JÓZSUÉ KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

 1. Józsué pedig összegyűjté Izráelnek minden nemzetségét Síkembe, és előhívá Izráelnek véneit, fejeit, biráit és felügyelőit, és oda állának az Úr elébe,
  Józs. 23,2.
 2. És monda Józsué az egész népnek: Ezt mondja az Úr, Izráelnek Istene: A folyóvizen túl lakoztak régenten a ti atyáitok: Tháré, Ábrahámnak atyja és Nákhórnak atyja, és idegen isteneknek szolgáltak vala.
  1 Móz. 11,26., 1 Móz. 11,28., 1 Móz. 11,31.
 3. De áthozám a ti atyátokat, Ábrahámot a folyóvíz túlsó oldaláról, és elhordozám őt az egész Kanaán földén, és megsokasítám az ő magvát: és adám néki Izsákot.
  1 Móz. 11,31., 1 Móz. 12,1., 1 Móz. 17,7., Neh. 9,7., Zsid. 11,8.
 4. Izsáknak pedig adám Jákóbot és Ézsaut. És Ézsaunak a Szeír hegyét adám birtokul, + Jákób pedig és az ő fiai alámenének Égyiptomba.
  1 Móz. 25,21., 1 Móz. 25,26., 1 Móz. 46,1., 1 Móz. 46,26.
 5. Majd elküldém Mózest és Áront, és megverém Égyiptomot úgy, a hogy cselekedtem vala közöttök: azután pedig kihoztalak vala titeket.
  2 Móz. 3,10., 2 Móz. 4,14., 2 Móz. 4,15.
 6. És kihoztam a ti atyáitokat Égyiptomból, és jutátok a tengerhez, és űzék az égyiptomiak a ti atyáitokat szekerekkel és lovasokkal a Veres tengerig.
  2 Móz. 12,33., 2 Móz. 14,1., 2 Móz. 14,9.
 7. Akkor az Úrhoz kiáltának, és homályt vete ti közétek és az égyiptomiak közé, és rájok vivé a tengert és elborítá őket. Szemeitek is látták azt, a mit cselekedtem vala + az égyiptomiakkal: ti pedig sok ideig lakoztatok a pusztában.
  2 Móz. 14,10., 2 Móz. 15,19., 2 Móz. 15,29., 2 Móz. 7,10., 2 Móz. 12,19., 2 Móz. 12,21.
 8. Majd elhozálak titeket az Emoreusok földére, a kik túl laktak vala a Jordánon, és hadakozának ellenetek; de kezetekbe adám őket, és bírátok az ő földüket, őket pedig eltörlém a ti orczátok elől.
  4 Móz. 21,21., 4 Móz. 21,25., 4 Móz. 21,33., 4 Móz. 21,35.
 9. Majd felkele Bálák, a Czippor fia, Moábnak királya, és hadakozék Izráellel, és elkülde és hivatá Bálámot, a Beór fiát, hogy átkozzon meg titeket.
 10. De nem akarám meghallgatni Bálámot, ezért áldva áldott vala + titeket, és megszabadítálak titeket az ő kezéből.
  4 Móz. 22,4., 4 Móz. 22,6., 4 Móz. 22,12., 4 Móz. 22,13., Jel. 2,14., 4 Móz. 23,8., 4 Móz. 23,10., 4 Móz. 23,18., 4 Móz. 23,20., 5 Móz. 23,5.
 11. Majd általjövétek a Jordánon, és jutátok Jérikhóba, + és hadakozának veletek Jérikhónak urai; az Emoreus, Perizeus, Kananeus, Khittheus, Girgazeus, Khivveus és Jebuzeus; de kezetekbe adám őket.
  Józs. 3,14., Józs. 3,17., Józs. 6,1., Józs. 6,5., Józs. 20,21.
 12. Mert elbocsátám előttetek a darázsokat, és űzék azokat előletek: az Emoreusok két királyát, de nem a te fegyvered által, + de nem a te kézíved által!
  2 Móz. 23,27., 2 Móz. 23,28., 5 Móz. 7,20., Zsolt. 44,4.
 13. És adék néktek földet, a melyben nem munkálkodtál, és városokat, a melyeket nem építettetek vala, mégis bennök laktok; szőlőket és olajfákat, a melyeket nem ti ültettetek, de esztek azokról.
  5 Móz. 6,10., 5 Móz. 6,11.
 14. Azért hát féljétek az Urat, és szolgáljatok néki tökéletességgel és hűséggel; és hányjátok el + az isteneket, a kiknek szolgáltak a ti atyáitok túl a folyóvizen és Égyiptomban, szolgáljatok az Úrnak.
  Préd. 12,15., Préd. 12,16., 2 Móz. 20,3., 2 Móz. 20,4., Ezék. 20,7., Ezék. 20,8.
 15. Hogyha pedig rossznak látjátok azt, hogy szolgáljatok az Úrnak: válaszszatok magatoknak még ma, a kit szolgáljatok; akár azokat az isteneket, a kiknek a ti atyáitok szolgáltak, a míg túl valának a folyóvizen, akár az Emoreusok isteneit, a kiknek földjén lakoztok: én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk.
  Józs. 24,2.
 16. A nép pedig felele, és monda: Távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az Urat, szolgálván idegen isteneknek!
 17. Sőt inkább az Úr, a mi Istenünk az, a ki felhozott minket és atyáinkat Égyiptom földéből, a szolgák házából, és a ki ezeket a nagy jeleket tette a mi szemeink előtt, és megtartott minket minden útunkban, a melyen jártunk, és mind ama népek között, a melyek között általjöttünk;
 18. És kiűzött az Úr minden népet, az Emoreust is, e földnek lakóját, a mi orczánk elől: Mi is szolgálunk az Úrnak, mert ő a mi Istenünk!
 19. Józsué pedig monda a népnek: Nem szolgálhattok az Úrnak, mert szent Isten ő, féltőn szerető Isten ő: nem bocsátja meg a ti vétkeiteket és bűneiteket;
 20. Hogyha elhagyjátok az Urat, és szolgáltok idegen isteneknek: akkor elfordul és roszszal illet benneteket, és megemészt titeket, minekutána jól cselekedett veletek.
  Józs. 23,15., Józs. 23,16.
 21. Akkor monda a nép Józsuénak: Nem, mert mi az Úrnak szolgálunk!
 22. Józsué pedig monda a népnek: Bizonyságok vagytok magatok ellen, hogy ti választottátok magatoknak az Urat, hogy néki szolgáljatok. És mondának: Bizonyságok!
 23. Most azért hányjátok el az idegen isteneket, a kik köztetek vannak, és hajtsátok sziveteket az Úrhoz, Izráelnek Istenéhez.
  1 Móz. 35,2., 1 Móz. 35,4., 1 Sám. 7,3.
 24. És monda a nép Józsuénak: Az Úrnak, a mi Istenünknek szolgálunk, és az ő szavára hallgatunk.
 25. Szerze azért Józsué szövetséget a néppel e napon, és ada eleibe rendelést és végzést Síkemben.
 26. És beírá Józsué e dolgokat az Isten törvényének könyvébe, és vőn egy nagy követ, és oda helyhezteté azt a cserfa alá, a mely vala az Úrnak szent házában.
  Bir. 9,6.
 27. És monda Józsué az egész népnek: Ímé ez a kő lesz ellenünk bizonyságul; mert ez hallotta az Úrnak minden beszédét, a melyet szólott vala nékünk; és lesz ellenetek bizonyságul, hogy ne hazudjatok a ti Istenetek ellen.
  Józs. 22,26., Józs. 22,27., 1 Móz. 31,44., 1 Móz. 31,48.
 28. És elbocsátá Józsué a népet, kit-kit a maga örökségébe.
  Bir. 2,6.
 29. És lőn e dolgok után, hogy meghala Józsué, a Nún fia, az Úrnak szolgája, + száztíz esztendős korában,
  Bir. 2,8., Bir. 2,9., 1 Móz. 50,26.
 30. És eltemeték őt az ő örökségének határában Timnat-Szerában, a mely az Efraim hegyén van, a Gaas hegytől észak felé.
 31. Izráel pedig az Urat szolgálta vala Józsuénak minden idejében, és a véneknek is minden idejökben, a kik hosszú ideig éltek Józsué után, és a kik tudják vala minden cselekedetét az Úrnak, a melyet cselekedett vala Izráellel.
  Bir. 2,7.
 32. A József csontjait pedig, a melyeket felhoztak vala Izráel fiai Égyiptomból, eltemették Síkemben, a mezőnek abban a részében, a melyet szerzett vala + Jákób Hámornak, a Síken atyjának fiaitól száz pénzén: és lőnek a József fiainak örökségévé.
  1 Móz. 50,25., 2 Móz. 13,19., 1 Móz. 33,18., 1 Móz. 33,19.
 33. Meghala Eleázár is, Áronnak fia, és eltemeték őt Gibeathban, az ő fiának Fineásnak városában, a mely néki adatott az Efraim hegyén.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.


Vissza