JEREMIÁS PRÓFÉTA KÖNVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.

 1. Az Úrnak szava, a mit Jeremiásnak szólott a szárazság felől:
 2. Gyászol Júda, és kapui roskadoznak; szomorkodnak a földön, és Jeruzsálem kiáltása felszáll.
 3. Fejedelmeik is kiküldik gyermekeiket vízért: elmennek a kútakig, nem találnak vizet; visszatérnek üres edényekkel; szégyenkeznek és pironkodnak, és + befedik fejöket.
  Siral. 4,4., 2 Sám. 15,30., 2 Sám. 19,4.
 4. A föld miatt, a mely retteg, mert nem esett eső a földön, szégyenkeznek a szántóvetők, és befedik fejöket.
 5. Még a szarvas-üsző is megellik a mezőn, és ott hagyja fiát, mert nincsen fű.
 6. A vadszamarak pedig a sziklához állanak, levegő után kapkodnak, mint a tengeri szörnyek, szemeik eltikkadnak, mert nincs fű.
 7. Ha bűneink ellenünk tanúskodnak: cselekedjél Uram a te nevedért, mert temérdek + a mi törvényszegésünk; vétkeztünk ellened!
  Jer. 14,21., Ésa. 59,12.
 8. Izráel reménysége, megszabadítója a nyomorúság idején! Miért vagy e földön úgy, mint valami jövevény és mint valami utas, a ki éjjeli szállásra tér be?
  Zsolt. 9,10.
 9. Miért vagy olyan, mint a megriasztott férfi; mint a vitéz, a ki nem tud segíteni? Hiszen te közöttünk vagy, Uram, és mi a te nevedről neveztetünk; ne hagyj el minket!
  2 Krón. 7,16.
 10. Ezt mondja az Úr e népnek: Úgy szerettek ide-oda futkározni, lábaikat meg nem tartóztatták! Azért az Úr nem kedvelte őket. Most megemlékezik az + ő bűnökről, és vétkeikért megfenyíti őket.
  Jer. 2,18., Hós. 8,13.
 11. És mondá nékem az Úr: Ne könyörögj e népért, az ő javára.
  Jer. 11,14., Jer. 15,1.
 12. Mikor bőjtölnek, én meg nem hallgatom kiáltozásukat, és ha égőáldozatot vagy ételáldozatot készítenek, nem lesznek kedvesek előttem; sőt fegyverrel, éhséggel és döghalállal irtom ki őket.
  Jer. 13,23., Jer. 13,24., Ésa. 1,15., Ezék. 8,17., Ezék. 8,18.
 13. És mondék: Ah, Uram Isten! Hiszen a próféták mondják vala nékik: Fegyvert nem láttok, éhség sem lesz rajtatok, sőt állandó békességet adok néktek ezen a helyen.
  Jer. 14,15., Jer. 8,11., Jer. 29,8.
 14. És monda az Úr nékem: Hazugságot prófétálnak a próféták az én nevemben; nem küldtem őket, nem parancsoltam nékik, nem is beszéltem velök; hazug látomást, varázslást, hiábavalóságot és szívbeli csalárdságot jövendölnek néktek.
  Jer. 28,1., Jer. 28,2., Jer. 28,15., Jer. 28,17.
 15. Azért ezt mondja az Úr a próféták felől, a kik az én nevemben prófétálnak, holott én nem küldtem őket és mégis azt mondják: fegyver és éhség nem lesz e földön: Fegyver és éhség miatt vesznek el azok a próféták!
 16. A nép pedig, a melynek ők prófétálnak, ott hever majd Jeruzsálem utczáin az éhség és a fegyver miatt, és nem lesz, a ki eltemesse őket, őket és feleségeiket, fiaikat és leányaikat; így zúdítom rájok gonoszságukat!
  Siral. 2,21.
 17. Azért e szavakat mondjad nékik: Szemeim könyeket hullatnak éjjel és nappal, és nem szünnek meg; mert nagy rontással rontatott meg a szűz, az én népemnek leánya, igen fájdalmas vereséggel.
  Jer. 13,17., Siral. 1,16., Siral. 2,18.
 18. Ha kimegyek a mezőre, hát ímé fegyver által levágottak; ha bemegyek a városba, hát ímé éhség miatt elepedtek vannak ott! Bizony próféta is, pap is olyan földre költöznek, a melyet nem ismernek!
 19. Egészen elvetetted-é Júdát, avagy a Siont útálja-é lelked? miért vertél úgy meg, hogy semmi orvosságunk se legyen? Békességet + vártunk, de nincs semmi jó; és gyógyulásnak idejét, de ímé, itt van a rettegés!
  Jer. 13,23., Jer. 13,24., Jer. 8,15., Jer. 8,16.
 20. Ismerjük Uram a mi gonoszságainkat, atyáink bűnét; bizony vétkeztünk ellened!
  Dán. 9,8.
 21. Ne vesd meg a te nevedért; ne gyalázd meg a te dicsőségednek + székét! Emlékezzél; ne rontsd meg a te velünk való szövetségedet!
  Ésa. 48,9., Ezék. 20,22., 1 Krón. 28,2., 1 Krón. 28,20., 2 Krón. 7,12., 2 Krón. 7,14.
 22. Vannak-é a pogányok bálványai között, a kik esőt adhatnak? És ad-é záporokat az ég? Avagy nem te vagy-é a mi Urunk Istenünk, és nem benned kell-é bíznunk, hiszen te cselekedted mindezt!

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.


Vissza