ÉSAIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66.

 1. Ésaiásnak, Ámós fiának látása, melyet látott Júda és Jeruzsálem felől, Uzziásnak, Jóthámnak, Akháznak és Ezékiásnak, a Júda királyainak napjaiban.
  2 Kir. 14,16., 2 Kir. 14,18., 2 Krón. 26,29., Hós. 1,1., Mik. 1,1.
 2. Halljátok egek, és vedd füleidbe föld! mert az Úr szól: Fiakat neveltem, s + méltóságra emeltem, és ők elpártolának tőlem.
  5 Móz. 32,1., 5 Móz. 32,9., 5 Móz. 32,18., Mik. 1,2., Jer. 2,12.
 3. Az ökör ismeri gazdáját, és a szamár az ő urának jászlát; Izráel nem ismeri, az én népem nem figyel reá!
  Jer. 8,7., Zsolt. 32,9., Péld. 6,6., Péld. 6,8.
 4. Oh gonosz nemzetség, hamissággal megterheltetett nép, gonosz mag, nemtelen fiak! elhagyták + az Urat, megútálták az Izráel Szentjét, és elfordultak tőle.
  Ésa. 30,9., Mát. 3,7.
 5. Miért ostorozzalak tovább, holott a bűnt növelitek? Minden fej beteg, és minden szív erőtelen.
  Jer. 8,18.
 6. Tetőtől talpig nincs e testben épség, csupa seb és dagadás és kelevény, a melyeket ki sem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal sem lágyítottak.
  Jer. 30,12., Jer. 30,13.
 7. Országtok pusztaság, városaitokat tűz perzselé föl, földeteket szemetek láttára idegenek emésztik, és pusztaság az, mint a hol idegenek dúltak;
  5 Móz. 28,51., 5 Móz. 28,52.
 8. És úgy maradt a Sion leánya, mint kunyhó a szőlőben, mint kaliba az ugorkaföldön, mint megostromlott város.
  Ésa. 17,9.
 9. Ha a seregeknek Ura valami keveset meg nem hagyott volna bennünk, úgy jártunk volna mint Sodoma, és Gomorához + volnánk hasonlók.
  1 Móz. 19,24., 1 Móz. 19,25., Siral. 3,22., Róm. 9,29.
 10. Halljátok az Úrnak beszédét, Sodoma fejedelmei, és vedd füleidbe Istenünk tanítását, Gomora népe!
  Ésa. 3,10., Jer. 23,14., Mát. 11,23., Luk. 10,12.
 11. Mire való nékem véres áldozataitoknak sokasága? ezt mondja az Úr; megelégeltem a kosok egészen égőáldozatait és a hízlalt barmok kövérét; s a tulkok, bárányok és bakok vérében nem gyönyörködöm;
  Ámós. 5,21., Ámós. 5,24., Mik. 6,6., Mik. 6,8., Jer. 6,20., Jer. 7,21., Hós. 6,6., Zsolt. 50,8., Zsolt. 50,12., Zsolt. 51,18., Zsolt. 51,19., 1 Sám. 15,22.
 12. Ha eljöttök, hogy színem előtt megjelenjetek, ki kivánja azt tőletek, hogy pitvarimat tapossátok?
 13. Ne hozzatok többé hazug ételáldozatot, a jó illattétel útálat előttem; újhold, szombat s ünnepre-felhívás: bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek.
  Ésa. 66,3., Ésa. 66,4.
 14. Újholdaitokat és ünnepeiteket gyűlöli lelkem; terhemre vannak, elfáradtam viselni.
 15. És ha kiterjesztitek kezeiteket, elrejtem szemeimet előletek; sőt ha megsokasítjátok is az imádságot, én meg nem hallgatom: vérrel + rakvák kezeitek.
  Ésa. 59,1., Ésa. 59,3., Péld. 1,24., Péld. 1,28., 3 Móz. 20,4.
 16. Mosódjatok, tisztuljatok meg, távoztassátok el szemeim elől cselekedeteitek gonoszságát, szünjetek meg gonoszt + cselekedni;
  Jer. 4,14., 2 Kor. 7,1., Jak. 4,8.
 17. Tanuljatok jót tenni; törekedjetek igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét.
  Jer. 22,3.
 18. No jertek, törvénykezzünk, azt mondja az Úr! ha bűneitek skárlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú.
  Mik. 6,2.
 19. Ha engedelemmel hallgatándotok, e föld javaival éltek;
  3 Móz. 26,3., 3 Móz. 26,12.
 20. És ha vonakodtok, sőt pártot üttök, fegyver emészt meg; mert az Úr szája szólt!
  3 Móz. 26,14., 3 Móz. 26,33.
 21. Mint lett paráznává a hív város! teljes vala jogossággal, igazság lakozott benne, és most gyilkosok!
  Ésa. 5,4., Jer. 2,21.
 22. Ezüstöd salakká lett, tiszta borod vízzel elegyítve:
  Ezék. 22,18., Ezék. 22,22., Hós. 4,18.
 23. Fejedelmid megátalkodottak és lopóknak társai; mind szereti az ajándékot és vesztegetést hajhász, árvát nem pártolnak, és az özvegy ügye nem kerül eléjök.
  Jer. 5,27., Jer. 5,29., Zak. 7,10.
 24. Ezért azt mondja az Úr, a seregeknek Ura, Izráel erős Istene: Jaj! mert vígasztalást veszek háborgatóimon, és bosszút állok ellenségimen!
  5 Móz. 23,63., 5 Móz. 32,40., 5 Móz. 32,42.
 25. És kezemet ellened fordítom, és kiolvasztom mintegy lúggal salakodat, és eltávolítom minden ólmodat;
  Ésa. 4,3., Ezék. 22,18., Ezék. 22,22.
 26. És adok néked oly birákat, mint régen, és oly tanácsosokat, mint kezdetben, s ekkor azt mondják te néked: ez igaz város, ez hív város.
  Ésa. 4,2., Zak. 8,3.
 27. Sion jogosság által váltatik meg, és megtérői igazság által;
  Ezék. 16,38., Ezék. 16,42., Ésa. 9,7.
 28. De elvesznek a bűnösök és gonoszok egyetemben, s megemésztetnek, a kik az Urat elhagyták.
  Jób. 31,3., Zsolt. 1,6., Zsolt. 73,27.
 29. Mert szégyen éri őket a cserfákért, a melyekben gyönyörködétek, és pirulni fogtok a kertek miatt, a melyeket kedveltek;
  Ezék. 20,28.
 30. És hasonlatosok lesztek az elhullott levelű terpentinfához, és a víz nélkül való kerthez:
 31. És csepüvé lesz az erős, és munkája szikrává: mindketten égni fognak, és oltójok nem lészen.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66.


Vissza