KRÓNIKA I. KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

 1. És gyűlének az Izráeliták mindnyájan Dávidhoz Hebronba mondván: + Ímé mi a te csontod és a te tested vagyunk;
  2 Sám. 5,1., 2 Sám. 5,5., 2 Sám. 2,1., 2 Sám. 2,4.
 2. Ezelőtt is, még mikor Saul volt a király, te voltál az, aki az Izráelt ki- és bevezetéd, és ezt mondotta a te Urad Istened néked: Te legelteted az én népemet, az Izráelt, és te leszel vezér az én népemen, az Izráelen.
  1 Sám. 16,1., Zsolt. 78,71.
 3. Elmenének azért mindnyájan az Izráel vénei a királyhoz Hebronba, és szövetséget tőn Dávid velök Hebronban az Úr előtt; és királylyá kenték Dávidot Izráel felett, az Úrnak Sámuel által való beszéde szerint.
  1 Sám. 16,13.
 4. Elméne akkor Dávid és az egész Izráel Jeruzsálembe; ez Jebus (ott a Jebuzeusok voltak a föld lakosai).
  2 Sám. 5,6., 2 Sám. 5,9., Józs. 15,8.
 5. És mondának Jebus lakói Dávidnak: Ide be nem jössz! De megvevé Dávid a Sion várát; ez a Dávid városa;
 6. Mert ezt megmondotta vala Dávid: A ki legelőször egy Jebuzeust levág, előljáró és vezér legyen. Felméne azért legelőször Joáb, a Séruja fia; és lőn előljáróvá.
  2 Sám. 5,7., 2 Sám. 5,8.
 7. Azután lakék Dávid a várban, azért nevezék azt Dávid városának.
 8. És megépíté Dávid a várost Millótól fogva egészen körül; Joáb pedig megépíté a városnak maradékát.
 9. És folytonosan emelkedék Dávid; mert a Seregek Ura vala ő vele.
 10. Ezek pedig a hősök előljárói, a kik Dávid mellett valának, a kik erősen forgolódának vele az ő királyságáért egész Izráellel, hogy királylyá válaszszák őt Izráel felett, az Úr beszéde szerint.
  1 Sám. 16,1., 1 Sám. 16,12., 1 Sám. 16,13.
 11. Ezek számszerint a hősök, a kik Dávid körül valának: Jásobeám, Hakhmoni fia, a harmincznak előljárója; ez emelte vala fel az ő kopjáját háromszáz ellen + a kiket egyszerre megsebesíte.
  1 Sám. 23,8., 1 Sám. 23,39., 1 Krón. 12,14.
 12. Ezután Eleázár, az Ahóhita Dódó fia; a ki a három hős közül egy vala.
  2 Sám. 23,9., 2 Sám. 23,10., 2 Sám. 23,18.
 13. Ő vala Dáviddal Pasdamimban, a hová összegyűlének a Filiszteusok viadalra. Egy darab föld árpával vala tele, és a nép elmenekült a Filiszteusok elől.
 14. De ők megállának ott annak a darab földnek a közepén, és megtartották azt, és megverék a Filiszteusokat, és az Úr megszabadítá őket nagy szabadítással.
 15. Továbbá, mikor alámentek hárman a harmincz főember közül Dávidhoz, a kősziklához, az Adullám barlangjába; a Filiszteusok pedig tábort járának a Réfaim völgyben.
  2 Sám. 23,13.
 16. (Dávid az erősségben vala akkor, a Filiszteusok hada pedig Bethlehemnél.)
 17. Kivána Dávid vizet, és monda: Óh, ki adhatna nékem innom a Bethlehem kapuja előtt való forrásnak vizéből!
  2 Sám. 23,15., 2 Sám. 23,17.
 18. Akkor keresztülvágták magokat hárman a Filiszteusok táborán, és vizet merítének a Bethlehem forrásából, mely a kapu előtt vala és felvivék, és menének Dávidhoz; de Dávid nem akara inni, hanem kitölté azt az Úrnak.
  1 Sám. 7,6.
 19. És monda: Távoztassa el tőlem az én Istenem, hogy ezt cselekedném. Avagy e férfiaknak vérét igyam-é meg, a kik életöket halálra vetették? Mert ők ezt életök veszedelmével hozták. És semmiképen nem akara inni. Ezt cselekedé a három hős.
 20. És Abisai, a Joáb testvére vala e háromnak előljárója; ő ragadott vala dárdát háromszáz + ellen, a kiket megsebesíte; és ő volt a leghíresebb a három között.
  2 Sám. 21,17., 1 Krón. 12,14.
 21. A három közül a kettőnél híresebb vala, azért volt azok előljárója; de azért egymaga még sem ért föl a hárommal.
  2 Sám. 23,19.
 22. Benája, a Jojada fia, vitéz férfiúnak fia Kabséelből, a ki nagy dolgokat cselekedék; ő ölte meg Moáb két oroszlánját, és ő méne alá a verembe, s ölte meg az oroszlánt, mikor havas idő volt.
  1 Krón. 27,6., 2 Sám. 23,20., 2 Sám. 23,22.
 23. Ugyanez ölé meg az Égyiptombeli férfit, akinek magassága öt sing volt, és oly dárda vala az Égyiptombeli férfiú kezében, mint a szövő zugoly. Szembeszálla vele egy pálczával, s kiragadá az Égyiptombeli ember kezéből a dárdát, és saját dárdájával általveré.
 24. Ezeket cselekedte Benája, a Jojada fia, a ki híres vala a három hős között.
 25. Híres vala ő a harmincz között, de azzal a hárommal nem ért fel. És előljáróvá tevé őt Dávid a tanácsosok között.
  1 Krón. 11,12.
 26. A seregnek pedig ezek vitézei: Asael, a Joáb testvére; Elhanán, Dódónak fia, ki Bethlehembeli vala.
  2 Sám. 2,18., 2 Sám. 2,23., 2 Sám. 2,24.
 27. Haróritból való Sammót, Pélomból való Héles,
 28. Tékoabeli Hira, Ikkés fia, Anatótbeli Abiézer,
 29. Húsatbeli Sibbékai, Ahóhitbeli Hirai.
 30. Nétofátbeli Maharai, Nétofátbeli Héled, Bahána fia;
  1 Krón. 27,15.
 31. Ittai, Ribai fia, a Benjámin fiainak Gibea városából való; Pirátonbeli Benája;
  1 Krón. 27,14., Bir. 12,15.
 32. Húrai, a Gaás völgyéből való; Arbátbeli Abiel;
 33. Baharumbeli Azmávet, Saálbonitbeli Eliáhba;
  Józs. 19,32., Józs. 19,42.
 34. Gisonbeli Hásem fiai: Jonathán, Hararitbeli Ságé fia.
 35. Hararitbeli Ahiám, Sákár fia; Elifál, Úr fia,
 36. Mekerátbeli Héfer, Pélonbeli Ahija,
 37. Kármelből való Hésró, Naárai, Ezbái fia,
 38. Jóel, Nátán testvére; Mibhár, Géri fia;
 39. Sélek, Ammon nemzetségéből való; Berótbeli Naárai, Joábnak, a ki Séruja fia vala, fegyverhordozója;
  2 Sám. 8,16.
 40. Itrébeli Hira, Itrébeli Gáreb,
 41. Hitteus Uriás, Zabád, Ahlai fia;
  2 Sám. 11,3., 2 Sám. 11,15., 2 Sám. 11,17.
 42. Hadina, a Rúben nemzetségéből való Siza fia, ki a Rúbeniták előljárója vala, és vele harminczan valának.
 43. Hanán, Maaka fia, és Mitnibeli Jósafát,
 44. Asterátbeli Uzzija; Sáma és Jéhiel, Aróerbeli Hótám fiai.
 45. Jidiháel, Simri fia, és az ő testvére, Joha, Tisibeli.
 46. Mihávimbeli Eliel, Jéribai és Jósávia, Elnaám fia, és Jitma, Moáb nemzetségéből való.
 47. Eliel és Obed és Jaásiel, Mésóbájából valók.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.


Vissza