JÓB KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

 1. Felele pedig Jób, és monda:
 2. Jól hallgassátok meg az én beszédemet, és legyen ez a ti vigasztalástok helyett.
 3. Szenvedjetek el engem, a míg szólok, azután gúnyoljátok ki beszédemet.
 4. Avagy én embernek panaszolkodom-é? Miért ne volna hát keserű a lelkem?
 5. Tekintsetek reám és álmélkodjatok el, és tegyétek kezeteket szátokra.
 6. Ha visszaemlékezem, mindjárt felháborodom, és reszketés fogja el testemet.
 7. Mi az oka, hogy a gonoszok élnek, vénséget érnek, sőt még meg is gyarapodnak?
  Zsolt. 73,12., Jer. 12,1.
 8. Az ő magvok előttök nő fel ő velök, és az ő sarjadékuk szemeik előtt.
 9. Házok békességes a félelemtől, és az Isten vesszeje nincsen ő rajtok.
 10. Bikája folyat és nem terméketlen, tehene megellik és el nem vetél.
 11. Kieresztik, mint nyájat, kisdedeiket, és ugrándoznak az ő magzataik.
 12. Dobot és hárfát ragadnak, és örvendeznek a síp zengésének.
 13. Jóllétben töltik el napjaikat, és egy pillanat alatt szállnak alá a sírba;
 14. Noha azt mondják Istennek: Távozzál el tőlünk, mert a te utaidnak tudásában nem gyönyörködünk!
 15. Micsoda a Mindenható, hogy tiszteljük őt, és mit nyerünk vele, ha esedezünk előtte?
 16. Mindazáltal az ő javok nincsen hatalmukban, azért a gonoszok tanácsa távol legyen tőlem!
  Jób. 22,18.
 17. Hányszor aluszik el a gonoszok szövétneke, és jő rájok az ő veszedelmök! Hányszor osztogatja részöket haragjában.
  Péld. 13,9., Zsolt. 11,6.
 18. Olyanok lesznek, mint a pozdorja a szél előtt, és mint a polyva, a melyet forgószél ragad el.
  Zsolt. 1,4., Zsolt. 1,5.
 19. Isten az ő fiai számára tartja fenn annak büntetését. Megfizet néki, hogy megérzi majd.
 20. Maga látja meg a maga veszedelmét, és a Mindenható haragjából iszik.
  Ésa. 51,17., Ésa. 51,22., Jer. 25,15.
 21. Mert mi gondja van néki házanépére halála után, ha az ő hónapjainak száma letelt?!
 22. Ki taníthatja Istent bölcseségre, hisz ő ítéli meg a magasságban levőket is!
  Róm. 11,34.
 23. Ez meghal az ő teljes boldogságában, egészen megelégedetten és nyugodtan;
 24. Fejőedényei tejjel vannak tele, csontjainak velője nedvességtől árad.
  Péld. 3,8.
 25. Amaz elkeseredett lélekkel hal meg, mert nem élhetett a jóval.
 26. Együtt feküsznek a porban, és féreg lepi őket.
 27. Ímé, jól tudom a ti gondolatitokat és a hamisságokat, a melyekkel méltatlankodtok ellenem;
 28. Mert ezt mondjátok: Hol van ama főembernek háza, hol van a gonoszok lakozásának sátora?
  Jób. 29,25.
 29. Avagy nem kérdeztétek-é meg azokat, a kik sokat utaznak és jeleiket nem ismeritek-é?
 30. Bizony a veszedelemnek napján elrejtetik a gonosz, a haragnak napján kiszabadul.
 31. Kicsoda veti szemére az ő útját, és a mit cselekedett, kicsoda fizet meg néki azért?
 32. Még ha a sírba vitetik is ki, a sírdomb felett is él.
 33. Édesek lesznek néki a sírnak hantjai, és maga után vonsz minden embert, a mint számtalanok mentek el előtte.
 34. Hogyan vigasztalnátok hát engem hiábavalósággal? Feleselésetek igazságtalanság marad.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.


Vissza