MÓZES MÁSODIK KÖNYVE A ZSIDÓKNAK ÉGYIPTOMBÓL KIJÖVETELÉRŐL

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.

 1. És szóla az Úr Mózesnek, mondván:
 2. Az első hónapban, a hónap első napján, állítsd fel a gyülekezet sátorának hajlékát.
 3. És tedd oda a bizonyság ládáját, és fedd be a ládát a fedéllel.
 4. Azután vidd be az asztalt, és hozd azt rendbe a reávalókkal. Vidd be a gyertyatartót is, és gyújtsd meg annak mécseit.
  2 Móz. 26,35.
 5. És helyheztesd a füstölő áldozat arany oltárát a bizonyság ládája elé, tedd fel a leplet a hajlék nyílására.
  2 Móz. 26,36.
 6. Azután helyheztesd az egészen égőáldozat oltárát a gyülekezet sátora hajlékának nyílása elé.
 7. A mosdómedenczét pedig helyheztesd a gyülekezet sátora közé és az oltár közé, és önts belé vizet.
 8. Azután állítsd fel köröskörül a pitvart, és a pitvar kapujára tedd rá a leplet.
  2 Móz. 27,16.
 9. Azután vedd a kenetnek olaját, és kend meg a hajlékot és mind azt a mi benne van: így szenteld meg azt, és minden edényét, hogy szent legyen.
 10. Kend meg az egészen égőáldozat oltárát is és annak minden edényét; így szenteld meg az oltárt, hogy az oltár legyen szentséges.
  2 Móz. 30,28.
 11. A mosdómedenczét és lábát is kend meg; így szenteld meg azt.
 12. Azután állítsd Áront és az ő fiait a gyülekezet sátorának nyílásához, és mosd meg őket vízzel.
 13. És öltöztesd fel Áront a szent ruhákba, és kend fel őt; így szenteld fel, és legyen papom.
 14. Fiait is állítsd elő és öltöztesd fel őket köntösökbe;
 15. És kend fel őket, a mint az ő atyjokat felkenéd, hogy legyenek papjaim, és lészen az ő megkenetésök nékik örökös papság, az ő nemzetségökben.
 16. És egészen úgy cselekedék Mózes, a mint az Úr parancsolta néki, úgy cselekedék.
 17. Lőn azért a második év első hónapjában, a hónap első napján, hogy felállíták a hajlékot.
  4 Móz. 7,1.
 18. Mózes tehát felállítá a hajlékot, és letevé annak talpait, a deszkáit is felállítá, beilleszté a reteszrúdakat, és felállítá annak oszlopait.
 19. Azután kifeszíté a hajlékra a sátort, és a sátor takaróját is reá teríté felülről, a mint parancsolta vala az Úr Mózesnek.
 20. És vevé és betevé a bizonyságot is a ládába, a rúdakat pedig ládára tevé, és a ládára felül helyezteté a fedelet.
 21. Azután bevivé a ládát a hajlékba, és feltevé a takaró függönyt, és elfedezé a bizonyság ládáját, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.
 22. Az asztalt is bevivé a gyülekezet sátorába, a hajléknak északi oldalába, a függönyön kivül.
 23. És rakott arra kenyereket sorban az Úr előtt, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.
  2 Móz. 25,30.
 24. És a gyertyatartót helyhezteté a gyülekezet sátorába az asztal ellenébe, a hajléknak déli oldalán.
 25. És meggyújtá a mécseket az Úr előtt, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.
 26. Az arany oltárt pedig helyhezteté a gyülekezet sátorába a függöny elébe.
 27. És füstölögtete rajta fűszerekből való füstölőt, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.
 28. A hajlék nyílására a leplet is felvoná.
 29. Az egészen égőáldozat oltárát pedig helyhezteté a gyülekezet sátora hajlékának nyílása elé, és áldozék azon egészen égőáldozattal és ételáldozattal, a mint parancsolta vala az Úr Mózesnek.
 30. A mosdómedenczét pedig helyhezteté a gyülekezet sátora közé és az oltár közé, és önte abba vizet a mosdásra.
 31. És megmosák abból Mózes és Áron és az ő fiai kezeiket és lábaikat.
 32. Mikor a gyülekezet sátorába menének, és mikor az oltárhoz járulának, megmosdának, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.
 33. Azután felállítá a pitvart a hajlék és az oltár körül, és a pitvar kapujára feltevé a leplet. Így végezé el Mózes a munkát.
 34. És a felhő befedezé a gyülekezet sátorát, és az Úrnak dicsősége betölté a hajlékot.
 35. És Mózes nem mehete be a gyülekezet sátorába, mert a felhő rajta nyugovék, és az Úrnak dicsősége tölté be a hajlékot.
  4 Móz. 9,15., 1 Kir. 8,10.
 36. És mikor a felhő felszáll vala a hajlékról, az Izráel fiai elindulának; így lőn egész utazásuk alatt.
  4 Móz. 9,15., 4 Móz. 9,23.
 37. Ha pedig a felhő nem szálla fel, ők sem indulának el, míg csak fel nem szálla.
 38. Mert az Úrnak felhője vala a hajlékon nappal, éjjel pedig tűz vala azon, az Izráel egész háznépének láttára, egész utazásuk alatt.
  4 Móz. 14,14., 5 Móz. 1,33., Nehem. 9,10., 1 Kor. 10,1.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.


Vissza