MÓZES NEGYEDIK KÖNYVE AZ IZRÁELITÁK MEGSZÁMLÁLÁSÁRÓL VALÓ KÖNYV

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.

 1. És lőn a csapás után, szóla az Úr Mózesnek és Eleázárnak, az Áron pap fiának, mondván:
 2. Vegyétek számba Izráel fiainak egész gyülekezetét, húsz esztendőstől fogva és feljebb, az ő atyáiknak háznépe szerint; mindenkit, a ki hadba mehet Izráelben.
  4 Móz. 1,2., 4 Móz. 1,3.
 3. Szóla azért velök Mózes és Eleázár, a pap, a Moáb mezőségében a Jordán mellett, Jérikhó ellenében, mondván:
 4. Vegyétek számba a népet, húsz esztendőstől fogva és feljebb, a miképen parancsolta vala az Úr Mózesnek és Izráel fiainak, a kik kijöttek volt Égyiptom földéből.
 5. Rúben elsőszülötte Izráelnek. Rúben fiai ezek: Hánoktól a Hánokiták, Pallutól a Palluiták nemzetsége.
  1 Móz. 46,8., 2 Móz. 6,14.
 6. Heczrontól a Heczroniták nemzetsége, Kármitól a Kármiták nemzetsége.
 7. Ezek a Rúbeniták nemzetségei. És lőn az ő számok negyvenhárom ezer, hétszáz és harmincz.
 8. És a Pallu fiiiai valának: Eliáb.
 9. Eliáb fiai pedig, Nemuél, Dáthán és Abirám. Ez a Dáthán és Abirám a gyülekezet előljárói valának, a kik feltámadtak vala Mózes ellen és Áron ellen.
  4 Móz. 16,2., 4 Móz. 16,32.
 10. És megnyitá a föld az ő száját, és elnyelé őket és Kórét, meghalván az a gyülekezet, mivelhogy megemészte a tűz kétszáz és ötven férfiút, a kik intőpéldául lőnek.
 11. Kóré fiai pedig nem halának meg.
 12. Simeon fiai az ő nemzetségeik szerint ezek: Nemuéltől a Nemuéliták nemzetsége, Jámintól a Jáminiták nemzetsége, Jákintól a Jákiniták nemzetsége.
 13. Zerákhtól a Zerákhiták nemzetsége. Saultól a Sauliták nemzetsége.
 14. Ezek a Simeoniták nemzetségei: huszonkét ezer és kétszáz.
 15. Gád fiai az ő nemzetségeik szerint ezek: Sefontól a Sefoniták nemzetsége, Haggitól a Haggiták nemzetsége, Súnitól a Súniták nemzetsége.
 16. Oznitól az Ozniták nemzetsége, Éritől az Ériták nemzetsége.
 17. Arodtól az Aroditák nemzetsége, Arélitől az Aréliták nemzetsége.
 18. Ezek Gád fiainak nemzetségei; az ő számok szerint negyven ezer és ötszáz.
 19. Júda fiai: Ér és Onán. És meghala Ér és Onán a Kanaán földén.
  1 Móz. 38,7., 1 Móz. 38,10.
 20. Júda fiai pedig az ő nemzetségeik szerint ezek valának: Séláhtól a Séláhiták nemzetsége, Pérecztől a Pérecziták nemzetsége, Zerákhtól a Zerákhiták nemzetsége.
  1 Móz. 46,12.
 21. Pérecz fiai valának pedig: Heczrontól a Heczroniták nemzetsége; Hámultól a Hámuliták nemzetsége.
  1 Móz. 46,12.
 22. Ezek Júda nemzetségei az ő számok szerint: hetvenhat ezer ötszáz.
 23. Izsakhár fiai az ő nemzetségeik szerint ezek: Thólától a Thóláiták nemzetsége; Puvától a Puviták nemzetsége;
 24. Jásubtól a Jásubiták nemzetsége; Simrontól a Simroniták nemzetsége.
 25. Ezek Izsakhár nemzetségei az ő számok szerint: hatvannégy ezer háromszáz.
 26. Zebulon fiai az ő nemzetségeik szerint ezek: Szeredtől a Szerediták nemzetsége, Élontól az Éloniták nemzetsége, Jahleéltől a Jahleéliták nemzetsége.
 27. Ezek a Zebuloniták nemzetségei az ő számok szerint: hatvan ezer ötszáz.
 28. József fiai az ő nemzetségeik szerint ezek: Manasse és Efraim.
 29. Manasse fiai: Mákirtól a Mákiriták nemzetsége. Mákir nemzé Gileádot; Gileádtól a Gileáditák nemzetsége.
  Józs. 17,1.
 30. Ezek Gileád fiai: Jezertől a Jezeriták nemzetsége, Hélektől a Hélekiták nemzetsége.
 31. És Aszriéltől az Aszriéliták nemzetsége; Sekemtől a Sekemiták nemzetsége.
 32. És Semidától a Semidáták nemzetsége és Héfertől a Héferiták nemzetsége.
 33. Czélofhádnak pedig, a Héfer fiának nem voltak fiai, hanem leányai; és a Czélofhád leányainak nevei ezek: Makhla, Nóa, Hogla, Milkha és Thircza.
  4 Móz. 27,1.
 34. Ezek Manasse nemzetségei, és az ő számok ötvenkét ezer és hétszáz.
 35. Ezek Efraim fiai az ő nemzetségeik szerint: Suthelákhtól a Suthelákhiták nemzetsége, Békertől a Békeriták nemzetsége, Tahántól a Tahániták nemzetsége.
 36. Ezek pedig a Suthelákh fiai: Érántól az Érániták nemzetsége.
 37. Ezek Efraim fiainak nemzetségei az ő számok szerint: harminczkét ezer és ötszáz. Ezek József fiai az ő nemzetségeik szerint.
 38. Benjámin fiai az ő nemzetségeik szerint ezek: Belától a Belaiták nemzetsége; Asbéltől az Asbéliták nemzetsége; Ahirámtól az Ahirámiták nemzetsége.
 39. Sefufámtól a Sefufámiták nemzetsége; Hufámtól a Hufámiták nemzetsége.
 40. Bela fiai pedig valának: Ard és Naamán: Ardtól az Arditák nemzetsége, Naamántól a Naamániták nemzetsége.
 41. Ezek Benjámin fiai az ő nemzetségeik szerint, és számok: negyvenöt ezer és hatszáz.
 42. Ezek Dán fiai az ő nemzetségeik szerint: Suhámtól a Suhámiták nemzetsége. Ezek Dán nemzetségei, az ő nemzetségeik szerint.
 43. A Suhamiták minden nemzetsége az ő számok szerint: hatvannégy ezer és négyszáz.
 44. Áser fiai az ő nemzetségeik szerint ezek: Jimnától a Jimnaiták nemzetsége; Jisvitől a Jisviták nemzetsége; Bériától a Bérihiták nemzetsége.
 45. A Béria fiaitól: Khébertől a Khéberiták nemzetsége, Malkiéltől a Malkiéliták nemzetsége.
 46. Áser leányának pedig neve vala Sérah.
 47. Ezek Áser fiainak nemzetségei az ő számok szerint: ötvenhárom ezer és négyszáz.
 48. Nafthali fiai az ő nemzetségeik szerint ezek: Jakhczeéltől a Jakhczeéliták nemzetsége, Gúnitól a Gúniták nemzetsége.
 49. Jéczertől a Jéczeriták nemzetsége; Sillémtől a Sillémiták nemzetsége.
 50. Ezek Nafthali nemzetségei az ő nemzetségeik szerint: az ő számok pedig negyvenöt ezer és négyszáz.
 51. Ezek Izráel fiainak megszámláltjai: hatszáz egyezer hétszáz harmincz.
  2 Móz. 38,26., 4 Móz. 1,46.
 52. Szóla pedig az Úr Mózesnek, mondván:
 53. Ezeknek osztassék el az a föld örökségül, az ő neveiknek száma szerint.
 54. A nagyobb számúnak adj nagyobb örökséget, a kisebb számúnak pedig tedd kisebbé az ő örökségét; mindeniknek az ő száma szerint adattassék az ő öröksége.
 55. De sorssal osztassék el a föld; az ő atyjok törzseinek nevei szerint örököljenek.
  4 Móz. 33,54., Józs. 11,23.
 56. A sors szerint osztassék el az örökség, mind a sok és mind a kevés között.
 57. Ezek pedig Lévi megszámláltjai az ő nemzetségeik szerint: Gérsontól a Gérsoniták nemzetsége; Kéháttól a Kéhátiták nemzetsége; Méráritól a Méráriták nemzetsége.
  2 Móz. 6,16., 2 Móz. 6,22.
 58. Ezek Lévi nemzetségei: a Libniták nemzetsége, a Hébroniták nemzetsége, a Makhliták nemzetsége, a Músiták nemzetsége, a Kórahiták nemzetsége. Kéhát pedig nemzé Amrámot.
 59. Amrám feleségének neve pedig Jókebed, a Lévi leánya, a ki Égyiptomban született Lévinek; és ő szülte Amrámnak Áront, Mózest, és Miriámot, az ő leánytestvéröket.
  2 Móz. 6,20.
 60. És születének Áronnak: Nádáb és Abihu, Eleázár és Ithamár.
 61. És meghalának Nádáb és Abihu, mikor idegen tűzzel áldozának az Úr előtt.
  3 Móz. 10,1., 3 Móz. 10,2.
 62. És vala azoknak száma: huszonhárom ezer, mind férfiak, egy hónapostól fogva és feljebb; mert nem voltak beszámlálva az Izráel fiai közé, mivel nem adatott nékik örökség Izráel fiai között.
  4 Móz. 1,49., 4 Móz. 1,50.
 63. Ezek Mózesnek és Eleázárnak, a papnak megszámláltjai, a kik megszámlálák Izráel fiait a Moáb mezőségében, Jérikhó átellenében a Jordán mellett.
 64. Ezek között pedig nem volt senki a Mózestől és Áron paptól megszámláltattak közűl, mikor megszámlálták vala Izráel fiait a Sinai pusztájában.
  4 Móz. 1,1., 4 Móz. 1,3., 4 Móz. 1,64.
 65. Mert az Úr mondotta vala nékik: Bizonynyal meghalnak a pusztában; és senki nem maradt meg azok közül, hanem csak Káleb, a Jefunné fia, és Józsué, a Nún fia.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.


Vissza