NEHÉMIÁS KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

 1. A megpecsételt kötéseken pedig ott valának: Nehémiás, a király helytartója, a Hakhalia fia és Sédékiás;
 2. Serája, Azariás, Jeremiás,
  Nehem. 12,1., Nehem. 12,12., Nehem. 11,11.
 3. Pashur, Amaria, Malakiás,
 4. Hattus, Sebánia, Malluk,
 5. Hárim, Merémóth, Abdiás,
 6. Dániel, Ginnethón, Bárukh,
  Ezsdr. 8,2.
 7. Mesullám, Abija, Mijámin,
 8. Maazia, Bilgai, Semája; ezek papok voltak.
  Nehem. 12,1., Nehem. 12,8., Ezsdr. 2,36., Ezsdr. 2,39., 1 Krón. 24,7., 1 Krón. 24,19.
 9. A Léviták pedig ezek: Jésua, Azania fia, Binnui, a Hénadád fiai közül, Kadmiel,
  Nehem. 7,43., Nehem. 12,8., Nehem. 8,7., Ezsdr. 2,40.
 10. És atyjafiaik: Sebánia, Hódija, Kelita, Pelája, Hanán,
 11. Mika, Rehób, Hasábia,
 12. Zakkur, Serébia, Sebánia,
 13. Hódija, Báni, Beninu.
 14. A nép fejei pedig ezek: Parós Pahath-Moáb, Elám, Zattu, Báni,
 15. Bunni, Azgád, Bébai,
 16. Adonija, Bigvai, Adin,
 17. Áter, Ezékiás, Azzur,
 18. Hódija, Hásum, Bésai,
 19. Hárif, Anathóth, Nébai,
 20. Magpiás, Mesullám, Hézir,
 21. Mesézabel, Sádók, Jaddua,
 22. Pelátia, Hanán, Anája,
 23. Hóseás, Hanánia, Hásub,
 24. Hallóhes, Pilha, Sóbek,
 25. Rehum, Hasabná, Maaszéja,
 26. És Ahija, Hanán, Anán,
 27. Mallukh, Hárim, Baána.
  Ezsdr. 2,1., Nehem. 7,1.
 28. És a nép többi része, a papok, a Léviták, a kapunállók, az énekesek, a Léviták szolgái és mindenki, a ki elkülöníté magát a tartományok népeitől, az Isten törvényéhez állván, feleségeik, fiaik, leányaik, mindenki, a kinek értelme és okossága vala,
  Józs. 9,23.
 29. Csatlakozának atyjokfiaihoz, előljáróikhoz, és átok mellett esküt tevének, hogy az Isten törvényében járnak, a mely Mózes által az Isten szolgája által adatott vala ki; s hogy megőrzik és cselekeszik az Úrnak, a mi Urunknak minden parancsolatait, végzéseit és rendeléseit;
  Nehem. 10,2., Nehem. 10,28., Nehem. 9,2., Nehem. 8,2., Nehem. 8,3., Ezsdr. 2,43., Ezsdr. 2,54., Ezsdr. 6,21., Józs. 24,25.
 30. És hogy nem fogjuk adni leányainkat feleségül a föld népeinek, sem az ő leányaikat nem fogjuk venni a mi fiainknak,
  2 Móz. 34,12., 2 Móz. 34,16., 2 Móz. 23,31., Ezsdr. 9,2., 4 Móz. 33,52., 5 Móz. 7,2., 1 Móz. 26,35.
 31. És hogy a föld népeitől, akik árúkat és mindenféle gabonát hoznak szombatnapon eladni, nem fogunk venni tőlök szombaton és egyéb szent napon, és hogy nem fogjuk bevetni a + földet a hetedik esztendőben és elengedünk minden tartozást.
  2 Móz. 23,10., 3 Móz. 25,2., 3 Móz. 25,7., 5 Móz. 15,2.
 32. És megállapítánk magunkra nézve parancsolatokat: hogy vetünk magunkra harmadrész siklust esztendőnként a mi Istenünk házának szolgálatára,
  2 Móz. 30,12., Mát. 17,24.
 33. A szent kenyerekre, a szüntelen való ételáldozatra és a szüntelen való égőáldozatra, a szombatokon, újholdak napján viendő áldozatokra, az ünnepnapokra, a szent dolgokra, a bűnért való áldozatokra, hogy mindezek megtisztítsák Izráelt; és a mi Istenünk házának minden munkájára;
  3 Móz. 24,5., 3 Móz. 24,8., 2 Kir. 16,15., Ezék. 46,13., Ezék. 46,15., Ezék. 46,17., 4 Móz. 28,16., 4 Móz. 29,38., 4 Móz. 28,3., 4 Móz. 28,8., 4 Móz. 28,11., 4 Móz. 28,14., 2 Krón. 30,22., Ezsdr. 6,22., Ezsdr. 7,20., Ezsdr. 7,22.
 34. Sorsot veténk továbbá a fa hozása felől a papok, Léviták és a nép között, hogy hordjuk azt a mi Istenünk házába családaink szerint bizonyos időkben esztendőnként, hogy égjen az Úrnak, a mi Istenünknek oltárán, a mint meg van írva a törvényben,
  Nehem. 13,31., 3 Móz. 6,5.
 35. És hogy felviszszük földünknek első zsengéjét és minden gyümölcsének első zsengéjét esztendőnként az Úr házába;
  2 Móz. 23,19., 2 Móz. 34,26., 3 Móz. 19,23., 4 Móz. 18,12., 5 Móz. 26,2.
 36. Annakfelette fiainknak, barmainknak első fiait, a mint meg van írva a törvényben; továbbá, hogy elviszszük szarvasmarháinknak és juhainknak első fajzásait a mi Istenünk házába a papoknak, a kik szolgálnak a mi Istenünk házában.
  4 Móz. 18,15., 2 Móz. 13,2., 2 Móz. 13,12.
 37. És a mi lisztjeinknek, felemelt áldozatainknak, minden fa gyümölcsének, mustnak és olajnak zsengéjét felviszszük a papoknak, a mi Istenünk házának kamaráiba, földünknek tizedét pedig a Lévitákhoz; mert ők, a Léviták szedik be a + tizedet minden földműveléssel foglalatoskodó városainkban.
  4 Móz. 18,8., 4 Móz. 18,19., 4 Móz. 15,20., 2 Móz. 23,19., Ezék. 44,30., Ezék. 45,13., Nehem. 13,5., 3 Móz. 27,30.
 38. És legyen a pap, Áron fia a Lévitákkal, midőn a Léviták a tizedet beszedik; és a Léviták vigyék fel a tizednek tizedét a mi Istenünk házába, a tárháznak kamaráiba;
  4 Móz. 18,26., 2 Krón. 31,11., Nehem. 12,47.
 39. Mert a kamarákba kell hozniok Izráel fiainak és Lévi fiainak a gabonának, a mustnak és az olajnak ajándékát, holott vannak a szent edények és az Istennek szolgáló papok, a kapunállók és az énekesek; és mi nem hagyjuk el a mi Istenünknek házát.
  Nehem. 13,9., Nehem. 13,4.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.


Vissza