JÓB KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

 1. És szóla Elihu, és monda:
 2. Halljátok meg bölcsek az én szavaimat, és ti tudósok hajtsátok hozzám füleiteket!
 3. Mert a fül próbálja meg a szót, mint az íny kóstolja meg az ételt.
  Jób. 12,11.
 4. Keressük csak magunk az igazságot, értsük meg magunk között, mi a jó?
 5. Mert Jób azt mondá: Igaz vagyok, de Isten megtagadja igazságomat.
 6. Igazságom ellenére kell hazugnak lennem; halálos nyíl talált hibám nélkül!
  Jób. 27,5., Jób. 27,7.
 7. Melyik ember olyan, mint Jób, a ki iszsza a csúfolást, mint a vizet.
 8. És egy társaságban forog a gonosztevőkkel, és az istentelen emberekkel jár!
  Jób. 22,5., Jób. 22,9., Jób. 23,12.
 9. Mert azt mondja: Nem használ az az embernek, ha Istennel békességben él.
  Malak. 3,14.
 10. Azért, ti tudós emberek, hallgassatok meg engem! Távol legyen Istentől a gonoszság, és a Mindenhatótól az álnokság!
  Jób. 8,3.
 11. Sőt inkább, a mint cselekszik az ember, úgy fizet néki, és kiki az ő útja szerint találja meg, a mit keres.
  Mát. 16,27.
 12. Bizonyára az Isten nem cselekszik gonoszságot, a Mindenható el nem ferdíti az igazságot!
 13. Kicsoda bízta reá a földet és ki rendezte az egész világot?
 14. Ha csak ő magára volna gondja, lelkét és lehellését magához vonná:
  Zsolt. 104,29.
 15. Elhervadna együtt minden test és az ember visszatérne a porba.
 16. Ha tehát van eszed, halld meg ezt, és a te füledet hajtsd az én beszédeimnek szavára!
 17. Vajjon, a ki gyűlöli az igazságot, kormányozhat-é? + Avagy az ellenállhatatlan igazat kárhoztathatod-é?
  Jób. 31,21., Jób. 31,23., 1 Móz. 18,25.
 18. A ki azt mondja a királynak: Te semmirevaló! És a főembereknek: Te gonosztevő!
 19. A ki nem nézi a fejedelmek személyét és a gazdagot a szegénynek fölibe nem helyezteti; mert mindnyájan az ő + kezének munkája.
  Jób. 37,23., 5 Móz. 10,17., Jób. 31,15.
 20. Egy pillanat alatt meghalnak; éjfélkor felriadnak a népek és elenyésznek, a hatalmas is eltűnik kéz nélkül!
  Jób. 27,19., Jób. 27,23.
 21. Mert ő szemmel tartja mindenkinek útját, és minden lépését jól látja.
 22. Nincs setétség és nincs a halálnak árnyéka, a hova elrejtőzhessék a gonosztevő;
 23. Mert nem sokáig kell szemmel tartania az embert, hogy az Isten elé kerüljön ítéletre!
  1 Móz. 18,25.
 24. Megrontja a hatalmasokat vizsgálat nélkül, és másokat állít helyökbe.
 25. Ekképen felismeri cselekedeteiket, és éjjel is ellenök fordul és szétmorzsoltatnak.
 26. Gonosztevők gyanánt tapodja meg őket olyan helyen, a hol látják.
  Zsolt. 28,5.
 27. A kik azért távoztak el, és azért nem gondoltak egyetlen útjával sem,
 28. Hogy a szegény kiáltását hozzájok juttatja, és ő a nyomorultak kiáltását meghallja.
  Jak. 5,3., Jak. 5,4.
 29. Ha ő nyugalmat ád, ki kárhoztatja őt? Ha elrejti arczát, ki láthatja meg azt? Akár nép elől, akár ember elől egyaránt;
  Róm. 8,61.
 30. Hogy képmutató ember ne uralkodjék, és ne legyen tőre a népnek.
 31. Bizony az Istenhez így való szólani: Elszenvedem, nem leszek rossz többé;
 32. A mit át nem látok, arra te taníts meg engemet; ha gonoszságot cselekedtem, többet nem teszem!
 33. Avagy te szerinted fizessen-é csak azért, mert ezt megveted, és hogy te szabd meg és nem én? Nos mit tudsz? Mondd!
 34. Az okos emberek azt mondják majd nékem, és a bölcs férfiú, a ki reám hallgat:
 35. Jób tudatlanul szól, és szavai megfontolás nélkül valók.
 36. Óh, bárcsak megpróbáltatnék Jób mind végiglen, a miért úgy felel, mint az álnok emberek!
 37. Mert vétkét gonoszsággal tetézi, csapkod közöttünk, és Isten ellen szószátyárkodik.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.


Vissza