SÁMUEL MÁSODIK KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

 1. Ezek Dávidnak utolsó beszédei. Dávidnak, Isai fiának szózata, annak a férfiúnak szózata, a ki igen felmagasztaltaték, Jákób Istenének felkentje és Izráel dalainak kedvencze.
  1 Sám. 16,1., 1 Sám. 16,13., 2 Sám. 12,7., 2 Sám. 12,8.
 2. Az Úrnak lelke szólott, én bennem, és az ő beszéde az én nyelvem által.
  Mát. 22,43.
 3. Izráelnek Istene szólott, Izráelnek kősziklája mondá nékem: A ki igazságosan uralkodik az emberek felett, a ki Isten félelmével uralkodik:
  5 Móz. 32,4., 5 Móz. 32,15., 5 Móz. 30,21.
 4. Olyan az, mint a reggeli világosság, mikor a nap feljő, mint a felhőtlen reggel; napsugártól, esőtől sarjadzik a fű a földből.
 5. Avagy nem ilyen-é az én házam Isten előtt? Mert örökkévaló szövetséget kötött velem, mindennel ellátva és állandót. Mert az én teljes idvességemet és minden kivánságomat + nem sarjadoztatja-é?
  2 Sám. 7,12., 2 Sám. 7,16., 2 Sám. 7,18., 2 Sám. 7,19., Ésa. 11,1., Ésa. 11,16., Mik. 5,2., Mik. 5,9., Luk. 1,26., Luk. 1,33.
 6. De az istentelenek mindnyájan olyanok, mint a kitépett tövis, melyhez kézzel nem nyúlnak;
 7. Hanem a ki hozzá akar nyúlni is, fejszét és rudat vesz hozzá, hogy ugyanazon helyen tűzzel égettessék meg.
 8. Ezek pedig a Dávid erős vitézeinek nevei: Joseb-Bassebet, a Tahkemonita, a ki a testőrök vezére; ő dárdáját forgatván, egy ízben nyolczszázat sebesített + meg.
  1 Krón. 11,10., 1 Krón. 11,13., 1 Krón. 12,1., Józs. 23,10.
 9. Ő utána volt Eleázár, Dódónak fia, ki Ahóhi fia vala; ő egyike a három hősnek, a kik Dáviddal valának, mikor a Filiszteusok által kigúnyoltatának, összegyülekezvén ott a harczra, és az Izráeliták megfutamodtak volt.
  1 Krón. 11,12., 1 Krón. 11,13.
 10. Ő megállván, vágta a Filiszteusokat mindaddig, míg a keze elfáradt, és a keze a fegyverhez ragadt. És nagy szabadulást szerze az Úr azon a napon, a nép pedig visszatére ő utána, de csak a fosztogatásra.
 11. Ő utána volt Samma, a Harárból való Agénak fia. És összegyűlének a Filiszteusok egy seregbe ott, a hol egy darab szántóföld volt tele lencsével, a nép pedig elfutott a Filiszteusok elől:
 12. Akkor ő megálla annak a darab földnek közepén, és megoltalmazá azt, és megveré a Filiszteusokat, és az Úr nagy szabadítást szerze.
 13. A harmincz vezér közül is hárman lementek, és elérkezének aratáskor Dávidhoz az Adullám barlangjába, mikor a Filiszteusok táborban valának a Réfaim völgyében.
  1 Sám. 22,1., 1 Sám. 22,2.
 14. Dávid akkor a sziklavárban volt, a Filiszteusok őrsége pedig Bethlehemnél.
  Mik. 5,2.
 15. Vizet kivánt vala pedig Dávid, és monda: Kicsoda hozna nékem vizet innom a bethlehemi kútból, mely a kapu előtt van?
  2 Sám. 23,14.
 16. Akkor a három vitéz keresztül tört a Filiszteusok táborán, és merítének vizet a bethlehemi kútból, mely a kapu előtt van, és elhozván, vivék Dávidnak. Ő azonban nem akará meginni, hanem kiönté azt az Úrnak.
  1 Sám. 7,6.
 17. És monda: Távol legyen tőlem, Uram, hogy én ezt míveljem: avagy azoknak az embereknek vérét igyam-é meg, kik életöket halálra adva mentek el a vízért? És nem akará azt meginni. Ezt mívelte a három hős.
  2 Sám. 23,13.
 18. Továbbá Abisai, Joábnak atyjafia, Sérujának fia, a ki e háromnak feje volt, a ki háromszáz ellen felemelvén dárdáját, megölé azokat; és néki nagy híre vala a három + között.
  2 Sám. 21,17., 2 Sám. 23,13.
 19. A három között bizonyára híres volt és azoknak vezére vala, mindazáltal ama hárommal nem ért fel.
  1 Krón. 11,21.
 20. Benája is, Jójadának fia, vitéz ember, nagytehetségű, a ki + Kabséelből való vala; ez ölé meg a Moábitáknak két fővitézét. Ugyanő elmenvén, az oroszlánt is megölé a veremben, télen.
  1 Kir. 1,8., Józs. 15,21.
 21. Ugyanő ölt meg egy Égyiptomból való tekintélyes embert. Az égyiptomi kezében dárda vala, és ő csak egy pálczával méne reá; és kivevé az égyiptomi kezéből a dárdát, és megölé őt a maga dárdájával.
 22. Ezeket cselekedé Benája, Jójadának fia, és néki is jó híre vala a három erős vitéz között.
  2 Sám. 23,20.
 23. Híres volt ő a harmincz között, mindazáltal ama hárommal nem ért fel. És előljáróvá tevé őt Dávid a tanácsosok között.
  2 Sám. 23,13., 2 Sám. 23,16.
 24. Asáel is, Joáb atyjafia, e harmincz közül való, kik ezek: Elkhanán, a bethlehemi + Dódónak fia.
  2 Sám. 2,18., 2 Sám. 2,23., 1 Krón. 11,26.
 25. Haród városbeli Samma; azon Haródból való Elika.
  Bir. 7,1.
 26. Héles, Páltiból való; Híra, a Thékoából való Ikkes fia.
  1 Krón. 27,10.
 27. Abiézer, Anathóthból; Mébunnai, Húsáthból való.
  1 Krón. 4,4.
 28. Sálmon, Ahóhitból való; Maharai, Nétofátból.
  1 Krón. 2,54.
 29. Héleb, Bahanának fia, Nétofátból való; Ittai, Ribainak fia, Gibeából való, mely Benjámin fiaié.
  1 Krón. 11,30.
 30. Benája, Piráthonból való; Hiddai, a patak mellett való Gáhasbeli.
  Bir. 12,15.
 31. Abiálbon, Árbátból való; Azmávet, Bárhumból való.
 32. Eljáhba, Sahalbomból való; Jásen fia, Jonathán.
  Józs. 19,32., Józs. 19,42.
 33. Samma, Harárból való; Ahiám, Arárból való Sarárnak fia.
 34. Elifélet, Ahásbainak fia, Maakátból való; Eliám, Gilóbeli + Akhitófelnek fia.
  Józs. 13,11., 2 Sám. 15,12., 2 Sám. 15,31.
 35. Hesrai, Kármelből való; Paharai, Arbiból való.
 36. Jigeál, Sobabeli Nátánnak fia; Báni, Gádból való.
 37. Sélek, Ammonita; Naharai Beerótból való, Joábnak, a Séruja fiának fegyverhordozója.
  2 Sám. 8,16.
 38. Ira, Jithriből való; Gáreb, Jithriből való.
 39. Hitteus Uriás. Mindössze harminczheten.
  2 Sám. 11,3., 2 Sám. 11,15., 2 Sám. 11,17.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.


Vissza