MÓZES HARMADIK KÖNYVE A LÉVITÁK EGYHÁZI SZOLGÁLATÁRÓL

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

 1. Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
 2. Szólj Izráel fiainak egész gyülekezetéhez, és mondd nékik: Szentek legyetek mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok.
  3 Móz. 20,7., 3 Móz. 20,26., 1 Pét. 1,16.
 3. Az ő anyját és atyját minden ember tisztelje, és az én + szombatjaimat megtartsátok. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.
  2 Móz. 20,12., 2 Móz. 31,13., 2 Móz. 31,14.
 4. Ne hajoljatok a bálványokhoz, és ne csináljatok magatoknak öntött isteneket. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.
  2 Móz. 34,17.
 5. Hogyha hálaadó áldozatot áldoztok az Úrnak, úgy áldozzátok, hogy kedvesen fogadtassatok.
 6. A ti áldozástok napján és a következőn egyétek meg; a mi pedig harmadnapra marad, égessétek meg tűzben.
  3 Móz. 7,15., 3 Móz. 7,48.
 7. Ha pedig harmadnapra eszik valaki abból, útálatos az, nem lehet kedves.
 8. És a ki eszi azt, viselje az ő álnokságának terhét; mivelhogy megfertőztette az Úrnak szentségét, irtassék ki az ilyen ember az ő népe közül.
 9. Mikor a ti földetek termését learatjátok, ne arasd le egészen a te meződnek szélét, és az elhullott gabonafejeket fel ne szedd.
  3 Móz. 23,22., 5 Móz. 24,19.
 10. Szőlődet se mezgéreld le, és elhullott szemeit se szedd fel szőlődnek, a szegénynek és a jövevénynek hagyd meg azokat. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.
 11. Ne orozzatok, se ne hazudjatok és + senki meg ne csalja az ő felebarátját.
  2 Móz. 20,15., Eféz. 4,25.
 12. És ne esküdjetek hamisan az én nevemre, mert megfertőzteted a te Istenednek nevét. Én vagyok az Úr.
  2 Móz. 20,7., Mát. 5,33., Mát. 5,37.
 13. A te felebarátodat ne zsarold, se ki ne rabold. A napszámos bére ne maradjon nálad reggelig.
  5 Móz. 24,15., Jak. 5,4.
 14. Siketet ne szidalmazz, és vak elé gáncsot ne vess; hanem félj a te Istenedtől. Én vagyok az Úr.
 15. Ne kövessetek el igazságtalanságot az ítéletben; ne nézd a szegénynek személyét, se a hatalmas személyét ne becsüld; igazságosan ítélj a te felebarátodnak.
  2 Móz. 23,3., 5 Móz. 1,17.
 16. Ne járj rágalmazóként a te néped között; ne támadj fel a te felebarátodnak vére ellen. Én vagyok az Úr.
 17. Ne gyűlöld a te atyádfiát szívedben; fedd meg + a te felebarátodat nyilván, hogy ne viseljed az ő bűnének terhét.
  1 Ján. 3,15., Mát. 18,15., Mát. 18,17.
 18. Bosszúálló ne légy, és haragot ne tarts a te néped fiai ellen, hanem szeressed + felebarátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr.
  Mát. 5,39., Mát. 5,44., Róm. 12,19., Mát. 5,43.
 19. Az én rendeléseimet megtartsátok: Barmodat másféle állattal ne párosítsd, szántóföldedbe kétféle magot ne vess, és kétféle szövetű ruha ne legyen rajtad.
 20. És ha valaki asszonynyal hál és közösül, és az valamely férfi hatalma alatt lévő rabnő, és sem ki nem váltatott, sem szabadon nem bocsáttatott: büntetés érje, de meg ne ölettessenek, mert nem volt szabad az asszony.
 21. A férfiú pedig vigye el az ő vétkéért való áldozatát az Úrnak a gyülekezet sátorának nyílásához: egy kost vétekért való áldozatul.
 22. És a pap szerezzen néki engesztelést, a vétekért való áldozat kosával az Úr előtt, az ő bűnéért, a melyet elkövetett, és megbocsáttatik néki az ő bűne, a melyet elkövetett.
 23. Mikor pedig bementek arra a földre, és plántáltok ott mindenféle gyümölcstermő fát, annak gyümölcsét körülmetéletlennek tartsátok, három esztendeig legyen az néktek körülmetéletlen: meg ne egyétek.
 24. A negyedik esztendőben pedig annak minden gyümölcse szent legyen, hálaáldozatul az Úrnak.
 25. Csak az ötödik esztendőben egyétek meg annak gyümölcsét, és annak termését magatoknak gyüjtsétek. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.
 26. Ne egyetek vérrel valót ne varázsoljatok és ne + bűvészkedjetek.
  5 Móz. 12,23., 5 Móz. 18,10.
 27. A ti hajatokat kerekdedre ne nyírjátok, a szakállad végét se csúfítsd el.
  3 Móz. 21,5.
 28. Testeteket a holt emberért meg ne hasogassátok, se égetéssel magatokat meg ne bélyegezzétek. Én vagyok az Úr.
  5 Móz. 14,1., 5 Móz. 14,2.
 29. A te leányodat meg ne becstelenítsd, paráznaságra adván azt; hogy paráznává ne legyen a föld, és be ne teljék a föld fajtalansággal.
 30. Az én szombatjaimat megtartsátok; szenthelyemet tiszteljétek. Én vagyok az Úr.
  3 Móz. 19,3.
 31. Ne menjetek ígézőkhöz, és a jövendőmondókat ne tudakozzátok, hogy magatokat azokkal megfertőztessétek. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.
  3 Móz. 20,6., 1 Sám. 28,7., 1 Sám. 28,16., 1 Kir. 21,2., 1 Kir. 21,6.
 32. Az ősz ember előtt kelj fel, és a vén ember orczáját becsüld meg, és félj a te Istenedtől. Én vagyok az Úr.
 33. Hogyha jövevény tartózkodik nálad, a ti földeteken, ne nyomorgassátok őt.
  2 Móz. 22,21.
 34. Olyan legyen néktek a jövevény, a ki nálatok tartózkodik, mintha közületek való benszülött volna, és szeressed azt mint magadat, mert jövevények voltatok Égyiptom földén. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.
  3 Móz. 22,24., 5 Móz. 10,19.
 35. Ne kövessetek el igazságtalanságot az ítéletben, a hosszmértékben, súlymértékben és ürmértékben.
 36. Igaz mérték, igaz font, igaz efa, és igaz hin legyen közöttetek. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek, a ki kihoztalak titeket Égyiptom földéből.
  Péld. 11,1., Mik. 6,11.
 37. Tartsátok meg azért minden rendelésemet és minden végzésemet, és cselekedjetek azok szerint. Én vagyok az Úr.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.


Vissza