JÓB KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

 1. Jób pedig folytatá az ő beszédét, monda:
 2. Él az Isten, a ki az én igazamat elfordította, és a Mindenható, a ki keserűséggel illette az én lelkemet,
 3. Hogy mindaddig, a míg az én lelkem én bennem van, és az Istennek lehellete van az én orromban;
  Jób. 33,4., 1 Móz. 2,7.
 4. Az én ajakim nem szólnak álnokságot, és az én nyelvem nem mond csalárdságot!
 5. Távol legyen tőlem, hogy igazat adjak néktek! A míg lelkemet ki nem lehelem, ártatlanságomból magamat ki nem tagadom.
  Jób. 31,1., Jób. 31,32.
 6. Igazságomhoz ragaszkodom, róla le nem mondok; napjaim miatt nem korhol az én szívem.
 7. Ellenségem lesz olyan, mint a gonosz, és a ki ellenem támad, mint az álnok.
  Jób. 2,9., Jób. 2,10.
 8. Mert micsoda reménysége lehet a képmutatónak, hogy telhetetlenkedett, ha az Isten mégis mégis elragadja az ő lelkét?
  Luk. 12,17., Luk. 12,21., Luk. 16,19., Luk. 16,23.
 9. Meghallja-é kiáltását az Isten, ha eljő a nyomorúság reá?
  Péld. 28,9., Ján. 9,31., Ésa. 1,15.
 10. Vajjon gyönyörködhetik-é a Mindenhatóban; segítségül hívhatja-é mindenkor az Istent?
  Jób. 21,14., Jób. 21,15.
 11. Megtanítlak benneteket Isten dolgaira; a mik a Mindenhatónál vannak, nem titkolom el.
  Jób. 16,7., Jób. 16,9.
 12. Ímé, ti is mindnyájan látjátok: miért van hát, hogy hiábavalósággal hivalkodtok?!
 13. Ez a gonosz embernek osztályrésze Istentől, és a kegyetlenek öröksége a Mindenhatótól, a melyet elvesznek:
  Jób. 27,8., Jób. 27,9., Jób. 21,17., Jób. 21,20.
 14. Ha megsokasulnak is az ő fiai, a kardnak sokasulnak meg, és az ő magzatai nem lakhatnak jól kenyérrel sem.
  Hós. 9,15., Hós. 9,16.
 15. Az ő maradékai dögvész miatt temettetnek el, és az ő özvegyeik meg sem siratják.
  Zsolt. 78,64.
 16. Ha mint a port, úgy halmozná is össze az ezüstöt, és úgy szerezné is össze ruháit, mint a sarat:
 17. Összeszerezheti ugyan, de az igaz ruházza magára, az ezüstön pedig az ártatlan osztozik.
  Péld. 13,22., Préd. 2,27.
 18. Házát pók módjára építette föl, és olyanná, mint a csősz-csinálta kunyhó.
 19. Gazdagon fekszik le, mert nincsen kifosztva; felnyitja szemeit és semmije sincsen.
  Zsolt. 49,17., Zsolt. 49,19.
 20. Meglepi őt, mint az árvíz, a félelem, éjjel ragadja el a zivatar.
  Jób. 15,20., Jób. 15,21.
 21. Felkapja őt a keleti szél és elviszi, elragadja őt helyéről.
 22. Nyilakat szór reá és nem kiméli; futva kell futnia keze elől.
 23. Csapkodják felette kezeiket, és kisüvöltik őt az ő lakhelyéből.
  1 Sám. 25,29.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.


Vissza