JÓZSUÉ KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

 1. A sors által való második rész juta Simeonnak, a Simeon fiai nemzetségének az ő családjaik szerint, és lőn az ő örökségök a Júda fiainak öröksége között.
 2. És lőn az övék az ő örökségökül: Beer-Seba, Seba és Móláda;
 3. Haczar-Sual, Bála és Eczem;
 4. Eltolád, Bethul és Horma;
 5. Cziklág, Béth-Markaboth és Haczar-Szusza;
 6. Béth-Lebaoth és Sarúhen. Tizenhárom város és ezeknek falui.
 7. Ain, Rimmon, Ether és Asán. Négy város és ezeknek falui;
 8. És mindazok a faluk, a melyek e városok körül valának Baalath-Beérig, délen Rámatig. Ez a Simeon fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint.
 9. A Júda fiainak osztályrészéből lőn a Simeon fiainak örökségök, mert a Júda fiainak osztályrésze nagyobb vala mint illett volna nékik; ezért öröklének Simeon fiai azoknak öröksége között.
 10. A sors által való harmadik rész juta a Zebulon fiainak az ő családjaik szerint, és lőn az ő örökségöknek határa Száridig.
 11. És felmegy az ő határuk nyugotnak, Mareala felé, és éri Dabbasethet, és éri a folyóvizet is, a mely átellenben van Jokneámmal.
 12. Száridtól pedig napkelet felé fordul Kiszloth-Tábor határára, és tova megy Daberáthnak, és felmegy Jafiának.
 13. Innen pedig átmegy kelet felé Gittha-Héfernek és Ittha-Kaczinnak, és tova megy Rimmonnak, kerülvén Néa felé:
 14. És ennél kerül a határ északról Hannathonnak; a széle pedig a Jiftah-Él völgye.
 15. Továbbá Kattáth, Nahalál, Simron, Jidealá és Betlehem. Tizenkét város és azoknak falui.
  Bir. 1,30.
 16. Ez a Zebulon fiainak öröksége az ő családjaik szerint; ezek a városok és ezeknek falui.
 17. A sors által való negyedik rész Issakhárnak, az Issakhár fiainak juta, az ő családjaik szerint.
 18. És lőn az ő határuk; Jezréel, Keszuloth és Súnem:
  2 Kir. 4,8.
 19. Hafaráim, Sion és Anaharath;
 20. Rabbith, Kisjon és Ébecz;
 21. Remeth, Én-Gannim, Én-Hadda és Béth-Paczczécz.
 22. És éri a határ Tábort, Sahaczimát és Béth-Semest, a határuknak széle pedig a Jordán. Tizenhat város és ezeknek falui.
 23. Ez az Izsakhár fiai nemzetségének öröksége, az ő családjaik szerint: a városok és ezeknek falui.
 24. A sors által való ötödik rész pedig juta az Áser fiai nemzetségének az ő családjaik szerint.
 25. És lőn az ő határuk: Helkath, Háli, Beten és Aksáf;
 26. Alammelek, Ameád és Misál, és éri Karmelt nyugot felé és Sihór-Libnáthot.
 27. Azután visszafordul napkelet felé Béth-Dágonnak, és éri Zebulont és a Jiftah-Él völgyét észak felől, Béth-Émeket és Neiélt, és tovamegy Kabulnak balkéz felől;
  1 Kir. 9,13.
 28. És Ebronnak, Rehobnak, Hammonnak és Kánának a nagy Czidonig.
 29. Azután visszafordul a határ Rámának, Tyrusnak erős városáig; és újra fordul a határ Hósznak, a szélei pedig a tengernél vannak Akzib oldala felől;
  1 Sám. 28,3., Józs. 15,44., Bir. 1,31.
 30. És Umma, Afék és Rehób. Huszonkét város és ezeknek falui.
 31. Ez az Áser fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint: ezek a városok és ezeknek falui.
 32. A sors által való hatodik rész juta a Nafthali fiainak, a Nafthali fiainak az ő családjaik szerint.
 33. Lőn pedig a határuk: Heleftől, Elontól fogva Czaanannimnál Adámi-Nekebig és Jabneél-Lakkumig; a széle pedig a Jordán vala.
 34. Azután fordul a határ nyugot felé Aznoth-Tábornak; innen pedig tovamegy Hukkóknak, és éri Zebulont dél felől, Ásert pedig éri nyugot felől, és a Júdát is; a Jordán napkelet felé vala.
 35. Erősített városok ezek: Cziddim, Czér, Hammath, Rakkath és Kinnereth;
 36. Adáma, Ráma és Hásor;
 37. Kedes, Edrei és Én-Hásor;
 38. Jireon, Migdal-Él, Horem, Béth-Anath és Béth-Semes. Tizenkilencz város és ezeknek falui.
 39. Ez a Nafthali fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint: a városok és ezeknek falui.
 40. A sors által való hetedik rész juta a Dán fiai nemzetségének az ő családjaik szerint.
 41. És lőn az ő örökségüknek határa: Czóra, Estháol és Ir-Semes;
 42. Saalabbin, Ajjálon és Jithla;
 43. Élon, Timnatha és Ekrón;
 44. Eltheké, Gibbethon és Baaláth;
 45. Jehud, Bené-Bárak és Gath-Rimmon;
 46. Mé-Jarkon és Rakkon, a Jáfó átellenében levő határral.
  Jón. 1,3.
 47. De tovább méne ezeknél a Dán fiainak határa. Felmenének ugyanis a Dán fiai, és hadakozának Lesem ellen, és el is foglalák azt, és veték azt fegyver élére, és birtokba vevék azt, és lakozának benne, és nevezék Lesemet Dánnak, az ő atyjoknak Dánnak nevére.
  Bir. 18,27., Bir. 18,29.
 48. Ez a Dán fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint: ezek a városok és ezeknek falui.
 49. Mikor pedig elvégezték vala a földnek örökbe vételét annak határai szerint, akkor adának Izráel fiai örökséget Józsuénak, a Nún fiának ő közöttök.
 50. Az Úr rendelése szerint adák néki azt a várost, a melyet kért vala: Timnath-Szeráhot az Efraim hegyén, és megépíté azt a várost, és abban lakozék.
  Józs. 24,30.
 51. Ezek azok az örökségek, a melyeket örökül adának Eleázár, a pap és Józsué, a Nún fia és az atyáknak fejei az Izráel fiai és nemzetségeinek sors szerint, Silóban, az Úr előtt, a gyülekezet sátorának nyílásánál. Így végezék el a földnek felosztását.
  Józs. 17,4.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.


Vissza