KRÓNIKA I. KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

 1. Monda Dávid: Ez az Úr Istennek háza és az égőáldozatnak oltára Izráel számára.
  1 Krón. 21,18., 1 Krón. 21,26., 1 Krón. 21,28., 2 Krón. 3,1.
 2. Megparancsolá azért Dávid, hogy gyűjtsék össze az Izráel földén való jövevényeket, a kiket kővágókká tőn, hogy faragni való köveket vágnának, hogy az Isten házát megcsinálnák.
  2 Krón. 2,17.
 3. Továbbá sok vasat szerze Dávid szegeknek, az ajtókhoz és a foglalásokra; rezet is bőségesen minden mérték nélkül.
  1 Krón. 18,8.
 4. Számtalan czédrusfát is; mert a Sídon és Tírus városbeliek czédrusfákat bőségesen szállítanak Dávidnak.
  1 Krón. 14,1.
 5. Mert monda Dávid: Az én fiam, Salamon, gyermek és igen gyenge, az Úrnak pedig nagy házat kell építeni, mely híres legyen és ékesség az egész világon; elkészítek azért mindeneket néki. Dávid azért mindeneket nagy bőségesen megszerze, minekelőtte meghalna.
  1 Krón. 29,1., 1 Kir. 3,7.
 6. Hivatá azért Dávid az ő fiát, Salamont, és meghagyá néki, hogy az Úrnak, Izráel Istenének házat csináltasson.
  1 Krón. 17,11., 1 Krón. 17,12.
 7. És monda Dávid Salamonnak: Édes fiam, én elgondoltam vala szívemben, hogy az Úrnak, az én Istenemnek nevének házat építsek;
  1 Krón. 17,1.
 8. De az Úr ekképen szóla nékem, mondván: Sok vért ontottál, és sokat hadakoztál; ne építs az én nevemnek házat, mert sok vért ontottál ki a földre én előttem.
  2 Sám. 7,5., 2 Sám. 7,13., 1 Kir. 5,3.
 9. Ímé fiad lészen néked, a kinek csendessége lészen, mert nyugodalmat adok néki minden körüle való ellenségeitől; azért neveztetik Salamonnak, mert békességet és + nyugodalmat adok Izráelnek az ő idejében.
  2 Sám. 12,24., 2 Sám. 12,25., 1 Kir. 4,25.
 10. Ő csinál az én nevemnek házat; ő lészen nékem fiam + és én néki atyja leszek, és megerősítem az ő királyságának trónját Izráel felett mindörökké.
  1 Kir. 6,1., 1 Kir. 6,38., 2 Sám. 7,13., 2 Sám. 7,14.
 11. Most édes fiam legyen az Úr veled, hogy sikerüljön néked házat építni az Úrnak, a te Istenednek, miképen szólott te felőled;
  1 Krón. 17,12.
 12. De adjon az Úr néked értelmet és bölcseséget, mikor téged Izráel fölé helyez, hogy az Úrnak a te Istenednek törvényét megőrízzed.
 13. Akkor jól lesz dolgod, ha a rendeléseket és a végzéseket megtartod és teljesíted azokat, a melyeket az Úr Mózes által parancsolt volt Izráelnek. Légy bátor, légy erős, ne félj, és ne rettegj!
  1 Kir. 9,4., 1 Kir. 9,8., 5 Móz. 29,9.
 14. Ímé én is az én szegénységemben szereztem az Úr házának építésére százezer + tálentom aranyat és ezerszer ezer tálentom ezüstöt, és rezet, s vasat mérték nélkül, mert igen bőven van; fákat is, köveket is szerzettem; te is szerezz ezekhez.
  1 Krón. 18,11., 1 Krón. 29,3., 1 Krón. 29,4.
 15. Van néked sok mívesed, kővágód, kő- és fafaragód és mindenféle dologban bölcs mesterembered.
 16. Az aranynak, ezüstnek, vasnak és réznek száma nincsen: azért kelj fel, láss hozzá, és az Úr legyen veled!
 17. Megparancsolá pedig Dávid Izráel összes főembereinek, hogy ők is legyenek segítségül az ő fiának, Salamonnak, ezt mondván:
  1 Krón. 29,6., 1 Krón. 29,8.
 18. Avagy nincsen-é az Úr a ti Istentek ti veletek, a ki néktek békességet adott köröskörül? Mert az én hatalmam alá adá e földnek lakosait, és meghódolt e föld az Úr előtt és az ő népe előtt.
  1 Kir. 5,3.
 19. No azért keressétek az Urat a ti Istenteket teljes szívetek és lelketek szerint, és felkelvén, az Úr Isten szentséges helyét csináljátok meg, hogy vigyétek az Úr szövetségének ládáját és az Istennek szentelt edényeket a házba, a mely építtetik az Úr nevének.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.


Vissza