MÓZES ÖTÖDIK KÖNYVE A TÖRVÉNY SUMMÁJA

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.

 1. A Lévita-papoknak, a Lévi egész nemzetségének ne legyen se része, se öröksége Izráellel, hanem éljenek az Úrnak tüzes áldozatjaiból és örökségéből.
  5 Móz. 14,27., 5 Móz. 14,29., 4 Móz. 18,20.
 2. Annakokáért ne legyen néki öröksége az ő atyjafiai között: Az Úr az ő öröksége, a mint megmondotta néki.
 3. És ez legyen a papoknak törvényes része a néptől, azoktól, a kik áldoznak akár ökörrel, akár juhval, hogy a papnak adják a lapoczkát, a két állat és a gyomrot.
  2 Móz. 29,27., 2 Móz. 29,28., 3 Móz. 7,31., 3 Móz. 7,34.
 4. A te gabonád, mustod és olajod zsengéjét, és a te juhaid gyapjának zsengéjét néki adjad;
  4 Móz. 18,12.
 5. Mert őt választotta ki az Úr, a te Istened minden te nemzetséged közül, hogy álljon szolgálatra az Úrnak nevében, ő és az ő fiai minden időben.
  2 Móz. 28,1., 2 Móz. 28,3.
 6. Mikor pedig eljön a Lévita valamelyikből a te egész Izráelben lévő kapuid közül, a hol ő lakik és bemegy az ő lelkének teljes kívánsága szerint arra a helyre, a melyet kiválaszt az Úr:
 7. Szolgáljon az Úrnak az ő Istenének nevében, mint az ő többi atyjafiai, a Léviták, a kik ott állanak az Úr előtt.
 8. Az eledelekben egyenlőképen részesedjenek, kivéve azt, a mit eladott valaki az ő atyai örökségéből.
 9. Mikor te bemégy arra a földre, a melyet az Úr, a te Istened ád néked: ne tanulj cselekedni azoknak a népeknek útálatosságai szerint.
  5 Móz. 12,30.
 10. Ne találtassék te közötted, a ki az ő fiát vagy leányát átvigye a , tűzön se + jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló;
  3 Móz. 18,21., 3 Móz. 20,27., 1 Sám. 28,7., 1 Sám. 28,9., 3 Móz. 19,26.
 11. Se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se titok-fejtő, se halottidéző;
  1 Sám. 28,8., 1 Sám. 28,11., Ésa. 8,19.
 12. Mert mind útálja az Úr, a ki ezeket míveli, és ez ilyen útálatosságokért űzi ki őket az Úr, a te Istened te előled.
  5 Móz. 12,30., 5 Móz. 12,31.
 13. Tökéletes légy az Úrral, a te Isteneddel.
 14. Mert ezek a nemzetek, a kiket te elűzesz, igézőkre és jövendőmondókra hallgatnak; de tenéked nem engedett ilyet az Úr, a te Istened.
 15. Prófétát támaszt néked az Úr, a te Istened te közüled, a te atyádfiai közül, olyat mint én: azt hallgassátok!
  Ján. 1,46., Csel. 3,22., Csel. 7,37.
 16. Mind a szerint, amint kérted az Úrtól, a te Istenedtől a Hóreben a gyülekezésnek napján mondván: Ne halljam többé az Úrnak, az én Istenemnek szavát, és ne lássam többé ezt a nagy tüzet, hogy meg ne haljak!
  2 Móz. 20,18., 2 Móz. 20,19.
 17. Az Úr pedig monda nékem: Jól mondták a mit mondtak.
  5 Móz. 5,28., 5 Móz. 5,29.
 18. Prófétát támasztok nékik az ő atyjokfiai közül, olyat mint te, és az én ígéimet + adom annak szájába, és megmond nékik mindent, a mit parancsolok néki.
  Ján. 1,46., Ján. 12,50., Ján. 12,49., Ján. 15,22., Ján. 17,26.
 19. És ha valaki nem hallgat az én ígéimre, a melyeket az én nevemben szól, én megkeresem azon!
  Ján. 12,48., Ján. 12,50.
 20. De az a próféta, a ki olyat mer szólani az én nevemben, a mit én nem parancsoltam néki szólani, és a ki idegen istenek nevében szól: haljon meg az a próféta.
  5 Móz. 13,5., Jer. 14,14., Jer. 14,15.
 21. Ha pedig azt mondod a te szívedben: miképen ismerhetjük meg az ígét, a melyet nem mondott az Úr?
 22. Ha a próféta az Úr nevében szól, és nem lesz meg, és nem teljesedik be a dolog: ez az a szó, a melyet nem az Úr szólott; elbizakodottságból mondotta azt a próféta; ne félj attól!

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.


Vissza