BIRÁK KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

 1. Vala pedig egy férfiú Efraimnak hegyéről való, kinek neve Míka vala;
 2. És monda az ő anyjának: Az az ezerszáz ezüst, mely tőled elvétetett, és a mely miatt te átkozódál, és füleimbe is mondtad, ímé az az ezüst én nálam van, én vettem el azt. És monda az ő anyja: Légy megáldva, fiam, az Úrtól!
 3. És visszaadta az ezerszáz ezüstpénzt az ő anyjának. És monda az ő anyja: Szentelve szentelem e pénzt az Úrnak az én kezeimből fiaimért, hogy egy faragott és öntött bálvány készíttessék abból, azért most visszaadom azt tenéked.
 4. De ő megint visszaadá a pénzt anyjának, és vőn az ő anyja kétszáz ezüstpénzt, és odaadá azt az ötvösnek, és az készített abból egy faragott és öntött bálványt. Ez azután a Míka házában volt.
  Ésa. 40,19.
 5. És a férfiúnak, Míkának volt egy temploma, és készített efódot és terafimot, és felszentele + az ő fiai közül egyet, és ez lőn néki papja.
  5 Móz. 13,12., 5 Móz. 13,17., 2 Móz. 28,41.
 6. Ebben az időben nem volt király Izráelben, hanem kiki azt cselekedte, a mit jónak látott.
 7. Vala pedig egy ifjú, Júdának Bethleheméből, a Júda nemzetségéból való, ki Lévita vala, és ott tartózkodott vala.
 8. És elméne ez a férfiú Júdának Bethlehem városából, hogy ott tartózkodjék, a hol helyet talál. Így jött az Efraim hegyére, Míka házához, vándorlása közben.
 9. És monda néki Míka: Honnan jössz? És monda: Lévita vagyok Júdának Bethleheméből, és járok s kelek, hogy hol találnék helyet.
 10. És monda néki Míka: Maradj nálam, és légy nékem atyám és papom, és én adok néked esztendőnként tíz ezüstpénzt és egy öltöző ruhát és eledelt. És a Lévita beszegődött.
 11. És tetszék a Lévitának, hogy megmaradjon annál a férfiúnál; és olyan lőn néki az az ifjú, mint egyik az ő fiai közül.
 12. És felszentelte Míka a Lévitát; így lett papjává az ifjú, és maradt Míka házánál.
 13. És monda Míka: Most tudom, hogy jól fog velem tenni az Úr, mert e Lévita lett papom.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.


Vissza