JÓB KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

 1. Vadászol-é prédát a nőstény oroszlánnak, és az oroszlánkölykök éhségét kielégíted-é;
  Zsolt. 104,20., Zsolt. 104,22.
 2. Mikor meglapulnak tanyáikon, és a bokrok közt lesben vesztegelnek?
 3. Ki szerez a hollónak eledelt, mikor a fiai Istenhez kiáltoznak; kóvályognak, mert nincs mit enniök?
  Zsolt. 147,9., Mát. 6,26.
 4. Tudod-é a kőszáli zergék ellésének idejét; megvigyáztad-é a szarvasok fajzását?
 5. Megszámláltad-é a hónapokat, a meddig vemhesek; tudod-é az ellésök idejét?
 6. Csak összegörnyednek, elszülik magzataikat, vajudásaiktól megszabadulnak.
 7. Fiaik meggyarapodnak, a legelőn nagyranőnek, elszélednek és nem térnek vissza hozzájok.
 8. Ki bocsátotta szabadon a vadszamarat, ki oldozta el e szamárnak kötelét,
 9. A melynek házául a pusztát rendelém, és lakóhelyéül a sósföldet?
  Jer. 2,24.
 10. Kineveti a városbeli sokadalmat, nem hallja a hajtsár kiáltozását.
 11. A hegyeken szedeget, az ő legelőjén mindenféle zöld gazt felkeres.
 12. Akar-é szolgálni néked a bölény? Avagy meghál-é a te jászolodnál?
 13. Oda kötheted a bölényt a barázdához kötelénél fogva? Vajjon boronálja-é a völgyeket utánad?
 14. Bízhatol-é benne, mivelhogy nagy az ereje, és munkádat hagyhatod-é reá?
 15. Hiszed-é róla, hogy vetésedet behordja, és szérűdre betakarítja?
 16. Vígan leng a struczmadár szárnya: vajjon az eszterág szárnya és tollazata-é az?
 17. Hiszen a földön hagyja tojásait, és porral költeti ki!
 18. És elfeledi, hogy a láb eltiporhatja, és a mezei vad eltaposhatja azokat.
 19. Fiaival oly keményen bánik, mintha nem is övéi volnának; ha fáradsága kárba vész, nem bánja;
 20. Mert Isten a bölcseséget elfeledtette vele, értelmet pedig nem adott néki.
 21. De hogyha néki ereszkedik, kineveti a lovat és lovagját.
 22. Te adsz-é erőt a lónak, avagy a nyakát sörénynyel te ruházod-é fel?
 23. Felugraszthatod-é, mint a sáskát? Tüsszögése dicső, félelmetes!
 24. Lábai vermet ásnak, örvend erejének, a fegyver elé rohan.
 25. Neveti a félelmet; nem remeg, nem fordul meg a fegyver elől;
 26. Csörög rajta a tegez, ragyog a kopja és a dárda:
 27. Tombolva, nyihogva kapálja a földet, és nem áll veszteg, ha trombita zeng.
 28. A trombitaszóra nyerítéssel felel; messziről megneszeli az ütközetet, a vezérek lármáját és a csatazajt.
 29. A te értelmed miatt van-é, hogy az ölyv repül, és kiterjeszti szárnyait dél felé?
 30. A te rendelésedre száll-é fent a sas, és rakja-é fészkét a magasban?
 31. A kősziklán lakik és tanyázik, a sziklák párkányain és bércztetőkön.
 32. Onnét kémlel enni való után, messzire ellátnak szemei.
 33. Fiai vért szívnak, és a hol dög van, mindjárt ott terem.
 34. Szóla továbbá az Úr Jóbnak, és monda:
  Jób. 38,1.
 35. A ki pert kezd a Mindenhatóval, czáfolja meg, és a ki az Istennel feddődik, feleljen néki!
 36. És szóla Jób az Úrnak, és monda:
 37. Ímé, én parányi vagyok, mit feleljek néked? Kezemet a szájamra teszem.
 38. Egyszer szóltam, de már nem szólok, avagy kétszer, de nem teszem többé!

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.


Vissza