MÓZES ÖTÖDIK KÖNYVE A TÖRVÉNY SUMMÁJA

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.

 1. Figyeljetek egek, hadd szóljak! Hallgassa a föld is számnak beszédeit!
  5 Móz. 31,28., Ésa. 1,2., Jer. 2,12.
 2. Csepegjen tanításom, mint eső; hulljon mint harmat a beszédem; mint langyos zápor a gyenge fűre, s mint permetezés a pázsitra!
 3. Mert az Úr nevét hirdetem: magasztaljátok Istenünket!
  Zsolt. 96,7.
 4. Kőszikla! Cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság! Hűséges Isten és nem csalárd; igaz és egyenes ő!
  Préd. 3,14., Zsolt. 145,17., Dán. 4,34.
 5. Gonoszak voltak hozzá, nem fiai, a magok gyalázatja; romlott és elvetemült + nemzedék.
  Ésa. 1,2., Ésa. 1,4., 5 Móz. 28,9.
 6. Így fizettek-é az Úrnak: balga és értelmetlen nép?! Nem atyád-é ő, a ki teremtett? Ő alkotott és erősített meg.
  2 Móz. 14,30., 2 Móz. 14,31.
 7. Emlékezzél meg az ős időkről; gondoljátok el annyi nemzedék éveit! Kérdezd meg atyádat és megjelenti néked, a te véneidet és megmondják néked!
 8. Mikor a Felséges örökséget osztott a népeknek; mikor szétválasztá az ember fiait: megszabta a népek határait, Izráel fiainak + száma szerint,
  Csel. 17,24., Csel. 17,26., Jer. 27,5.
 9. Mert az Úrnak része az ő népe, Jákób néki sorssal jutott öröksége.
 10. Puszta földön találta vala őt, zordon, sivatag vadonban; körülvette őt, gondja volt reá, őrizte, mint a szeme fényét;
 11. Mint a fészkén felrebbenő sas, fiai felett lebeg, kiterjeszti felettök szárnyait, felveszi őket, és tollain emeli őket:
 12. Egymaga vezette őt az Úr; idegen Isten nem volt ő vele.
  2 Móz. 40,36., 2 Móz. 40,38.
 13. A föld magaslatain járatta őt, mezők terméseivel étette, kősziklából is mézet szopatott vele, kovaszirtből is olajat;
  Ésa. 58,14.
 14. Tehenek vaját, és juhok tejét bárányok kövérjével, básáni kosokat és bakkecskéket a buza java kövérjével; és szőlő vérét, bort ittál.
 15. És meghízott Jesurun, és rúgódozott. Meghíztál, megkövéredtél, elhájasodtál. És elhagyá Istent, teremtőjét, és megveté az ő + üdvösségének kőszikláját.
  5 Móz. 31,20., Hós. 13,6., 5 Móz. 32,6., 5 Móz. 32,9.
 16. Idegen istenekkel ingerelték, útálatosságokkal bosszantották.
 17. Ördögöknek áldoztak, nem Istennek; isteneknek, a kiket nem ismertek; újaknak, a kik csak most támadtak, a kiket nem rettegtek a ti atyáitok.
  2 Krón. 11,15., Zsolt. 106,37.
 18. A Kősziklát, a ki szült téged, elfeledted; megfelejtkeztél Istenről, a ki nemzett téged.
 19. Látta ezt az Úr és megútálta bosszúságában az ő fiait és leányait.
  5 Móz. 32,6.
 20. És monda: Elrejtem orczámat előlök, hadd látom, mi lesz a végök? Mert elzüllött nemzetség ez, fiak, akikben nincs hűség!
  5 Móz. 31,18., Ésa. 1,2., Ésa. 1,4.
 21. Azzal ingereltek ők, a mi nem isten; hiábavalóságaikkal bosszantottak engem; én pedig azzal ingerlem őket, a mi nem népem: bolond nemzettel + bosszantom őket.
  Jer. 2,11., Jer. 5,7., Róm. 10,19.
 22. Mert tűz lobban fel haragomban és leég a Seol fenekéig; megemészti a földet és gyümölcsét, és felgyújtja a hegyek alapjait.
  Jer. 15,14., Jer. 17,4.
 23. Veszedelmeket halmozok reájok, nyilaimat mind rájok fogyasztom.
  5 Móz. 28,22., 5 Móz. 28,27., 5 Móz. 28,35.
 24. Éhségtől aszottan, láztól emésztetten és keserű dögvésztől - a vadak fogait is rájok bocsátom, a porban csúszók mérgével együtt.
  5 Móz. 28,53.
 25. Kivül fegyver pusztít, az ágyasházakban rettegés: ifjat és szűzet, csecsszopót a vén emberrel együtt.
 26. Mondom: Elfuvom őket, eltörlöm emlékezetöket az emberek közül.
  4 Móz. 14,11., 4 Móz. 14,15.
 27. Ha nem tartanék az ellenség bosszantásától, hogy szorongatóik a dolgot félremagyarázzák, és hogy ezt mondják: A mi kezünk a hatalmas, és nem az Úr cselekedte mind ezt! -
 28. Mert tanács-vesztett nép ez, és nincs bennök értelem.
 29. Vajha eszesek volnának, megértenék ezt, meggondolnák, hogy mi lesz a végök!
  Luk. 19,42.
 30. Miképen kergethetne egy ezeret, és kettő hogyan űzhetne tízezeret, ha az ő + Kősziklájok el nem adja őket, és ha az Úr kézbe nem adja őket?!
  3 Móz. 26,8., 5 Móz. 32,15.
 31. Mert a mi Kősziklánk nem olyan, mint az ő kősziklájok; ellenségeink is megítélhetik!
 32. Mert az ő szőlőjök Sodoma szőlője és Gomora mezősége; bogyóik mérges bogyók, keserűek a gerézdjeik.
 33. Sárkányok mérge az ő boruk, áspiskígyóknak kegyetlen epéje.
 34. Nincsen-é ez elrejtve nálam, lepecsételve az én kincseim között?
 35. Enyém a bosszúállás és megfizetés, a mikor lábuk megtántorodik: mert közel van az ő veszedelmök napja, és siet, a mi rájok vár!
  Zsolt. 94,1., Róm. 12,19.
 36. Mert megítéli az Úr az ő népét, és megkönyörül az ő szolgáin, ha látja, hogy elfogyott az erő, s védett és védtelen oda van.
  2 Kir. 14,26., 2 Kir. 14,27.
 37. És ezt mondja: Hol az ő istenök? a Kőszikla, a melyben bizakodtak?
 38. A kik megették az ő véres áldozataik kövérjét, megitták az ő italáldozatuk borát: keljenek fel és segítsenek meg titeket, és oltalmazzanak meg titeket!
  Bir. 10,14.
 39. Most lássátok meg, hogy én vagyok, és nincs Isten kivülem! Én ölök + és elevenítek, én sebesítek és én gyógyítok, és nincs, a ki kezemből megszabadítson.
  5 Móz. 4,35., Ésa. 45,5., Ésa. 18,22., 1 Sám. 2,6., Jób. 5,18., Jak. 4,12.
 40. Mert felemelem kezemet az égre, és ezt mondom: Örökké élek én!
  Jer. 22,24., Dán. 12,7.
 41. Ha megélesítem fényes kardomat és ítélethez fog kezem: bosszút állok ellenségeimen és megfizetek gyűlölőimnek.
 42. Megrészegítem nyilaimat vérrel, és kardom jól lakik hússal: a legyilkoltak és foglyok vérével, az ellenség vezéreinek fejéből!
 43. Ujjongjatok ti nemzetek, ő népe! Mert ő megtorolja az ő szolgáinak vérét, + bosszút áll az ő ellenségein, földjének és népének megbocsát!
  Róm. 15,10., Jel. 19,2.
 44. Elméne azért Mózes és elmondá ez éneknek minden ígéjét a nép füle hallására, ő és Józsué a Nún fia.
  Józs. 1,1., Józs. 1,2.
 45. És mikor végig elmondá Mózes mind ez ígéket az egész Izráelnek,
 46. Monda nékik: Vegyétek szívetekre mind ezeket az ígéket, amelyekkel én bizonyságot teszek ellenetek e mai napon: és parancsoljátok meg fiaitoknak, hogy tartsák meg és teljesítsék e törvénynek minden ígéjét;
 47. Mert nem hiábavaló íge ez néktek; hanem ez a + ti életetek, és ez íge által hosszabbítjátok meg napjaitokat azon a földön, a melyre általmentek a Jordánon, hogy bírjátok azt.
  5 Móz. 28,1., 5 Móz. 28,14., 5 Móz. 28,15., 5 Móz. 28,68., 5 Móz. 30,8., 5 Móz. 30,10., 5 Móz. 30,15.
 48. És ugyanezen a napon szóla az Úr Mózesnek, mondván:
 49. Menj fel ebbe az Abarim hegységbe, a Nébó hegyére, a mely Moáb földén van és pedig Jérikhóval átellenben; és nézd meg a Kanaán földét, a melyet én Izráel fiainak adok örökségül.
  4 Móz. 27,12., 4 Móz. 27,14.
 50. És halj meg a hegyen, a melyre felmégy, és takaríttassál a te népedhez, a miképen meghalt Áron, a te testvéred a Hór hegyén, és takaríttatott az ő népeihez;
  4 Móz. 33,38.
 51. Mivelhogy vétkeztetek ellenem Izráel fiai között a versengésnek vizénél, a Czin pusztájában Kádesnél: mert nem szenteltetek meg engem Izráel fiai között.
  4 Móz. 20,2., 4 Móz. 20,8., 4 Móz. 20,10., 4 Móz. 20,13.
 52. Mert szemközt látod a földet; de arra a földre, a melyet én adok Izráel fiainak, oda nem mégy be.
  5 Móz. 34,4.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.


Vissza