NEHÉMIÁS KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

 1. És fölkele Eliásib, a főpap és atyjafiai, a papok és építék a juhok kapuját; ők szentelék meg azt és állíták fel annak ajtait; építék pedig a kőfalat a Meáh toronyig, a melyet megszentelének, s azután Hanánel tornyáig;
  Ján. 5,2., Jer. 31,38., Zak. 14,10.
 2. És ő mellette építének a Jerikóbeliek, ezek mellett pedig épített Zakkur az Imri fia;
  Ezsdr. 2,34.
 3. A halaknak kapuját pedig építék a Hasszenáa fiai, ők gerendázák be azt és állíták fel annak ajtait, kapcsait és závárait;
  Ezsdr. 2,35., Nehem. 12,39., 2 Krón. 33,14., Sof. 1,10.
 4. Mellettök javítgatá a kőfalat Merémóth, Uriásnak, a Hakkós fiának fia, mellette pedig javítgatott Mesullám, Berekiásnak, a Mesézabéel fiának a fia, és ő mellette javítgatott Sádók, Baána fia.
  Nehem. 3,30., Ezsdr. 2,61., Nehem. 6,18., 1 Krón. 3,19.
 5. Ezek mellett pedig javítgatának a Tékoabeliek, a kiknek előkelői azonban nem hajták nyakukat az ő Urok munkájának jármába.
  Nehem. 3,27., Jer. 27,11., Jer. 27,12.
 6. Az ó-város kapuját pedig javítgaták Jójada, a Pászéah fia és Mesullám, a Beszódia fia; ők gerendázák be azt és állíták fel annak ajtajt, kapcsait és závárait;
  Nehem. 12,39., 2 Krón. 33,14.
 7. És mellettök javítgatott a Gibeonból való Melátia és a Meronothból való Jádón, Gibeonnak és Mispának lakosai, a folyóvizen túl való helytartónak hivatala helyéig;
  Nehem. 3,15., Nehem. 3,19., 1 Krón. 27,30.
 8. Mellettök javítgatott Uzziel, Harhajának fia az ötvösökkel, és ő mellette javítgatott Hanánia, a kenet-készítők egyike, és megerősíték Jeruzsálemet mind a széles kőfalig;
  Nehem. 3,31., Nehem. 12,38.
 9. Mellettök javítgatott Refája, Húr fia, a ki a Jeruzsálemhez tartozó tartomány felének fejedelme vala;
 10. Mellette javítgatott Jedája, Harumáf fia, és pedig a maga háza ellenébe, és mellette javítgatott Hattus, Hasabneja fia.
  Nehem. 10,4., Nehem. 12,2., Nehem. 9,5.
 11. A kőfal másik darabját javítgatá Malkija, Hárim fia és Hassub, a Pahath-Moáb fia, és a kemenczéknek tornyát.
  Ezsdr. 2,6., Ezsdr. 2,32.
 12. És mellettök javítgatott Sallum, Hallóhés fia, a ki fejedelme vala a Jeruzsálemhez tartozó tartomány másik felének, ő és az ő leányai.
  Nehem. 11,25., Nehem. 11,27.
 13. A völgy kapuját javítgaták Hánun és Zánoah lakói, ők építék meg azt és állíták fel annak ajtait, kapcsait és závárait; és a kőfalból ezer singet a szemét-kapuig.
  Nehem. 11,30., Józs. 15,34., Nehem. 2,13., Nehem. 12,31.
 14. A szemét-kaput pedig javítgatá Malkija, Rékáb fia, Beth-Hakkerem tartományának fejedelme, ő építé meg azt és állítá fel ajtait, kapcsait és závárait.
 15. És a forrásnak kapuját javítgatá Sallum, a Kól-Hóze fia, Mispa tartományának fejedelme, ő építé meg és héjazá be azt és állítá fel ajtait, kapcsait és závárait; és a Selah tó kőfalát a király kertje felé, mind a garádicsokig, melyeken a Dávid városából alájőnek.
  Nehem. 2,14., Nehem. 12,37., Nehem. 11,5., 2 Kir. 25,4., Jer. 39,4., Jer. 52,7.
 16. Ő utána javítgata Nehémiás, Azbuk fia, Béth-Sur tartománya felének fejedelme, a Dávid sírjai ellenébe való helyig, és az újonnan készült tóig, és a vitézek házáig.
  Nehem. 1,1., 2 Krón. 11,7., Józs. 15,58., 1 Krón. 9,26., 1 Krón. 26,6.
 17. Ő utána javítgatának a Léviták: Rehum, Báni fia, a ki mellett javítgata Hasábia, Kéila tartománya felének fejedelme tartománya lakosaival;
  Nehem. 9,5., Ezsdr. 2,2., Józs. 15,44., 1 Sám. 23,1., 1 Krón. 4,19.
 18. Ő utána javítgatának atyjokfiai: Bavvai, a Hénadád fia, Kéila tartománya másik felének fejedelme;
  Nehem. 3,24.
 19. Javítgatá pedig ő mellette Ézer, Jésuának fia, Mispa fejedelme, a kőfal egy másik darabját, a szegleten levő fegyveresház felmenetelének ellenébe;
 20. Ő utána Bárukh, Zakkai fia javítgatá buzgósággal a kőfal egy másik darabját, a szeglettől fogva Eliásib főpap házának ajtajáig:
  Ezsdr. 2,9., Ezsdr. 10,28.
 21. Ő utána javítgata Merémóth Uriásnak fia, a ki Hakkós fia vala, egy másik darabot, Eliásib házának ajtajától Eliásib házának végéig;
  Nehem. 3,4., Ezsdr. 8,33.
 22. Ő utána javítgatának a papok, a környék férfiai;
  Nehem. 12,28.
 23. Ezek után javítgata Benjámin és Hassub, az ő házok ellenébe, utánok pedig javítgata Azariás, Maaséja fia - a ki Ananiás fia vala - az ő háza mellett;
  Nehem. 3,24., Ezsdr. 2,6.
 24. Ő utánok javítgata Binnui, a Hénadád fia egy másik darabot, Azáriás házától mind a zugig és szegletig;
  Nehem. 3,18., Nehem. 10,9.
 25. Továbbá Palál, az Uzai fia, a szegletnek és a felső toronynak ellenébe, mely a király házából a tömlöcz udvaránál emelkedik ki; utána pedig Pedája, a Parós fia;
  Jer. 32,2., Jer. 32,8., Jer. 32,12., Jer. 33,1., Jer. 37,21., Jer. 38,6., Jer. 38,13., Jer. 38,28., Jer. 39,14., Ezsdr. 2,3.
 26. (A Léviták szolgái pedig laknak vala az Ófelben, a vizek kapujának ellenéig napkelet felé és a kiemelkedő torony ellenéig;)
  Nehem. 8,1., Nehem. 8,3., Nehem. 8,16., Nehem. 12,36., Nehem. 12,37., Nehem. 12,40., 2 Krón. 27,3., 2 Krón. 33,14.
 27. Ő utána javítgatának a Tékoabeliek egy másik darabot a kiemelkedő nagy toronynak ellenétől fogva az Ófel kőfaláig;
  Nehem. 3,5., Nehem. 3,25.
 28. A lovak kapuján felül javítgatának a papok, kiki az ő házának ellenébe;
  Jer. 31,40., 2 Kir. 23,11.
 29. Utánok javítgata Sádók, Immér fia az ő háza ellenébe; és ő utána javítgata Semája, Sekaniás fia, a napkeleti kapu őrizője;
  Ezsdr. 2,37., Ezsdr. 8,16., 1 Krón. 26,6.
 30. Ő utána javítgata Hananiás, Selemiás fia és Hánun, Sáláfnak hatodik fia egy másik darabot; utánok javítgata Mesullám, Berekiás fia, az ő szobája ellenébe;
  Nehem. 3,4., Nehem. 3,8., Nehem. 6,18., Jer. 35,4., Jer. 36,10.
 31. Utána javítgata Malkija, az ötvösök egyike, a Léviták szolgáinak és a kereskedőknek házáig, a törvénytevő ház kapujának ellenébe, a szegletnek hágójáig;
  Ezék. 43,21.
 32. A szeglet hágója és a juhok kapuja között pedig javítgatának az ötvösök és a kereskedők.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.


Vissza