A PRÉDIKÁTOR SALAMON KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

 1. Jobb a jó hír a drága kenetnél; és a halálnak napja jobb az ő születésének napjánál.
  Péld. 22,1.
 2. Jobb a siralmas házhoz menni, hogynem a lakodalomnak házához menni; mivelhogy minden embernek ez a vége, és az élő ember megemlékezik arról.
 3. Jobb a szomorúság a nevetésnél; mert az orczának szomorúsága által jobbá lesz a szív.
  2 Kor. 7,10., 2 Kor. 7,11.
 4. A bölcseknek elméje a siralmas házban van, a bolondoknak pedig elméje a vígasságnak házában.
 5. Jobb a bölcsnek dorgálását hallani, hogynem valaki hallja a bolondoknak éneklését.
  Zsolt. 141,5.
 6. Mert olyan a bolondnak nevetése, mint a tövisnek ropogása a fazék alatt; ez is hiábavalóság!
  Zsolt. 58,10.
 7. Mert a zsarolás megbolondítja a bölcs embert is, és az elmét elveszti az ajándék.
 8. Jobb akármi dolognak vége annak kezdetinél; jobb a tűrő, hogynem a kevély.
 9. Ne légy hirtelen a lelkedben a haragra; mert a harag a bolondok kebelében nyugszik.
 10. Ne mondd ezt: mi az oka, hogy a régi napok jobbak voltak ezeknél? mert nem bölcseségből származik az ilyen kérdés.
 11. Jó a bölcseség az örökséggel, és előmenetelökre van az embereknek, a kik a napot látják.
 12. Mert a bölcseségnek árnyéka alatt, és a gazdagságnak árnyéka alatt egyformán nyugszik az ember! de a tudomány hasznosb, mivelhogy a bölcseség életet ád az ő urainak.
  Péld. 13,14.
 13. Tekintsd meg az Istennek cselekedetit; mert kicsoda teheti egyenessé, a mit ő görbévé tett?
 14. A jó szerencsének idején élj a jóval; a gonosz szerencsének idején pedig jusson eszedbe, hogy ezt is, épen úgy, mint azt, Isten szerzette, a végre, hogy az ember semmit abból eszébe ne vegyen, a mi reá következik.
  Ésa. 45,7.
 15. Mindent láttam az én hiábavalóságomnak napjain: van oly igaz, a ki az ő igazságában elvész; és van gonosz ember, a ki az ő életének napjait meghosszabbítja az ő gonoszságában.
  Zsolt. 63,4., Zsolt. 63,17.
 16. Ne légy felettébb igaz, és felettébb ne bölcselkedjél; miért kerestél magadnak veszedelmet?
  Róm. 12,3., Róm. 12,16.
 17. Ne légy felettébb gonosz, és ne légy balgatag; miért halnál meg időd előtt?
 18. Jobb, hogy ezt megfogd, és amattól is a te kezedet meg ne vond; mert a ki az Istent féli, mind ezektől megszabadul!
 19. A bölcseség megerősíti a bölcset inkább, mint tíz hatalmas, a kik a városban vannak.
 20. Mert nincs egy igaz ember is a földön, a ki jót cselekednék és nem vétkeznék.
  1 Kir. 8,46., 1 Ján. 1,8.
 21. Ne figyelmezz minden beszédre, melyet mondanak, hogy meg ne halld szolgádat, hogy átkoz téged.
 22. Mert sok esetben tudja a te lelked is, hogy te is gonoszt mondottál egyebeknek.
 23. Mind ezeket megpróbáltam az én bölcseségem által. Mikor azt gondolám, hogy bölcs vagyok, én tőlem a bölcseség távol vala.
 24. Felette igen messze van, a mi van, és felette mélységes; kicsoda tudhatja meg azt?
 25. Fordítám én magamat és az én szívemet a bölcseségnek és az okoskodásnak tudására, kutatására és keresésére; azonképen hogy megtudjam a bolondságnak gonoszságát, és a tévelygésnek balgatagságát.
 26. És találtam egy dolgot, mely keservesb a halálnál; tudniillik az olyan asszonyt, a kinek a szíve olyan, mint a tőr és a háló, kezei pedig olyanok, mint a kötelek. A ki Isten előtt kedves, megszabadul attól; a bűnös pedig megfogattatik attól.
  Péld. 5,4., Péld. 6,26., Péld. 22,14.
 27. Lásd, ezt találtam, azt mondja a prédikátor; mikor gyakorta nagy szorgalmassággal keresém a megfejtést,
 28. A mit az én lelkem folyton keresett, és nem találtam. Ezer közül egy embert találtam; de asszonyt mind ezekben nem találtam.
 29. Hanem lásd, ezt találtam, hogy az Isten teremtette az embert igaznak; ők pedig kerestek sok kigondolást.
  1 Móz. 1,27.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.


Vissza