KRÓNIKA I. KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

 1. Ezek az Izráel fiai: Rúben, Simeon, Lévi, Júda, Issakhár és Zebulon;
  1 Móz. 35,22., 1 Móz. 35,26.
 2. Dán, József, Benjámin, Nafthali, Gád és Áser.
 3. Júdának fiai: Hér, Ónán és Séla; e három születék néki a Kanaánita Súahnak leányától. De Hér, Júdának elsőszülött fia gonosz vala az Úr szemei előtt, és megölé őt az Úr.
  1 Móz. 38,2., 1 Móz. 38,5.
 4. Thámár pedig, az ő menye szülé néki Péreczet és Zerákhot. Júdának fiai mindnyájan öten valának.
  1 Móz. 38,29., 1 Móz. 38,30.
 5. Pérecz fiai: Kheczrón és Khámul.
  1 Móz. 46,12.
 6. Zerákh fiai pedig: Zimri és Ethán, Hémán, Kálkól és Dára; mindenestől öten.
 7. Kármi fiai; Ákán, Izráelnek megrontója, mivel lopott a zsákmányból.
  Józs. 7,1., Józs. 7,25.
 8. Ethán fia: Azária.
 9. Kheczrón fiai, kik születtenek néki: Jérakhméel, Rám és Kélubai.
  Ruth. 4,19., Ruth. 4,22.
 10. Rám nemzé Amminádábot, Amminádáb pedig nemzé Nakhsont, a Júda fiainak fejedelmét.
 11. Nakhson nemzé Szálmát, Szálma pedig nemzé Boázt;
 12. Boáz nemzé Obedet; Obed nemzé Isait;
 13. Isai pedig nemzé Eliábot, az ő elsőszülöttét, és Abinádábot, másodikat, Simeát, + harmadikat.
  1 Sám. 16,6., 2 Sám. 13,3.
 14. Netanéelt, negyediket, és Raddait, ötödiket.
 15. Osemet, hatodikat és Dávidot, a hetedik fiát;
  1 Sám. 17,1., 1 Sám. 17,12., 1 Sám. 17,13.
 16. És nővéreiket, Séruját és Abigáilt. Sérujának pedig fiai voltak: Absai, Joáb + és Asáel, e három.
  2 Sám. 18,2., 2 Sám. 21,17., 1 Kir. 2,5., 1 Kir. 2,29., 2 Sám. 2,22., 2 Sám. 2,23.
 17. Abigáil szülé Amasát; Amasának atyja pedig az Ismáel nemzetségéből való Jéter vala.
  1 Krón. 12,18., 2 Sám. 17,25.
 18. Káleb pedig, a Kheczrón fia nemzett vala az ő Azuba nevű feleségétől és Jérióttól; és ezek az ő fiai: Jéser, Sobáb és Ardon.
 19. Azuba meghala, és Káleb vevé magának feleségül Efratát, és ez szülé néki Húrt.
 20. Húr nemzé Urit, Uri pedig nemzé Bésaléelt.
  2 Móz. 31,2., 2 Móz. 31,5.
 21. Azután beméne Kheczrón Mákirnak, Gileád atyjának leányához; mert ő ezt elvette vala hatvan esztendős korában, és szülé néki Ségubot.
 22. Ségub pedig nemzé Jáirt, kinek huszonhárom városa vala a Gileád földén.
  Bir. 10,3.
 23. De Gesur és Árám elvették tőlük Jáir falvait, Kenáthot és mezővárosait, hatvan várost. Mindezek Mákirnak, a Gileád atyjának fiaié.
 24. Minekutána pedig meghala Kheczrón Káleb-Efratában, akkor szülé néki Abija, a Kheczrón felesége, Ashúrt, Tékoa atyját.
 25. Jérakhméelnek, a Kheczrón elsőszülöttének fiai voltak: Rám, az elsőszülött, Búna, Orem, Osem és Akhija.
 26. Volt más felesége Jérakhméelnek, Atára nevű; ez az Onám anyja.
 27. Rámnak, Jérakhméel elsőszülöttének pedig fiai voltak: Maás, Jámin és Héker.
 28. Onám fiai voltak: Sammai és Jáda; és Sammai fiai: Nádáb és Abisúr.
 29. Abisúr feleségének neve Abihail, a ki szülé néki Akhbánt és Mólidot.
 30. Nádáb fiai: Széled és Appaim: Széled magtalanul halt meg.
 31. Appaim fia: Isi; Isi fia: Sésán; Sésán fia: Ahálai.
 32. Jáda fiai, a ki Sammai testvére volt: Jéter és Jonathán; Jéter magtalanul halt meg.
 33. Jonathán fiai: Pélet és Záza. Ezek voltak a Jérakhméel fiai.
 34. Sésánnak nem voltak fiai, hanem csak leányai; de volt Sésánnak egy Égyiptombeli szolgája, Járha nevű.
 35. És adá Sésán e Járha nevű szolgájának az ő leányát feleségül, a ki szülé néki Athait.
 36. Athai pedig nemzé Nátánt; Nátán nemzé Zabádot;
 37. Zabád nemzé Eflált; Eflál nemzé Obedet;
 38. Obed nemzé Jéhut; Jéhu nemzé Azáriát.
 39. Azária nemzé Hélest; Héles nemzé Elását;
 40. Elása nemzé Sisémait; Sisémai nemzé Sallumot;
 41. Sallum nemzé Jékámiát; Jékámia pedig nemzé Elisámát.
 42. A Káleb fiai pedig, a ki Jérakhméel testvére vala: elsőszülötte Mésa; ez volt Zifnek és Marésa fiainak atyjok, Hebronnak atyja.
 43. Hebron fiai: Kórah, Tappuah, Rékem és Séma.
 44. Séma pedig nemzé Rahámot, a Jorkeám atyját; és Rékem nemzé Sammait,
 45. A Sammai fia pedig: Máon; ez a Máon volt a Bethsúr atyja.
 46. Efa pedig, a Káleb ágyastársa, szülé Háránt és Mósát és Gázezt; és Hárán nemzé Gázezt.
 47. Jaddai fiai pedig: Régem, Jotám, Gésán, Pelet, Héfa és Saáf.
 48. A Káleb ágyasa Maaka szülé Sébert és Tirhánát.
 49. És szülé Saáfot, Madmanna atyját, Sevát, a Makbéna atyját és Gibea atyját; és Aksza a Káleb leánya vala.
  Józs. 15,16.
 50. Ezek voltak Káleb fiai, a ki Húrnak, az Efrata elsőszülöttének fia volt: Sobál, Kirját-Jeárim atyja.
 51. Szálma, Bethlehem atyja; Háref, Bethgáder atyja.
 52. Voltak pedig Sobálnak is, a Kirját-Jeárim atyjának fiai: Haroé, a fél Menuhót ura.
 53. A Kirját-Jeárim háznépei: Jitreusok, Puteusok, Sumateusok, Misraiteusok; ezektől származának a Sorateusok és az Estaoliteusok.
  1 Krón. 4,2.
 54. Szálma fiai, Bethlehem és a Netofátbeliek, Atróth, Beht-Joáb, a Czórabeli Manahateusok fele.
 55. És a Jábesben lakozó tudós emberek háznépei: a Tirateusok, Simateusok, Sukateusok. Ezek a Kineusok, a kik Hámáttól, a Rékáb házának atyjától származtak.
  Jer. 35,2.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.


Vissza