JÓZSUÉ KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

 1. Ezek pedig ama földnek királyai, a kiket levertek Izráelnek fiai, és a kiknek földjét birtokba vették a Jordánon túl, napkelet felé, az Arnon pataktól fogva a Hermon hegyéig, és az egész mezőséget kelet felől:
  4 Móz. 21,13.
 2. Szíhon, az Emoreusok királya, a ki lakik vala Hesbonban, a ki uralkodik vala Aróertől fogva, a mely van az Arnon patak partján, és a patak közepétől és a Gileád felétől + a Jabbok patakig, az Ammon fiainak határáig.
  5 Móz. 2,36., 5 Móz. 3,8., 5 Móz. 3,16., 1 Móz. 32,22.
 3. És a mezőségtől a Kinneróth tengerig napkelet felé, és a puszta tengeréig, a Sóstengerig napkelet felé, a Béth-Jesimothi útig, és délfelé a Piszga hegyoldalainak aljáig.
  4 Móz. 34,11.
 4. És Ógnak a Básán királyának tartománya, a ki Refaim maradékai közül való, a ki Astarotban és Edreiben lakozik vala.
  5 Móz. 1,4.
 5. És uralkodik vala Hermon hegyén, Szalkhában és az egész Básánban, a Gesurnak és Maakhátnak határáig, és a fél Gileádon, Szíhonnak, Hesbon királyának határáig.
 6. Mózes, az Úrnak szolgája és Izráelnek fiai verték le őket, és oda adta azt a földet Mózes, az Úrnak szolgája örökségül a Rúben és Gád nemzetségeknek és a Manassé nemzetség felének.
  4 Móz. 21,23., 4 Móz. 21,26., 4 Móz. 21,33., 4 Móz. 21,35., 4 Móz. 32,33.
 7. Ezek pedig ama földnek királyai, a kiket levertek vala Józsué és az Izráelnek fiai a Jordán másik oldalán napnyugat felé, Baál-Gádtól fogva, a mely van a Libánon völgyében, egészen a + kopasz hegyig, a mely Szeír felé emelkedik. És oda adá azt Józsué örökségül az Izráel nemzetségeinek, az ő osztályrészeik szerint:
  Józs. 10,40., Józs. 10,41., Józs. 11,17.
 8. A hegységben és a síkságon, a mezőségen és a hegyoldalakon, a pusztán és a déli vidéken, a + Khittheus, Emoreus, Kananeus, Perizeus, Khivveus és Jebuzeusok földjét.
  Józs. 10,40., Józs. 11,3.
 9. Jérikhónak királya egy; Ainak, a mely oldalra vala Béthel felé, + királya egy;
  Józs. 6,2., Józs. 8,29.
 10. Jeruzsálemnek királya egy, Hebronnak + királya egy;
  Józs. 10,1., Józs. 10,23., Józs. 10,27., Józs. 10,3.
 11. Jármutnak királya egy, Lákisnak királya egy;
  Józs. 10,3.
 12. Eglonnak királya egy, Gézernek királya + egy;
  Józs. 10,3., Józs. 10,26., Józs. 10,33.
 13. Debirnek királya egy, Gédernek királya egy;
  Józs. 10,38., Józs. 10,39.
 14. Hormáhnak királya egy, Aradnak királya egy;
 15. Libnának királya egy; Adullámnak királya egy;
  Józs. 10,29., Józs. 10,30.
 16. Makkedának királya egy, Béthelnek királya egy;
  Józs. 10,28.
 17. Tappuáhnak királya egy, Héfernek királya egy;
 18. Afeknek királya egy, Lassáronnak királya egy;
 19. Mádonnak királya egy, + Hásornak királya egy;
  Józs. 11,1., Józs. 11,10.
 20. Simron Meronnak királya egy, Aksáfnak királya egy;
  Józs. 11,1.
 21. Taanáknak királya egy, Megiddónak királya egy;
 22. Kedesnek királya egy, a Kármelen levő Jokneámnak királya egy;
 23. A Dór magaslatán levő Dórnak királya egy, a Gilgál népeinek királya egy;
  Józs. 11,2.
 24. Tirczának királya egy; összesen harminczegy király.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.


Vissza