JÓZSUÉ KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

 1. És hozzámenének a Léviták atyai fejedelmei Eleázárhoz, a paphoz, és Józsuéhoz, a Nún fiához és az atyai fejedelmekhez, a kik valának Izráel fiainak nemzetségei felett,
  Józs. 17,4.
 2. És szólának nékik Silóban, a Kanaán földén, mondván: Az Úr megparancsolta Mózes által, hogy adjatok nékünk városokat lakóhelyül, és azokhoz való legelőket barmaink részére.
  4 Móz. 35,2., 4 Móz. 35,5.
 3. Adák azért Izráel fiai a Lévitáknak az ő örökségökből, az Úrnak rendelése szerint, ezeket a városokat és azoknak legelőit.
 4. Esék pedig a sors a Kehátiták családjaira, és juta a Léviták közül való Áron pap fiainak a Júda nemzetségétől, a Simeon nemzetségétől és a Benjámin nemzetségétől sors szerint tizenhárom város;
 5. Kehát többi fiainak pedig az Efraim nemzetségének családjaitól, Dán nemzetségétől és Manassé fél nemzetségétől sors szerint tíz város.
 6. A Gerson fiainak pedig az Issakhár nemzetségének családjaitól, az Áser nemzetségétől, a Nafthali nemzetségétől és Manassénak Básánban levő fél nemzetségétől sors szerint tizenhárom város;
 7. Mérári fiainak az ő családjaik szerint a Rúben nemzetségétől, Gád nemzetségétől és Zebulon nemzetségétől tizenkét város.
 8. Adák azért Izráel fiai e városokat és ezeknek legelőit a Lévitáknak, a miképen megparancsolta vala az Úr Mózes által, sors szerint.
 9. Adák pedig a Júda fiainak nemzetségéből és Simeon fiainak nemzetségéből ezeket a városokat, a melyek névszerint olvashatók.
 10. És lőn, hogy esék a sors először a Lévi fiai közül való Kerátnak családjaiból az Áron fiaira.
  1 Krón. 6,54.
 11. És adák nékik az Anák atyjának városát, Kirjáth-Arbát, azaz + Hebront a Júda hegyén, és annak körülötte levő legelőit;
  Józs. 15,13., Józs. 20,7., Józs. 14,14., 1 Krón. 6,55.
 12. A városnak szántóföldjét és faluit pedig Kálebnek, a Jefunné fiának adák birtokául.
  Józs. 14,14., Józs. 15,13.
 13. Az Áron pap fiainak pedig adák a gyilkosok menekülésének városát, Hebront és annak legelőjét, Libnát és annak legelőjét.
 14. Jatthirt és annak legelőjét; Estemoát és annak legelőjét;
 15. Holont és annak legelőjét, és Debirt és annak legelőjét;
 16. Aint és annak legelőjét, Juttát és annak legelőjét, Béth-Semest és annak legelőjét. Kilencz várost e két nemzetségből.
  1 Sám. 6,11., 1 Sám. 6,15., 2 Kir. 14,11., 2 Kir. 14,13.
 17. A Benjámin nemzetségéből pedig Gibeont és annak legelőjét, Gébát és annak legelőjét;
 18. Anathótot és annak legelőjét, Almont és annak legelőjét: négy várost.
  Jer. 1,1.
 19. Az Áron fiainak, a papoknak városai összesen tizenhárom város és azoknak legelői.
 20. A Kehát fiai családjainak pedig, s a Kehát fiai közül való többi Lévitáknak városai, az ő sorsuk szerint, az Efraim nemzetségéből valának.
  1 Krón. 6,61.
 21. Nékik adák ugyanis a gyilkosok menekülésének városát, Sikemet és annak legelőjét az Efraim hegyén, És Gezert és annak legelőjét;
  1 Krón. 6,67.
 22. Kibczaimot és annak legelőjét, Béth-Horont és annak legelőjét: négy várost.
 23. A Dán nemzetségéből pedig Elthekét és annak legelőjét, Gibbethont és annak legelőjét;
 24. Ajjálont és annak legelőjét; Gath-Rimmont és annak legelőjét; négy várost.
 25. A Manassé fél nemzetségéből pedig: Taanákot és annak legelőjét, Gath-Rimmont és annak legelőjét: két várost.
 26. Összesen tíz várost és azoknak legelőit a Kehát fiai többi családjainak.
 27. A Gerson fiainak pedig, a kik a Léviták családjaiból valának, adák a Manassai fél nemzetségéből a gyilkosok menekülésének városát, + Gólánt Básánban és annak legelőjét, és Beesterát és annak legelőjét: két várost.
  Józs. 21,33., 1 Krón. 6,62., Józs. 20,8.
 28. Az Issakhár nemzetségéből pedig: Kisjont és annak legelőjét, Dobráthot, és annak legelőjét,
 29. Jármutot és annak legelőjét, és Én-Gannimot és annak legelőjét: négy várost.
 30. Az Áser nemzetségéből pedig: Misált és annak legelőjét, Abdont és annak legelőjét,
  1 Krón. 6,74.
 31. Helkathot és annak legelőjét, és Rehobot és annak legelőjét: négy várost.
 32. A Nafthali nemzetségéből pedig: a gyilkosok menekülésének városát, Kedest Galileában és annak legelőjét, Hammonth-Dórt és annak legelőjét, és Karthant és annak legelőjét: három várost.
  Józs. 20,7.
 33. A Gersoniták összes városai, az ő családjaik szerint, tizenhárom város és azoknak legelői.
  Józs. 21,27.
 34. A Mérári fiai családjainak pedig, e még hátralévő Lévitáknak, adák a Zebulon nemzetségéből: Jokneámot és annak legelőjét, Karthát és annak legelőjét,
  1 Krón. 6,63.
 35. Dimnát és annak legelőjét, Nahalált és annak legelőjét; négy várost.
 36. A Rúben nemzetségéből pedig: Béczert és annak legelőjét, Jahczát és annak legelőjét,
 37. Kedémothot és annak legelőjét, és Méfaathot és annak legelőjét: négy várost.
 38. A Gád nemzetségéből pedig: a gyilkosok menekülésének városát, Rámothot Gileádban és annak legelőjét, Mahanaimot és annak legelőjét,
  Józs. 20,8.
 39. Hesbont és annak legelőjét; Jaézert és annak legelőjét: összesen négy vársot.
 40. A Mérári fiainak városai az ő családjaik szerint, a kik a Léviták családjai közül maradtak fel, valának az ő sorsuk szerint összesen tizenkét város.
 41. A Lévitáknak összes városai az Izráel fiainak birtoka között: negyvennyolcz város azoknak legelőivel.
  4 Móz. 35,7.
 42. Valának ezek a városok a tulajdonképeni város és körülöttök azoknak legelői. Így vala ez mind e városoknál.
 43. Megadá azért az Úr Izráelnek mindazt a földet, a mely felől megesküdött vala, hogy odaadja azt az ő atyáiknak. És bírák azt, és lakozának abban.
  1 Móz. 12,7., 1 Móz. 15,7., 1 Móz. 15,13., 1 Móz. 15,21., 5 Móz. 34,4.
 44. Nyugodalmat is ada nékik az Úr mindenfelől, szintén úgy, a mint megesküdött vala az ő atyáiknak. És senki nem állott meg ellenökben valamennyi ellenségeik közül; minden ellenségöket kezökbe adá az Úr.
  5 Móz. 11,25.
 45. Nem esett el csak egy szó is mindama jó szóból, a melyet szólott vala az Úr az Izráel házának. Mindaz + betelt.
  Józs. 23,14., Józs. 21,43., Józs. 21,44.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.


Vissza