BÖLCS SALAMONNAK PÉLDABESZÉDEI

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

 1. Mint a vizeknek folyásai, olyan a királynak szíve az Úrnak kezében, valahová akarja, oda hajtja azt!
 2. Az embernek minden úta igaz a maga szemei előtt; de a szívek vizsgálója az Úr.
  Péld. 16,2.
 3. Az igazságnak és igaz ítéletnek gyakorlását inkább szereti az Úr az áldozatnál.
  Ésa. 1,11., Ésa. 1,16., Hós. 6,6.
 4. A szemnek fenhéjázása és az elmének kevélysége: az istentelenek szántása, bűn.
 5. A szorgalmatosnak igyekezete csak gyarapodásra van; valaki pedig hirtelenkedik, csak szükségre jut.
  Péld. 10,4., Péld. 13,4.
 6. A hamisságnak nyelvével gyűjtött kincs elveszett hiábavalósága azoknak, a kik a halált keresik.
  Péld. 10,2.
 7. Az istentelenek pusztítása magával ragadja őket; mert nem akartak igazságot cselekedni.
  Péld. 5,22., Jak. 5,1., Jak. 5,5.
 8. Tekervényes a bűnös embernek úta; a tisztának cselekedete pedig igaz.
 9. Jobb a tető ormán lakni, mint háborgó asszonynyal, és közös házban.
  Péld. 25,24.
 10. Az istentelennek lelke kiván gonoszt; és az ő szeme előtt nem talál könyörületre az ő felebarátja.
 11. Mikor a csúfolót büntetik, az együgyű lesz bölcs; mikor pedig a bölcset oktatják, ő veszi eszébe a tudományt.
  Péld. 19,25.
 12. Nézi az igaz az istentelennek házát, hogy milyen veszedelembe jutottak az istentelenek.
 13. A ki bedugja fülét a szegény kiáltására; ő is kiált, de meg nem hallgattatik.
 14. A titkon adott ajándék elfordítja a haragot; és a kebelben való ajándék a kemény búsulást.
 15. Vígasság az igaznak igazat cselekedni; de ijedelem a hamisság cselekedőinek.
  Péld. 10,23.
 16. Az embr, a ki eltévelyedik az értelemnek útáról, az élet nélkül valók gyülekezetiben nyugszik.
 17. Szűkölködő ember lesz, a ki szereti az örömet; a ki szereti a bort és az olajat, nem lesz gazdag!
 18. Az igazért váltságdíj az istentelen, és az igazak helyett a hitetlen büntettetik meg.
  Péld. 11,8.
 19. Jobb lakozni a pusztának földén, mint a feddődő és haragos asszonynyal.
  Péld. 21,9.
 20. Kivánatos kincs és kenet van a bölcsnek házában; a bolond ember pedig eltékozolja azt.
 21. A ki követi az igazságot és az irgalmasságot, nyer életet, igazságot és tisztességet.
  Péld. 22,9.
 22. A hősök városába felmegy a bölcs, és lerontja az ő bizodalmoknak erejét.
  Préd. 9,15., Préd. 9,17.
 23. A ki megőrzi száját és nyelvét, megtartja életét a nyomorúságtól.
  Péld. 18,21.
 24. A kevély dölyfösnek csúfoló a neve, a ki haragjában kevélységet cselekszik.
 25. A restnek kivánsága megemészti őt; mert az ő kezei nem akarnak dolgozni.
  Péld. 19,15., Péld. 22,13., Péld. 26,14.
 26. Egész nap kivánságtól gyötretik; az igaz pedig ád, és nem tartóztatja meg adományát.
  Zsolt. 37,26.
 27. Az istentelenek áldozatja útálatos; kivált mikor gonosz tettért viszi.
  Péld. 15,8.
 28. A hazug bizonyság elvész; a ki pedig jól figyelmez, örökké szól.
  Péld. 19,5., Péld. 19,9.
 29. Megkeményíti az istentelen ember az ő orczáját; az igaz pedig jól rendeli az ő útát.
 30. Nincs bölcseség, és nincs értelem, és nincs tanács az Úr ellen.
  Péld. 19,21.
 31. Készen áll a ló az ütközetnek napjára; de az Úré a megtartás!
  Zsolt. 33,17.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.


Vissza