KRÓNIKA I. KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

 1. Az Áron fiainak is voltak rendjeik. Áron fiai: Nádáb, Abihú, Eleázár és Itamár.
 2. Nádáb és Abihú még atyjuk előtt meghaltak és fiaik nem valának, azért Eleázár és Itamár viselék a papságot.
  4 Móz. 3,2., 4 Móz. 3,4.
 3. És elosztá őket Dávid és Sádók, ki az Eleázár fiai közül vala, és Ahimélek, ki az Itamár fiai közül vala, az ő tisztök szerint a szolgálatra.
  2 Sám. 8,17.
 4. Eleázár fiai között pedig több főember találtaték, mint az Itamár fiai között, mikor eloszták őket. Az Eleázár fiai között családjaik szerint tizenhat főember volt; az Itamár fiai közül, családjaik szerint, nyolcz.
 5. Eloszták pedig őket sors által válogatás nélkül, mert a szenthelynek fejedelmei és Istennek fejedelmei valának úgy az Eleázár, mint az Itamár fiai közül valók.
 6. És beírá őket Semája, a Nétanéel fia, a Lévi nemzetségéből való íródeák, a király előtt és a fejedelmek előtt, Sádók pap előtt; Ahimélek előtt, ki Abjátár fia vala, és a papoknak és Lévitáknak családfői előtt. Egy család sorsoltatott az Eleázár és egy az Itamár nemzetségéből.
  1 Krón. 27,17., 2 Sám. 8,17.
 7. Esék pedig az első sors Jojáribra; a második Jedájára;
 8. Hárimra a harmadik; Seórimra a negyedik;
 9. Málkijára az ötödik; Mijáminra a hatodik;
 10. Hakkósra a hetedik; Abijára a nyolczadik;
  Luk. 1,5.
 11. Jésuára a kilenczedik; Sekániára a tizedik;
 12. Eliásibra a tizenegyedik; Jákimra a tizenkettedik;
 13. Huppára a tizenharmadik; Jésebeábra a tizennegyedik;
 14. Bilgára a tizenötödik; Immérre a tizenhatodik;
 15. Hézirre a tizenhetedik; Hápisesre a tizennyolczadik;
 16. Petáhiára a tizenkilenczedik; Jéhezkelre a huszadik;
 17. Jákinra a huszonegyedik; Gámulra a huszonkettedik;
 18. Delájára a huszonharmadik; Maáziára a huszonnegyedik.
 19. Ez az ő hivatalos rendjök szolgálatukban, hogy bejárnának az Úr házába sorban, az ő atyjoknak Áronnak rendelése szerint, a mint megparancsolta volt néki az Úr, Izráel Istene.
 20. A mi Lévi többi fiait illeti: az Amrám fiai közül vala Subáel; a Subáel fiai közül Jehdéja.
 21. A mi illeti Rehábiát: A Rehábia fiai közül Issija vala fő.
 22. Az Ishár fiai közül Selómót; és a Selómót fiai közül Jahát.
 23. A Hebron fiai közül első vala Jérija, Amárja második, Jaháziel harmadik, Jekámhám negyedik.
  1 Krón. 23,19.
 24. Uzziel fiai: Mika; a Mika fiai közül Sámir.
 25. Mika atyjafia Issija; Issija fiai közül Zekáriás.
 26. Mérári fiai: Mákhli és Músi; Jaázija fia, Bénó.
 27. Mérárinak Jaázijától, az ő fiától való fiai: Sohám, Zakkúr és Hibri.
 28. Mákhlitól vala Eleázár, és ennek nem valának fiai.
  1 Krón. 23,21.
 29. Kistől: a Kis fiai közül való volt Jérakhméel.
 30. Músi fiai: Mákhli, Eder és Jérimót. Ezek a Léviták fiai az ő családjaik szerint.
 31. Ezek is sorsot vetének az ő atyjokfiaival az Áron fiaival együtt Dávid király előtt, Sádók és Ahimélek előtt, és a papok és Léviták családfői előtt, a fő a kisebbekkel egyformán.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.


Vissza