BÖLCS SALAMONNAK PÉLDABESZÉDEI

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

 1. Ne irígykedjél a gonosztevőkre, se ne kivánj azokkal lenni.
  Péld. 23,17.
 2. Mrt pusztítást gondol az ő szívök, és bajt szólnak az ő ajkaik.
  Zsolt. 10,7.
 3. Bölcseség által építtetik a ház, és értelemmel erősíttetik meg.
 4. És tudomány által telnek meg a kamarák minden drága és gyönyörűséges marhával.
 5. A bölcs férfiú erős, és a tudós ember nagy erejű.
 6. Mert az eszes tanácsokkal viselhetsz hadat hasznodra; és a megmaradás a tanácsosok sokasága által van.
  Péld. 15,22., Péld. 20,18.
 7. Magas a bolondnak a bölcseség; a kapuban nem nyitja meg az ő száját.
  Péld. 14,6.
 8. A ki azon gondolkodik, hogy gonoszt cselekedjék, azt cselszövőnek hívják.
 9. A balgatag dolognak gondolása bűn; és a rágalmazó az ember előtt útálatos.
 10. Ha lágyan viselted magadat a nyomorúságnak idején: szűk a te erőd.
 11. Szabadítsd meg azokat, a kik a halálra vitetnek, és a kik a megöletésre tántorognak, tartóztasd meg!
  Jób. 29,12., Jób. 29,16., Zsolt. 82,4.
 12. Ha azt mondanád: ímé, nem tudtuk ezt; nemde, a ki vizsgálja az elméket, ő érti, és a ki őrzi a te lelkedet, ő tudja? és kinek-kinek az ő cselekedetei szerint fizet.
  Jób. 34,11., Róm. 2,6.
 13. Egyél, fiam, mézet, mert jó; és a színméz édes a te ínyednek.
 14. Ilyennek ismerd a bölcseséget a te lelkedre nézve: ha azt megtalálod, akkor lesz jó véged, és a te reménységed el nem vész!
  Péld. 22,18.
 15. Ne leselkedjél, oh te istentelen, az igaznak háza ellen, ne pusztítsd el az ő ágyasházát!
 16. Mert ha hétszer elesik is az igaz, ugyan felkél azért; az istentelenek pedig csak egy nyavalyával is elvesznek.
  Mik. 7,8., Zsolt. 37,24.
 17. Mikor elesik a te ellenséged: ne örülj; és mikor megütközik: ne vígadjon a te szíved,
  Péld. 17,5., Jób. 31,29.
 18. Hogy az Úr meg ne lássa és gonosz ne legyen szemeiben, és el ne fordítsa arról az ő haragját te reád.
 19. Ne gerjedj haragra a gonosztevők ellen, ne irígykedjél az istentelenekre;
  Zsolt. 37,1.
 20. Mert a gonosznak nem lesz jó vége, az istentelenek szövétneke kialszik.
  Péld. 13,9., Jób. 18,5., Jób. 18,19.
 21. Féld az Urat, fiam, és a királyt; a pártütők közé ne elegyedjél.
  Róm. 13,1., Róm. 13,2., 1 Pét. 2,17.
 22. Mert hirtelenséggel feltámad az ő nyomorúságok, és e két rendbeliek büntetését ki tudja?
 23. Ezek is a bölcsek szavai. Személyt válogatni az ítéletben + nem jó.
  2 Móz. 23,2., 2 Móz. 23,6., Jak. 2,1.
 24. A ki azt mondja az istentelennek: igaz vagy, ezt megátkozzák a népek, megútálják a nemzetek.
  Péld. 17,15.
 25. A kik pedig megfeddik a bűnöst, azoknak gyönyörűségökre lesz, és jó áldás száll reájok!
 26. Ajkakat csókolgat az, a ki igaz beszédeket felel.
 27. Szerezd el kivül a te dolgodat, és készíts elő a te meződben; annakutána építsd a házadat.
  Luk. 14,23., Luk. 14,30.
 28. Ne légy bizonyság ok nélkül a te felebarátod ellen; avagy ámítanál-é valakit a te ajkaiddal?
 29. Ne mondd ezt: a miképen cselekedett én vele, úgy cselekszem ő vele; megfizetek az embernek az ő cselekedete szerint.
  Róm. 12,17., Róm. 12,19.
 30. A rest embernek mezejénél elmenék, és az esztelennek szőleje mellett.
 31. És ímé, mindenütt felverte a tövis, és színét elfedte a gyom; és kőgyepüje elromlott vala.
 32. Melyet én látván gondolkodám, és nézvén, ezt a tanulságot vevém abból:
 33. Egy kis álom, egy ki szunynyadás, egy kis kézösszetevés az alvásra,
  Péld. 6,10., Péld. 6,11.
 34. És így jő el, mint az útonjáró, a te szegénységed, és a te szükséged, mint a paizsos férfiú.
  Péld. 6,11.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.


Vissza