KRÓNIKA I. KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

 1. Külde pedig Hírám, Tírus királya Dávidhoz követeket: czédrusfákat, kőmíveseket és ácsmestereket, hogy néki házat csináljanak.
  2 Sám. 5,11.
 2. És megismeré Dávid, hogy az Úr őt megerősítette a királyságban Izráel felett, mivelhogy igen felmagasztaltatott vala az ő országa az ő népéért, az Izráelért.
  2 Sám. 5,12.
 3. Vőn pedig Dávid még több feleséget Jeruzsálemben, és nemze Dávid még több fiakat és leányokat.
  2 Sám. 5,13.
 4. És ezek neveik azoknak, a kik születtek néki Jeruzsálemben: Sammua, Sobáb, + Nátán és Salamon,
  1 Krón. 3,4., 1 Krón. 3,9., Luk. 3,31.
 5. Ibhár, Elisua és Elpélet,
 6. Nógah, Néfeg és Jáfia,
 7. Elisáma, Beheljada és Elifélet.
 8. Megértvén pedig a Filiszteusok, hogy Dávid királylyá kenetett fel az egész Izráel felett, feljövének mind a Filiszteusok, hogy megkeressék Dávidot. Mely dolgot mikor Dávid meghallott, azonnal ellenök ment.
  2 Sám. 5,17.
 9. A Filiszteusok pedig eljövén, elszéledének a Réfaim völgyében.
 10. Akkor Dávid megkérdé az Istent, mondván: Felmenjek-é a Filiszteusok ellen, és kezembe adod-é őket? És monda néki az Úr: Menj fel, és kezedbe adom őket.
 11. Felmenének azért Baál-perásimba, és ott Dávid őket megveré, és monda Dávid: Az Isten eloszlatá az én ellenségeimet az én kezem által, mint a vizeknek oszlását; azért nevezék azt a helyet Baál-perásimnak.
  Ésa. 28,21.
 12. És ott hagyák az ő bálvány isteneiket, és Dávid megparancsolá, hogy megégessék azokat.
  5 Móz. 7,25.
 13. Ismét feltámadának a Filiszteusok és a völgyben szétterjeszkedtek.
 14. Azért Dávid ismét megkérdé az Istent, és monda az Isten néki: Ne menj fel utánok, hanem fordulj el tőlök, és menj reájok a szederfák irányában;
 15. És mikor hallándod a járás dobogását a szederfák tetején, akkor menj ki a viadalra; mert az Isten te előtted megyen, hogy megverje a Filiszteusok táborát.
  2 Sám. 5,24.
 16. Dávid azért úgy cselekedék, a mint néki Isten meghagyta volt, és vágák a Filiszteusok táborát Gibeontól fogva szinte Gézerig.
 17. És elterjede Dávid híre az országokban, és az Úr adá a tőle való félelmet minden pogányokra.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.


Vissza