ÁMÓS PRÓFÉTA KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

 1. Halljátok meg e beszédet, a melyet síródalként szólok ti rólatok, Izráelnek háza!
 2. Elesett, nem kel fel többé Izráelnek szűze; végig terült az ő földén, és nincs, a ki felemelné.
 3. Bizony így szól az Úr Isten: A mely város ezerrel indult ki, százzal marad csak meg; a mely pedig százezerrel indult ki, tízzel marad csak meg Izráel házául.
  5 Móz. 28,62.
 4. Bizony így szól az Úr az Izráel házához: Engem keressetek, és éltek!
 5. És ne keressétek Béth-Elt; Gilgálba se menjetek; Beér-Sébába se menjetek át. Mert Gilgál fogságba megy. Béth-El + pedig semmivé lesz.
  Ámós. 4,4., 1 Kir. 12,28., 1 Kir. 12,30., 2 Kir. 23,15., 2 Kir. 23,16.
 6. Keressétek az Urat, és éltek, különben reátör, mint a tűz, a József házára és megemészti Béth-Elt, és nem lesz, a ki megoltsa.
  Ámós. 5,4., Ésa. 1,31., Ésa. 55,6.
 7. A kik ürömmé változtatják az ítéletet és az igazságot földre tiporják.
  Ámós. 6,12., Ésa. 5,7., Jer. 5,25., Jer. 5,28.
 8. A ki a fiastyúkot és a kaszáscsillagot teremtette; a ki reggellé változtatja a homályt és a nappalt éjszakává sötétíti; a ki hívja a tenger vizeit és kiönti azokat a földnek színére: az Úr annak a neve.
  Ámós. 8,9., Jób. 9,9., Jób. 38,31.
 9. A ki pusztulással sujtja a hatalmasokat, és pusztulás száll az erősségekre.
 10. Gyűlölik azt, a ki feddőzik a kapuban, és útálják azt, a ki feddhetetlenül beszél.
  Ésa. 29,21.
 11. Annakokáért, mivelhogy tiportátok a szegényt és gabona-ajándékot vesztek tőle: bár faragott kőből építtetek házakat, de nem lakoztok azokban, bár gyönyörűséges szőlőket plántáltok, de nem isztok azoknak borából.
  Ámós. 3,15., Ésa. 9,10., Sof. 1,13.
 12. Mert tudom, hogy sok a ti bűnötök, és nagyok a ti vétkeitek! Igazak nyomorgatói, váltságdíj-szedők vagytok; és elnyomják a szegényeket a kapuban!
 13. Azért hallgat az eszes ebben az időben, mert gonosz idő ez.
  Mik. 2,3.
 14. Keressétek a jót és ne a gonoszt, hogy éljetek, és akkor veletek lesz az Úr, a Seregek Istene, a mint mondjátok.
 15. Gyűlöljétek a gonoszt és szeressétek a jót; állítsátok vissza a kapuban az igazságot; talán megkegyelmez az Úr, a Seregek Istene a József maradékinak.
  Zsolt. 97,10.
 16. Azt mondja azért az Úr, a Seregek Istene, az én Uram: Minden térségen siralom lesz és minden utczán ezt mondják: jaj, jaj! s a szántóvetőt is gyászra hívják, s a sírni tudókat siralomra;
  Jóel. 1,11., Jer. 9,17., Jer. 9,20.
 17. És minden szőlőben siralom lesz, mert átmegyek te közötted, ezt mondja az Úr.
 18. Jaj azoknak, a kik kívánják az Úrnak napját! Mire való néktek az Úrnak napja? Sötétség az + és nem világosság.
  Ésa. 5,19., Jóel. 2,2., Jóel. 2,11.
 19. Mintha valaki oroszlán elől szaladna, és medve bukkanna rá; vagy pedig bemenne a házba és kezét a falhoz támasztaná, és kígyó marná meg.
 20. Nem sötétség lesz-é az Úrnak napja és nem világosság?! Sötétség lesz az, s még hajnalfénye sem lesz.
  Ámós. 5,18., Ámós. 8,8.
 21. Gyűlölöm, megvetem a ti ünnepeiteket, és nem gyönyörködöm a ti összejöveteleitekben.
  Ésa. 1,11., Ésa. 1,16., Jer. 6,20.
 22. Még ha égőáldozatokkal áldoztok is nékem, sőt ételáldozataitokat sem kedvelem; kövér hálaáldozataitokra rá se tekintek.
  Mik. 6,6., Mik. 6,7.
 23. Távoztasd el tőlem énekeid zaját, hárfáid pengését sem hallgathatom.
  Ámós. 6,5.
 24. Hanem folyjon az ítélet, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak.
  Ésa. 48,18.
 25. Járultatok-é hozzám véres áldozatokkal s ételáldozatokkal a pusztában negyven éven át, oh Izráel háza?!
  Csel. 7,42., Csel. 7,43., 5 Móz. 32,17., 5 Móz. 32,19.
 26. Majd viszitek hát Szikkútot, a ti királyotokat és Kijjunt, a ti képeiteket, a ti isteneitek csillagát, a melyet ti csináltatok magatoknak.
  Sof. 1,5.
 27. És Damaskuson túlra száműzlek titeket, azt mondja az Úr, a kinek neve Seregeknek Istene.
  Ámós. 6,7., 2 Kir. 15,29., 2 Kir. 17,6.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.


Vissza