: ha úgy látják, hogy zavar, változás támadt a természet rendjében.

A kísértés, csábítás vagy bűnveszély idején mi az erősebb bennem: a félelem vagy a szeretet? - Csak Isten büntetése és a pokol kínjai rettentenek vissza a bűntől? - Vagy inkább mert igazán és szívből szeretem Istent? - Értem-e, hogy mit jelent: "A tökéletes szeretet nem ismeri a félelmet!"?

Ugye, milyen boldog és mennyire nem fél a kicsi gyermek, amikor szülei ölelését élvezi?

Pap: Testvéreim! - Még a szomszédok és a rokonok is együtt örültek a gyermekkel megáldott Erzsébettel és Zakariással. - Mi is örüljünk most velük, mert ez a gyermek a Megváltó Előfutára, az Üdvözítő útjának előkészítője.

1. Hogy tanulja meg a világ a tökéletes örvendezés szellemét és élje is azt!

2. Hogy igazán csak a bűntől féljünk és alkudozást nem tűrve meneküljünk!

3. Hogy minden életfakadásnak szívből örvendezzünk!

4. Hogy a megengedett testi örömök mellett vágyódjunk a lélek boldogságára is!

5. Hogy a legszentebb öröm és boldogság töltsön el, ha Isten közülünk hív valakit szolgálatára!

6. Hogy akik hiszünk Benned, élő szeretettel hirdessük evangéliumodat!

7. Hogy az anyák imádságos vágyai között ott legyen, hogy gyermekeikben Istennek is kedve teljen!

8. Hogy bármilyen életútra hívsz minket, mindenütt becsülettel helyt állhassunk!

Pap: Istenünk, Te meghallgattad és teljesítetted Zakariás és Erzsébet imáit, majd próbára tetted a hitében ingadozó apát. - Add kegyesen, hogy próbatételeinkből mi is az ő példája szerint mindig Téged magasztalva szabaduljunk és emberszerető jóságodnak örvendhessünk, most és mindörökké. - Ámen.


DECEMBER 24. (délelőtti mise) * Ev.: Lk 1,67-79


Ami az egyszerű ember, a pogány számára félelem és rettegés volt - Isten közelsége -, milyen kitörő boldogság, hála és köszönet forrása lett mindez Zakariás életében!

Nem vagyok-e törtető, nem akarok-e mások előtt nagynak, gazdagnak, befolyásosnak látszani? - Változó világunk, esendő emberi voltunk nem józanított még ki ebből? - Betegség , tragédia, lebukás, elszegényedés, halál milyen hatással vannak rám? - Törekszem-e az igazi nagyságra: a bűntelenségre? - Tudom-e, hogy csak ez tarthat meg a leghatalmasabb Úr, Isten közelében? - Tudok-e, akarok-e a romolhatatlan lelki kincsekért küzdeni, ahogyan a világban küzdenek a múlandókért?

Ó, de boldogok is a szentek, hiszen ők Isten legbensőbb barátai!

Pap: Testvéreim! - Egész életünkben Isten előtt járunk-kelünk. Ahogyan az apostol mondja: Istenben élünk, mozgunk és vagyunk.

1. Hogy Hozzád méltó, előtted kedves legyen életünk minden pillanata!

2. Hogy ébredésünk első pillanatában hálásan emeljük hozzád szívünket!

3. Hogy minden napunkat tudatos érdemszerzésre szánjuk és használjuk!

4. Hogy soha semmit ne tegyünk hiú versengésből vagy dicsőségvágyból!

5. Hogy - munkatársaidhoz illően - mindig a Te dicsőségedre irányuljanak tetteink!

6. Hogy tudatosítsuk és érezzük köztünk létedet és hogy mindig segítesz, ha hasznunkra válik!

7. Hogy veled és Érted a sikertelenséget is mindig megadással és alázatos lélekkel viseljük!

8. Hogy egykor majd örök boldogságodnak is élvezői lehessünk!

Pap: Nem kárhozatra, hanem örök boldogságra teremtettél minket, Istenünk; segíts, hogy szüntelenül parancsaid útján járva eljuthassunk majd Hozzád, aki igaz Élet és valódi Boldogság vagy mindörökkön örökké. - Ámen.


NOVEMBER 28. * Marchiai Szent Jakab áldozópap


"Ki sokfelé kap, két szék között a földön marad": - tartja a népi mondás.

Tudok-e teljesen összeszedetten, odafigyelve imádkozni? - Érzem-e tudom-e, hogy kötelezettségeim egyike a vasárnapi szentmisén való részvétel? - Nem vagyok-e szűkmarkú, ha Istenről, Egyházról, lélekről van szó? - Tudom-e, hogy Isten a jókedvű adakozót szereti? - Adakozásomban nem vagyok-e tétovázó, késlekedő, méricskélő?

Csak akkor tesz boldoggá vallásosságom, ha szívvel-lélekkel, még áldozatok árán is mindent megteszek a legszentebb ügyért.

Pap: Testvéreim! - Krisztus szavából kitűnik, hogy az Ő követése teljes odaadást kíván és ez egyéni lelkiismeretünk döntésétől függ.

1. Kérünk, Urunk, hogy megtestesülésed titkát egyre inkább megérthessük és helyesen készüljünk a veled való találkozásra!

2. Uram, Jézus, tedd vonzóvá az emberek előtt követésedet!

3. Hogy az igazán Neked szolgáló papjaid naponta megújítsák önmaguk felajánlását!

4. Hogy követésedben sem gazdagság, sem szegénység, senki és semmi ne akadályozzon minket!

5. Hogy a föld gazdag lakói is megértsék, hogy életük legnagyobb gazdagsága és kincse csak Te lehetsz!

6. Hogy már a legkisebbek is ráébredjenek: minden más értéknél többet ér lelkük ártatlansága, kegyelmi gazdagsága!

7. Hogy a munka és kenyérgond a földi megélhetés mellett üdvösségünket is szolgálja, lelkünk javát is előmozdítsa!

8. Őrizz meg bennünket a csapongás és nyugtalanság szellemétől!

9. Add, Urunk, hogy az édesanyák ne dobják el magzataikat!

10. Hogy dolgos, munkás és Neked tetsző életünk méltó legyen majd az örök boldogságra!

Pap: Urunk, Jézus Krisztus, amire bíztattál és amit parancsoltál, amit kívántál és kértél: hogy szolgálatodban állhatatosan kitartsunk a sírig, - add meg ehhez a hűség és szerető ragaszkodás kegyelmét mostantól mindörökké. - Ámen.


NOVEMBER 30. * Szent András apostol


Valakiket gyermekkoruktól egyre jobban felkészítve hív az Úr, másokat később, egyetlen gesztussal, egészen váratlanul...

Tudok-e azonnal engedelmeskedni? - Vagy szeretek gondolkodva kibúvókat keresni? - Enyém-e az apostoli lelkület: "Krisztusért mindent szemétnek tartani"? - Elevenen él-e bennem a hívő meggyőződés: Isten képes mindenért, sőt mindenkiért kárpótolni?

Csodálatos az apostolok azonnali döntése és halasztást nem tűrő Krisztus követése.

Pap: Testvéreim! - Az első apostolok Jézus egyetlen szavára otthagyták mindenüket: munkahelyüket és szüleiket, megélhetést és otthont, hogy Mesterüket követve emberhalászokká legyenek.

1. Mennyei Atya, aki teremtettél és egyszer majd haza is vársz bennünket, tedd egész életünket önzetlen szolgálatoddá!

2. Megváltó Jézus, aki meghaltál értünk és örök életünkért; add, hogy igazán kegyelmi életet éljünk!

3. Szentlélek Isten, aki mindig a jóra hívsz, segíts, hogy indításaidnak azonnal engedelmeskedjünk.

4. Urunk és Istenünk, segíts, hogy Téged mindenkinél és mindennél jobban szeressünk!

5. Add, Urunk, hogy az evangélium valóban élő lehessen bennünk és erősíts meg minket annak hirdetésében!

6. Formáld szívünket, Urunk, és tedd méltóvá a megtestesülés befogadására!

7. Hogy életünkben és halálunkban is egészen a tieid lehessünk!

8. Hogy miként az adventi várakozás szenteste teljesedik be, úgy a mi életünk is a Veled való találkozásban nyerje el igazi értelmét!

9. Hogy szenvedő testvéreink tisztuló elégtételét isteni irgalmaddal megrövidítsd!

Pap: Istenünk, Te Anyaszentegyházadat apostolaidra építetted. - Erősíts meg bennünket a hitben igehirdetésük, hitvalló életük és halált megvető vértanúi bátorságuk által most és mindörökké. - Ámen.


DECEMBER 3. * Xavéri Szent Ferenc áldozópap


A papság, az evangélium hirdetése, nem lehetőség, hanem kötelesség.

Csak magánügynek, egyfajta életformának, - minek tartom a vallást? - Szoktam-e arra gondolni, hogy keresztségem óta az adott szó és a hála is köteleznek a hitvalló életre? - Megköszöntem-e már valaha is szüleimnek, keresztszüleimnek, hogy keresztségemkor helyettem hitet tettek? - És Istennek igazán hálás vagyok-e istengyermeki méltóságomért? - Érdekel-e, izgat-e, hogy személyesen én mit tehetek a krisztusi vallásért? - Próbálom-e legalább életem jó példájával mások előtt is vonzóvá tenni a hívő életet? - Szoktam-e imádkozni a hitterjesztés sikeréért?

Krisztus ügyéért keresztségem engem is kötelez.

Pap: Testvéreim! - Krisztus szavai nem tűrnek ellentmondást, nem engednek alkudozást: csak aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik!

1. Add, hogy Egyházad a keresztség kiszolgáltatásával egyre több embernek szerezze meg az üdvösség lehetőségét!

2. Hogy Szentséges Atyánk, püspökeink és papjaink világszerte teljesítsék missziós parancsodat!

3. Legyenek tudatában fölszentelt szolgáid, hogy bennünk és általuk is Te apostolkodsz, Jézusunk!

4. Hogy az apostolkodáshoz alkalmas eszközöket és lehetőségeket sorra mind felhasználjuk!

5. Hogy az igehirdetők fáradhatatlanul apostolkodjanak és szavuk mindenkihez eljusson!

6. Hogy az öreg, beteg, tevékeny munkára már képtelen papok imaéletükkel és áldozataikkal vigyék sikerre a még tevékenykedők munkáját!

7. Meghalt lelkipásztorainkat, akik egyházközségünkben a mi lelkünk üdvéért is fáradoztak, öleld szentséges Szívedre!

Pap: Urunk, Jézus Krisztus, add kegyelmedet, hogy a keresztség szentségének üdvösségszerző lehetőségével élve, tevékeny hitünkkel és Neked tetsző életünkkel eljussunk Hozzád, Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. - Ámen.


DECEMBER 4. * Damaszkuszi Sz. János áldozópap, egyh.tan.


Különféle képességeket kaptunk Istentől és lehetőségeink is különbözőek.

Tudatában vagyok-e annak, hogy egyszer majd egész életemről számot kell adnom Istennek? - Hatással van-e gondolataimra, szavaimra és tetteimre az isteni ítélet elkerülhetetlen ténye? - Gondolok-e többször is végső számadásomra? - Igyekszem-e botlásaimat időben rendbehozni? - Kamatoztatom-e emberi jótulajdonságaimat? - Buzgó vagyok-e lelkiekben is?

Aki többet kapott, attól majd többet is követelnek!

Pap: Testvéreim! - Boldogító tudat, hogy annyi mindenre képes az ember - Isten remekműve -, ha jól használja értelme fényét, szerető szívét, fizikai erejét és mindezek mozgató rugóját: akaratát!

1. Hogy az emberek felismerjék talentumaikat és kamatoztassák is azokat!

2. Hogy az adventi gyertyák fényével lobbantsd lángra szívünkben szereteted tüzét, hogy Jézus példájára odaadjuk magunkat embertársainknak!

3. Hogy minden emberi tevékenység végső célja isteni dicsőséged és az embertárs java legyen!

4. Hogy Egyházunk mindig ébren tartsa a lelkekben az elkerülhetetlen számadás biztos tényét, a felelősségrevonás komolyságát!

5. Hogy a szülők és nevelők szoktassák rá a "kicsiben való hűségre" már a legkisebbeket is!

6. Hogy becsületben és igazlelkűségben nőjön fel ifjúságunk!

7. Hogy a szorgalmas munka mellett szenvedéseink türelmes elviselésével is gyarapíthassuk érdemeinket!

8. Hadd halljuk majd mi is a számadás napján Tőled, Jézusunk: Hűséges és derék szolga, jöjj Urad örömébe!

Könyörögjünk! Segíts, Urunk, úgy élni a földön, hogy könnyű legyen majd számadásunk az ítéletkor Nálad, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. - Ámen.


DECEMBER 6. * Szent Miklós püspök


Az apostoli fáradozást a pénzsóvár ember, az anyagelvű világ semmibe veszi.

Értékelem-e igazán, nagynak, fontosnak, szentnek tartom-e a lelkipásztori munkát? - Szoktam-e imádkozni lelkipásztoraim papi munkájának sikeréért? - Anyagi áldozatokkal, adományokkal is támogatom-e Egyházamat, egyházközségemet? - Életemben nem előzi-e meg az anyagi a szellemit, a testi a lelkit?

Üdvözítőnk az aratáshoz hasonló fontos és nehéz munkának tartja a papi tevékenységet, és aggódva, féltve küldi övéit a veszélyekkel teli világba.

Pap: Testvéreim! - A segítő szeretet Szentjének ünnepén kérjük emberszerető, jóságos Istenünket!

1. Hogy Szent Miklósért, valamint az emberszeretet és irgalmasság nagy szentjeiért Neked méltó hálát adjunk!

2. Hogy Egyházunk vezetői szavukkal és életükkel is buzdítsanak bennünket a szeretetben gazdag életre!

3. Jöjj el, Urunk, szívünkbe, hordd el bűneink halmait, töltsd fel szereteteddel vermeinket, hogy megszülethess bennünk!

4. Hogy lelkünk békéjét és életünk nyugalmát elsősorban Tőled várjuk és Nálad keressük!

5. Hogy "aratásod munkatársait" vallásos buzgósággal segítsük és odaadó szeretettel támogassuk!

6. Hogy mindig nagylelkűen - Téged szeretve - adakozzunk, amikor Egyházunkat anyagiakkal támogatjuk!

7. Hogy elhunyt papjainknak, akik életükben érettünk fáradoztak, örök nyugodalmat adj!

Pap: Urunk Jézus, Te biztatsz bennünket, hogy imádkozzunk papjainkért, a Te szolgáidért, és Egyházunkról adományainkkal is gondoskodjunk. - Add jóságosan kegyelmedet, hogy Szent Miklós közbenjárására mindenben példás híveid lehessünk mostantól fogva mindörökké. - Ámen.


DECEMBER 7. * Szent Ambrus püspök, egyháztanító


Jópásztorunk, Jézusunk legdrágább kincsét: az életét áldozta értünk.

Igazán kincsnek, Isten legdrágább ajándékának tartom-e az életet? - Képes-e tettekre, áldozatokra is szeretetem? - Hálás vagyok-e Jézus nagy szeretetéért? - Igyekszem-e buzgóságommal megköszönni életáldozatát? - Úgy élek-e, hogy vallásosságom másokat is Krisztushoz vonzzon?

Jézus vágya, hogy egy pásztor és egy nyáj legyen!

Pap: Testvéreim! - Jézus mondja: Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. Ő jópásztorként igazán áldozat lett juhaiért. Kérjük magunk számára is ezt a csodálatos, áldozatra kész lelkületet!

1. Gyullaszd föl, Urunk, tieidben az áldozatos szeretet tüzét!

2. Papjaid szerető szívének gondoskodásával mentsd meg a veszélyben forgó embereket!

3. Hogy advent ünneplésével megnyissuk szívünket és sok apró gyermek szívét előtted, hogy méltón érkezzünk meg Szent Fiad születésének ünneplésére!

4. Hadd mondja újra tieidről a világ: Nézzétek, mennyire szeretik egymást!

5. Hogy a bűn hatalma szűnjön a földön!

6. Hogy eltűnjön életünkből a gyűlölködés, harag és minden rossz akarat!

7. Adj nekünk, Urunk, alázatos szívet, hogy megszülethess bennünk!

8. Legyen szerető és szelíd szíved tulajdona a föld!

9. Hogy szenvedő testvéreink a tisztítótűz kínjaiból szabadulást nyerjenek!

Pap: Kérünk, Urunk Jézus, teljesüljön mielőbb szent vágyad, legyen újra egy Anyaszentegyházad, ezer darabra tépett köntösöd! - Mi, Benned hívők is lehessünk mindannyian szeretetedben egyek mostantól fogva mindörökké. - Ámen.


DECEMBER 8. * Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása


Az Isten örök tervei szerinti ember - a Boldogságos Szűzanya - élete legelső pillanatától kezdve mentes a legkisebb bűntől, a bűn szeplőjétől is.

Izgat-e, bánt-e, nyugtalanít-e bűneim tudata? - Szentgyónásaimra csupán kötelességből, a büntetés miatti félelemből készülök? - Lelkem rendbetételét sietteti-e az őszinte istenszeretet és a bűnök utálata?

Szűzanyámban megcsodálhatom, Tőle napról-napra tanulhatom, és édesanyai oltalmát élvezve megőrizhetem lelkem kincsét: bűntelenségét.

Pap: Testvéreim! - A kegyelemmel teljes Szent Szűz élete legelső pillanatától mentes volt a bűnnek minden foltjától, szeplőjétől. Ma Őt köszöntve, Vele együtt imádkozva, kérjük Szent Fiát!

1. Add meg, Urunk, hogy vágyva várjuk Üdvözítőnk megszületését a szívünkben, lelkünkben és családjaink békéjében!

2. Urunk Jézus, ments meg minket a legrosszabbtól, a bűntől!

3. Tedd, hogy földi Jegyesed - Egyházunk - Szűzanyádhoz hasonlóan bűntelen és szeplőtelen legyen!

4. Hogy az Apostolok Királynőjének közbenjárására fölszentelt papjaid testben-lélekben tiszták legyenek!

5. Fogadd el és egyesítsd életáldozatainkat saját legszentebb áldozatoddal!

6. Szüntesd meg a bűn zabolátlan uralmát a földön!

7. Mentsd ki a bűn tomboló viharából jóakaratú és bűnbánatra kész testvéreinket!

8. Hadd legyen újra jelmondata és éltető elve keresztény ifjúságunknak: tisztán az oltárig és hűségesen a sírig!

9. A bűnök és erények küzdelmes világából eltávozott testvéreinknek pedig adj örök nyugodalmat!

Pap: Add meg nekünk, mennyei Atyánk, hogy akik Szűzanyánk Szeplőtelen Fogantatását ünnepeljük - közbenjárására majd egykor boldogító színed-látására is eljuthassunk, Aki élsz és uralkodsz mindörökké. - Ámen


DECEMBER 11. * Szent Damazusz pápa


Földi életünk szolgálat, ha szeretetben szolgálunk Istennek még testvéreinkben is - ilyenkor Jézus barátai vagyunk.

Van-e igaz barátom? - Nem csalódtam-e még jó barátban? - Kész vagyok-e a megbocsátásra, még akkor is, ha csalódás, bántalom vagy sérelem ér? - Tudom-e, akarom-e az embertestvérekben is Krisztust szeretni?

Bárcsak minden áron ragaszkodnánk a Krisztussal való barátsághoz; és világunk krisztusi módon való szeretetéhez.

Pap: Testvéreim! - Jézus kér ma bennünket: Maradjatok meg - parancsaimat megtartva - szeretetemben! - És mindezt azért kéri, hogy örömünk teljes legyen!

1. Hogy örömre vágyódó világunk mielőbb rálépjen a tökéletes szeretet útjára!

2. Kérünk, Urunk, küldd el Szentlelkedet, hogy segítsen minket állandó várakozásban élni: ne csak akkor készüljünk a Veled való találkozásra, amikor "előre bejelentkezel", hanem ha váratlanul érkezel, akkor is legyen helyed nálunk!

3. Hogy földi helyetteseid tanítsanak meg mindnyájunkat az igazi, tettetés nélküli szeretetre, amely az emberi szív mélyéből fakad!

4. Válassz ki egyre több ifjút és hívd őket a szeretet hősies gyakorlására!

5. Hogy családjaink és otthonaink a szeretet forrásaivá alakuljanak!

6. Hogy gyakran erősítsük magunkban a szeretet erényét szent Testeddel és Véreddel!

7. Fogadj be majd minket életünk alkonyán örök szereteted hajlékába!

Pap: Urunk, lobbantsd fel általunk a világban a szeretet tüzét, és üdvözítsd általa a világot most és mindörökké. - Ámen.


DECEMBER 12. * Chantal Sz. Johanna Franciska szerzetesnő


Vannak emberek, akik a közösségtől elzárkózva élnek: megvetés, kisebbségi érzés, félelem miatt.

Tudok-e saját emberi szempontjaimon felülemelkedve embertestvérként szeretni mindenkit? - Ha ellenségem, rosszakaróm bajba jutna, tudnék-e, akarnék-e segíteni rajta? - Tudatosítottam-e már magamban, hogy a vérségi köteléken túl másik rokonságom is van, azok, akik teljesítik mennyei Atyánk akaratát?

Jézus mindnyájunkat testvérként fogad, ha Isten parancsai szerint élünk.

Pap: Testvéreim! - A jézusi testvériség Istennek tetsző életre kötelez. Kérjünk hozzá segítséget!

1. Segíts, Jézusunk, hogy életünkben mindvégig élvezhessük az isteni parancsok védelmet nyújtó biztosságát!

2. Egyházadban gyakran és egy szívvel imádkozzuk: Legyen meg a Te akaratod!

3. Legyen érzékeny és akaratoddal teljesen azonos bennünk a lelkiismeret szava!

4. Hálából azért, hogy testvéreiddé fogadtál bennünket, mi is testvéri szeretetben éljünk embertársainkkal!

5. Kegyelmi erőd és igaz vallásosságunk tartsa meg a szeretet egységében családjainkat!

6. Rohanó napjainkban adj nekünk nyugodt perceket, amikor Urunk, Jézus Krisztus születésének misztériumán elmélkedhetünk, hogy így várakozásunk szent várakozás legyen!

7. Hogy egymásért aggódó szeretetünk nyújtson védelmet az üdvösség útján való megmaradásra!

Pap: Urunk Jézus, Te mondottad, hogy aki teljesíti mennyei Atyánk akaratát, az mind testvéred, nővéred és anyád. - Szent Johanna Franciska példájára és közbenjárására részesíts mindannyiunkat ebben a nagy kegyelemben most és mindörökké. - Ámen.


DECEMBER 13. * Szent Lúcia szűz és vértanú


Földi keretek között is nagyon fontos az előrelátás, tervezés, gondoskodás.

Tényleg komolyan féltem-e a bennem levő isteni életet minden bűnveszélytől? - Tudom-e, hogy ami a testnek a nap sugara, fénye, melege, ugyanaz a léleknek Isten kegyelme? - Sokáig hagyom-e a bűnök sötétjében lelkemet? - Mások jópéldája, buzgósága lelkesít-e? - Pontosság, éberség, figyelem, erényeim-e?

Isten kezünkbe tette le üdvösségünket.

Pap: Testvéreim! - Úgy kell élnünk, hogy ébren és álom idején egyaránt a kegyelem - az örök boldogságra alkalmassá tévő - állapot a miénk lehessen.

1. Hogy okos szüzek módjára mindig éljen és szeretetből Éretted égjen bennünk az istengyermekség tüze!

2. Urunk! Itt állunk előtted. Oly kicsinyek vagyunk, mint csepp a tengerben. Hatalmas irgalmadat és szeretetedet felfogni sem bírjuk. Mégis áhítatos szívvel fordulunk feléd, bízva Benned, aki elküldöd Fiadat a népek megigazulására és üdvösségére. Adj hát békét a szívekbe!

3. Templomaink szentségházaiból áradjon szüntelenül lelkünkbe a legszentebb éltető erő!

4. Hogy már a legkisebbjeink is gyakran és boldogan táplálkozzanak az "Angyalok Kenyerével"-vel!

5. Hogy mennyegzős lakomádra, a szentmisére hívó szavadnak mindig boldog örömmel engedelmeskedjünk!

6. Hogy bajainkat, szenvedéseinket is mennyországot megnyerő értéknek tekintsük!

7. Add, Urunk, hogy az adventi időben megtisztult lélekkel, felkészülve várjuk eljöveteledet!

8. Hogy halálunk után örök boldogságod örvendező részesei lehessünk!

Pap: Őrizd lelkünk fényét, a megszentelő kegyelmet, égi Atyánk, hogy Szent Fiad mennyegzős lakomáján az idejében érkezettek boldog örömével vehessünk részt örökkön örökké. - Ámen.


DECEMBER 14. * Keresztes Sz. János áldozópap, egyháztan.


Egy-egy iskolai felvételt, életpályára való képességet alkalmassági vizsgák előzik meg.

Ha dönteni, választani kell, mire szoktam inkább hallgatni, kik képesek befolyásolni, döntésre bírni? - Értelmem, érzelmem, tömegek vagy vezetők, kik hatnak rám inkább? - Tudnám-e minden és mindenki helyett, az egész világ helyett egyedül csak Jézust választani? Hallgatok-e lelkiismeretem szavára? - Belátom-e vagy legalább elhiszem-e, hogy tényleg az a legboldogabb, aki keresztek és áldozatok árán Jézust követi?

Mindenről és mindenkiről lemondva - ha így kívánja Jézus - lehetünk az Ő tanítványai.

Pap: Testvéreim! - Krisztus szava szerint csak az lehet az igazi tanítvány, aki mindenek fölött szereti Istent és keresztjét viselve napról-napra követi Őt.

1. Add meg, szeretettel hozzánk érkező Jézus, karácsonyi ajándékként a tökéletes Isten-szeretetet!

2. Egyházad által tökéletesítsd egyre jobban emberi szívünk szeretetét!

3. Hogy valóban Te légy egyetlen örömünk és boldogságunk!

4. Hogy szüleinket, testvéreinket és minden embert csak Éretted és Benned szeressünk!

5. Hogy megértsük mennyire szükséges az üdvösség elnyeréséhez a keresztviselés!

6. Hogy érezzék beteg, szenvedő és bajba jutott embertestvéreink, hogy keresztjüket te is emeled és szeretettel könnyíted!

7. Hogy higgyük és tudatosítsuk, hogy Te mellettünk állasz életünk legsötétebb óráiban is!

Pap: Mindenható Isten, Mennyei Atyánk, Jézus keresztáldozatával és kimondhatatlan szeretetével megmutattad a világnak az üdvösség egyetlen lehetőségét. - Add, hogy mindannyian eljuthassunk Hozzád Krisztus Urunk által. - Ámen.


DECEMBER 21. * Kaníziusz Sz. Péter áldozópap, egyháztan.


Milyen szánalomra méltó egy értelmetlen, sötét, kilátástalan emberi sors!

Beláttam-e már, hogy az emberi élet igazi értelmét a kereszténységben értem el? - Mit kezdhetnénk a gyógyíthatatlan bajokkal, lerázhatatlan keresztekkel, ha Krisztus nem jött volna el a világba? - Ugye mekkora érték tanítása, eligazítása és maga a megváltás? - Életem igazán "megízesítette"-e mások életét is? - "Fény" vagyok-e enyéim szemében? - Tökéletes-e már engedelmességem? - Vagy csak félelemből engedelmeskedem?

Bárcsak értelmes, fénylő és tökéletes lehetne már vallásosságunk!

Pap: Testvéreim! - A kereszténység, a vallásosság nem magánügy, hanem másokat is eligazító, megnyugtató, Krisztus üdvözítő jóságát tanúsító fényes bizonyságtétel.

1. Ébredjenek rá az emberek, hogy a legértelmesebb és legboldogabb élet csak krisztusi módon valósítható meg!

2. Legyenek tudatában a lelkipásztorok és buzgó híveik is, hogy szavaikat, tetteiket mindenki figyelemmel kíséri!

3. Értsük meg mindannyian, hogy nem csak a magunk, hanem mások üdvösségéért is felelősek vagyunk!

4. Hogy annak tudatában éljünk és munkálkodjunk, hogy általunk is tökéletesednie kell a törvénynek!

5. Elevenen éljen bennünk a tökéletes felelősségtudat, és általunk is tökéletesedjék a közömbös és felelőtlen világ!

6. Hogy igazán megértsük: más a farizeusi betűrágás, képmutató szőrszálhasogatás és más a Krisztustól meghirdetett tökéletes szeretet, a semmit elhanyagolni nem akaró lelki finomság!

7. Adj, Urunk, békét a szívekbe, hogy méltóképpen ünnepeljük meg földi eljöveteled napját!

Pap: Embert-teremtő, jóságos Atyánk, alakíts bennünket, gyermekeidet, Szent Fiadhoz hasonlóvá tökéletes emberségben és az istengyermeki hivatásban. Aki él és uralkodik mindörökké. - Ámen.


DECEMBER 23. * Kenty Szent János áldozópap


A megsértett emberi szív, ha Krisztustól távoli és vak, kiszámíthatatlanul gonosz is lehet.

A sértések viharainak lecsillapodása után tudok-e azonnal megbocsátani? - Tudom-e, hogy a gyűlölködés, harag nem annyira az érzelmek vak indulata, hanem inkább az akarat gonosz elhatározása? - Tudom-e, hogy nincs jogom, nincs felhatalmazásom emberek fölött ítéletet mondani? - Tudom-e, hogy legnagyobb erény, isteni jótulajdonság: a megbocsátás és a szeretet?

Bárcsak mindannyian tudnánk viszontszeretet nem várva és nem is remélve igazán szeretni!

Pap: Testvéreim! - Csak az képes Jézus példája szerint ellenségeit is szeretni, aki a mennyei Atya szeretetével néz minden embertestvérre, és kincsét nem a földön rejtegeti, hanem lelke mélyén buzgó életével Istentől várja.

1. Hogy minden napunkra a szeretet parancsának gyakorlásával induljunk el!

2. Hogy Szentséges Atyánk, Főpásztoraink és papjaink életükkel és szavaikkal egyaránt buzdítsanak a tökéletes szeretetre!

3. Hogy ellenségeinket is őszintén szerethessük, és sértéseiket megbocsátani mindig készek legyünk!

4. Kérünk téged Urunk, hogy megértsük advent misztériumát!

5. Hogy komolyan vegyük és értelmünkkel is imádkozzuk a Miatyánk bocsánatot kérő és megbocsátást ígérő szavait!

6. Hogy elmarasztaló ítélgetések helyett inkább engesztelő imát mondjunk megtévedt embertársainkért!

7. Hogy eszményképünk ne a szívtelen szolga, hanem inkább az emberekért könyörgő Mózes legyen!

8. Hogy az irgalmasság testi-lelki cselekedeteiért egykor majd mi is irgalmat nyerjünk és isteni könyörületben részesüljünk!

Pap: Ajándékozz meg minket, Istenünk, emberszereteteddel, amely nem ismer határt és nem tűr akadályt. - Add, hogy ne a bűnös elítélését, hanem megtérését és örök boldogságát óhajtsuk Szent Fiad, Jézus Krisztus által. - Amen.


© Hubay József Bertalan, 1997
ISBN 963 7593 40 3
Lámpás Kiadó, 1997
7678 Abaliget, Várhegy u. 5. - Telefon: (72) 498-719
Felelős kiadó: Cziglányi Zsolt