JÓB KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

 1. Majd felele a Témánból való Elifáz és monda:
 2. Vajjon a bölcs felelhet-é ilyen szeles tudománynyal, és megtöltheti-é a hasát keleti széllel?
 3. Vetekedvén oly beszéddel, a mely nem használ, és oly szavakkal, a melyekkel semmit sem segít.
 4. Te már semmivé akarod tenni az Isten félelmét is; és megkevesbíted az Isten előtt való buzgólkodást is!
  Jób. 4,6.
 5. Mert gonoszságod oktatja a te szádat, és a csalárdok nyelvét választottad.
  Jób. 34,35., Jób. 34,37.
 6. A te szád kárhoztat téged, nem én, és a te ajkaid bizonyítanak ellened.
 7. Te születtél-é az első embernek; elébb formáltattál-é, mint a halmok?
 8. Az Isten tanácsában hallgatóztál-é, és a bölcseséget magadhoz ragadtad-é?
  Ésa. 40,13., Ésa. 40,14., Róm. 11,34.
 9. Mit tudsz te, a mit mi nem tudunk, és mit értesz olyat, a mi nálunk nem volna meg?
  Jób. 12,2., Jób. 32,12.
 10. Ősz is, agg is van közöttünk, jóval idősebb a te atyádnál.
  Jób. 12,12., Jób. 32,7., Jób. 32,12.
 11. Csekélységek-é előtted Istennek vigasztalásai, és a beszéd, a mely szeliden bánt veled?
 12. Merre ragadt téged a szíved, és merre pillantottak a te szemeid?
 13. Hogy Isten ellen fordítod a te haragodat, és ilyen szavakat eresztesz ki a szádon?
 14. Micsoda a halandó hogy tiszta lehetne, és hogy igaz volna, a ki asszonytól születik?
  Jób. 9,20., 1 Kir. 8,46.
 15. Ímé, még az ő szenteiben sem bízok, az egek sem tiszták az ő szemében:
 16. Mennyivel kevésbbé az útálatos és a megromlott ember, a ki úgy nyeli a hamisságot mint a vizet?!
  Jób. 34,7.
 17. Elmondom néked, hallgass rám, és mint láttam, úgy beszélem el;
 18. A mit a bölcsek is hirdettek, és nem titkoltak el, mint atyáiktól valót;
 19. A kiknek egyedül adatott vala a föld, és közöttük idegen nem megy vala.
 20. Az istentelen kínozza önmagát egész életében, és az erőszakoskodó előtt is rejtve van az ő esztendeinek száma.
  Ésa. 57,20.
 21. A félelem hangja cseng az ő füleiben; a békesség idején tör rá a pusztító!
  Zsolt. 53,6., 2 Kir. 7,6., 2 Kir. 7,7.
 22. Nem hiszi, hogy kijut a sötétségből, mert kard hegyére van ő kiszemelve.
 23. Kenyér után futkos, hogy hol volna? Tudja, hogy közel van hozzá a sötétség napja.
 24. Háborgatják őt a nyomorúság és rettegés; leverik őt, mint valami háborúra felkészült király.
 25. Mert az Isten ellen nyujtotta ki kezét, és erősködött a Mindenható ellen;
 26. Kinyujtott nyakkal rohant ellene, domború pajzsainak fellege alatt.
 27. Mivel befedezte az arczát kövérséggel és hájat borított tomporára;
  Zsolt. 73,7.
 28. És lakozott elrombolt városokban; lakatlan házakban, a melyek dűlőfélben vannak:
 29. Meg nem gazdagodik, vagyona meg nem marad, jószága nem lepi el a földet.
 30. Nem menekül meg a setétségtől, sarjadékát láng perzseli el, és szájának lehelletétől pusztul el.
 31. Ne higyjen a hívságnak, a ki megcsalatott, mert hívság lészen annak jutalma.
 32. Nem idejében telik el élete, és az ága ki nem virágzik.
 33. Lehullatja, mint a szőlővessző az ő egresét, elhányja, mint az olajfa az ő virágát.
  Zsolt. 1,4.
 34. Mert a képmutató házanépe meddő, és tűz emészti meg az ajándékból való sátrakat.
 35. Nyomorúságot fogan, álnokságot szül, és az ő méhök csalárdságot érlel.
  Zsolt. 7,15., Zsolt. 7,17., Ésa. 59,4., Ésa. 59,10.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.


Vissza