MÓZES NEGYEDIK KÖNYVE AZ IZRÁELITÁK MEGSZÁMLÁLÁSÁRÓL VALÓ KÖNYV

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.

 1. És szólal az Úr Mózesnek, mondván:
 2. Parancsold meg Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Hogyha bementek ti a Kanaán földére; (ez a föld, a mely örökségűl esik néktek, tudniillik a Kanaán földe az ő határai szerint),
 3. Akkor legyen a ti déli oldalatok a Czin pusztájától fogva Edom határáig, és legyen a ti déli határotok a Sós tenger végétől napkelet felé.
  Józs. 15,1., Józs. 15,2.
 4. És kerüljön a határ dél felől az Akrabbim hágójáig, és menjen át Czinig, és a vége legyen Kádes-Barneától délre; és menjen tova Haczár-Adárig, és menjen Aczmonig.
  Józs. 15,3.
 5. Azután kerüljön a határ Aczmontól Égyiptom patakáig, a vége pedig a tengernél legyen.
  1 Móz. 15,18.
 6. A napnyugoti határotok pedig legyen néktek a nagy tenger; ez legyen néktek a napnyugoti határotok.
 7. Ez legyen pedig a ti északi határotok: a nagy tengertől fogva vonjatok határt a Hór hegyének.
 8. A Hór hegyétől vonjatok határt a Hamáthba való bejárásig; a határnak vége pedig Czedádnál legyen.
 9. És tovamenjen a határ Zifronig, a vége pedig Haczar-Enán legyen. Ez legyen néktek az északi határotok.
 10. A napkeleti határt pedig vonjátok Haczar-Enántól Sefámig.
 11. És hajoljon le a határ Sefámtól Ribláig, Aintól napkeletre; és újra hajoljon le a határ, és érje a Kinnéreth tenger partját napkelet felé.
 12. Azután hajoljon le a határ a Jordán felé, a vége pedig a Sós tenger legyen. Ez legyen a ti földetek az ő határai szerint köröskörül.
 13. És parancsot ada Mózes Izráel fiainak, mondván: Ez az a föld, a melyet sors által vesztek birtokotokba, a mely felől parancsot ada az Úr, hogy adjam azt kilencz törzsnek, és fél törzsnek;
 14. Mert megkapták a Rúbeniták fiainak törzse az ő atyáiknak háza szerint, a Gáditák fiainak törzse, az ő atyáiknak háza szerint, és a Manasse fél törzse is, megkapták az ő örökségöket.
 15. Két törzs és egy fél törzs megkapta az ő örökségét a Jordánon túl, Jérikhó ellenében napkelet felől.
  4 Móz. 32,5., 4 Móz. 32,33.
 16. Szóla azután az Úr Mózesnek, mondván:
 17. Ezek azoknak a férfiaknak nevei, a kik örökségül fogják néktek elosztani azt a földet: Eleázár, a pap, és Józsué, a Nún fia.
  Józs. 14,1.
 18. És törzsenként egy-egy fejedelmet vegyetek mellétek a földnek örökségül való elosztására.
 19. Ezek a férfiaknak nevei: a Júda törzséből Káleb, a Jefunné fia.
 20. A Simeon fiainak törzséből Sámuel, az Ammihúd fia.
 21. A Benjámin törzséből Elidád, a Kiszlon fia.
 22. A Dán fiainak törzséből Bukki fejedelem, a Jógli fia.
 23. A József fia közül, a Manasse fiainak törzséből Hanniél fejedelem, az Efód fia.
 24. Az Efraim fiainak törzséből Kemuél fejedelem, a Siftán fia.
 25. És a Zebulon fiainak törzséből Eliczáfán fejedelem, a Parnák fia.
 26. És az Izsakhár fiainak törzséből Paltiél fejedelem, az Azzán fia.
 27. És az Áser fiainak törzséből Akhihúd fejedelem, a Selómi fia.
 28. És a Nafthali fiainak törzséből Pédahél fejedelem, az Ammihúd fia.
 29. Ezek azok, a kiknek megparancsolá az Úr, hogy örökséget oszszanak Izráel fiainak a Kanaán földén.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.


Vissza