ÉSAIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66.

 1. Ímé az én szolgám, a kit gyámolítok, az én választottam, a kit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek.
  Mát. 12,17., Mát. 12,21., Mát. 3,16., Mát. 3,17.
 2. Nem kiált és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utczán.
 3. Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg.
  Ésa. 49,1., Ésa. 50,4.
 4. Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvényt tanít, és a szigetek várnak tanítására.
  Ésa. 51,5.
 5. Így szól az Úr Isten, a ki az egeket teremté és kifeszíté, és kiterjeszté termésivel a földet, a ki lelket ád a rajta lakó népnek, és leheletet a rajta járóknak:
  Csel. 17,25.
 6. Én, az Úr, hívtalak el igazságban, és fogom kezedet, és megőrizlek és népnek szövetségévé teszlek, pogányoknak világosságává.
  Ésa. 49,6., Jer. 50,5., Luk. 2,32.
 7. Hogy megnyisd a vakoknak szemeit, hogy a foglyot a tömlöczből kihozzad, és a fogházból a sötétben ülőket.
  Luk. 4,48., Ésa. 47,5., Ésa. 49,9.
 8. Én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak.
  Ésa. 18,11.
 9. A régiek ímé beteltek, és most újakat hirdetek, mielőtt meglennének, tudatom veletek.
  Ésa. 43,19.
 10. Énekeljetek az Úrnak új éneket, és dicséretét a földnek határairól, ti, a tenger hajósai és teljessége, a szigetek és azoknak lakói.
  Zsolt. 96,1., Zsolt. 33,3., Zsolt. 40,4., Zsolt. 98,1., Zsolt. 144,9., Zsolt. 149,1.
 11. Emeljék fel szavokat a puszta és annak városai, a faluk, a melyekben Kédár lakik, ujjongjanak a kősziklák lakói, a hegyeknek tetejéről kiáltsanak.
  Zsolt. 97,1.
 12. Adják az Úrnak a dicsőséget, és dicséretét hirdessék a szigetekben.
 13. Az Úr, mint egy hős kijő, és mint hadakozó felkölti haragját, kiált, sőt rivalg és ellenségein erőt vesz.
  Ésa. 59,16., Zsolt. 35,1., Zsolt. 35,2., Zsolt. 35,3., 2 Móz. 15,3.
 14. Régtől fogva hallgattam, néma voltam, magamat megtartóztatám: most mint a szülő nő nyögök, lihegek és fúvok!
 15. Elpusztítok hegyeket és halmokat, és megszáraztom minden fűvöket, szigetekké teszek folyamokat, és tavakat kiszáraztok.
 16. A vakokat oly úton vezetem, a melyet nem ismernek, járatom őket oly ösvényeken, a melyeket nem tudnak; előttök a sötétséget világossággá teszem, és az egyenetlen földet egyenessé; ezeket cselekszem velök, és őket el nem hagyom.
  Jer. 2,6., Jer. 2,31., Jób. 30,3.
 17. Meghátrálnak és mélyen megszégyenülnek, a kik a bálványban bíznak, a kik ezt mondják az öntött képnek: Ti vagytok a mi isteneink!
  Zsolt. 97,7.
 18. Oh, ti süketek, halljatok, és ti vakok, lássatok!
 19. Kicsoda vak, ha nem az én szolgám? és olyan süket, mint az én követem, a kit elbocsátok? Ki olyan vak, mint a békességgel megajándékozott, és olyan vak, mint az Úr szolgája?
  Ezék. 12,2., 5 Móz. 32,28.
 20. Sokat láttál, de nem vetted eszedbe; fülei nyitvák, de nem hall.
  Ésa. 6,9., 5 Móz. 4,32., 5 Móz. 4,36., 5 Móz. 29,3., 5 Móz. 29,4., Zsolt. 78,1., Zsolt. 105,1., Zsolt. 106,1., Zsolt. 114,1.
 21. Az Úr igazságáért azt akarta, hogy a törvényt nagygyá teszi és dicsőségessé.
  5 Móz. 4,8., 5 Móz. 4,32., 5 Móz. 5,21., 5 Móz. 5,23.
 22. De e nép kiraboltatott és eltapodtatott, bilincsbe verve tömlöczben mindnyájan, és fogházakban rejtettek el, prédává lettek és nincs szabadító; ragadománynyá lettek és nincsen, a ki mondaná: add vissza!
 23. Ki veszi ezt közületek fülébe? a ki figyelne és hallgatna ezután!
  Ésa. 42,19., Ésa. 42,25.
 24. Ki adta ragadományul Jákóbot és Izráelt a prédálóknak? Avagy nem az Úr-é, a ki ellen vétkezénk, és nem akartak járni útain és nem hallgattak az Ő törvényére?
 25. Ezért ontá ki reá búsulásának haragját és a had erejét; körülte lángolt az, de ő nem értett; és égett benne, de nem tért eszére!
  Ésa. 10,16.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66.


Vissza